Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 11 januari 2017

Provincie Zeeland stelt voor 2018 € 795.000 subsidie beschikbaar voor natuur- en landschapsbeheer in Zeeland

De Provincie Zeeland verstrekt 795.000 subsidie aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Dit bedrag wordt besteed aan natuur- en landschapsonderhoud bij particulieren en agrarische ondernemers. De volgende activiteiten worden onder andere uitgevoerd: 

  • De aankleding van het landschap zoals de aanplant van heggen en hoogstamfruitbomen en de aanleg van drinkpoelen voor vee;
  • Onderhoudswerkzaamheden zoals het knotten van wilgen, het afzetten van hakhout en het hooien van grasland;
  • Coördinatie van werkzaamheden met vrijwilligers en sociaal kwetsbaren;
  • Onderhoud van het wandelnetwerk in heel Zeeland en het uitkeren van vergoedingen voor boerenlandpaden.

SLZ draagt daarmee bij aan de provinciale doelen zoals vastgelegd in de Natuurvisie Zeeland 2016-2022 en het Omgevingsplan Zeeland.

Aandeelhouders stellen Jaarplan 2018 van Impuls vast 

De Provincie Zeeland is aandeelhouder van Impuls. Alle aandeelhouders zijn tijdens de Algemene Vergadering van december 2017 akkoord gegaan met het Jaarplan en de begroting 2018. Impuls is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland en stimuleert en faciliteert ontwikkelingen op het gebied van de economie; op het terrein van innovatiefinanciering, door acquisitie van bedrijven en door uitvoering van concrete projecten in de Zeeuwse topsectoren. Impuls draagt bij aan economische groei en innovatie in Zeeland.

Subsidie voor MKB Doorgaan

De Provincie Zeeland verstrekt een subsidie van € 29.470 aan Stichting MKB Doorgaan. Deze stichting helpt ondernemers met problemen op zakelijk gebied. Netwerkpartners signaleren in een vroeg stadium dat het niet goed gaat bij een ondernemer. Zo'n netwerkpartner is de Belastingdienst. MKB Doorgaan maakt een analyse van het bedrijf, geeft financieel en juridisch advies en coacht ondernemers bij het gezond maken van hun onderneming. Zo kan een onderneming met hulp weer verder en hoeft het niet te stoppen. MKB Doorgaan heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat zevenentwintig Zeeuwse ondernemers geholpen zijn. Daarmee zijn drieënzeventig banen behouden. Deze subsidie wordt gebruikt om voor de toekomst een stevig netwerk op te zetten, zodat Zeeuwse ondernemers in problemen op tijd geholpen worden.

Dinsdag 9 januari 2018

Ruim € 1,5 miljoen subsidie voor sloop en herstructurering van 32 projecten in Zeeland

De Provincie Zeeland subsidieert voor de zesde keer projecten die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Het gaat om 32 projecten uiteenlopend van het slopen van verouderde of verpauperde woningen, samenvoeging van woningen tot sloop van sociale huurwoningen. In totaal verdwijnen er 23 incourante particuliere woningen en 244 sociale huurwoningen en komen er 17 particuliere woningen en 180 sociale huurwoningen voor terug die wél energiezuinig en levensloopbestendig zijn. Met de ruim € 1,5 miljoen subsidie wordt voor bijna € 30 miljoen aan investeringen in de sloop- en bouwsector gegenereerd. De projecten worden gesubsidieerd uit de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen.

Beslissing op bezwaar van Vereniging Natuurbeheer Groot Eiland

Namens Vereniging Natuurbeheer Groot Eiland is bezwaar ingediend tegen de beslissing op het bezwaarschrift van Vereniging Natuurbeheer Groot Eiland tegen het besluit van 11 juli 2017 tegen het afwijzen van onderdelen van de verleende subsidie (17014544) Natuur en Landschapsbeheer Zeeland 2016 (SVNL2016). Gedeputeerde Staten volgen het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten over het bezwaar van Vereniging Natuurbeheer Groot Eiland en verklaren het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. Het bestreden besluit wordt gehandhaafd waarbij het motivatiegebrek in de beslissing op bezwaar is hersteld.

Gemeente Middelburg toestemming verleend tot het doen van uitgaven

De gemeente Middelburg staat onder preventief begrotingstoezicht. Dit betekent dat de gemeente geen uitgaven mag doen zonder goedkeuring van de Provincie. Gedeputeerde Staten hebben besloten het gemeentebestuur van Middelburg toestemming te verlenen tot het doen van uitgaven ten laste van het geraamde krediet voor de Integrale Kind Centra (IKC) Grevelingenstraat en Korczakstraat.

Openstelling subsidieregeling kennis- en innovatienetwerken binnen Campus Zeeland

De subsidieregeling kennis- en innovatienetwerken wordt voor de periode van 15 januari tot en met 31 maart 2018 verlengd. Deze regeling vloeit voort uit Campus Zeeland: het samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat moet de innovatiekracht van Zeeland vergroten en zorgen voor een toekomstbestendige economie. De subsidieregeling kennis- en innovatienetwerken is in het leven geroepen om de start, groei en doorontwikkeling van kennis- en innovatienetwerken in Zeeland mogelijk te maken. Het doel is het verbeteren van de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vraag vanuit ondernemers en het ondersteunen van samenwerking binnen de Zeeuwse kernsectoren (havens & logistiek, water & energie, agro & food, zorg en toerisme). Er wordt binnen deze subsidieregeling onderscheid gemaakt tussen drie verschillende groeifasen waarin kennis- en innovatienetwerken zich kunnen bevinden; netwerken in de pioniersfase, de groeifase of de volwassenfase. De regeling is daarmee nadrukkelijk bedoeld om zowel verkenning van samenwerking te stimuleren, om partijen die geconstateerd hebben dat samenwerking in de vorm van een kennis en innovatienetwerk van toegevoegde waarde is te ondersteunen, en daarnaast ook gevestigde netwerken te helpen om hun organiserend vermogen verder te versterken.

Brief Jagersvereniging over invulling toezichttaken Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

De Jagersvereniging heeft een brief geschreven aan GS en PS waarin zij, namens de ZLTO, Zeeuws Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor natuurtoezicht, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, zorgen uiten over invulling toezichttaken RUD Zeeland voor de wet Natuurbescherming en de Provinciale Milieuverordening. Dit gaat met name over het besluit van de RUD Boa's uitsluitend in te zetten tijdens kantooruren, waarbij wordt verwezen naar stroperijdelicten. Stroperij is een middencriminaliteit en daarmee een taak van de politie, waarbij de RUD ter ondersteuning mede kan worden ingezet. In verband met een lopend onderzoek naar de veiligheid van medewerkers heeft de RUD besloten om, gedurende het onderzoek, niet buiten kantooruren toezicht te houden op stroperij. Gecoördineerde acties onder leiding van de politie en assistentie buiten kantooruren met instemming van de leidinggevende kunnen wel. Inmiddels is er contact tussen de Provincie en RUD geweest en tussen indiener en RUD. Er is geen aanleiding om de RUD Zeeland aan te spreken op de wijze van invulling van toezichttaken.

Sloopmelding asbesthoudende materialen voormalige zoutfabriek Thermphos

De Provincie is akkoord gegaan met een deel van de door Van Citters Beheer ingediende sloopmelding van de asbesthoudende materialen in de voormalige zoutfabriek van Thermphos. Voor een ander deel is nog aanvullend onderzoek nodig. Aan de goedkeuring worden negen standaardvoorschriften verbonden.

Grote Kerk Veere ontvangt eenmalige bijdrage in verbouwing voor nieuwe culturele functie  

Stichting Exploitatie Grote Kerk Veere ontvangt eenmalig een subsidie van € 30.000 in de kosten die gemaakt moeten worden om de Grote Kerk Veere geschikt te maken voor zijn nieuwe culturele functie. De kerk fungeerde al langer als podium voor onder andere concerten van Muziekpodium Zeeland in de zomer, maar was niet jaar rond bruikbaar. In opdracht van de gemeente is een ambitieus plan opgesteld dat van de Kerk een belangrijke spil maakt in het jaarrond aantrekkelijk maken van Veere voor toeristen en inwoners met hoogstaand cultureel aanbod.

Energie en ruimte

Bij de behandeling van de Kadernota Omgevingsvisie 2018 in de commissievergadering, is door Provinciale Staten gevraagd naar de verkenning van het Rijk over de inpassing van duurzame energieopwekking in het landschap. Deze zogenaamde ‘tenpager’ over energie en ruimte is door gedeputeerde Ben de Reu aan Provinciale Staten toegestuurd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 16 januari 2018.

Een greep uit de agenda: 

11 januari 2018                       

Harry van der Maas is te gast in de Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland.

Ben de Reu gaat mee op werkbezoek van de Raad van Cultuur aan Zeeland.

12 januari 2018                       

Het GS-college is aanwezig tijdens de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst van het provinciebestuur in de Nieuwe Kerk en Kloostergangen in Middelburg.

15 januari 2018

Ben de Reu gaat op werkbezoek naar het BioBasePack Europe BV in Kruiningen.