Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Samenwerkingsovereenkomst Schoon Water Zeeland

De komende vier jaar gaat het project Schoon Water Zeeland van start met financiële steun van de Provincie Zeeland. Het is een samenwerkingsproject tussen de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, ZLTO, Evides en de Vereniging Zeeuwse Gemeenten. Het gaat daarbij om innovatieve oplossingen die de productie van de landbouw in Zeeland kunnen verhogen, die passend zijn voor ondernemers en die tegelijkertijd bijdragen aan het behalen van de gestelde waterkwaliteitsdoelstellingen voor oppervlakte- en grondwateren. De aanpak richt zich niet alleen op agrariërs en loonwerkers, maar ook op beheerders van verhard oppervlak, openbaar groen en sportvelden en particuliere gebruikers van biociden. De samenwerkingsovereenkomst wordt op 10 juni 2015 tijdens het startsymposium Schoon Water Zeeland getekend in de filmzaal van de Abdij in Middelburg.

Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2010

Gedeputeerde Staten hebben besloten de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2010 gewijzigd vast te stellen. Als gevolg van deze wijziging kunnen de lopende subsidies voor (agrarisch) natuurbeheer worden uitgediend. De wijziging is dus alleen van toepassing op de lopende subsidies en niet op het nieuwe agrarisch natuurbeheer dat in 2016 van start gaat. De wijzigingen worden van kracht na publicatie in het Provinciaal Blad.

Ontruiming pand Het Groene Woud 1 in Middelburg

Als gevolg van de verkoop van het pand Het Groene Woud in Middelburg aan de Hogeschool Zeeland (HZ) dient de Provincie dit pand 'bezemschoon' op te leveren. Besloten is om het aanwezige meubilair en overige roerende goederen 'om niet' over te dragen aan de Stichting University College Roosevelt (UCR) onder voorwaarde dat men het pand bezemschoon oplevert. Hierdoor komt dit nog goede meubilair ten goede aan het onderwijs in Zeeland.

Wijziging portefeuilleverdeling aandeelhouder DELTA NV

Met het aftreden van de heer van Beveren als lid van Gedeputeerde Staten op 24 april 2015 heeft het GS-college de portefeuille "aandeelhouder DELTA N.V" bij gedeputeerde Carla Schönknecht-Vermeulen ondergebracht. DELTA N.V. is over deze wijziging geïnformeerd.

Subsidie Sociëteit Noord-Beveland

Jaarlijks organiseert Sociëteit Noord-Beveland discussieavonden en platformavonden in de gemeente Noord-Beveland met de intentie om groepen in de samenleving te binden. Er wordt gediscussieerd over vernieuwende onderwerpen in het kader van een Vitaal Platteland. Deze bijeenkomsten leiden tot ideeën voor plattelandsontwikkelingsprojecten. De Provincie subsidieert ze met maximaal 2500 euro. De gemeente Noord-Beveland draagt eveneens bij in de kosten.

Besluit vaststelling resultaatsubsidie Concert at Sea 2012

De Provincie heeft voor het organiseren van Concert at Sea op 29 en 30 juni 2012 een subsidie van 55.900 euro verleend. Gedeputeerde Staten stellen deze resultaatsubsidie vast.

WOB-verzoek besluitvorming SER energieakkoord en taakstelling windenergie

Vanwege een WOB-verzoek van een inwoner uit Boskoop is informatie verstrekt over de besluitvorming SER energieakkoord en de taakstelling windenergie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 16 juni 2015.

Een greep uit de agenda: 

9 juni 2015 

Ben de Reu gaat naar de afscheidsreceptie van twee gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag.

10 juni 2015

Commissaris van de Koning Han Polman opent de Scheikunde Olympiade in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Ook bezoek hij de gemeente Terneuzen.

Carla Schönknecht tekent de samenwerkingsovereenkomst tijdens het startsymposium Schoon Water Zeeland in de filmzaal van de Abdij in Middelburg.

12 juni 2015

Ben de Reu is aanwezig bij het Dokconcert tijdens de Stadsfeesten van Middelburg.

13 juni 2015

Han Polman geeft het startschot voor de Delta Ride for the Roses in Goes. Hij legt een krans bij de Zeeuwse Veteranendag op het Abdijplein in Middelburg. Ook reikt hij de prijs uit bij de Schout en Schepenenrace in Sint-Annaland.

Ben de Reu fietst mee in het team Arrivée Zélande in de Delta Ride for the Roses.