Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 3 december 2020

GS informeren PS over voorbereiding nieuwe periodes Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het huidige POP-3 loopt eind dit jaar af. Het landbouwbeleid voor de nieuwe programmaperiode, in de vorm van een Nationaal Strategisch Plan (NSP), zal vanaf 2023 ingaan. GS informeren PS over de ontwikkelingen rondom de ontwikkeling van dit NSP en de tussenliggende transitieperiode (2021-2022). De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die brief wordt ook ter kennisname aan PS gestuurd.

Provinciaal advies artikel 12-rapport Vlissingen 2019

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft GS gevraagd te adviseren over het verzoek van de gemeente Vlissingen om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2019 op grond van artikel 12 Financiële-verhoudingswet. GS hebben op basis van het artikel 12-rapport van de rijksinspecteurs een positief advies uitgebracht.

Verdeelsystematiek wind- en zonne-energie

In het Klimaatakkoord is een verdeelsystematiek voor wind- en zonne-energie afgesproken. Het IPO-bestuur heeft besloten deze verdeelsystematiek pas vast te stellen wanneer uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat met het aanbod uit de gezamenlijke Regionale Energiestrategieën het doel van 35 TWh buiten bereik ligt.

Resultaat interessepeiling voedselbossen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over het resultaat van de interessepeiling voedselbossen en de vervolgstappen die het college op dit onderwerp van plan is te zetten.

Provincie Zeeland en gemeente Hulst verhogen subsidie voor Vestrock

Het Fonds voor de Podiumkunsten heeft uit de landelijke festivalregeling € 75.000 beschikbaar gesteld voor subsidie aan Vestrock voor vier jaar. Voorwaarde is dat de gemeente Hulst en de Provincie samen dit bedrag matchen. Vanwege de landelijke erkenning die het festival daarmee krijgt, hebben zowel gemeente als Provincie aangegeven bereid te zijn dat te doen.

GS informeren PS over grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen en grensvisie Euregio Scheldemond

De Scheldemondraad kwam op 28 oktober 2020 digitaal samen. Ondanks de beperkende maatregelen is samenwerken over de grens van meerwaarde voor Zeeland. De Zeeuwse bestuurders spraken samen met hun Vlaamse collega's over onder andere de meest kansrijke samenwerkingsthema’s in het grensgebied voor de toekomst, zoals afstemming over een zoetwaterstrategie, een toeristisch perspectief voor de regio, kennissamenwerking en mobiliteit. Via het Scheldemondfonds draagt de Provincie Zeeland samen met Oost- en West-Vlaanderen bij aan de bevraging van grenslandbouwers over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zodat deze beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Ook is een bijdrage voorzien in een gezamenlijk beheer van de Zeeuws-Wase bossen die te lijden hebben onder de veranderde klimaatomstandigheden. In de Scheldemondraad zijn namens Zeeland ook drie vertegenwoordigers van Provinciale Staten betrokken.

Eerste voortgangsrapportage ‘Wind in de zeilen’ klaar

Sinds de zomer wordt er gewerkt aan het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’. De samenwerking tussen Rijk en regio loopt goed. Inmiddels zijn de eerste aansprekende resultaten te melden en is er een eerste voortgangsrapportage gepubliceerd en toegestuurd aan Provinciale Staten, de gemeenteraad van Vlissingen en de Tweede Kamer.

Busdienstregeling eerste helft 2021

Vanwege corona is het gebruik van openbaar vervoer in Zeeland gedaald met ruim 40% ten opzichte van 2019. De sterke daling van het aantal reizigers is van invloed op de businesscase van Connexxion. Als opdrachtgever van het Zeeuwse openbaar vervoer heeft de Provincie Zeeland bureau TwynstraGudde de opdracht gegeven om met belanghebbenden in gesprek te gaan over hoe we in Zeeland in de eerste helft van 2021 het vervoer kwalitatief op peil kunnen houden en met minimale ingrepen in het vervoersaanbod de kosten verlagen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft Connexxion voor de dienstregeling 2021 twee aangepaste voorstellen gedaan aan de Provincie. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de dienstregeling die geheel voldoet aan de uitgangspunten ‘scholierenvervoer op orde’ en ‘geen vervoersarmoede’ en stellen een bijdrage van maximaal € 456.108 ter beschikking.

Fietspad nabij Poortvliet N286

De Provincie Zeeland is met de gemeente Tholen overeengekomen dat er nabij Poortvliet, langs de Rondweg Poortvliet, een verbindend stukje fietspad aangelegd zal worden. Deze toezegging wordt vastgelegd in een zogenoemd addendum op een eerder overeengekomen anterieure overeenkomst over de bestemmingsplan-procedure voor de parallelweg die langs de Rondweg Poortvliet ligt.

Dinsdag 1 december 2020

Provincie Zeeland komt gedupeerden sluiting Belgische grens tegemoet

Als gevolg van de coronacrisis is de Belgisch-Nederlandse grens van 18 maart tot 8 juni 2020 gesloten geweest voor niet-essentieel verkeer. Particulieren en bedrijven uit Zeeuws-Vlaanderen hebben vanwege de gesloten grens om moeten rijden en daarmee extra kosten gemaakt. De gemeente Hulst heeft de claims geïnventariseerd en namens de gemeenten een subsidieverzoek ingediend. Gedeputeerde Staten honoreren dit verzoek, waardoor gedupeerden een tegemoetkoming ontvangen in de gemaakte extra reiskosten.

Plan van aanpak ICL-IP

In de periode 2018-2020 zijn er diverse overtredingen geconstateerd bij het bedrijf ICL-IP en zijn er handhavingstrajecten opgestart. Het bedrijf heeft een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld om uit deze situatie te komen en verbetering te realiseren en te borgen. GS gaan op voorstel van DCMR, VRZ, I-SZW en de waterbeheerder akkoord met het PvA van ICL-IP voor het treffen van maatregelen om overtredingen op te heffen en het toezicht daarop af te stemmen.

Provincie verleent subsidies in matching van COVID-steunmiddelen Rijk

Provincie Zeeland verleent subsidies aan het Watersnoodmuseum, Zeelandtheaters (Scheldetheater, Mythe, Schouwburg Middelburg), de Zeeuwse Filmtheaters (Cinema Middelburg, Fizi, Beest, Ledel), Ledeltheater, ’t Beest en De Spot. Deze organisaties hebben allen subsidie gehad uit het eerste COVID-steunpakket van het Rijk voor de culturele sector. Voorwaarde hiervoor was dat de regio deze steunbijdragen zou matchen. De Provincie heeft eerder dit jaar een Stimuleringsfonds voor Cultuur opgericht en de subsidies voor de matching met het Rijksgeld is hieruit betaald. Met de subsidieverzoeken dragen de organisaties bij aan de uitgangspunten van het Zeeuws stimuleringsfonds Cultuur: het versterken van samenwerking, vernieuwing, keteneffect en het toegankelijk maken van cultureel aanbod binnen de COVID-19-maatregelen. Het totale subsidiebedrag bedraagt € 608.145.

Beslissing op bezwaar Comité tot Herstel en Instandhouding Molen de Hoop

Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaarschrift van het Comité tot Herstel en Instandhouding van Molen de Hoop over afwijzing van het subsidieverzoek voor restauratie van Molen de Hoop in Sint Laurens niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit niet te herroepen.

Tweehoofdige directie voor provinciale organisatie

De provinciale organisatie werd tot vorig jaar aangestuurd door een driehoofdige directie, waarvan de directeur Organisatie een tijdelijke functie was tot en met 1 januari 2020. Met het vervallen van de functie zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden behorend bij deze functie ondergebracht bij de algemeen directeur/secretaris en de directeur Programma’s en projecten en zijn afspraken gemaakt over de toekomstige werkwijze van de ambtelijke topstructuur. De ondernemingsraad heeft advies uitgebracht op deze wijziging, waarna Gedeputeerde Staten de wijziging definitief hebben vastgesteld.

Subsidie voor Leader project Zeeuwse kringloop – Samen verder met burger, boer en visser

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de regio. Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontact (ZAJK) ontvangt € 25.398,90 aan Europese subsidie en € 25.398,90 aan cofinanciering vanuit de Provincie Zeeland voor het Leader-project Zeeuwse kringloop – Samen verder met burger, boer en visser.

Provinciale subsidie voor bodemsanering Krabbendijke

De Provincie verstrekt een subsidie van € 443.000 in de kosten van de bodemsanering op het voormalige gasfabrieksterrein in de J.W. Frisostraat in Krabbendijke. Deze bodemsanering zal in opdracht van de gemeente Reimerswaal worden uitgevoerd. Na de uitvoering van die bodemsanering zullen geplande ontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd op het al lange tijd braakliggend terrein in de kern van Krabbendijke.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 december 2020.

Een greep uit de agenda: 

1 december 2020

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de digitale informatiebijeenkomst over de regeling voor jonge landbouwers.

Anita Pijpelink is tafelgast bij de webinar ‘Hoe ga ik als ondernemer om met klimaatverandering’.

2 december 2020        

Anita Pijpelink bezoekt de tentoonstelling ‘Jantje de prentenknipper’ in het Zeeuws Museum in Middelburg.

3 december 2020

Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde nemen deel aan het webinar over de coronagevolgen voor de Zeeuwse economie. Vanaf 16 uur te volgen via Effecten corona Zeeuwse economie (royalcast.com)

7 december 2020

Harry van der Maas heet de jongeren digitaal welkom die mee gaan helpen bij het organiseren van de pilot jongerenparlement in 2021.