Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Voortgang Regio Deal Zeeland

Op 6 juli 2018 hebben Rijk en Provincie de Regio Deal Zeeland afgesloten. Een jaar na ondertekening zien we dat het programma goed op stoom ligt en er intensief is samengewerkt met de partners in de regio en met de Economic Board Zeeland om gezamenlijk uitvoering te geven aan het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling 2.0’. De eerste resultaten zijn al zichtbaar in de regio. Zo zijn de eerste studenten en nieuwe professoren dit jaar bij de UCR van start gegaan in een eerste pioniersgroep van de nieuwe opleiding Engineering & Innovation. Vanuit de kwartiermaker ‘Groen Onderwijs’ is een projectgroep met veel energie van start gegaan met de uitwerking van de volgende fase, waarin gezamenlijk met het bedrijfsleven en de onderzoeksinstellingen hard wordt gewerkt aan de onderliggende projecten. Ook op het gebied van arbeidsmarkt zijn middels deze aanpak al mooie resultaten in de regio te zien. Zo zijn er tot nu toe al 295 plaatsingen gerealiseerd op de verschillende initiatieven vanuit het project ‘Iedereen doet mee! Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures’. Prioriteitstelling op de agenda van Balkenende blijft noodzakelijk om ook in de tweede helft van de uitvoeringsperiode de projecten te realiseren, zodat het volledige bedrag van de Regio Deal ten goede komt aan Zeeland.

Zeeland vraagt concrete planning voortgang MARKAZ

Gedeputeerde Staten vragen mede namens B&W van Vlissingen en het DB van waterschap Scheldestromen in een brief aan staatssecretaris Visser om duidelijkheid over de te nemen stappen en de planning daarvan, gericht op een spoedige herstart van het project MARKAZ. Begrip bestaat voor het zorgvuldige traject dat de staatssecretaris met de medezeggenschap doorloopt. Haar aandacht wordt daarnaast expliciet gevraagd voor de afspraken die het Rijk met andere partijen, waaronder Zeeland, heeft gemaakt. Voor een zorgvuldig en vertrouwenwekkend omgaan met het project en met alle daarbij betrokken partijen is duidelijkheid over het proces en de planning essentieel, zo stellen Gedeputeerde Staten.

Mandaatbesluit RUD Zeeland 2019

Het Mandaatbesluit RUD Zeeland Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland 2014 is geactualiseerd en herzien. In 2014 hebben alle deelnemers van de RUD Zeeland een mandaatbesluit vastgesteld waarin mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de directeur RUD Zeeland voor de uitoefening van diverse taken op het gebied van (milieu) vergunningen, handhaving en toezicht. Deze Mandaatbesluiten zijn gebaseerd op het model Mandaatbesluit van 2013. Sinds 2014 is er nieuwe wet- en regelgeving vastgesteld. Tevens voert RUD Zeeland voor diverse deelnemers meer (andere) taken uit. Deze nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat de oude Mandaatbesluiten op bepaalde onderdelen zijn achterhaald. Daarnaast waren enkele verbeteringen ten opzichte van het model Mandaatbesluit uit 2014 gewenst.

Overeenkomst Provincie en gemeente Sluis over kosten conventionele explosieven

De Provincie Zeeland heeft met de gemeente Sluis een samenwerkingsovereenkomst getekend over de declaratie van de kosten met betrekking op de opsporing en ruiming van conventionele explosieven in project Waterdunen. Door middel van deze samenwerkingsovereenkomst kan de Provincie via de gemeente Sluis kosten die recent zijn gemaakt declareren bij het Rijk.

Provincie, gemeenten en voortgezet onderwijs sturen gezamenlijke brief aan minister van OC&W

Als gevolg van de daling van het aantal leerlingen staat net als in andere dunbevolkte gebieden, het voortgezet onderwijs in Zeeland structureel onder druk, met het risico dat het onderwijsaanbod in onze provincie verschraalt of zelfs in bepaalde regio’s helemaal verdwijnt. Dat is een ongewenste ontwikkeling; het is vooralsnog van essentieel belang om de huidige onderwijsinfrastructuur in stand te houden en sturen wij daarom aan op een duurzame, structurele aanpak voor het Zeeuwse voortgezet onderwijs. Als gemeenten, scholen en provincie willen we gezamenlijk aandacht vragen voor de integrale aanpak van diverse maatregelen die de minister van OC&W in de loop van het komende najaar wil invoeren, die invloed hebben op de positie van het Zeeuws voortgezet onderwijs.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op dinsdagmiddag 8 oktober 2019. De besluitenlijst daarvan wordt woensdagmorgen op de website geplaatst.

Een greep uit de agenda: 

1 oktober 2019

Harry van der Maas, Anita Pijpelink en Han Polman zijn op werkbezoek in Michigan samen met vertegenwoordigers van het Zeeuwse bedrijfsleven, onderwijs- en cultuurinstellingen.

Dick van der Velde gaat naar het IPO jaarcongres in Groningen.

2 oktober 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar het havencongres van North Sea Port.

Dick van der Velde gaat naar het IPO jaarcongres in Groningen.

3 oktober 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Jonge ambtenaren borrel Zeeland in de voorhal van het provinciehuis in Middelburg.

Dick van der Velde is aanwezig bij het RECRON bestuur in het provinciehuis in Middelburg.

4  oktober 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar de Opening Dutch Food Week Zeeland 2019 in Middelburg. Hij opent de nieuwste innovatie tijdens het 30 Years of Innovation jubileum van Colsen in Hulst.

5 oktober 2019 

Jo-Annes de Bat doet mee aan de Kustmarathon van Burgh-Haamstede naar Zoutelande.

Harry van der Maas, Anita Pijpelink en Han Polman bezoeken de uitreiking van de Four Freedoms Awards in New York.

Dick van der Velde is aanwezig bij de Kustmarathon in Zoutelande.