Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

GS nemen kennis van concept Milieuprogramma 2018-2022

Het Milieuprogramma wordt momenteel opgesteld door de Provincie Zeeland. Het Milieuprogramma heeft als doel het versterken en beschermen van de milieukwaliteit van de fysieke leefomgeving in Zeeland. Het Milieuprogramma beschrijft de operationele doelen, acties en instrumenten van de Provincie Zeeland op het gebied van het milieu.

Provincie Zeeland ondersteunt visiedocument duurzame Energie uit Water

De minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer Eric Wiebes, is een verkenningsronde gestart om de mogelijkheden voor verduurzaming op het gebied van energie en klimaat van Nederland in kaart te brengen. Doel hiervan is het komen tot een nieuw energie- en klimaatakkoord voor Nederland. Vijf kopstukken, uit politiek en bedrijfsleven, zijn voor hem aan de slag gegaan en leiden de komende maanden de onderhandelingen over het nieuwe, landelijke energie- en klimaatakkoord. Diverse partijen willen ‘Energie uit Water’ nadrukkelijk onder de aandacht brengen in het nieuwe energie- en klimaatakkoord. Hiervoor is door partijen de ‘Energie- en Watersector een visiedocument opgesteld. De Provincie Zeeland ondersteunt deze sector in haar energiebeleid al jaren en onderschrijft het visiedocument.

Zeeland reist fossielvrij naar Friesland

Stichting Urgenda ontvangt een subsidie van de Provincie Zeeland van € 15.000 voor de organisatie van de Zeeuwse Elfwegentocht op 5 juli 2018. Tijdens de Elfwegentocht krijgt iedere Provincie een thema dat relateert aan klimaatverandering. De Zeeland tour start ’s ochtends op 5 juli bij de Seafarm, reist vervolgens naar de getijdencentrale op de Oosterscheldekering en naar Windpark Krammer. In ieder geval reizen mee: Zeeuwse koplopers op het gebied van Wind en getijdenenergie, Zilte Teelten, gedeputeerden en studenten. Deze tour vraagt aandacht voor klimaatverandering. In Zeeland geven we uitvoering aan de in Parijs gemaakte klimaatafspraak: CO2-uitstoot terugbrengen met 80-90% in 2050. Bewustwording is een belangrijk aspect binnen de Zeeuwse opgave voor Energietransitie.

Provincie stelt VTH+S programma vast

Gedeputeerde Staten hebben het programma VTH+S vastgesteld. Dit programma bevat kaders en het operationele uitvoeringsbeleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving plus de specialisaties. Hiermee voldoen Gedeputeerde Staten aan de eis uit het Besluit Omgevingsrecht (BOR). De nota ‘Oog op Zeeland’ wordt door deze nota vervangen. De omgevingsdiensten voeren een groot deel van het beleid uit. Via het opdrachtgeverschap borgt de Provincie de uitvoering van het beleid. Jaarlijks bezien Gedeputeerde Staten of het beleid moet worden geactualiseerd.

Voordracht gedeputeerde De Reu voor herbenoeming Raad van Toezicht stichting Biobased Delta

Eind 2013 hebben de Provincies Zeeland, Brabant en Zuid-Holland samen met bedrijven en kennisinstellingen de stichting Biobased Delta opgericht met als doel de biobased economy in Zuidwest-Nederland te versterken. Op 9 juli 2018 maken verschillende leden van de Raad van Toezicht hun zittingstermijn van 4 jaar vol. Dit betreft onder andere gedeputeerde Ben de Reu. Voorgesteld wordt om hem voor te dragen voor herbenoeming als lid van de Raad van Toezicht.

ICOMOS voor Vlaams-Nederlandse contactdag te gast bij Provincie Zeeland

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) is een aan UNESCO gerelateerde niet gouvernementele organisatie. ICOMOS adviseert het Werelderfgoedcomité en het -centrum van UNESCO over alle technische vragen verband houdend met de Werelderfgoedconventie. Voor de jaarlijkse Vlaams-Nederlandse contactdag is ICOMOS op 3 november 2018 te gast bij de Provincie Zeeland. Het wordt een dag om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen op het gebied van cultuur- en erfgoedtoerisme rondom de thema’s (regio)branding, storytelling, stakeholderengagement en routes.

Openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen POP3

De openstelling is de eerste openstelling voor Zeeland voor deze maatregel, waarmee we Zeeuwse landbouwers willen stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de Zeeuwse landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Het betreft investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven. Er is hiertoe een categorieënlijst vastgesteld met innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van landbouwers in Zeeland. Op deze categorieënlijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor innovatie en modernisering. Door financieel in te zetten op de uitrol van innovaties wordt een impuls gegeven aan de algehele verduurzaming van de sector en wordt bijgedragen aan de concurrentiepositie van de Zeeuwse landbouwsector.

Maartcirculaire 2018 provinciefonds

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de maartcirculaire 2018 van het provinciefonds. Gezien de impact van deze circulaire op het financieel meerjarenperspectief worden Provinciale Staten over de financiële gevolgen van deze maartcirculaire verwezen naar de Voorjaarsnota waarin Gedeputeerde Staten met integraal afgewogen voorstellen komen over de verwerking van de uitkomsten uit deze circulaire.

Klacht haltetaxi

GS besluiten dat een ingediende klacht over het niet van toepassing zijn van de OV-chipkaart bij de haltetaxi niet-ontvankelijk is. Dit is conform het daarover uitgebrachte advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten.

GS stellen het Faunabeheerplan ree 2018-2023 gedeeltelijk vast

De Faunabeheereenheid Zeeland (FBEZ) heeft het Faunabeheerplan Ree 2018-2023 ter goedkeuring voorgelegd aan GS. In dit plan vraagt de FBEZ onder meer om ontheffing voor het (op vooraf vastgestelde momenten) gebruikmaken van het geweer ten behoeve van het populatiebeheer van het ree. Dit in het belang van de verkeersveiligheid. GS wil die ontheffing verlenen met uitzondering van het deel dat betrekking heeft op het gebruik van het geweer binnen de bebouwde kom of in de direct daaraan grenzende terreinen. Voor het overige wordt het Faunabeheerplan Ree 2018-2023 goedgekeurd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 april 2018.

Een greep uit de agenda: 

10 april 2018

Ben de Reu opent het Windpark Bouwdokken in Vrouwenpolder.

11 april 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Model European Parliament in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg.

Harry van der Maas opent het Model European Parliament, daarna moedigt hij deelnemers aan het Verkeersexamen in Middelburg aan.

Ben de Reu gaat naar de opening van het Filmfestival Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen.

Carla Schönknecht opent Scheldehof samen met burgemeester Van den Tillaar in Vlissingen en houdt er ook een toespraak.

12 april 2018

Jo-Annes de Bat en Carla Schönknecht brengen een werkbezoek aan VlaeyNatie in Westdorpe.

Carla Schönknecht opent het fietsoverstappunt Cadzand in Cadzand-Bad. Ze spreekt op het minisymposium rondom de marinierskazerne in Middelburg.

13 april 2018

Harry van der Maas brengt een bezoek aan de Molendijk Oud-Vossemeer.

Carla Schönknecht houdt een toespraak tijdens het oplevermoment binnen- en buitendijkse fietsroutes in Ossenisse.

14 april 2018

Jo-Annes de Bat geeft het startschot van de ZLM tour op de Grote Markt in Goes. ’s Avonds is hij aanwezig bij de musical Verlangen naar Jacoba in en om Slot Oostende in Goes.

Han Polman woont de musical Verlangen naar Jacoba bij.

16 april 2018   

Harry van der Maas opent de Jongerenwerkersdag in het provinciehuis in Middelburg.