Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 12 december 2019

Subsidie voor project Empowercare

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie beschikbaar te stellen voor het project Empowercare. Het betreft een project waarbij beoogd wordt een groep thuiswonende ouderen met behulp van technologische ondersteuning meer de regie over hun leven te geven, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Bovendien worden zorgprofessionals getraind om met deze nieuwe technologieën om te gaan. Vanuit het 2 Zeeënprogramma van de Europese Commissie wordt een bijdrage verleend van ruim € 400.000 aan dit project. Er wordt vanuit gegaan dat er vanuit Zeeland een bedrag beschikbaar komt van zo’n € 268.090. De Provincie levert een bijdrage van € 50.000.

Jaarplan Westerschelde Ferry B.V. 2020

Op 4 december 2019 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV plaats. In deze vergadering is het Jaarplan Westerschelde Ferry BV 2020 vastgesteld. Dit Jaarplan wordt ter kennisname naar Provinciale Staten gestuurd.

Gewijzigde Aanvullende Provinciale Richtlijnen archeologisch onderzoek Zeeland 2019

GS hebben de gewijzigde Regeling aanvullende provinciale richtlijnen voor archeologisch onderzoek 2019 vastgesteld. Deze zijn gewijzigd omdat de wettelijke regels voor deponeren van archeologische vondsten landelijk gewijzigd zijn.

Dinsdag 10 december 2019

Provincie sponsort film Slag om de Schelde

Ter afsluiting van de Nationale Viering van 75 jaar vrijheid wordt een publieksfilm uitgebracht. Deze film wordt gemaakt op initiatief van het Vfonds. Het verhaal speelt zich af in Zeeland gedurende de Slag om de Schelde. De film gaat over vrijheid, vertelt het verhaal van een belangrijke historische gebeurtenis die in Zeeland heeft plaats gevonden en wordt (gedeeltelijk) in Zeeland opgenomen. Door een sponsorovereenkomst te sluiten met de producent geeft de Provincie Zeeland een financiële bijdrage aan de film en daar krijgt Zeeland veel promotiemogelijkheden voor terug.

Subsidie Kingfish Zeeland B.V. voor deelname aan programma ScaleUpFood

De Provincie Zeeland verleent € 5.000 subsidie aan Kingfish Zeeland B.V. voor deelname aan het programma ScaleUpFood van ScaleUpNation. ScaleUpFood is een programma waar Nederlandse managementteams aan kunnen deelnemen. Leermentaliteit en schaalvergroting staan centraal in deze modules. Het doel van de deelname aan de ScaleUpFood is om samen met experts te kijken naar de meeste voorkomende valkuilen voor een snelgroeiend bedrijf. Het programma ScaleUpFood is een uitbreiding op het aanbod in het Zeeuwse ecosysteem en kan naar aanleiding van deze subsidie worden gekoppeld aan het aanbod van Dockwize en Impuls Zeeland.

Subsidie Dag van de Zeeuwse Visserij

GS besluit € 20.000 subsidie te verlenen aan de Zeeuwse Visveilingen Vlissingen B.V. voor de organisatie van de ‘Dag van de Zeeuwse Visserij’, welke zal plaatsvinden op 20 juni 2020. Dit evenement wordt georganiseerd door de Zeeuwse Visveilingen Vlissingen B.V., United Fish Auctions B.V. en het visserijbedrijfsleven in Zuidwest Nederland.

GS geven subsidie voor meer natuurinclusieve landbouw in Zeeland

De Provincie wil de landbouw in Zeeland meer (economisch en ecologisch) volhoudbaar maken en de biodiversiteit in het landelijk gebied versterken. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven door gebiedsgericht de landbouw meer natuurinclusief te maken. Door het project ‘Topgebied Groede’ van Het Zeeuws Landschap, de Agrarische natuurvereniging Bloeiend West en 't Duumpje te ondersteunen wordt een bijdrage geleverd aan meer natuurinclusieve landbouw in West Zeeuws-Vlaanderen.

Zeeuwse organisaties succesvol in het binnenhalen van Europese subsidie

Verschillende organisaties en overheden uit Zeeland krijgen de komende jaren Europese subsidie voor hun projecten die ze samen met andere organisaties uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gaan uitvoeren. De projecten gaan over technische innovaties, sociale innovatie, aanpassing aan de klimaatverandering en circulaire economie. De subsidie is toegekend in call 7 van het Interreg 2 Zeeën Programma.

Overdracht kwalitatieve verplichting

In het verleden zijn door het Rijk subsidies verleend voor de omvorming van (landbouw)grond naar natuur, onder andere in de Provincie Zeeland. Daarbij mag de grond dan niet meer voor een ander doel dan natuur worden gebruikt. Dit wordt een kwalitatieve verplichting genoemd en vastgelegd in een notariële akte. De Staat heeft besloten de rechten en bevoegdheden die voortvloeien uit deze kwalitatieve verplichtingen over te dragen aan de Provincie, zodat de Provincie deze verplichtingen kan handhaven. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met deze overdracht.

Call 4F2 OP-Zuid koolstofarme economie

Het college heeft het cofinancieringsbudget voor de OPZuid call 4F koolstofarme economie vastgesteld op € 485.000. Daarmee kunnen de Zeeuwse projecten die in het kader van deze call subsidie krijgen, naast 40% Europese middelen ook rekenen op 15% provinciale cofinanciering met een maximum van € 485.000. Bij provinciale cofinanciering in het kader van OP-Zuid wordt het, met terugwerkende kracht tot 20 april 2019, mogelijk gemaakt om 75% van dit bedrag als voorschot uit te betalen bij toekenning van de subsidie. Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 wordt hiertoe gewijzigd.

GS stellen nieuwe beleidsregels vast voor vergunningverlening Stikstof

Op 10 december 2019 stelden GS nieuwe beleidsregels vast voor de vergunningverlening van stikstof initiatieven in het kader van de wet natuurbescherming. Hiermee zorgen GS ervoor dat de vergunningverlening op gang blijft, met oog voor zowel belangen van initiatiefnemers als voor natuur.

Luchthavenregeling Haamstede

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het definitief vaststellen van een luchthavenregeling voor het zweefvliegveld in Burgh-Haamstede. De ontwerp Luchthavenregeling Haamstede heeft ter inzage gelegen van 9 oktober 2019 tot en met 20 november 2019. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De Vliegclub Haamstede die het zweefvliegveld in Burgh-Haamstede exploiteert beschikte nog over een vergunning die gebaseerd is op de Wet luchtvaart die inmiddels gewijzigd is. In de gewijzigde wet is geregeld dat de Provincie de oude vergunning omzet naar een nieuwe vergunning. Deze nieuwe vergunning is de ‘Luchthavenregeling Haamstede’. Behalve de naam en de opzet van de vergunning verandert er op het zweefvliegveld niets aan activiteiten die de Vliegclub Haamstede al jaren op dit vliegveld doet.

Ontwerpbesluit voor het wijzigen van de verordening Luchthavenbesluit Midden Zeeland

Provinciale Staten hebben een aanvraag ontvangen van het vliegveld Midden Zeeland (Zeeland Airport B.V) om de huidige vergunning voor het vliegveld (luchthavenbesluit) aan te passen. De belangrijkste wijzigingen zijn het veranderen van het aantal bewegingen met helikopters van 800 naar 4000 en het vliegen van een nieuwe route. Een beweging is een start of een landing. Het gaat dus om een toename van 400 naar 2000 helikopters op jaarbasis. Omdat de helikopters worden ingezet voor onderhoud aan windmolens op zee maakt Zeeland Airport B.V. ook een aparte plaats waar de helikopters kunnen opstijgen en/of landen: de helikopterspot. Om zo snel mogelijk bij de windmolens te komen en zoveel mogelijk over dun bevolkt gebied te vliegen gaan de helikopters een nieuwe route vliegen direct naar het zuiden richting de Westerschelde. Omdat ook veel van de al bestaande helikopterbewegingen van deze nieuwe route gebruik zullen maken, nemen het geluid en de kans op een ongeval bij camping De Witte Raaf/Oranjeplaat af. Al in een eerder stadium (28 oktober 2018) hebben Provinciale Staten besloten dat voor deze aanpassingen geen milieueffect-rapport (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten het ontwerpbesluit voor het wijzigen van de verordening Luchthavenbesluit Midden Zeeland vast te stellen en voor iedereen ter inzage te leggen.

Nevenfuncties Gedeputeerde Staten

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor een betrouwbaar en geloofwaardig openbaar bestuur. Voor een transparant beeld van de nevenactiviteiten van de commissaris van de Koning en de gedeputeerden publiceert de Provincie jaarlijks een actueel digitaal overzicht van nevenfuncties. Dit is een wettelijke plicht conform het gestelde in de Provinciewet en op grond van de Gedragscode politieke ambtsdragers Provincie Zeeland 2015.

Keuze voorkeursalternatief Zanddijk-Molendijk

Gedeputeerde Staten (GS) hebben onderzocht hoe Yerseke op een snellere en veiliger wijze dan via de huidige Zanddijk en Molendijk ontsloten kan worden. Er zijn vier alternatieven uitgewerkt en onderling vergeleken. GS hebben het tracé Bruin als voorgenomen voorkeursalternatief aangemerkt. Met dit tracé kan de problematiek van de Zanddijk-Molendijk structureel worden opgelost. Het is niet mogelijk gebleken om voor Groen, een duurder tracé met extra meekoppelkansen voor de A58 en de economische ontwikkeling van Reimerswaal, voldoende financiële bijdragen van andere partijen te krijgen. Over de voorgenomen keuze voor tracé Bruin zal in week 51 een inloopbijeenkomst in Yerseke gehouden worden. Iedereen krijgt de mogelijkheid om te reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief. GS zullen deze reacties betrekken bij het statenvoorstel over het project Zanddijk, dat voorjaar 2020 aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.

Convenant Connexxion

In het convenant worden nadere afspraken gemaakt tussen Connexxion en de wegbeheerders, onder andere over communicatie bij wegwerkzaamheden, bushaltes et cetera. Uiteraard blijven wetgeving (wegenwet en Wegenverkeerswet) en de concessieovereenkomst van kracht. Dit convenant is vooral bedoeld om goed gebruik tussen partijen te formaliseren.

Afspraken Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT)

Zeeland maakt jaarlijks afspraken met de rijksoverheid over infrastructuur, slimme mobiliteit en de Zuidwestelijke Delta. Dit gebeurt in het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Op 20 november 2019 zijn bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weer de nodige afspraken gemaakt tussen Zeeland en het Rijk. Meest in het oog springend is de toezegging over € 1,857 mln. voor de snelfietsroute Zelzate - Terneuzen, een primeur in Zeeland. Het project voor de voorbereiding van het terugbrengen van het getij in de Grevelingen gaat naar een volgende fase. Voor het project Rail Gent-Terneuzen is op basis van diverse onderzoeken overeenstemming over het gewenste eindbeeld en er kan nu worden toegewerkt naar een financieringsstrategie. Ook zijn er afspraken gemaakt voor een financiële bijdrage van het Rijk voor het vormen van een Regionaal Data Team om zo data beter te kunnen benutten voor meer verkeersveiligheid en een betere doorstroming.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 december 2019.

Een greep uit de agenda: 

10 december 2019

Het college brengt een werkbezoek aan de gemeente Veere.

11 december 2019

Han Polman neemt een zwerfboek in ontvangst en geeft het door ter gelegenheid van ‘het zwerfboek’ op Basisschool de Leeuwenburch in Middelburg.

12 december 2019

Jo-Annes de Bat gaat speeddaten met YESC finalisten in het oude Stadhuis in Middelburg.

13 december 2019

Han Polman houdt een toespraak ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het dorp Lewedorp in Lewedorp.

16 december 2019

Jo-Annes de Bat brengt een bezoek aan de set van de film Slag om de Schelde in Brouwershaven.