Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 12 juli 2018

Wijziging waterschapsreglement

In verband met wetgeving waarbij het Bosschap is opgeheven en mede met het oog op de waterschapsverkiezingen in 2019 hebben GS een ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap Scheldestromen vastgesteld en ter vaststelling aangeboden aan PS. Tijdens de inspraakperiode zijn geen zienswijzen over het ontwerpbesluit ingediend. De wijziging houdt in dat, in plaats van het Bosschap, de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) wordt aangewezen als benoemende organisatie voor de geborgde zetel van de categorie bos- en natuurterreineigenaren in het waterschapsbestuur. In andere provincies zijn of worden de waterschapsreglementen op soortgelijke wijze aangepast.

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De resultaten van de eerste openstelling van de nieuwe subsidieregeling zijn bekend. Vanaf 12 maart tot en met 20 april 2018 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve haalbaarheids- en demonstratieprojecten in te dienen. In totaal zijn er 25 projecten ingediend voor een bedrag van € 2,4 miljoen euro. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan GS. De volgende projecten komen in aanmerking voor een subsidiebijdrage:
Haalbaarheidsprojecten:

  • Beach Wellness met Thalassotherapie Cadzand-Bad
  • VRCARE
  • Circulaire verdienmodellen in de procesindustrie en maintenance sector
  • Circulaire verpakkingsmaterialen voor de schaal- en schelpdiersector

Demonstratieprojecten:

  • Hybride techniekopleiders in Zeeland
  • Testlocaties Fruitteelt Zeeland
  • Zeeuws zeewier- Ontwikkeling moderne oogstmachine

Zevende wijziging begroting 2018

De zevende wijziging van de begroting 2018 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair neutrale wijzigingen en één wijziging met budgettair effect namelijk de verwerking van de meicirculaire van het provinciefonds.

RUD Zeeland mag contract voor vier jaar aangaan voor uitvoeren geluidmetingen

De Provincie heeft er mee ingestemd dat de RUD Zeeland een vierjarig contract aanbesteedt voor het uitvoeren van geluidmetingen. Dit is goedkoper dan ieder jaar een contract aan te gaan voor één jaar. De Provincie dekt de kosten voor het uitvoeren van deze metingen tot een bepaald jaarlijks bedrag.

Dinsdag 10 juli 2018

Begroting 2018 Middelburg goedgekeurd

GS zijn van oordeel dat het door de gemeenteraad vastgestelde herstelplan voldoende perspectief biedt op structureel en reëel begrotingsevenwicht in het begrotingsjaar 2019. GS hebben daarom besloten de eerder door de raad vastgestelde begroting 2018 alsnog goed te keuren. Tevens hebben GS de eerste tot en met de zesde begrotingswijzing 2018 goedgekeurd.

Versnellen circulaire transitie in de (Zeeuwse) bouw

We doen als Provincie Zeeland mee aan een landelijk onderzoek van TNO naar waardevol (her)gebruik, aanbod én vraag, van secundaire bouwmaterialen. We kijken naar kwaliteit, logistiek en nieuwe verdienmodellen. Zeeuwse praktijkvoorbeelden, zoals Emergis en circulair bouwen in de sociale woningbouw, brengen hun ervaringen in. Zo vergroten we de Zeeuwse kennis én bouwen we met andere voorlopers, provinciaal én landelijk, aan een interessant regionaal circulair ontwikkelteam.

Ophoging subsidieplafond

De openstelling 'Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen' binnen het Europese subsidie programma POP-3 verloopt zeer succesvol. Een groot aantal agrariërs heeft inmiddels een aanvraag om subsidie ingediend, terwijl bekend is dat er ook nog veel agrariërs bezig zijn een verzoek in te dienen. Dat zal er zeer waarschijnlijk toe leiden dat het subsidieplafond van 2 miljoen euro niet toereikend is. Met het oog op een grote doelbereiking heeft het college, in nauw overleg met de ZLTO, besloten het subsidieplafond op te hogen met 2 miljoen euro.

Tijdelijk mandaatbesluit Gedeputeerde Staten voor zomerreces van 2018

Gedeputeerde Staten (GS) hebben van 14 juli 2018 tot en met 10 augustus 2018 zomerreces. In deze periode staan er geen reguliere GS-vergaderingen op de planning. Aan het afdelingshoofd P&O/JIS in de hoedanigheid van plaatsvervanger van het afdelingshoofd Ruimte, dan wel zijn plaatsvervanger wordt voor de duur van het zomerreces door GS mandaat verleend tot het geven van een reactieve aanwijzing ex artikel 3.8 zesde lid juncto artikel 4.2 eerste lid Wro en voor het indienen van een zienswijze op grond van artikel 3.8, eerste lid onder d Wro.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 14 augustus 2018.

Een greep uit de agenda: 

10 juli 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de MKB Roadtour in Vlissingen.

11 juli 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Kick-Off van de Zomerondernemer in Terneuzen.

13 juli 2018

Ben de Reu is aanwezig bij City of Dance in Middelburg.

19 juli 2018

Ben de Reu gaat naar de afscheidsreceptie van de plaatsvervangend ambassadeur mevrouw Wampie Libon in Brussel.

27 juli 2018

Carla Schönknecht deelt tasjes uit bij de finish van de dertigste editie van de Zeeuwse Fietsvierdaagse in Goes.