Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 12 maart 2020

Rapport Commissie Toekomst Zorg thuiswonende ouderen ter kennisname naar PS

Op 15 januari 2020 verscheen het rapport van de Commissie over de toekomst van de zorg rondom thuiswonende ouderen. Het rapport van deze landelijke commissie zet een aantal zaken op een rij met betrekking tot de problematiek rond thuiswonende ouderen met daarin 35 aanbevelingen. Het rapport wordt nu officieel ter kennisneming toegezonden aan Provinciale Staten.

Adviezen SER-Zeeland aan Gedeputeerde Staten

SER-Zeeland heeft tot taak om de (provinciale) overheid gevraagd of uit eigen beweging te adviseren op sociaal economisch terrein. In SER-Zeeland hebben de werkgeversorganisaties VNO-NCW Zeeland, MKB-Zeeland en ZLTO Zeeland, alsmede de werknemersorganisaties CNV, FNV en de Unie zitting. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten en de Zeeuwse Milieufederatie zijn als adviseur verbonden aan SER-Zeeland. Recent heeft SER-Zeeland twee adviezen uitgebracht inzake de concept-nota Regionale Energie Strategie Zeeland en het vervolgadvies inzake kansen robotisering. Gedeputeerde Staten nemen deze adviezen mee bij het opstellen en uitvoeren van hun beleid.

GS stellen strategische aanpak stikstof Zeeland vast

Nadat in mei 2019 de Raad van State de PAS niet van toepassing verklaarde, heeft Nederland te maken gekregen met grote vraagstukken op de aanpak van stikstof. In eerste instantie is aandacht gegeven aan de regelgeving.  GS hebben daarvoor beleidsregels vastgesteld. Omdat er voor de provincie en de betrokken partijen behoefte is aan meer kaders en richting voor de komende jaren, hebben GS een strategische aanpak opgesteld. Hierin wordt uitgegaan van de bijzondere situatie van Zeeland, met relatief weinig knoppen om aan te draaien door de grote invloed van buitenland en scheepvaart. De aanpak gaat uit van drie pijlers:

  1. Communicatie, informatie en monitoring
  2. Het realiseren van een daling van stikstofdepositie
  3. Het robuuster maken van de natuur.

Alle betrokken partijen hebben deze aanpak onderschreven met het gezamenlijke doel om de Zeeuwse natuur in goede staat te krijgen en tegelijk ruimte voor ontwikkeling te houden.

Dinsdag 10 maart 2020

Begrotingscirculaire 2021-2024

Gedeputeerde Staten (GS) hebben de jaarlijkse begrotingscirculaire vastgesteld en aan de gemeenten gezonden. Met de circulaire informeren GS de colleges van B&W, met het oog op de voorbereiding van de (meerjaren)begroting 2021-2024 en over een aantal aandachtspunten met betrekking tot het openbaar financieel toezicht zoals dat door GS wordt uitgeoefend.

Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vierde brede openstelling 2020

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten gaat open op 13 maart 2020. Haalbaarheidsonderzoeken kunnen het gehele jaar ingediend worden en worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend. Demonstratieprojecten zullen via het tender-principe beoordeeld worden en dienen uiterlijk op 7 augustus 2020 ingediend te zijn. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’ en kwam tot stand in samenwerking met en met een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten.

Besluitvorming POP-3 openstelling Samenwerking voor Innovatie

Binnen de POP-3 openstelling ‘Samenwerken voor Innovatie’ zijn acht aanvragen ingediend. Hiervan worden twee projecten afgewezen, omdat deze niet beschikken over de benodigde nationale cofinanciering. Hierdoor voldoen ze niet aan de gestelde criteria uit de Verordening POP-3 en het openstellingsbesluit.

Sportevenementen 2020

De Provincie Zeeland ondersteunt een groot aantal sportevenementen in Zeeland. Sportevenementen zorgen voor levendigheid, sociale cohesie, gezondheidsbevordering, seizoenverlenging voor het toerisme en om de aantrekkelijkheid van Zeeland te tonen. De Provincie Zeeland is trots op de mooie sportevenementen die Zeeland rijk is en de vele vrijwilligers die ze mogelijk maken.

Zeeland levert eerste definitieve Regionale Energiestrategie op

Energietransitie is een belangrijke maatschappelijke opgave, waar Zeeuwse overheden, maatschappelijke partijen en bedrijven aan samenwerken. Daarvoor is nu een Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd, waarmee we uitvoering geven aan het Klimaatakkoord. De Zeeuwse RES is de eerste van Nederland. We wekken in 2030 al onze elektriciteit duurzaam op. Voor het verduurzamen van woningen focussen we eerst op isolatie en maken we geen ondoordachte keuzes. We faciliteren elektrisch rijden door de benodigde laadpalen te plannen en te zorgen dat het elektriciteitsnet de vraag aan kan. En samen met de grote industrie zetten we in op een eerste groene waterstoffabriek.

Talentvolle scholierendebaters doen mee aan World Schools Academy op 23 mei 2020

De World Schools Academy is een evenement waar vijftig scholieren uit heel het land een dag lang workshops krijgen van ervaren debaters en ook zelf debatten voeren in het provinciehuis in Middelburg. Uit deze leerlingen wordt een groepje van vijftien leerlingen gekozen om het nationale team te versterken en Nederland te vertegenwoordigen tijdens competities in binnen- en buitenland. Het evenement vindt plaats op zaterdag 23 mei 2020.

Provincie aanvaardt schenking borstbeeld voormalig commissaris van de Koningin C. Boertien

De erven van dr. C. Boertien, voormalig Commissaris van de Koningin in Zeeland van 1975 tot en met 1992, schenken de Provincie Zeeland een borstbeeld op sokkel van hun vader. Het betreffende borstbeeld is gemaakt door mr. Chris Rutten (toenmalig burgemeester van Middelburg) en is op 13 mei 1992 geschonken door de gezamenlijke burgemeesters van Zeeland aan de heer C. Boertien. Het borstbeeld zal geplaats worden in de Studeerkamer van het Statencomplex.

Voortgangsrapportage kwartaal drie en vier 2019 Campus Zeeland naar commissie Economie

Het realiseren van de doelstellingen van Campus Zeeland in de tweede helft van 2019 is volgens planning verlopen. Zo is het ontwerp voor het Joint Research Center Zeeland gereed en wordt er gewerkt aan de ruimtelijke en functionele indeling van het gebouw. Ook de pioniersgroep van de UCR Engineering opleiding is gestart en het voormalige Porthos gebouw in Middelburg is aangekocht om de opleiding te huisvesten. Binnen het Samenwerkingsplatform Delta Vraagstukken is per thema (respectievelijk Water, Energie en Voedsel) een concept onderzoeksprogramma opgeleverd. In deze periode is vooral ingezet op het versterken van de Kennis & Innovatienetwerken en op een intensivering van de samenwerking tussen deze netwerken. Zo vonden diverse gesprekken plaats met de netwerken en zijn er bijeenkomsten georganiseerd gericht op het versterken van de K&I netwerken en hun onderlinge samenhang. In de tweede helft van 2019 is de ontwikkelfase voor zowel het groen onderwijs als de Onderzoekagenda Groene Sector gestart. Het Transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen is voortvarend opgepakt en de activiteiten verlopen volgens plan. Wel is huisvesting een punt van aandacht.

Ontwerp verordening Luchthavenbesluit Inter Scaldes

Gedeputeerde Staten hebben besloten het ontwerp Luchthavenbesluit voor de Helihaven Inter Scaldes in Kruiningen vast te stellen en voor een ieder ter inzage te leggen. Het Restaurant Inter Scaldes die de helihaven exploiteert beschikt op dit moment nog over een vergunning die gebaseerd is op de Wet luchtvaart die ondertussen gewijzigd is. In de gewijzigde wet is geregeld dat de Provincie de oude vergunning omzet naar een nieuwe vergunning. Deze nieuwe vergunning is de verordening Luchthavenbesluit Inter Scaldes. De geldende vergunning is zoveel mogelijk één op één omgezet en tevens is het huidige gebruik van de helihaven meegenomen in het ontwerp luchthavenbesluit. Dit betekent onder meer dat het maximaal toegestane aantal vliegbewegingen (een start of een landing) is verlaagd (van 4015 naar 616).

Reactie op brief Wijkraad Zuidpolder over ontwerp bestemmingsplan Bellamyhof Terneuzen

Op het ontwerpbestemmingsplan Bellamyhof Terneuzen hebben Gedeputeerde Staten een zienswijze uitgebracht omdat er sprake is van overcapaciteit aan bouwmogelijkheden binnen de gemeente Terneuzen. De wijkraad Zuidpolder heeft zijn ongenoegen over de zienswijze geuit. Aan de wijkraad is een toelichting gegeven op de inhoud van de zienswijze. Daarin is ook aangegeven dat provincie en gemeente samen aan een oplossing werken waardoor er ruimte ontstaat voor het plan Bellamyhof.

Ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland

De ontwerp begroting 2021 van de RUD Zeeland is aan PS toegestuurd voor een zienswijze. GS hebben PS hierover geadviseerd.

Ontwerp-aanvulling planwijziging 2019 Natuurbeheerplan Zeeland 2016

Op 18 februari 2020 hebben GS het besluit genomen tot vaststelling van Ontwerp-aanvulling planwijziging 2019 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en Ontwerp-wijziging Omgevingsverordening 2018. 

Onderzoeksfunctie Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben het eindrapport van KWINK/PROOF over de verkenning naar een regionaal datacenter doorgestuurd naar Provinciale Staten en informeren hen over de stand van zaken en het vervolgproces. Het college spreekt nu met de betrokken partijen om te bekijken hoe aan dit advies gevolg kan worden gegeven en wil dit in een onderbouwd voorstel aan Provinciale Staten voorleggen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 maart 2020.

Een greep uit de agenda: 

11 maart 2020

Jo-Annes de Bat overhandigt Zeker Zeeuws certificaten in de Abdij in Middelburg.

Dick van der Velde bekijkt diverse woonprojecten in Sluis.

12 maart 2020                        

Harry van der Maas reikt verkeersveiligheidshesjes uit vanwege ‘School op Seef’ op OBS De Voorhoute in Kruiningen.

14 maart 2020             

Het college gaat pannenkoeken bakken tijdens NL Doet in Zierikzee.

Han Polman is aanwezig tijdens de viering ‘Herdenking binnenkomst Koningin Wilhelmina in Eede’ in het kader van 75 Jaar Vrijheid.

16 maart 2020             

Anita Pijpelink is te gast bij de Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland.

Dick van der Velde is aanwezig tijdens de Gebiedstafel Omgevingsvisie in het Bio Based Europe Training Center in Terneuzen.