Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 12 september 2019

De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021; welke richtingen en effecten?

De Provincie werkt samen met alle partijen in Zeeland aan een nieuwe Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. In de Richtingen notitie staat wat de Provincie als uitgangspunten meegeeft aan de opstellers van de visie. Het gaat om het respecteren van recente beslissingen om beleid te gaan veranderen of juist om beleid te behouden.

Goedkeuren begrotingswijzigingen Vlissingen

In overleg met de artikel 12-inspecteur hebben GS besloten de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren. Omdat het artikel 12-onderzoek naar de baten en lasten in het ‘sociaal domein’ (Jeugd, WWMO en werk & inkomen) nog loopt is voor dat onderdeel van de begroting vooralsnog een voorbehoud gemaakt.

GS sturen voortgangsrapportage Campus Zeeland naar PS

Het realiseren van de doelstellingen van Campus Zeeland in de eerste helft van 2019 is volgens planning verlopen. Zo is de voorbereiding van de bouw van het Joint Research Center in volle gang en zijn de overeenkomsten rondom gebruik van het JRC, evenals de subsidiebeschikking, gereed en grotendeels ondertekend, het projectplan en het curriculum van de UCR Engineering opleiding zijn volop in ontwikkeling en de verkennende fase betreffende het Vlaams- Nederlandse Samenwerkings-platform ‘Deltavraagstukken’ is afgerond. Drie Kennis- en Innovatienetwerken kregen subsidie en er is gewerkt aan de versterking van de bestaande K&I netwerken en aan de intensivering van de samenwerking tussen de netwerken. Het Transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen is voortvarend opgepakt en de geplande activiteiten verlopen volgens plan. De kwartiermaker voor groen onderwijs én voor groen onderzoek hebben advies uitgebracht aan de stuurgroep Samenwerking in de Groene Delta. De aandacht in de tweede helft van 2019 zal zich onder meer gaan richten op het (nog) meer verbinden van triple helix partijen aan Bèta Campus Zeeland, de kwalitatieve groei en professionalisering van bestaande K&I netwerken en het versterken van de onderwijs infrastructuur en het verder ontwikkelen van praktijkleerroutes/ Hybride docent in Zeeland. Ook wordt gewerkt aan de door-ontwikkeling van Campus Zeeland tot eind 2022.

Inventarisatie mogelijke knelpuntprojecten Zeeland inzake PAS

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake het PAS is een inventarisatie uitgevoerd naar projecten die mogelijk in de knel komen als gevolg van de PAS uitspraak. Alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en RUD Zeeland hebben hier de afgelopen maand gegevens voor aangeleverd. Door GS van Zeeland is in antwoord op de uitvraag van het Rijk en vragen vanuit Provinciale Staten een lijst opgesteld met mogelijke Zeeuwse knelpunten.

Dinsdag 10 september 2019

Ontheffing kasgeldlimiet Vlissingen

GS hebben op verzoek van de gemeente Vlissingen ontheffing verleend van de kasgeldlimiet. Hierdoor kan de gemeente tijdelijk meer financieren met kortlopende geldleningen.

Vaststellen exploitatiebijdrage Connexxion voor busvervoer 2018

GS hebben de exploitatiebijdrage voor het busvervoer over dienstregeling jaar 2018 vastgesteld op (afgerond) 14,2 mln. euro. Dat is € 417.311 lager dan vooraf als voorschot is uitbetaald. Connexxion wordt gevraagd om dit bedrag terug te betalen.

Geen verkoop kinderpostzegels in het Provinciehuis

Het College heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan de verkoop van kinderpostzegels door kinderen in het provinciehuis. Dit mede omdat bestuurders en medewerkers thuis in de gelegenheid zijn om kinderpostzegels te kopen.

Vervolgstappen voorkeursalternatief Zanddijk-Molendijk

Gedeputeerde Staten onderzoeken hoe Yerseke op een snellere en veiliger wijze dan via de huidige Zanddijk en Molendijk ontsloten kan worden. Er zijn vier alternatieven uitgewerkt en onderling vergeleken. Afgelopen mei zijn de resultaten daarvan bekend gemaakt. In de zomerperiode zijn nog aanvullende verkeersberekeningen gemaakt. Deze berekeningen geven geen aanleiding om tot een andere voorkeursvolgorde te komen. De alternatieven Bruin en Groen blijven de voorkeur krijgen boven de alternatieven Roze-zwart en Rood. Voor de problematiek van de Zanddijk-Molendijk is alternatief Bruin vanwege de lagere kosten een logische keuze. Alternatief Groen heeft echter extra meekoppelkansen, die dit alternatief bijzonder interessant maken. In de komende periode zal de Provincie in overleg met belanghebbende partijen, waaronder het Rijk en de gemeente Reimerswaal, alles op alles zetten om alternatief Groen financieel haalbaar te krijgen. Voor een mogelijke rijksbijdrage hebben Gedeputeerde Staten een aanvraag bij het Meerjaren Investeringsprogramma Ruimte en Mobiliteit ingediend.

Huisvesting statushouders in Zeeland

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. Zeven gemeenten hebben de taakstelling volledig op tijd gehaald. Vier gemeenten hebben de taakstelling niet gehaald, omdat zij te weinig vergunninghouders kregen om te huisvesten. Twee gemeenten hebben te weinig vergunninghouders gehuisvest, maar hebben de kleine achterstand binnen een maand volledig ingehaald.

Zienswijze Marehoek, Oud-Vossemeer

De gemeente Tholen heeft het ontwerp bestemmingsplan Marehoek, Oud-Vossemeer aan de Provincie voorgelegd. Het plan betreft het gefaseerd herontwikkelen van een bedrijventerrein tot woongebied. Vanwege het ontbreken van een voortoets inzake stikstofdeposities en het ontbreken van een aanvullend onderzoek naar vleermuizen wordt een zienswijze ingediend.

Zienswijze op voorgenomen Antwerpse havenuitbreiding

De Provincie Zeeland signaleert vier aandachtspunten met betrekking tot de voorgenomen uitbreiding van de containeroverslagcapaciteit van de haven van Antwerpen. De vier punten hebben betrekking op de vaarwegcapaciteit, de externe veiligheid die daarmee samenhangt, de toenemende troebelheid van het water en de hoge stikstofemissies. Het zijn bedenkingen bij een strategische milieueffectrapportage (m.e.r.) over de havenuitbreiding en het provinciebestuur ziet de opmerkingen dan ook vooral als adviezen voor het vervolgtraject, waarin de effecten van de voorkeursvariant in detail zullen worden bestudeerd.

Gedeputeerde Staten verlenen subsidie voor het plaatsen van Struikelstenen

De Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland heeft zich tot doel gesteld om de nagedachtenis aan de gruweldaden jegens Joodse medemensen, begaan in de Tweede Wereldoorlog, in de regio Zeeland op de kaart te zetten. Zij doet dit door middel van het aanbrengen van geïdentificeerde steentjes bij huizen waaruit Joodse mensen destijds zijn gedeporteerd. Voor de afronding van het project hebben Gedeputeerde Staten subsidie verleend tot een bedrag van € 3.450.

GS stemmen in met advies project GetijGrevelingen aan minister van IenW

Samen met Rijk en regio wordt gewerkt aan een toekomstbestendig ecosysteem in de Grevelingen waar waterveiligheid, water van een goede kwaliteit en hoogwaardige natuur goed samengaan met een krachtige en duurzame economie. Het middel hiertoe is herstel van beperkt getij via een doorlaat in de Brouwersdam. De getijdenbeweging kan ook worden benut voor het opwekken van duurzame energie. De verkenningsfase is nagenoeg afgerond. Het bestuurlijk overleg GetijGrevelingen heeft een concept advies gemaakt waarin zij de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit adviseert om in het najaar van 2019 het besluit te nemen om te starten met de planuitwerkingsfase, het zogenaamde MIRT II-besluit. Geadviseerd wordt daarbij twee varianten mee te nemen; een doorlaatmiddel in de Brouwersdam als getijdencentrale en een doorlaatmiddel met de optie om later een getijdencentrale in te bouwen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 17 september 2019.

Een greep uit de agenda: 

11 september 2019

Jo-Annes de Bat opent het slot-event Aquavlan2, een Interreg project dat de aquacultuursector ondersteunde.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de Zeelandbrug.

12 september 2019

Han Polman is aanwezig bij de opening van de Landelijke Monumentendag in Zierikzee in aanwezigheid van Mr. Pieter van Vollenhoven.

13 september 2019

Han Polman is aanwezig bij de opening van Film by the Sea in Vlissingen.

14 september 2019     

Anita Pijpelink opent de tentoonstelling Zeeuws Meisje in de Abdij in Middelburg.

Han Polman geeft het startschot van de Wielerdag Nederlandse gemeenten in Sluis.

15 september 2019

Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde doen mee aan de Ride for the Roses in Goes.

Han Polman woont het Liberation Concert bij in Margraten.

Anita Pijpelink reikt de Career Achievement Award uit aan regisseur Claude Lelouch in Vlissingen.

16 september 2019

GS zijn aanwezig bij het Prinsjesdagcabaret in Den Haag.

Harry van der Maas opent het E-Mobility park in Vlissingen.

Dick van der Velde reikt de ‘Gezond in Zeeland’ innovatievouchers uit in het provinciehuis in Middelburg.