Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Provincie verscherpt procedures werkzaamheden bij duiklocaties

Op woensdag 26 september heeft zich bij onderhoudswerkzaamheden aan de Zeelandbrug een incident voorgedaan. Om incidenten en ongevallen in de toekomst te voorkomen, hebben Provincie en aannemer uitgezocht welke verbeteringen er mogelijk zijn rondom werkzaamheden bij duiklocaties. Het rapport stelt een aantal concrete oplossingen voor. Deze aanbevelingen nemen we uiteraard ter harte. We zullen procedures rondom het werk bij duiklocaties aanscherpen. Bijvoorbeeld volgend jaar, als we de pijlers van de basculebrug gaan conserveren.

GS stellen verbeterde monitoringsaanpak wonen vast

Gedeputeerde Staten hebben de verbeterde monitoringsaanpak wonen voor Zeeland vastgesteld. Door deze aanpak moet het voor gemeenten, burgers en andere partijen duidelijker worden welke woningbouwplannen er zijn in Zeeland en waar. Ook wordt het overzichtelijker om in te zien hoeveel ruimte gemeenten nog hebben om nieuwe woningbouwplannen te ontwikkelen. Daarnaast zal jaarlijks een Woonmonitor Zeeland worden gepubliceerd waarbij teruggekeken wordt naar de woningbouw, de plancapaciteit en de demografische ontwikkelingen, afgezet tegen de bevolkings- en huishoudensprognose en de stand van zaken van de planmonitor per 1 januari van dat jaar. De Woonmonitor Zeeland zal jaarlijks worden gemaakt en telkens in het voorjaar worden gepubliceerd, met ingang van 2019.

Terra Maris ontvangt subsidie voor educatief programma rondom bijen

Terra Maris besteedt extra aandacht aan bijen in de natuur. Honingbijen en wilde bijen vervullen een belangrijke rol in de natuur maar zijn ook economisch, door de bestuiving van land- en tuinbouwproducten, van groot belang. Terra Maris wil dit beter onder de aandacht brengen bij de bewoners en bezoekers van Zeeland. Het museum heeft, op eigen kosten, al een bijenstal gebouwd in de museumtuin. Zij wil nu ook een educatief programma rondom bijen ontwikkelen en opzetten. Daarvoor krijg Terra Maris € 20.000 subsidie van de Provincie. Dit initiatief sluit prima aan bij de ambities en het beleid van de Provincie Zeeland. Behoud van biodiversiteit en natuureducatie en –beleving zijn hoofdopgaven van de Provincie, waarbinnen dit initiatief naadloos past. Bekostiging vindt plaats vanuit de in de begroting opgenomen middelen voor Natuurbeleving. Ook beantwoordt het initiatief aan een, deze zomer door PS, aangenomen motie over bijen.

Subsidie voor kenmerkende Zeeuwse soorten

De Provincie Zeeland kent subsidie toe voor het behoud en de bescherming van bedreigde en kwetsbare diersoorten. Het gaat om typisch Zeeuwse soorten en soorten die internationaal bedreigd zijn en waarvan het leefgebied in Zeeland ligt. De subsidies worden verstrekt voor de uitvoering van maatregelen die zorgen voor uitbreiding van het leefgebied van de kamsalamander in het heggengebied De Poel, voor de aanleg van een nieuwe broedlocatie voor de visdief en maatregelen om de kwaliteit van het weidevogelkerngebied in de Sint Laurense Weihoek te verbeteren. De projecten worden uitgevoerd door de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Zeeuwse Landschap. In totaal gaat het om een bedrag van € 97.876.

Subsidie voor Dutch Delta Cruise Port

De Provincie Zeeland verleent subsidie aan de Dutch Delta Cruise Port (DDCP) en treedt toe tot de Stichting. Naast toetreding van de Provincie Zeeland, zijn ook de gemeenten Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen toegetreden. DDCP heeft als doel het versterken van de regionale en bovenregionale, aan de riviercruise sector verbonden, economie. Partijen uit Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben al eerder aangegeven zich te verzamelen in dit samenwerkingsverband.

GS verlenen subsidie vanuit Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland

GS verlenen € 402.692 subsidie aan Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) vanuit de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL). De subsidie is bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouw naar natuur en voor het nemen van maatregelen die de ontwikkeling van gewenste natuur op gang helpt. Het gaat om een perceel in het gebied Oude Veerseweg (Walcheren). Hierdoor kan ruim 5 hectare landbouwgrond worden ingericht tot natuurgebied in het kader van de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland.

Subsidieregeling kwaliteitsimpulsen natuur gewijzigd

Gedeputeerde Staten hebben op 11 december 2018 besloten enkele bepalingen van subsidies voor investeringen in bestaande en nieuwe natuurgebieden in de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland (SKNL) te wijzigen. Onder andere wordt de subsidie ingeperkt tot bestaande en nieuwe natuurgebieden, kan een pretoets bij subsidieaanvragen voor omvorming landbouw naar natuur verplicht worden gesteld en kan het voorschot op de investeringssubsidies worden verhoogd van 50% naar 80%. De wijzigingen treden na publicatie van het besluit in werking.

Goedkeuring Meer energie in scholen

Meer energie in scholen is gericht op de verduurzaming van schoolgebouwen. Er zullen bij twintig scholen energiescans worden uitgevoerd en plannen van aanpak worden gemaakt voor de verduurzaming van de schoolgebouwen. Het zal gaan om maatregelen voor isolatie, het optimaliseren van installatie (ook voor de luchtkwaliteit), zonnepanelen en mogelijk warmtepompen. Ook wordt de opslag van energie als optie meegenomen. De resultaten zullen in twee provinciale bijeenkomsten worden gedeeld met alle gemeenten en schoolbesturen in Zeeland.

Besluit op bezwaar Koel- en Vrieshuis Reimerswaal

Koel- en Vrieshuis Reimerswaal in Kruiningen heeft bezwaar gemaakt tegen een besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van 31 juli 2015 om aan P. Sinke Holding een vergunning te verlenen voor het milieuneutraal wijzigen van de vergunning door uitbreiding met een sorteerloods. Het eerder genomen besluit is vernietigd door de Raad van State. GS moeten van de Raad van State een nieuw besluit nemen waarmee de aangevraagde vergunning wordt geweigerd. De RUD Zeeland heeft hierover een advies uitgebracht. Op grond daarvan is besloten om het besluit van 31 juli 2015 te herroepen en een nieuw besluit te nemen dat leidt tot het weigeren van de omgevingsvergunning.

Subsidieverlening binnen openstelling innovatieve samenwerking POP3

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) heeft de Provincie een subsidiemaatregel opengesteld voor Samenwerking voor innovaties. De regeling is gericht op samenwerking aan kennisontwikkeling rond innovaties met betrekking tot klimaatadaptatie in het waterdomein voor de landbouw. De doelstelling is in de Zeeuwse landbouwpraktijk opschaalbare praktische innovatieve concepten te testen die de zoetwatersituatie voor de landbouwsector robuuster maken ten aanzien van klimaatverandering. Voorwaarden hierbij zijn dat deze concepten gering beslag leggen op grondstoffen en omgevingskwaliteit en biodiversiteit minstens behouden blijven. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Binnen deze openstelling worden door GS al aan drie zoetwaterprojecten subsidie toegekend: DeltaDrip, Waterhouderij Walcheren en Meer fruit met minder water.

Introfestival Zeeland

GS stemmen in met het verzoek om € 20.000 bij te dragen aan de organisatie van een introfestival voor alle (aankomende) Zeeuwse studenten (MBO, HBO en WO). Het introfestival vindt medio augustus/september 2019 plaats in stadsgewest Vlissingen-Middelburg.

Wet open overheid

De Wet openbaarheid van bestuur gaat vervallen met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (WOO). De WOO beoogt een open en transparante overheid. Dit brengt met zich mee dat werkprocessen binnen de Provincie Zeeland op deze nieuwe wet aangepast dienen te worden. De Provincie Zeeland stemt in met het wetsvoorstel Wet open overheid.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 december 2018.

Een greep uit de agenda: 

11 december 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het slaan van de eerste paal van de onderhoudslocatie van Ørsted in Vlissingen.

Han Polman opent het symposium Grensontkenning in Sas van Gent.

Carla Schönknecht reikt certificaten/gevelbordjes uit vanwege het IVN gastheerschap in Middelburg.

13 december 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het ZLTO Festival in de Zeelandhallen in Goes.

Harry van der Maas spreekt bij de afscheidsreceptie van Adri de Buck, voorzitter van het College van Bestuur van de HZ in Vlissingen.

Ben de Reu is aanwezig tijdens de Architectentafel dilemma gedeputeerde in het CBK in Middelburg.

14 december 2018

Han Polman bezoekt Kingfish in Kats.

Ben de Reu gaat naar het Symposium van VCB/Thermphos met Diederik Samsom in Vlissingen-Oost.

Carla Schönknecht houdt een toespraak tijdens de presentatie van de jongerenplannen YESC en de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen in het provinciehuis in  Middelburg.

17 december 2018

Han Polman gaat naar de afscheidsreceptie van Johan Remkes, commissaris van de Koning van Noord-Holland in Haarlem.