Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 13 februari 2020

Stand van zaken stikstof

Op 7 februari 2020 heeft minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over verdere maatregelen en de voortgang in het stikstof dossier. In deze brief geeft ze aan op welke punten ze afspraken wil maken met provincies. De komende weken besluiten de provincies hierover. In deze Kamerbrief worden een aantal maatregelen aangekondigd die leiden tot een daling van het stikstofprobleem. Als provincie delen wij de urgentie op korte termijn maatregelen te nemen om de depositie terug te brengen. We gaan voortvarend aan de slag om de aangekondigde maatregelen vorm te geven op een wijze die praktisch uitvoerbaar en juridisch houdbaar is. Wij zien dit uitdrukkelijk als eerste stappen: om duurzaam perspectief voor natuur én economische ontwikkeling mogelijk te maken in Nederland blijven forse stikstofreductiemaatregelen nodig.

GS verdagen besluit goedkeuring begroting 2020  gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland en Vlissingen

Omdat het onderzoek nog niet is afgerond hebben GS het besluit omtrent de goedkeuring van de begrotingen van de gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland en Vlissingen op grond van artikel 10:31 Algemene wet bestuursrecht (Awb) met maximaal 13 weken verdaagd.

Begroting 2020 gemeente Borsele goedgekeurd

Op 6 februari 2020 heeft de raad ingestemd met de invulling van de taakstellende bezuinigingen. Hiermee is de begroting 2020 structureel en reëel in evenwicht en door GS goedgekeurd.

Toezicht brief begroting 2020

Jaarlijks toetst de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de begroting van de Provincie. De minister is in zijn toezichtbrief voor 2020 van oordeel dat de Provincie onder de lichtste (repressieve) vorm van toezicht blijft vallen. Dit betekent onder andere dat de begroting en tussentijdse begrotingswijzigingen niet vooraf aan hem te hoeven worden voorgelegd.

Stand van zaken VVV Zeeland

In november 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) de Provinciale Staten geïnformeerd over de ontwikkelingen bij VVV Zeeland. In een nieuwe brief schrijven GS nu dat het de bedoeling is dat de belangrijke functies voor een toeristische provincie als Zeeland, zoals toeristische marketing, kunnen overgaan naar een nog te vormen marketingorganisatie voor Zeeland. Die zijn nu nog bij VVV Zeeland ondergebracht.

Dinsdag 11 februari 2020

Integrale kostensubsidie voor VVV Zeeland

De toeristisch-recreatieve sector is een belangrijke pijler van de Zeeuwse economie. Het toeristische imago van Zeeland is goed. Om dit zo te behouden verleent de Provincie Zeeland een subsidie van € 679.898 aan VVV Zeeland voor het uitvoeren van de toeristische marktbewerking voor Zeeland. In 2020 ligt de focus op de markten Nederland, België (specifiek Vlaanderen) en Duitsland. Om bij te dragen aan spreiding van toeristen over de regio, maar ook voor spreiding in tijd (voor- en naseizoen) wordt voor de Nederlandse markt ingezet op de thema’s culinair, cultureel, historisch erfgoed en festivals en evenementen. In België zet VVV Zeeland in op het thema culinair. De aanpak voor de Duitse markt focust zich op de thema’s mosselen, kust en actief buiten. Het laten zien van de Zeeuwse veelzijdigheid draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Subsidie voor Impuls om de Zeeuwse economie structureel te versterken

De Provincie Zeeland ondersteunt de NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) in 2020 met een subsidie van € 1.757.958. Impuls krijgt ook financiële bijdragen van alle Zeeuwse gemeenten, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het bedrijfsleven. Impuls zet in op Innovatiefinanciering, Programma- en projectontwikkeling en Acquisitie van bedrijven. Speciale aandacht is er voor de economische structuurversterking van Zeeland. Een nieuwe taak dit jaar is handelsbevordering in het mkb. Actuele Zeeuwse thema’s zoals energie, circulaire economie, logistiek en vrijetijdseconomie zijn het kompas voor de organisatie. Zo helpt Impuls het mkb en het grootbedrijf en werkt het op verschillende manieren aan economische groei en innovatie in Zeeland.

Subsidieregeling MIT Zuid

De Provincie Zeeland stemt samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Noord-Brabant en Limburg in met de gezamenlijke subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland voor een bedrag van € 10.464.000. Ondernemers in Zeeland kunnen door deze regeling een subsidiebijdrage ontvangen voor:

  • haalbaarheidsprojecten in het kader van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten, en processen.
  • R&D samenwerkingsprojecten tussen MKB'ers om gezamenlijke innovatieve producten, diensten en processen te realiseren.

De uitvoering van de regeling gebeurt door Stimulus Programmamanagement. De front office ligt bij Impuls Zeeland. Zij adviseren en begeleiden MKB'ers bij het opstellen van een business case en het schrijven van een subsidieaanvraag. De regeling voor de Haalbaarheidsonderzoeken gaat op 7 april 2020 open volgens het principe van ‘first come, first serve’. De tender voor het instrument Samenwerkingsprojecten gaat open op 11 juni en sluit op 10 september 2020.

Subsidie voor innovatieve projecten uit Zeeland in Stroomversnelling

De resultaten van de derde openstelling van de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling zijn bekend. Vanaf 6 september tot en met 8 november 2019 was het mogelijk om subsidieaanvragen voor innovatieve haalbaarheids- en demonstratieprojecten in te dienen. In totaal zijn er negen projecten ingediend voor een bedrag van € 818.000. De deskundigencommissie heeft alle projecten beoordeeld en voorzien van advies aan GS. De volgende projecten komen in aanmerking voor subsidie:

Haalbaarheidsonderzoeken:

  • Technology Centre Maakindustrie Zeeland (TCMZ)
  • Haalbaarheidsproject productieproces biologisch appelleder uit reststromen
  • Verkenning toepassing Industriële restwarmte In de gebouwde omgeving

Demonstratieprojecten:

  • Programma Specialistisch Ondersteuningsteam Zeeland
  • VRCARE-2
  • GeVonDen (Generiek Verzamelen Data)
  • Écht Zeeuws petfood

Nieuwe secretaris Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben de heer J.P.G. Rockx, werkzaam bij de RUD Zeeland, benoemd tot secretaris van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO). Bij de benoeming is de voorzitter van de CRO gehoord, conform de gebruikelijke procedure. Daarmee eindigt het secretarisschap van de huidige secretaris, de heer B. Maring (eveneens werkzaam bij de RUD Zeeland), die deze functie vele jaren heeft vervuld en waarvoor GS hem bedanken.

Wijziging in nota Grondbeleid

In de afgelopen periode is samen met andere provincies, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Kadaster en het Landbouw Economic Research (voormalige Wageningen Economisch Instituut) een speciale webportal ‘Agrarische Grondmarkt Informatie Systeem (AGRIS)’ ontwikkeld voor ontsluiting van objectieve data. Op basis van deze objectieve en onafhankelijke informatie analyseert de Provincie de markt- en prijsontwikkelingen in Zeeland. Op grond van deze informatie vindt onder meer herwaardering van de provinciale gronden plaats.

Voorschot exploitatiebijdrage 2020 Connexxion

Connexxion geeft uitvoering aan de door de Provincie verleende concessie voor het openbaar busvervoer in Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben besloten om voor 2020 een exploitatiebijdrage van circa € 14,9 miljoen. als voorschot uit te betalen.

Beslissing op bezwaar Tieleman Transport B.V.

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) inzake het overgaan tot invordering van verbeurde dwangsommen is bezwaar gemaakt. De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. De commissie concludeert in haar advies dat GS terecht gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om tot invordering over te gaan. GS nemen het advies van de commissie over.

Reactie op verzoek WISE

In een brief aan de Provincie heeft de World Information Service on Energy organisatie (WISE) de Provincie gevraagd aan te sluiten bij de boodschap van WISE aan de Belgische politieke partijen over de uitvoering van de volledige kernuitstap door België in 2025. Via een zogenaamd appèl aan de Belgische politiek wil WISE, de verplichtingen die België in 2003 in de Wet op de kernuitstap heeft opgenomen, in herinnering brengen en de naleving ervan benadrukken alsook de eventuele verplichte consultatie rond de Milieu Effect Rapportage (MER), indien België besluit de kernexploitatie na 2025 toch voort te willen zetten. WISE ziet graag dat de gemeenten in de drie zuidelijke provincies en de provinciebesturen de brief ondersteunen. Als Provincie vinden we dat het nucleaire dossier, vanuit de daartoe bevoegde instanties, al de nodige aandacht krijgt. Ook bestaan er tussen Nederland en België op ministerieel niveau en tussen beide nucleaire autoriteiten goede informatie- en samenwerkingsafspraken. Om die reden ziet de Provincie geen aanleiding om vanuit haar positie aan te sluiten op het signaal dat WISE aan de Belgische politiek wil overbrengen.

Nationale Respect Tour

In heel Nederland is 2021 het jaar van Respect. Gedeputeerde Staten hebben besloten om deel te nemen aan de Nationale Respect Tour (NRT), die in dat jaar door het hele land zal worden georganiseerd. De Commissaris van de Koning ondersteunt deze Respect Tour als ambassadeur namens de provincie Zeeland. Het college ondersteunt de visie van de NRT dat het respectvol omgaan met verschillen in onze samenleving, bijdraagt aan onderlinge verbinding tussen mensen en het voorkomen van verdere vervreemding. Als onderdeel van de Tour zal de organisatie van de NRT in Zeeland een provinciale bijeenkomst organiseren. De Provincie zal bestaande activiteiten die jaarlijks in het kader van ‘vrijheid’ worden georganiseerd inzetten om het thema Respect onder de aandacht te brengen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de voorschotten voor natuurbeheer 2019 vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de voorschotten voor de subsidies natuurbeheer over 2019 bepaald. Op een enkele uitzondering na is het beheer van de natuurgebieden volgens de beschikkingen van de Provincie uitgevoerd.

GS wijzen intrekkingsverzoek vergunning Natuurbeschermingswet 1998 af

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een verzoek ontvangen van Hörchner advocaten, namens Stichting Schone Polder, tot het intrekken van de aan Perkpolder Beheer B.V. verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Op 26 november 2019 hebben GS besloten om niet tegemoet te komen aan dit verzoek. Daarna hebben belanghebbende de mogelijkheid gehad een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid hebben Perkpolder Beheer B.V. en Stichting Schone Polder gebruik gemaakt. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot inhoudelijke aanpassing van het voorgenomen besluit. GS blijven daarmee bij hun standpunt om niet tegemoet te komen aan het intrekkingsverzoek en de op 13 december 2016 verleende vergunning voor het uitvoeren van de gebiedsontwikkeling Perkpolder in stand te laten.

Intentie verlengen contract met Sovon voor vogelonderzoek

Jaarlijks verzoekt Provincie Zeeland Sovon Vogelonderzoek Nederland een aantal producten of diensten te leveren. Sovon is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling. Zij voeren wetenschappelijk onderzoek uit en publiceren hun onderzoeken. Sovon werkt zo veel mogelijk met vrijwilligers. De Provincie wil met een raamovereenkomst gaan werken, zoals afgelopen jaren ook het geval is geweest, in plaats van met losse opdrachten. Op deze manier wil de Provincie de continuïteit waarborgen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 februari 2020.

Een greep uit de agenda: 

11 februari 2020

Het college brengt een werkbezoek aan de gemeente Borsele.

Dick van der Velde en Han Polman gaan samen met de gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen in gesprek met staatssecretaris Barbara Visser over de Marinierskazerne in Den Haag.

13 februari 2020

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Zeeuws Topsportgala in de Mythe in Goes waar hij de prijsuitreiking doet.

Han Polman woont de Atriumlezing van de Vereniging Nederlandse Gemeenten bij in Den Haag.

Dick van der Velde ontvangt leerlingen van de Technasium Pontes Scholengroep in de Abdij van Middelburg.

16 februari 2020

Jo-Annes de Bat geeft het startschot en verzorgt de prijsuitreiking van de Vestingcross Hulst.

Anita Pijpelink en Han Polman gaan naar de Vestingcross in Hulst.