Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Subsidie voor innovatiehotspot Dockwize

De Provincie Zeeland verleent € 180.000 subsidie aan Dockwize voor het jaar 2021 voor de uitvoering van overkoepelende activiteiten uit het meerjarenplan 2021-2024 ‘Dockwize: Your innovation hub’. De stichting werkt met haar activiteiten mee aan het realiseren van de ambitie van Campus Zeeland en het versterken van de (kennis)innovatiekracht van het Zeeuws bedrijfsleven, het ondersteunen van startende ondernemers en het realiseren van nieuwe werkgelegenheid. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de gemeenten stellen middelen beschikbaar.

Prestatieovereenkomst Rijksdienst Ondernemend Nederland 2021

GS stellen de prestatieovereenkomst POP-3 2021 tussen Rijksdienst Ondernemend Nederland en Provincie Zeeland vast. POP-3 heeft betrekking op Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. In deze overeenkomst zijn nadere uitvoeringsafspraken en bijbehorende financiële afspraken vastgelegd.

Dividenduitkering Nederlandse Waterschapsbank NV

Op 15 april 2021 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de Nederlandse Waterschapsbank NV plaats. De Provincie Zeeland is voor 0,11% aandeelhouder van deze NV. In de AvA is onder andere besloten in oktober 2020 over het boekjaar 2020 een dividend van € 45 miljoen uit te keren. Voor de Provincie Zeeland betekent dit een dividenduitkering van € 27.153.

Subsidie voor LEADER-projecten

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de regio. Aan speeltuinvereniging Buutvrij, de gemeente Hulst en aan Steijaert wordt landbouwsubsidie toegekend. Het benodigde budget hiervoor bestaat uit Europese middelen en cofinanciering vanuit nationale overheden.

GS keuren begroting 2021 gemeente Borsele goed

Op 1 april 2021 stelde de gemeenteraad van Borsele de herstelbegroting vast. Gedeputeerde Staten keuren deze begroting goed, omdat hiermee voldoende is aangetoond dat binnen de termijn van de meerjarenbegroting er weer perspectief is op structureel en reëel evenwicht.

Marketingstrategie Zichtbaar Zeeland

Meer mensen die Zeeland kiezen als plek om te wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren en een sterker imago dat daaraan bijdraagt. Dat is het doel van de Zeelandmarketingstrategie, die is opgesteld door een groep van Zeeuwse overheden, bedrijven en organisaties en waar in februari en maart een brede consultatie in Zeeland over heeft plaatsgevonden. In juni 2021 wordt deze strategie ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Als zij instemmen met het voorstel, komt er een uitvoeringsplan vanuit deze samenwerkende partijen. De Provincie blijft deze marketingactiviteiten voor wonen, werken, recreëren en studeren voorlopig uitvoeren.

Provincie Zeeland is akkoord met programmering deeltijdwonen in Vlissingen

De gemeente Vlissingen wil 25 deeltijdwoningen mogelijk maken in de Zeelandtoren in het Scheldekwartier en heeft de programmering voor deeltijdwonen ter goedkeuring voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten (GS). De programmering moet duidelijk maken welke plannen er zijn voor deeltijdwonen en of deze plannen passen bij de berekende behoefte aan deeltijdwonen. Hieraan voldoet Vlissingen en daarom zijn GS akkoord met de programmering.

Programma Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Specialisaties geactualiseerd

In het programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving + Specialisaties (VTH+S) is het kader aangegeven voor onder andere de taken die de omgevingsdiensten uitvoeren. Dit programma is geactualiseerd, waarbij de gezamenlijke VTH-strategie van de Zeeuwse overheden is verwerkt. Deze strategie zorgt ervoor dat binnen Zeeland op eenzelfde wijze wordt omgegaan met VTH-vraagstukken. Dit onderdeel heeft ter inzage gelegen en er zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om de strategie aan te passen. Daarnaast zijn de specialisaties uit het programma gehaald. Specialisaties zijn taken die wel aan de omgevingsdiensten zijn uitbesteed, maar die niet onder de VTH-taken vallen. Beleidskaders voor uitvoering van deze taken passen beter in het milieuprogramma. Hiermee wijzigt ook de naam in VTH-programma. Ten slotte is het VTH-programma op onderdelen aangepast, zodat het kader weer actueel is en ontwikkelingen in het beleid of in wet- en regelgeving erin zijn verwerkt.

Herinrichting Philipsdam

De N257 Philipsdam heeft groot onderhoud nodig. Om deze weg optimaal verkeersveilig in te richten zijn er enkele varianten uitgewerkt en is er onderzoek gedaan naar de effecten daarvan op de bereikbaarheid. Provinciale Staten hebben gevraagd in overleg te gaan met de meest betrokken gemeenten. In de commissie Economie van 21 mei 2021 zal dit onderwerp naar verwachting op de agenda staan.

Planning Opgave Slimme Mobiliteit en reactie OPOV

Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de gewijzigde planning van de opgave Slimme Mobiliteit. Daarnaast heeft het Overlegplatform Openbaar Vervoer (OPOV) advies gegeven over de richtingennotitie Slimme Mobiliteit. Per brief wordt aan het OPOV gevraagd om de bredere adviesrol die het momenteel vervult te blijven vervullen in de komende tijd, omdat dit een belangrijke bijdrage levert aan de opgave Slimme Mobiliteit.

Kadernotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water

Via een actieve aanpak wil de Provincie Zeeland vraag en aanbod van zoet water meer in balans brengen, vooral in het landelijk gebied. Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water moet daarbij helpen. De afgelopen maanden zijn zoveel mogelijk initiatieven en onderzoeken in beeld gebracht. De inzichten, opgaven en kansen die daarbij naar boven kwamen, staan beschreven in een kadernotitie. De kadernotitie is vooral richtinggevend en bespreekt de belangrijkste issues en keuzes: welke richting lijkt het op te gaan, welke aanpak lijkt nu haalbaar en welke niet? In het Zeeuws Deltaplan Zoet Water moeten straks keuzes worden gemaakt, bijvoorbeeld over de haalbaarheid van maatregelen, prioriteiten en kosten. De kadernotitie kwam tot stand in samenwerking met waterschap Scheldestromen, gemeenten, ZLTO, ZAJK, natuur- en milieuorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen.

Addendum samenwerkingsovereenkomst project Zimmerman ondertekend

In 2019 is een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen tussen de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en het waterschap met betrekking tot de buitendijkse projecten Bath, Ossenisse en Zimmerman. Vanwege procedures kon het Zimmermanproject in 2019 nog niet uitgevoerd worden. Omdat de procedures inmiddels vergevorderd zijn, worden de voorbereidingen voor dit project gestart. In dat kader wordt nu tussen partijen een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 mei 2021.

Een greep uit de agenda: 

17 mei 2021

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas ontmoeten eindexamenscholieren in het kader van de scholierencampagne.