Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 13 september 2018

Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 – 2022

Het ontwerp Milieuprogramma heeft 6 weken ter inzage gelegen. Het Milieuprogramma is het uitvoeringsbeleid van de Provincie Zeeland op het gebied van milieu. Er zijn tijdens de inzageperiode drie zienswijzen binnengekomen. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in de tekst. Dit is beschreven in de Nota van Antwoord. Provinciale Staten worden gevraagd het Milieuprogramma vast te stellen.

Dinsdag 11 september 2018

Delta Water Challenge 2018

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 12.675 aan Dockwize voor het ontwikkelen van een instrument voor challenges, dat niet alleen gebruikt kan worden tijdens de Delta Water Challenge 2018 maar ook binnen de programma's van Dockwize voor studenten, startups, MKB en corporates. Een challenge kan gezien worden als een soort prijsvraag voor een vraagstuk, waarvan het antwoord gezocht wordt buiten de eigen organisatie. Studenten of ondernemers kunnen met een frisse blik nieuwe innovatieve, creatieve, betaalbare en toepasbare concepten ontwikkelen. Tijdens de Delta Water Challenge 2018 worden slimme oplossingen gezocht voor een toekomst bestendige Zeeuwse Delta. De twee vragen die centraal staan zijn hoe de stad toekomstbestendig kan worden ingericht, waarbij rekening gehouden wordt met de gevolgen van klimaatverandering en hoe de kwaliteit en beleving van de Veerse Dam met aangrenzend gebied tot de Oosterscheldekering als waterkering kan worden vergroot.

Grevelingen: van schap naar nieuwe samenwerking

Ter afronding van het natuur- en Recreatieschap Grevelingen zijn de jaarstukken 2017 toegestuurd. Het Algemeen bestuur van het Grevelingenschap heeft in haar vergadering van 5 juli 2018 de jaarrapportage 2017 vastgesteld. Deze worden ter kennis name aan PS aangeboden. Over de samenwerking in de Grevelingen is op 7 december 2017 een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten. Deze overeenkomst is verder uitgewerkt in de overeenkomst visievorming, realisatie voorzieningen en beheer en onderhoud Grevelingen van 5 juli 2018. De bijbehorende documenten zijn binnenkort in te zien op www.zeeland.nl  onder vergaderoverzicht en activiteiten.

Tien vergunningen Wet natuurbescherming voor het project Optimalisatie Windparken Oosterscheldekering

GS verlenen vergunningen en ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming voor het beter benutten van duurzame windenergie op de werkeilanden Neeltje Jans en Roggenplaat, op de Oosterscheldekering. Het gaat dan om het vervangen van een aantal windturbines op twee bestaande windparken: Windpark Neeltje Jans en Windpark Noordland Buiten en drie nieuw op te richten windparken: Windpark Poolvoet, Windpark Binnenhaven en Windpark Roggenplaat-West. Het gaat hier om het werkeiland Roggenplaat op de Oosterscheldekering, dus niet de Roggenplaat in de Oosterschelde.

Bezwaar Scheepswerf Reimerswaal wordt door de Provincie gehonoreerd

De Scheepswerf Reimerswaal had bezwaar aangetekend tegen het invorderingsbesluit van de Provincie inzake drie dwangsommen van elk € 10.000. Deze bedragen waren door de Provincie ingevorderd toen in april 2017 een dok van de Scheepswerf voor verplaatsing van Hansweert naar Vlissingen gereed werd gemaakt. Dit gebeurde gedeeltelijk buiten de in de milieuvergunning opgenomen werktijden. De bezwaarschriftencommissie van de Provincie heeft geconcludeerd dat dit noodzakelijk was om het dok op 8 april te kunnen verplaatsen. De Scheepswerf had de Provincie van te voren op de mogelijkheid gewezen dat die noodzakelijke maatregelen buiten de vergunde werktijden zouden kunnen plaatsvinden. De commissie is daarom van mening dat de Scheepswerf geen overtreding heeft begaan en adviseert de Provincie om de geïnde dwangsommen terug te geven aan de Scheepswerf. Dit advies heeft de Provincie nu overgenomen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 18 september 2018.

Een greep uit de agenda: 

11 september 2018

Ben de Reu gaat naar Nazomergasten met Leo Hannewijk tijdens Film by the Sea in Vlissingen.

12 september 2018

Ben de Reu bezoekt het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp met gouverneurs. Daarna is hij aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst van Waterdunen in Breskens en onthult hij daar het bouwbord.

Carla Schönknecht is aanwezig bij het bezoek van het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant aan North Sea Port in Gent en Terneuzen.

13 september 2018

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Mouterij The Swaen in Kloosterzande.

Ben de Reu bezoekt drie basisscholen: in Middelburg, ‘s-Heer Hendrikskinderen en in ’s-Gravenpolder. ’s Avonds gaat hij naar de Speech Battle! Nacht van de Dictatuur in Amsterdam.

14 september 2018

Het GS-college is aanwezig tijdens het werkbezoek van de woordvoerders energie en nucleaire veiligheid van de Tweede Kamer aan het Thermphosterrein.

Han Polman is aanwezig bij de opening van het nieuwe Gerechtsgebouw in Breda in aanwezigheid van Z.M. Koning Willem-Alexander. Daarna gaat hij naar de opening van Jazz by the Sea in Domburg en speelt hij het openingsstuk mee met de Marinierskapel.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de Tractaatweg. ’s Middags neemt hij het boekje ‘Houvast Dementie’ in ontvangst in het provinciehuis in Middelburg.

15 september 2018

Ben de Reu gaat naar de onthulling van het beeld van Frank Koulen in Terneuzen.

16 september 2018

Carla Schönknecht is aanwezig bij het werkbezoek van Eurocommissaris Violeta Bulc in Terneuzen.

17 september 2018     

Het GS-college bezoekt het Prinsjesdag Cabaret in Den Haag.