Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 14 december 2017

 Financieel toezicht 2018

Gedeputeerde Staten zijn belast met liet financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of een gemeente al dan niet onder een zwaardere vorm van toezicht moet worden geplaatst. Omdat de begrotingen 2018 van de gemeenten Middelburg en Vlissingen niet structureel sluiten en ook de meerjarenbegroting (nog) een tekort laten zien, zijn die gemeenten onder het zogenaamde preventieve begrotingstoezicht geplaatst. Dit houdt in dat de begroting en de begrotingswijzigingen goedgekeurd moeten worden door GS. De gemeenschappelijke regeling Dethon is onder preventief toezicht geplaatst omdat de begroting 2018 begin december nog niet was vastgesteld.

CBK Zeeland ontvangt subsidie voor 2018

Het Centrum voor Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving (CBK) Zeeland ontvangt door het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2018 bedraagt deze subsidie € 308.429. De Provincie verwacht dat het CBK hiervoor verschillende activiteiten organiseert, gericht op stimuleren van beeldende kunst, architectuur en vormgeving in Zeeland en dat CBK op vraag van Zeeuwse gemeenten advies geeft of ondersteuning verleent, met name over kunst in de openbare ruimte.

Convenant bestuurders Grevelingen en Staatsbosbeheer

Het schap ZWD heeft besloten om de erfpacht in de Grevelingen te beëindigen waardoor Staatsbosbeheer weer volledig eigenaar van de gronden is. De voorwaarden waaronder dit gebeurt zijn vastgelegd in het convenant. Ook worden daar de uitgangspunten voor de verdere samenwerking vastgelegd.

Dinsdag 12 december 2017

Voorwaarden natuursubsidie vernieuwd

GS hebben de subsidieverordeningen voor natuur en landschap op enkele punten gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op de toepassing van subsidietarieven, meldingstermijnen van afwijkingen op de subsidie, toegang voor auditoren, de frequentie waarmee ruige mest in de gesubsidieerde gebieden mag worden uitgereden en de verlenging van de looptijd van de subsidieregeling voor kwaliteitsimpulsen (SKNL). De wijzigingen zijn van invloed op de subsidies in 2018.

Subsidietoekenning vanuit POP-3

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is er EU- budget beschikbaar voor investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven. De projecten Kavelruilbureau Zeeland (€ 1.511.824,82) en de aanleg van de Parallelle landbouwroute Absdale- Hulst (€ 678.844,60) zijn door de Provincie in dit kader gehonoreerd. Dat betekent dat er voor deze projecten in totaal € 2.190.669,42 aan Europese subsidie wordt toegekend.

Cofinanciering voor POP-project

De Provincie Zeeland heeft besloten een cofinanciering van € 150.000 te verlenen aan het project ‘Verminderen piek-emissies in de landbouw’. Dit onder de voorwaarde dat het project wordt goedgekeurd binnen het POP-3 programma. In het project worden bij veertig ondernemers fysieke installaties aangelegd om emissie van restvloeistoffen te verminderen. Waterschap Scheldestromen draagt ook € 250.000 bij.

Subsidie voor Switch

De Provincie Zeeland heeft besloten om Switch in 2018 te ondersteunen met een subsidie van ruim € 57.000. De activiteiten van Switch richten zich op het Midden- en kleinbedrijf. Sociaal ondernemen en circulair denken bieden kansen voor het bedrijfsleven. Switch organiseert presentaties, bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken; voor en door ondernemers. Ook voor jongeren worden concrete projecten georganiseerd op het terrein van een duurzame economie. Switch werkt hierbij samen met verschillende Zeeuwse (onderwijs)instellingen.

Vergunning voor ander gebruik voormalige Cress werkplaats en afdak op Thermphosterrein

Op verzoek van Van Citters Beheer verleent de Provincie een vergunning tot ander gebruik van de voormalige Cress werkplaats en afdak op het voormalige Thermphosterrein. De voormalige Cress werkplaats gaat gebruikt worden voor het bewerken van ovenwandmateriaal afkomstig uit de voormalige Thermphosfabriek. Onder het afdak zullen de boorkernen en restanten van uitgeboorde kernen tijdelijk worden opgeslagen. De noodzakelijke maatregelen worden genomen om besmetting, afkomstig van de radioactieve bronnen, te voorkomen. De beoordeling hiervan is geen provinciale taak. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is bevoegd gezag voor de Kernenergiewet en is daarom betrokken bij de totstandkoming van de vergunning. De vergunning leidt niet tot andere of nadeligere gevolgen voor het milieu dan nu al zijn vergund.

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning tot het plaatsen porto cabins op Thermphosterrein

De Provincie heeft de termijn om te beslissen op de aanvraag van Van Citters Beheer om een omgevingsvergunning tot het plaatsen van porto cabins met maximaal 6 weken verlengd. Dit omdat de aanvraag eerst duidelijker moest worden en daardoor de resterende proceduretijd onvoldoende is om een gedegen besluit te nemen.

Dienstverleningsovereenkomst RUD-Zeeland en Provincie 2017 getekend

Door allerlei redenen is de dienstverleningsovereenkomst 2017 tussen RUD Zeeland en de Provincie over het jaar 2017 nu pas getekend. De werkzaamheden zijn door de RUD voor de Provincie wel in 2017 uitgevoerd conform de concept afspraken.

Leefbaarheidsagenda

Gedeputeerde Staten hebben zich in een themasessie gebogen over de vraag welke thema's van de Zeeuwse leefbaarheidsagenda door de Provincie zelf opgepakt worden. Het gaat dan om goed wonen, een fijne woonomgeving, benutten/wegwerken van leegstand, vitale steden (cultuur, detailhandel), een goede bereikbaarheid van voorzieningen (zoals onderwijs, zorg) en het ondersteunen van goede initiatieven vanuit de samenleving zelf. Met de opgave gaat de Provincie in 2018 aan de slag. Zo dragen we ons steentje bij om de leefbaarheid in Zeeland op orde te houden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 december 2017.

Een greep uit de agenda: 

14 december 2017

Harry van der Maas houdt een pitch bij de uitreiking KoopWijsPrijs in Maarssen.

Han Polman beëdigt de heer Van der Zwaag als burgemeester van Veere in de gemeenteraad in Domburg.

15 december 2017

Ben de Reu is aanwezig bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden in Den Haag.

18 december 2017      

Harry van der Maas is gastheer bij de Netwerkbijeenkomst Tafel van 15 in Zierikzee.

Han Polman gaat naar de Netwerkbijeenkomst Tafel van 15 over leefbaarheid in Zierikzee.