Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 14 februari 2019

Subsidie POP-3 voor fysieke investeringen agrarische ondernemingen

De openstelling van het Europese subsidieprogramma POP-3, Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen, is zeer succesvol gebleken. Er zijn 232 subsidieaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van bijna 10 miljoen euro. Het subsidieplafond van de openstelling was aanvankelijk 2 miljoen en werd later opgehoogd naar 4 miljoen. Dat betekent dat slechts de beste projecten gehonoreerd kunnen worden. Het betreffen 115 projecten die betrekking hebben op: “systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur”, “Machines voor niet kerende grondbewerking” en “systemen voor structuur behoud in de bodem”. Om al deze projecten te kunnen toewijzen hebben gedeputeerde staten het subsidieplafond met nog eens ruim 434.000 euro opgehoogd.

Provincie Zeeland stelt € 803.000 subsidie beschikbaar voor natuur- en landschapsbeheer

De Provincie Zeeland verstrekt € 803.000 subsidie aan de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ). Dit bedrag wordt besteed aan natuur- en landschapsonderhoud bij particulieren en agrarische ondernemers. Het gaat daarbij om activiteiten als:

  • het aanplanten van heggen en hoogstamfruitbomen en de aanleg van drinkpoelen voor vee
  • onderhoudswerkzaamheden zoals het knotten van wilgen, het afzetten van hakhout en het hooien van grasland
  • coördinatie van werkzaamheden met vrijwilligers en sociaal kwetsbaren
  • onderhoud van het wandelnetwerk in heel Zeeland en het uitkeren van vergoedingen voor boerenland-paden. SLZ draagt daarmee bij aan de provinciale doelen zoals vastgelegd in de Natuurvisie Zeeland 2017-2022

Daarnaast ontvangt SLZ voor 2019 een incidentele subsidie van € 102.264 voor het aanschaffen van een digitaal beheersysteem voor de uitleen van materialen en gereedschappen aan haar vrijwilligersgroepen en het beheren en uitlenen van specifieke hulpmiddelen en materialen aan specialistische vrijwilligersgroepen biodiversiteit die Zeeland-breed actief zijn.

GS beantwoorden ingezonden mail over De Landing in Baarland

In december hebben Provinciale Staten van Zeeland aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om de mail van een familie over De Landing in Baarland te beantwoorden. Zij maken zich zorgen over de mogelijke ontwikkeling van De Landing. In september 2018 hebben Provinciale Staten het nieuwe Omgevingsplan en bijbehorende verordening vastgesteld, dat in november 2018 van kracht is geworden. Daarin is een goede balans gevonden tussen alle ruimtelijke belangen die er in onze provincie zijn. Daaronder ook wonen, werken, recreatie en natuur. Eventuele plannen van De Landing in Baarland zullen moeten passen in dit Omgevingsplan en de verordening. Op dit moment zijn bij ons geen officiële plannen van De Landing in Baarland ingediend, daarom kunnen wij op dit moment niet zeggen of eventuele plannen passen binnen ons beleid.

Wijziging organisatiestructuur, sturingsprincipes en bevoegdhedenkader Provincie Zeeland

GS hebben een nieuwe Regeling ambtelijke organisatie en instructie voor de secretaris Provincie Zeeland 2018 vastgesteld, waarin de nieuwe sturingsprincipes zijn vervat. Ook het mandaatbesluit van GS en de Commissaris van de Koning zijn opnieuw vastgesteld. De Regeling aanwijzing budgethouders en budgetbeheer Provincie Zeeland 2017 is gewijzigd.

Dinsdag 12 februari 2019

Impuls werkt aan economische structuurversterking

De Provincie Zeeland ondersteunt de NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) in 2019 met een subsidie van ruim € 1.200.000. Impuls krijgt ook een financiële bijdrage van alle Zeeuwse gemeenten, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het bedrijfsleven. Impuls werkt op verschillende manieren aan economische groei en innovatie in Zeeland. Projectontwikkeling en Business development vindt plaats in de Zeeuwse topsectoren: Circulaire Economie & Smart Delta Resources, Logistiek & Maintenance en Vrijetijdseconomie. Het aantrekken van nieuwe ondernemingen naar Zeeland door promotie van onze provincie en het helpen van bedrijven bij uitbreidingsinvesteringen vindt plaats onder de vlag van 'Invest in Zeeland'. Het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid door het begeleiden en (mede)financieren van innovatieve starters en mkb-bedrijven met groeipotentie wordt gedaan door het cluster Innovatiefinanciering. Het Zeeuws Participatie Fonds is hierbij belangrijk.

Subsidie voor project MAS Energie uit water

De Provincie Zeeland verleent € 35.000 subsidie aan Colsen BV uit Hulst voor het project MAS Energie uit water. Met de nieuwe technologie wordt stikstof met bacteriën tijdens de zuivering zeer efficiënt verwijderd. Deze innovatie kan in bestaande (riool)waterzuiveringsinstallaties ingepast worden en maakt het mogelijk om meer energie uit afvalwater te halen.

Oude Zeeuws-Vlaamse dialectbanden worden vertaald en gepubliceerd

Gedeputeerde Staten hebben besloten om 32 oude Zeeuws-Vlaamse dialectbanden te laten vertalen en publiceren op de websites van de Zeeuwse Dialectvereniging en Erfgoed Zeeland (voormalig SCEZ). Het gaat om 32 banden die opgenomen zijn in de periode 1963-1975 met daarop verhalen van mensen die geboren zijn rond 1900 in dorpen en stadjes in Zeeuws-Vlaanderen. Deze ‘tijdsdocumenten’ geven een beeld van het verleden via een persoonlijke kijk en betrokkenheid van de destijds geïnterviewden. De Vlaamse organisatie Variaties vzw zal samen met de Zeeuwse Dialectvereniging en Erfgoed Zeeland zorgen voor de vertaling van de banden. Daarna kan iedereen deze verhalen horen, lezen en zelfs doorzoeken op trefwoorden op de websites van genoemde twee Zeeuwse organisaties.

Deelname onderzoeksprogramma de Catanalist

De Provincie Zeeland geeft opdracht van € 100.000 voor twee onderzoeken die zich richten op autonoom vervoer. Deze onderzoeken vormen een onderdeel van een landelijk onderzoeksprogramma ‘Catanalist’ waar vele bedrijven en instellingen aan deelnemen. TNO en het NWO voeren met de kennisinstellingen, waaronder de HZ, het onderzoek uit. Het eerste onderzoek geeft de bedrijven inzicht of zij voordelen kunnen behalen bij het introduceren van autonoom transport. Het tweede onderzoek geeft de wegbeheerders inzicht in de voorzieningen die zij moeten treffen om autonoom transport mogelijk te maken.

Talentvolle jongeren uit heel het land nemen op 18 mei 2019 deel aan World Schools Academy

De World Schools Academy is een evenement waar 50 scholieren een dag lang workshops krijgen van ervaren debaters en ook zelf debatten voeren in het Zeeuwse provinciehuis. Vijftien leerlingen worden die dag gekozen om Nederland te vertegenwoordigen bij competities in binnen- en buitenland.

Zeeuwse samenwerking Social Return on Investment 

De Provincie Zeeland hecht belang aan Social Return on Investment (SROI). SROI is gericht op het bieden van arbeids- en ontwikkelkansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door SROI onderdeel te maken van aanbestedingen, hebben opdrachtnemers de verplichting hier bij de uitvoer van de opdracht rekening mee te houden en SROI toe te passen. De VZG heeft de Provincie gevraagd een principe uitspraak te doen over een mogelijke Zeeuwse uitbreiding van de samenwerking op het gebied van SROI tussen de Zeeuwse overheden. Intensievere samenwerking op het gebied van SROI tussen de dertien Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland is wenselijk aangezien hiermee betere resultaten en besparingen zijn te realiseren, een efficiëntere inzet van personeel en meer tevredenheid van werkgevers kan worden gerealiseerd. Om deze redenen doet het college de principe uitspraak dat zij positief staat tegenover deelname aan een intensievere Zeeuws-brede samenwerking op het gebied van SROI, en daarbij de voorkeur geeft aan een Zeeuws-breed SROI beleid én uitvoering. Daarbij is het college bereid om, afhankelijk van de door de VZG nog te ontwikkelen businesscase, voor een periode van vier jaar maximaal € 20.000 beschikbaar te stellen om deze gezamenlijke samenwerking vorm te kunnen geven.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 februari 2019.

Een greep uit de agenda: 

13 februari 2019

Carla Schönknecht stelt de kinderdirecteur Zeeuwse Groene Schoolpleinen aan in de Admiraliteitszaal van het provinciehuis in Middelburg. Zeeland is daarmee de eerste provincie.

Ben de Reu bezoekt het (oorlogs)museum Vitality in Kapelle.

14 februari 2019

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Cheeseforms in Sint Jansteen. ’s Avonds woont hij de uitreiking van de POP-3 beschikkingen bij in Ovezande.

Harry van der Maas ondertekent het Strategisch Plan Verkeersveiligheid namens het IPO in Utrecht.

15 februari 2019

Harry van der Maas opent een fietspad in Oud-Vossemeer.

Han Polman ontvangt Carnavalsverenigingen in de Voorhal van het provinciehuis in Middelburg.

Carla Schönknecht opent het vernieuwde natuurgebied Strijdersgatpolder in Cadzand.

16 februari 2019          

Harry van der Maas bezoekt de Tractaatiebus in Westdorpe.

17 februari 2019

Jo-Annes de Bat reikte de prijzen uit aan de vrouwen en de elite bij de Vestingcross in Hulst.

Han Polman en Ben de Reu bezoeken Vestingcross in Hulst.

18 februari 2019

Harry van der Maas ontvangt minister Cora van Nieuwenhuizen in Zeeland en opent met haar de Tractaatweg.

Ben de Reu gaat naar Yara in Sluiskil vanwege het gebiedsbezoek van minister Cora van Nieuwenhuizen.