Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 14 januari 2021

GS informeren PS over stand van zaken meting buitenluchtkwaliteit

Provinciale Staten zijn per brief van 10 maart 2020 op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek van Tauw naar de nut en noodzaak van een provinciaal meetnetwerk. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het provinciaal Milieuprogramma 2018-2022. Het meten en monitoren van de buitenluchtkwaliteit is een taak van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De Provincie Zeeland heeft desondanks het meetpunt Sluiskil gerealiseerd met als doel eventuele effecten van bedrijfsactiviteiten op de luchtkwaliteit beter in beeld te krijgen. Daarnaast is invulling gegeven aan de inzet van citizens science, waarbij studenten zelf fijnstof in de lucht meten. Het doel daarvan is vooral het vergroten van bewustwording en betrokkenheid van inwoners bij het onderwerp luchtkwaliteit. In 2021 krijgt dit een vervolg. Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van zaken van de buitenluchtkwaliteitsmetingen.

Beleidsplan 2021 Westerschelde Ferry BV

Op 11 december 2020 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV plaats. In deze vergadering is het Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2021 vastgesteld. In lijn met de provinciale beleidsnota ‘Verbonden partijen’ wordt dit beleidsplan ter kennisname toegestuurd aan Provinciale Staten.

Dinsdag 12 januari 2021

Invoering flexibel reisrecht 

Op verzoek van Connexxion stemmen GS in met de invoering van ‘Zeeland Voordeel!’. Dit is een nieuw reisproduct voor busreizigers binnen Zeeland en een flexibel reisrecht, waarbij achteraf wordt betaald. De invoering van Zeeland Voordeel! betekent dat het Tariefplan 2021 tussentijds wordt aangepast.

Juridische ondersteuning FLOlegal

Het college heeft besloten om een opdracht te verlenen aan adviesbureau FLOlegal voor het ondersteunen bij het opstellen van een Omgevingsverordening onder de Omgevingswet. Dit vanwege de benodigde expertise en de ervaring die het adviesbureau al heeft met onze verordening.

Reactie aan actiegroep Red Nollebos

Op verzoek van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten gereageerd op de brief van actiegroep ‘Red Nollebos Westduinpark’.

Achterbanraadpleging voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening

Het voorontwerp van de Zeeuwse Omgevingsvisie is samen met veel betrokken partijen in en buiten Zeeland opgesteld. Ook is in de afgelopen periode gewerkt aan een voorontwerp-Omgevingsverordening. Van januari tot en met maart 2021 vindt een brede achterbanraadpleging plaats, waarin de Provincie Zeeland iedereen de gelegenheid geeft te reageren. Met deze reacties worden de documenten verder verbeterd. De bijbehorende documenten zijn te vinden bij de Achterbanraadpleging - Omgevingsvisie (zeeland.nl).

GS nemen kennis van advies Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) uit België heeft Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd advies uit te brengen over de inhoud van het ontwerp-milieueffectbeoordelingsrapport van Electrabel in relatie tot de vergunning voor de tijdelijke opslag van verbruikte splijtstof bij de kerncentrale Doel. GS nemen kennis van de conclusie van het FANC en de Nederlands Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Ondernemingsplan PZEM NV 2021

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM NV op 17 december 2020 is het ‘Ondernemingsplan PZEM NV 2021’ vastgesteld. In lijn met de provinciale beleidsnota ‘Verbonden partijen’ wordt dit ondernemingsplan ter informatie toegestuurd aan Provinciale Staten.

Circular Biobased Delta vormt Raad van Toezicht om tot Raad van Deelnemers

De Provincie Zeeland ondersteunt samen met Zuid-Holland en Brabant de Stichting Circular Biobased Delta (CBBD). De Gedeputeerden van de drie provincies zitten in de Raad van Toezicht (RvT) van de stichting. Doordat de provincies tevens subsidie verstrekken aan de stichting, is er momenteel sprake van tweeledige financiële controle: zowel via de subsidielijn als via de RvT. Om die werkwijze effectiever en efficiënter te maken, wordt de RvT omgevormd tot een Raad van Deelnemers.

Wob-verzoek Omroep Zeeland

De Provincie Zeeland heeft een Wob-verzoek van Omroep Zeeland ontvangen tot openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op ‘de besluitvorming met betrekking tot het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD)’ en ‘de documentatie waarin staat hoeveel subsidie is uitgekeerd’. De betreffende documenten worden aan Omroep Zeeland verstrekt en ook op de website van de Provincie gepubliceerd. De beslissingen op Wob-verzoeken vindt u in het Overzicht besluiten op Wob verzoeken.

Subsidie voor het Zeeuws Museum

Gedeputeerde Staten verlenen het Zeeuws Museum een integrale kostensubsidie 2021 van € 2.395.751. Het Zeeuws Museum heeft als missie nieuwe generaties te verbinden met het erfgoed van Zeeland. Het museum bewaart en verzamelt kunst en erfgoed en inspireert en verwondert het publiek onder andere door (wissel)tentoonstellingen op een verrassende manier te presenteren. Ook voert het museum educatieve programma’s uit en adviseert het andere musea.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 januari 2021.

Een greep uit de agenda: 

13 januari 2021

Jo-Annes de Bat overhandigt een Golden Ticket SportIntro aan bewegingsagoog Niels Luteijn in Goes, waarmee jongeren met een beperking kunnen kennismaken met een sport.