Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 14 juni 2018

Rekenkamer Zeeland maakt voorlopig gebruik van de Functionaris Gegevensbescherming van de Provincie

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden. De Rekenkamer Zeeland vervult een onafhankelijke rol en maakt formeel geen onderdeel uit van de provinciale organisatie. Evenwel maakt de Rekenkamer Zeeland voorlopig gebruik van de Functionaris Gegevensbescherming van de Provincie Zeeland.

Toezichtsverslag 2018 BZK

Jaarlijks brengt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar financieel toezichtsverslag op de provincies uit. Naar aanleiding van onze ingediende begroting 2018 is het toezichtverslag daarmee de bevestiging op de eerder door de minister uitgebrachte toezichtbrief op onze provinciale financiën.

Dinsdag 12 juni 2018

Subsidieplafond Jonge Landbouwersregeling verhoogd wegens succes

De openstelling van de jonge landbouwersregeling in de periode van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 leverde 34 subsidieaanvragen op. In totaal is er voor een bedrag van € 563.119 aan subsidie gevraagd. Het beschikbare subsidieplafond is met € 244.509 overschreden. In voorgaande openstellingen is het plafond niet uitgeput. Door het openstellingsplafond te verhogen, kunnen alle aanvragen in de huidige openstelling worden gehonoreerd en het overgebleven budget uit de vorige openstellingen alsnog worden benut.

Enquête onder inwoners over mobiele bereikbaarheid

Op veel plaatsen in Zeeland is de mobiele dekking prima. Maar niet overal. Er zijn plaatsen, polders en dorpen waar dekking van een of meerdere providers niet vanzelfsprekend is. In 2015 heeft de Provincie een enquête uitgevoerd onder Zeeuwen. In tientallen gebieden en dorpen bleek het bereik onder de maat te zijn. De Provincie herhaalt nu met de Zeeuwse gemeenten deze enquête. Nieuw is dat deze keer op basis van de uitkomsten veldmetingen gedaan worden. In het najaar worden de resultaten van de enquête en de metingen bekend. De uitkomsten worden gedeeld en besproken met de providers en de beleidsmakers voor het toekomstige 5G netwerk in Den Haag. De enquête is tot woensdag 4 juli 2018 in te vullen op www.zeeland.nl/mobielebereikbaarheid.

Openstelling niet productief water POP3

Vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'niet-productieve investeringen water'. Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen (investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben) in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting/transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 1.975.904 aan Europese middelen (ELFPO). Er is voor deze maatregel geen nationale publieke cofinanciering noodzakelijk.

De Provincie Zeeland steunt Europees project Skills Navigator

De gemeente Terneuzen en de Scholengemeenschap Scalda ondersteunen het project Skills Navigator. Een medewerker van de Provincie Zeeland treedt toe tot de klankbordgroep.

GS nemen kennis van contouren meerjarig financieel kader en toekomstig regionaal EU-beleid

In mei 2018 heeft de Europese Commissie de voorstellen gepresenteerd voor de Europese begroting. Deze begroting omvat een periode van zeven jaar (2021-2027). De voorstellen worden verder besproken met het Europees Parlement dat besluit bij meerderheid van stemmen en uiteindelijk vastgesteld door de Europese Raad van regeringsleiders bij unanimiteit. De Europese Commissie wil de komende jaren verder investeren in innovatie en onderzoek en stelt voor meer geld beschikbaar te stellen voor jongeren, digitale economie, grensbewaking, veiligheid en defensie. Positief in de voorstellen is dat de middelen voor Europese programma’s als OP-Zuid, Interreg en POP gelijk blijven in vergelijking tot de huidige periode. Voor Zeeland zijn deze programma’s belangrijk vanwege Europese cofinanciering van projecten bijvoorbeeld op het terrein van innovatie, natuur, landbouw en klimaatadaptatie.

SCEZ werkt met gecertificeerde archeologieprotocollen

Op verzoek van de Provincie Zeeland zijn de archeologieprotocollen van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) gecertificeerd. Werken volgens de gecertificeerde protocollen brengt extra kosten met zich mee, zoals de aanschaf van software, hardware en abonnements- en onderhoudskosten. Voor deze kosten ontvangt de SCEZ voor 2018 van de Provincie een aanvullende subsidie tot een bedrag van € 13.109.

Zeeland ondersteunt acties Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent voor ontwikkelingen spoorlijn Gent-Terneuzen

De havenfusie brengt heel wat economische kansen. Een optimalisatie van de spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen is een must om de geplande modal shift in het havengebied mogelijk te maken. Aan Vlaamse zijde wordt door de Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent sterk ingezet op het ontwikkelen van een spoor voor zowel goederen als personen. Beide overheden dienen een subsidieverzoek in bij de Vlaamse overheid om een projectcoördinator aan te stellen die de realisatie van een spoorverbinding een stukje meer zal verwezenlijken. Provincie Zeeland ondersteunt deze aanvraag met een letter of support.

Provincie subsidieert Zeeuwse Masterclasses voor vmbo en mbo leerlingen

Elk jaar vinden de Skills Talents en Skills Heroes plaats. Dit zijn vakwedstrijden voor het vmbo en het mbo. Als vervolg hierop worden Zeeuwse Masterclasses georganiseerd door Scalda voor vmbo en mbo leerlingen van verschillende scholen. Om de scholieren, naast vakinhoudelijke competenties ook 21th century skills aan te leren, worden vijf Masterclasses georganiseerd voor alle vakgebieden. De scholieren van het vmbo en studenten van het mbo worden gemixt op leerjaar en vakgebied. Dit omdat deze skills voor iedereen hetzelfde zijn, ongeacht welk vakgebied je ambieert. Door niet vakinhoudelijk, maar op de skills in te zetten, leren jongeren elkaar op een andere manier kennen en kunnen van elkaar leren. Deze leerlingen zijn al goed in hun vakgebied en leren via deze Masterclasses hun excellentie te verbeteren op andere competenties voor hun loopbaan.

Opvragen ritgegevens Haltetaxi bij Gemeentelijke Vervoerscentrale

GS vragen de Gemeentelijke Vervoerscentrale in Terneuzen de ritgegevens van de Haltetaxi in 2017 beschikbaar te stellen voor de verkenning naar integratie OV en doelgroepen vervoer in Zeeland.

Brief Koninklijke Vereniging voor Natuurtoezicht

Gedeputeerde Staten hebben richting Provinciale Staten gereageerd op eerdere correspondentie over handhaving groene wetten door de RUD Zeeland. De stukken zullen worden behandeld in de commissie Ruimte van 15 juni 2018.

Wijziging beleidsregels tegemoetkoming faunaschade onderdeel fruitschade

Op 31 juli 2014 zijn door het bestuur van het inmiddels opgeheven zelfstandig bestuursorgaan het Faunafonds op verzoek van de gezamenlijke provincies beleidsregels gepubliceerd gericht op de afbouw van tegemoetkomingen in schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten. Kortweg schade door mezen aan appels en peren. Per 1 januari 2017 zijn de provincies volledig bevoegd geworden tot het verlenen van tegemoetkomingen in de schade door in het wild levende dieren. De beleidsregels van het voormalige Faunafonds zijn zoveel mogelijk ongewijzigd overgenomen in de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade. Hieruit volgt een voortzetting van de afbouw van de tegemoetkoming van 60% in 2015 naar 30% in 2016 en 0% vanaf 2017. Naar aanleiding van bezwaar en beroep tegen diverse tegemoetkomingsbesluiten over 2015 en 2016 is de toepassing van de beleidsregels getoetst in beroep en hoger beroep. In het hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft deze bij uitspraak van 9 mei 2018 bevestigd dat een tegemoetkoming in 2015 mocht worden vastgesteld op 60% van de geleden schade. In lijn met deze jurisprudentie worden de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade gewijzigd. Hiermee volgt Gedeputeerde Staten het oordeel van de Afdeling dat het vergoeden van 60% van de schade die door mezen en mees-achtigen wordt toegebracht aan appels en peren niet leidt tot een onevenredig zware last voor fruittelers. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State hebben Gedeputeerde Staten besloten 60% van de schade die door mezen en mees-achtigen wordt toegebracht aan zacht fruit, pit- en steenvruchten te vergoeden. Voor de gevallen in 2016 betreft dit uitsluitend daar waar beroep is ingesteld. Voor 2017 betreft dit uitsluitend de gevallen daar waar bezwaar is gemaakt.

Aanpassen prestatieafspraken en eindtermijn ISV-2 Nijverheidsweg in Veere

De Provincie heeft in het verleden voor de stedelijke vernieuwing aan de gemeente Veere subsidie verleend voor de transformatie van het bedrijfsterrein aan de Nijverheidsweg naar woningbouw. Het project is vertraagd door veranderende marktomstandigheden en de voortgang in andere onderdelen van het Singelproject. Om de subsidie af te kunnen ronden gaat de Provincie in op het verzoek van de gemeente om de looptijd te verlengen tot eind 2018 en de afgesproken doelen aan te passen.

Beslissing op Wob-verzoek

Houthoff heeft aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een verzoek ingediend tot openbaarmaking van alle correspondentie en gemaakte afspraken tussen de Belgische staat en/of het Vlaams Gewest en de Nederlandse staat . Het ministerie LNV heeft op 9 maart 2018 het verzoek gedeeltelijk doorgezonden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 juni 2018.

Een greep uit de agenda: 

13 juni 2018

Han Polman gaat kreeftenvissen op de Oosterschelde.

Carla Schönknecht spreekt tijdens het minisymposium natuurbeleving in Middelburg.

14 juni 2018

Carla Schönknecht opent het Zeeuws Debat Toernooi in het provinciehuis in Middelburg. Daarna spreekt zij bij de themabijeenkomst  ‘Kracht van verbinden’ over vastgoed in de filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.

15 juni 2018

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Mindconstruct in Heinkenszand.

Ben de Reu gaat naar de Willem Beukelszoon lezing in Terneuzen. ’s Avonds gaat hij naar het EEF Festival in Wissenkerke.

16 juni 2018

Jo-Annes de Bat is ’s middags aanwezig bij het symposium Zeeuws Particulier Grondbezit (ZPG) en afscheid van voorzitter Joan Seijdlitz van ZPG.

Carla Schönknecht spreekt bij het symposium ZPG en bij het afscheid van voorzitter Joan Seijdlitz in Hulst.

18 juni 2018

Het GS-college ontvangt Zeeuwse Kamerleden in het provinciehuis in Middelburg.

Jo-Annes de Bat gaat naar de kookwedstrijd Slag om de Schelde en mag daar de beker overhandigen aan de winnaar.

Han Polman opent de Week van de Ondermijning in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Carla Schönknecht deelt goodie bags uit voor de fietsvierdaagse Zeeland. ’s Middags neemt zij het eenmalige magazine van het Kavelruilbureau/grondzaken in ontvangst in het provinciehuis in Middelburg.