Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 14 maart 2019

Provinciale subsidie Natuurbeleving voor samenwerkingsverband DE ZEEUWSE NATUUR

IVN, Terra Maris, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en het Nationaal Park Oosterschelde werken samen in het samenwerkingsverband DE ZEEUWSE NATUUR, aan activiteiten rond educatie, voorlichting en de promotie van natuur. Buiten het Samenwerkingsverband haken veel stakeholders aan waaronder partijen als de NME centra, VVV Zeeland, HZ University of Applied Sciences, recreatieondernemers , zorgverleners, natuurorganisaties en Zeeuwse bijenhouders. Centraal staan de thema’s kind en natuur, natuur en gezondheid, groene vrijwilligers, klimaatadaptatie & biodiversiteit en natuur & recreatie. DE ZEEUWSE NATUUR zorgt voor een natuurbelevings-programma in en buiten de natuurgebieden, voorziet in buitenleslokalen en biedt handvatten om zelf aan de slag te gaan voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De activiteiten zijn voor zowel Zeeuwen als bezoekers aan Zeeland. De basis subsidie bedraagt € 378.551. Aanvullend ontvangt DE ZEEUWSE NATUUR een budget van € 207.865 waaronder €100.000,- om Zeeuwse schoolpleinen te vergroenen.

Wijzigen POP-3 verordening

Verordening POP-3 Zeeland

Provinciale Staten hebben op 11 maart 2016 de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland vastgesteld. Om de verordening in lijn te brengen met de landelijke, door het Comité van Toezicht vastgestelde selectiecriteria, de uitvoering te optimaliseren en omissies te herstellen is wijziging van de verordening noodzakelijk.

Beleidsregels verlagen subsidie POP 3 Zeeland

Op 19 mei 2016 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken de beleidsregels ‘Verlagen subsidie POP’ geïntroduceerd voor als er onregelmatigheden zijn opgetreden tijdens of na afloop van de beschikking. Door middel van dit besluit van Gedeputeerde Staten erkent de Provincie dit besluit in de POP gerelateerde zaken. Omdat het hier Europese subsidies en Europese regels betreft moet er een voldoende afschrikwekkend sanctiebeleid aanwezig zijn.

Integrale kostensubsidie Zeeuwse Milieufederatie 2019

De Zeeuwse Milieuorganisatie (ZMf) voert projecten uit die passen binnen het economisch-, omgevings- en energiebeleid. De ZMf versterkt de relatie tussen ecologie en economie. Het versterken gebeurt door het schrijven uitvoeren van concrete voorbeeldprojecten. Uit te voeren projecten voor 2019 zijn onder andere het opzetten van een icoonproject ‘klimaatakkoord in de praktijk’ met VNO/NCW Zeeland/West Brabant, schrijven van actieve bijdragen in de regionale energiestrategie (RES).De ZMf werkt samen met  burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 'groene' organisaties. Hiervoor ontvangt ZMf een integrale kostensubsidie voor 2019 van maximaal € 342.000.

Dinsdag 12 maart 2019

De Provincie Zeeland draagt € 15.000 bij aan het project CoolTowns

Het project CoolTowns richt zich op het inzichtelijk maken van de gevolgen van hittestress en mogelijke oplossingen naar aanleiding van klimaatverandering. Bijvoorbeeld het effect van hitte op kwetsbare doelgroepen of het functioneren van sluizen en bruggen. Het project krijgt subsidie vanuit het Interreg 2 Zeeën Programma. Cooltowns is een project met een looptijd van vier jaar en de Gemeente Middelburg is de hoofdpartner van het project. Ze werken in dit project samen met dertien verschillende organisaties uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De begroting van het totale project voor alle partners bedraagt € 7.948.971,80 en omvat onderzoek, pilots en concrete investeringen.

Subsidie Provincie voor waterbodemsanering Stadshaven Goes

Provincie verstrekt het waterschap Scheldestromen een subsidie van € 1.484.011 in de kosten van de door het waterschap uit te voeren waterbodemsanering Stadshaven in Goes. De Provincie heeft het betreffende geld hiervoor ontvangen van het Rijk. Het is de planning dat het waterschap met deze waterbodemsanering zal starten in de 2e helft van 2019.

Nationaal startmoment 75 jaar vrijheid/herdenking Slag om de Schelde

In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Slag om de Schelde plaats vond en Zeeland grotendeels werd bevrijd. Op 31 augustus 2019 vindt in Terneuzen het nationaal startmoment plaats voor de viering van 75 jaar vrijheid/herdenking Slag om de Schelde. In het programma voor de viering van 75 jaar vrijheid en de herdenking van de Slag om de Schelde werken de Provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei met elkaar samen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst 75 jaar vrijheid. Gedeputeerde De Reu ondertekent deze overeenkomst namens het college. Verder heeft het college besloten om de producenten IDTV en Intertent opdracht te verlenen voor de voorbereiding, programmering en uitvoering van het programma van nationaal startmoment 75 jaar vrijheid/herdenking Slag om de Schelde.

Antwoord op vraag Interjensen over mogelijke komst vergister te Rilland

De Provincie heeft gereageerd op door het bedrijf Interjensen onder andere bij de Provincie neergelegde vraag over de plannen van Engie om een vergister aan de Bathpolderweg in Rilland te realiseren.

GS geven goedkeuring aan collectief beheerplan en afspraken vereenvoudigen uitvoering landschapsbeheer

Op 1 januari 2016 is er een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De Provincie verleent voortaan subsidie hiervoor aan Poldernatuur Zeeland. Er zijn nog agrarische beheersubsidies die doorlopen onder het oude stelsel en om tot uitbetaling van deze subsidies over te kunnen gaan, is er een ‘Collectief beheerplan 2019-2021’ opgesteld door ZLTO. Dit plan is goedgekeurd door GS. Verder zijn er afspraken gemaakt om de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer te vereenvoudigen.

Benoeming secretaris Nationaal Park Oosterschelde

Het secretariaat van het overlegorgaan van Nationaal Park Oosterschelde wordt verzorgd door de Provincie Zeeland. De voorgaande secretaris is andere werkzaamheden gaan doen binnen de organisatie. Per 1 maart 2019 is Ineke Zuijderhoudt door Gedeputeerde Staten aangewezen als nieuwe secretaris van Nationaal Park Oosterschelde.

Openstelling subsidieregeling kennis- en innovatienetwerken binnen Campus Zeeland

De subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken wordt voor de periode van 16 maart tot en met 31 december 2019 opengesteld. De subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken vloeit voort uit Campus Zeeland en is in het leven geroepen om de start, groei en doorontwikkeling van Kennis- en Innovatienetwerken in Zeeland mogelijk te maken. Het doel is het verbeteren van de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vraag vanuit ondernemers en het ondersteunen van samenwerking binnen de Zeeuwse kernsectoren. De regeling is daarmee nadrukkelijk bedoeld om zowel verkenning van samenwerking te stimuleren, om partijen die geconstateerd hebben dat samenwerking in de vorm van een Kennis- en Innovatienetwerk van toegevoegde waarde is te ondersteunen, en daarnaast ook gevestigde netwerken te helpen om hun organiserend vermogen verder te versterken.

Geld voor Samenwerking in de Groene Delta

Vanuit de Regio Deal Zeeland stellen Rijk en Provincie € 500.000 beschikbaar om een extra impuls te geven aan Samenwerking in de Groene Delta. Dit plan is een gezamenlijk project van Food Delta, ZLTO, Scalda en Pontes Scholengroep om te zorgen voor verdere ontwikkeling van het groene onderwijs in Zeeland en de aansluiting met het bedrijfsleven. De groene sector wordt steeds kennisintensiever. Hiermee groeit ook de behoefte aan goed opgeleide krachten. Aandachtspunten binnen Groene Delta zijn onder andere doorlopende leerlijnen, goede aansluiting op de praktijk en een gezamenlijke onderzoekskalender.

Concept beleidsregels verboden handeling voorgelegd aan VZG en waterschap

In de Gemeentewet en de Waterschapswet zijn voor bestuurders en enkele functionarissen een aantal verboden handelingen opgenomen die alleen met een ontheffing van GS uitgevoerd mogen worden. GS hebben de conceptbeleidsregels voor het verlenen van een ontheffing van het verbod op het aangaan van overeenkomsten voor een reactie voorgelegd aan de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en het waterschap.

ZomerOndernemer in Zeeland 2019

De Provincie Zeeland verleent € 5.000 subsidie aan het project ZomerOndernemer in Zeeland 2019. Gedurende de zomervakantie beginnen 20 tot 25 Zeeuwse jongeren een eigen bedrijf en ervaren zo wat het ondernemerschap inhoudt. Daarbij kunnen zij terugvallen op professionele begeleiding. Het project ZomerOndernemer komt uit Zweden en wordt in 2019 voor de tiende keer in Nederland en voor de vijfde keer in Zeeland gedraaid. Van 2010 tot en met 2018 hebben 1.174 jongeren in Nederland deelgenomen aan ZomerOndernemer. Hiervan hebben zich tot nu toe 303 als bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Partners in Zeeland zijn naast de Provincie Zeeland bijna alle Zeeuwse gemeenten en de Rabobank Oosterschelde, Rabobank Walcheren en de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen.

Subsidie 2019 Stichting Zeker Zeeuws

Gedeputeerde Staten van Zeeland verlenen een subsidie van € 7.477 aan de stichting Zeker Zeeuws Streekproduct in de kosten voor 2019. De stichting richt zich op de promotie van streekproducten. Circa 150 bedrijven zijn inmiddels bij de stichting aangesloten. Het doel is in 2019 om tien nieuwe producten te certificeren.

Zeeland steunt project Fabulous Farmers voor duurzame landbouw

ZLTO heeft samen met Europese partners het projectvoorstel Fabulous Farmers ingediend voor Europese subsidie. Recentelijk is het project goedgekeurd door Europa. In het project staat functionele agrobiodiversiteit centraal, waarbij beoogd wordt een snellere overgang naar een meer duurzaam, circulair landbouwsysteem te stimuleren. Omdat dit project deels in Zeeland wordt uitgevoerd, zal de Provincie een financiële bijdrage van € 90.000 leveren.

Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling gaat open op 15 maart en sluit op 10 mei 2019. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en is tot stand gekomen in samenwerking met en met een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten. Meer informatie op https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 maart 2019.

Een greep uit de agenda: 

12 maart 2019                 

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas lanceren ‘Samenwerking in de Groene Delta’ in het provinciehuis in Middelburg.

13 maart 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar de Zeeuwse boomfeestdag in  Colijnsplaat.

Ben de Reu is aanwezig bij het cultuurdebat in de Piek in Vlissingen.

Carla Schönknecht opent een kunstmatig drijvend broedeiland in de Margarethapolder in Terneuzen. ’s Middags houdt ze een toespraak op het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Marten Hemminga, directeur Zeeuws landschap, in de burgerzaal van stadhuis Middelburg.

14 maart 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de presentatie van het etappeschema ZLM Tour in Yerseke. 

Harry van der Maas lanceert de pilot VRWegWijs in Zierikzee.

Han Polman woont het symposium Privaatrechtelijk overheidshandelen bij in Den Haag.

Ben de Reu is aanwezig bij de werkconferentie Zuidwestelijke Delta in de HZ in Middelburg.

Carla Schönknecht leest een verhaal met kinderen bij de Stichting Kinderopvang Walcheren in Middelburg en zaait de moestuin in vanwege ‘smakelijke moestuinen’.

15 maart 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de start van de Klimaatmars op het Abdijplein in Middelburg. ’s Middags is hij aanwezig bij de bijeenkomst Zeeuwse omgevingsvisie in ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg.

Harry van der Maas onthult de naam op een abri in IJzendijke en hij opent een fietspad in Kortgene.

Carla Schönknecht plaatst een bouwbord ter gelegenheid van de start van de werkzaamheden bij de Banjaard in Kamperland. ’s Middags houdt ze een welkomstwoord bij de bijeenkomst Zeeuwse omgevingsvisie in ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg.

16 maart 2019

Han Polman houdt het openingswoord tijdens de Zeeuwse Amateur Archeologendag in de Filmzaal in het provinciehuis van Middelburg.

18 maart 2019

Jo-Annes de Bat reikt de certificaten ‘Zeker Zeeuws’ en de prijzen ‘Foodlab Cooking Battles’ uit tijdens de Horecabeurs in Goes.

Ben de Reu is aanwezig bij de opening van de Carbon2Value-pilotinstallatie bij Arcelor Mittal in Gent.