Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 15 april 2021

Geen vergunning Wet natuurbescherming nodig voor recreatiepark Waterdunen

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij voornemens zijn om de vergunningaanvraag van Molecaten Europe B.V. op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het realiseren en gebruiken van recreatiepark Waterdunen in Breskens af te wijzen. De reden is dat uit de beoordeling van de aanvraag blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is.

GS informeren PS over toezicht bij BRZO-bedrijven

Sinds oktober 2019 voert DCMR de taken van de Provincie Zeeland uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de industriële bedrijven die onder de werking vallen van het besluit risico’s zware ongevallen (BRZO) of de richtlijn industriële emissies. DCMR geeft aan dat het niveau van toezicht in Zeeland op dit moment op een voldoende goed niveau is en bovendien vergelijkbaar is met het toezicht in de meeste andere provincies. DCMR constateert wel een verschil in de inzet bij bedrijven in de Rijnmond, waar de toezichtlast hoger is. De commissie-Van Aartsen heeft het advies gegeven om landelijke afspraken te maken over wat een adequaat niveau van toezicht op omgevingsvergunningen precies inhoudt. Gedeputeerde Staten (GS) volgen de landelijke ontwikkelingen op dit vlak en evalueren de inzet op toezicht door DCMR eind 2021 opnieuw. GS informeren Provinciale Staten hierover per brief.

Aanvullend budget voor toezicht bij BRZO-bedrijven in 2021

Gedeputeerde Staten stellen aanvullend budget beschikbaar aan DCMR voor het uitvoeren van toezicht. DCMR verwacht dat zij in 2021 meer tijd nodig heeft voor onder andere het uitvoeren van hercontroles. Met het aanvullende budget kan de omgevingsdienst ook in 2021 voldoende tijd en aandacht blijven besteden aan het toezicht op naleving van de milieuregelgeving door de industrie in Zeeland.

Dinsdag 13 april 2021

Vissen met de Wind

De Provincie Zeeland draagt bij aan het project ‘Vissen met de Wind’ met een subsidie van € 39.000 aan Stichting Wageningen Marine Research. Binnen het project zullen de mogelijkheden onderzocht worden om visserij in de windparken voor de Nederlandse kust mogelijk te maken. Het project wordt uitgevoerd door vier visserijorganisaties, twee kennisinstellingen en de Provincie Zeeland. Het in de praktijk uittesten van twee verschillende visserijtechnieken in windpark Borsele voor de Zeeuwse kust maakt deel uit van het project.

Openstelling subsidie Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor demonstratieprojecten gaat open op 16 april 2021. Haalbaarheidsonderzoeken kunnen het gehele jaar ingediend worden en worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend. Demonstratieprojecten worden via het tender-principe beoordeeld en dienen uiterlijk op 25 juni 2021 ingediend te zijn. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en is tot stand gekomen in samenwerking met en met een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten.

Subsidie voor Energy Port Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van € 25.000 beschikbaar te stellen voor Energy Port Zeeland. Dit platform is opgericht om het Zeeuwse bedrijfsleven te ondersteunen bij het betreden van de ‘nieuwe’ sector ‘Maintenance wind op zee’ in Zeeland en informeert over belangrijke ontwikkelingen, brengt bedrijven samen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

Zeeuwse Milieufederatie ontvangt integrale kostensubsidie 2021

De Zeeuwse Milieuorganisatie (ZMf) voert projecten uit die passen binnen het economisch-, omgevings- en energiebeleid en versterkt de relatie tussen ecologie en economie. In 2021 ligt haar focus op de volgende drie pijlers: ‘Duurzaamheid, Circulaire Economie & Energietransitie’, ‘Deltawateren’ en ‘Ruimtelijke Ordening & Landschap’. De ZMf denkt en werkt ook mee aan voorbeeldprojecten waarbij wordt samengewerkt met burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 'groene' organisaties. In 2021 ontvangt zij daarvoor € 357.629 subsidie.

Verplaatsing Vrijheidsboulevard door coronamaatregelen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de Vrijheidsboulevard in de Machinefabriek in Vlissingen te verplaatsen naar september 2021. Vanwege de coronamaatregelen kan de Vrijheidsboulevard in de geplande periode van 16 april tot en met 5 mei 2021 niet doorgaan. Dit evenement is een herhaling van de Vrijheidsboulevard tijdens de start van het herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid op 31 augustus 2019 in Terneuzen, waarin de herdenking van de Slag om de Schelde en de bevrijding van Zuidwest-Nederland centraal stonden.

Wijziging instellingsbesluit commissie Kavelruilbureau Zeeland

Het instellingsbesluit van de adviescommissie Kavelruilbureau Zeeland is geactualiseerd. Het is nu mogelijk om een voorzitter van de commissie te herbenoemen na vier jaar. Ook kan er met een kortere herbenoemingsperiode worden gewerkt.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 april 2021.

Een greep uit de agenda: 

14 april 2021                   

Harry van der Maas opent samen met wethouder John de Jonge de nieuwe ontwikkel-, test- en demolocatie op de Kenniswerf in Vlissingen.

Anita Pijpelink spreekt de aanwezigen toe tijdens de online kick-off Groene Schoolpleinen. Ze plant ook een boom in Clinge als aftrap van de bosvisie.

15 april 2020

Jo-Annes de Bat heeft een online werkbezoek met ondernemers en wethouder Frank Hommel uit Tholen. Ook overhandigt hij een onderzoekssubsidie aan Prince kunststof infra met wethouder Frank Hommel in Tholen.

Dick van der Velde gaat op locatiebezoek bij Speelboerderij Klok ‘uus in ’s-Heer Arendskerke om in gesprek te gaan met toeristische ondernemers die de gevolgen ondervinden van de lockdown.