Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 15 augustus 2019

Europese Pop-3 subsidie voor het project Kruispolder van het Waterschap Scheldestromen

Het project Kruispolder is gelegen in Zeeuws-Vlaanderen ten zuidoosten van Walsoorden. In co-creatiesessies met stakeholders zijn plannen ontwikkeld voor de Kruispolder. In dit project worden maatregelen uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit en het peilbeheer door de bouw van extra gemaalcapaciteit en de aanleg van watergangen. Daarnaast wordt een herverkaveling van de gronden uitgevoerd, waarmee een betere kavelstructuur en verbeterde ontwatering ontstaat binnen de Kruispolder. Met de voorgestelde maatregelen komt een nieuwe ecologische verbindingszone tussen gebied Campen en Paal tot stand, het levert een verbeterde visstand op en draagt bij aan kwalitatief goed zwemwater. Door de bovengenoemde herverkaveling (wens vanuit de landbouw), is ook eenoptimaler peilbeheer te realiseren.

Jaarverslag vuurwerk 2018 

De provinciale vuurwerkcoördinator, werkzaam bij de RUD, brengt jaarlijks verslag uit van de activiteiten die binnen de grenzen van de provincie zijn verricht door de verschillende samenwerkende overheden met als basis het Vuurwerkbesluit. Het jaarverslag over 2018 is nu beschikbaar en laat het volgende beeld zien voor de Provincie Zeeland. Vanaf 2002 werken verschillende overheden structureel samen om de naleving van het Vuurwerkbesluit te bevorderen. De ketenpartners hierin zijn de Zeeuwse gemeenten, Brandweer Zeeland, politie, Rijkswaterstaat en ILT Afdeling Keten Gevaarlijke Stoffen en Organismen (KGSO). De vuurwerkcoördinator (werkzaam bij de RUD Zeeland in opdracht van de Provincie Zeeland) is belast met de organisatie en coördinatie daarvan. RUD Zeeland voert verder de taken uit voor vergunningverlening en toezicht/handhaving van vuurwerkevenementen en van inrichtingen voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. Bevoegd gezag is de Provincie. Daar valt niet onder het afsteken van consumentenvuurwerk. Dat is een bevoegdheid van gemeenten. Met de door de handhavingspartners verstrekte gegevens, waaronder de provincie, gemeenten, Brandweer Zeeland, waterpolitie, Rijkswaterstaat en de Politie (Eenheid Zeeland-West-Brabant, District Zeeland), geeft dit jaarverslag een beeld van de samenwerking, informatie uitwisseling en de naleving van het Vuurwerkbesluit in de provincie Zeeland.

DCMR gaat Brzo-taken uitvoeren in Zeeland 

Op 1 juli 2017 is het gewijzigde Besluit Omgevingsrecht (Bor) in werking getreden. Dit besluit bepaalt dat de Brzo-taken in Zeeland moeten worden uitgevoerd door de DCMR. In september 2018 hebben Gedeputeerde Staten besloten dat ze de Brzo-taken daadwerkelijk onderbrengen bij DCMR en dat het personeel van RUD Zeeland, dat belast is met deze taken, overgaat naar DCMR. DCMR zal het personeel huisvesten in Terneuzen. Voor deze overgang is een reorganisatie bij RUD Zeeland vereist. Bij de reorganisatie treden frictiekosten op. Accountantsbureau KPMG heeft, als onafhankelijke derde, de frictiekosten objectief in beeld gebracht. De Provincie heeft aangeven de frictiekosten in redelijkheid te vergoeden, conform de uitgangspunten voor onderhavige gevallen van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland en conform artikel 4.51 van Algemene wet bestuursrecht. Op 4 juli 2019 heeft de RUD Zeeland de Provincie verzocht deze frictiekosten te vergoeden.

Dinsdag 13 augustus 2019

Subsidie Symposium Opening Oesterseizoen

De Provincie Zeeland verleent een bijdrage van € 5.000 aan de Nederlandse Oestervereniging voor de organisatie van een symposium tijdens de officiële opening van het oesterseizoen 2019-2020. De opening vindt plaats op 19 september 2019. Dit evenement sluit aan bij het provinciaal beleid ter stimulering van kennisdeling en innovatie binnen de schaal- en schelpdiersector, zoals genoemd in de Economische Agenda 2017-2021.

Subsidie voor opleidingen energietransitie-maatregelen

Op 6 juli 2018 is de Regio Deal Zeeland ondertekend. Eén van de onderdelen hiervan is het verduurzamen en levensloopbestendig maken van particuliere woningvoorraad in Zeeland. Onderdeel hiervan is het vergroten van de kennis bij de Zeeuwse bouw- en installatiesector van nieuwe technieken die bij het verduurzamen van woningen kunnen worden ingezet. Daarom steunt de Provincie een voorstel van Bouwend Zeeland en Techniek Zeeland voor het organiseren van het opleidingstraject energietransitie-maatregelen voor bouwers en installateurs.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 augustus 2019.

Een greep uit de agenda: 

15 augustus 2019

Anita Pijpelink reikt prijzen uit bij Folkloristische Dag in Middelburg.

16 augustus 2019

Jo-Annes de Bat vertrekt voor een handelsmissie naar China.

17 augustus 2018

Han Polman is aanwezig bij het 50-jarige jubileum van dahliakweker Sturm in Heinkenszand.