Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 15 februari 2018

Bezwaarschrift Middelburg niet ontvankelijk

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Zeeland om eenzijdig regionale woningmarktafspraken Walcheren vast te stellen, is bezwaar gemaakt door de gemeente Middelburg. De commissie bezwaar en -beroepschriften heeft geadviseerd het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. Het besluit van GS moet volgens de commissie gezien worden als een beleidsregel waartegen geen bezwaar of beroep open staat. GS hebben de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen, zoals de eenzijdig vastgestelde regionale woningmarktafspraken Walcheren, als afwegingskader van nieuwe woningbouwplannen op Walcheren. De twijfel bij de gemeente Middelburg of GS dit besluit wel genomen hebben, is weggenomen door de geheimhouding van het voorblad van het bestreden besluit op te heffen. GS nemen het advies van de commissie over.

Subsidie voor Faunabeheereenheid Zeeland

De Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) voert het door de Provincie Zeeland opgestelde beleid met betrekking tot faunabeheer uit. Ze vervult daarin een essentiële rol, omdat zij zorgt voor een maatschappelijk en gebiedsgerichte inbedding van het faunabeheer. Hiervoor ontvangt de FBE in 2018 een subsidie van € 249.190. De FBE opereert daarbij binnen een breed veld van organisaties met soms tegengestelde belangen. Om dit hele veld zo goed mogelijk te kunnen bedienen en te kunnen voldoen aan de eisen die de Wet natuurbescherming stelt aan taken op het gebied van faunabeheer, dient de FBE een sterke organisatie neer te zetten die adequaat kan inspelen op actuele zaken.

Subsidie voor het Nationaal Park Oosterschelde

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 170.179 aan het Nationaal Park Oosterschelde voor het uitvoeren van de activiteiten uit haar bestedingenplan 2018. Deze activiteiten zijn met name gericht op het bevorderen van natuurgerichte educatie en recreatie in het Oosterschelde-gebied en dragen bij aan de beleefbaarheid en toegankelijkheid van de Zeeuwse natuur.

Provinciaal verslag begroting 2018 in kader artikel 12-aanvraag Vlissingen

De gemeenteraad van Vlissingen heeft op 9 november 2017 besloten een aanvraag te doen voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds (artikel 12) voor het begrotingsjaar 2018. GS zijn verplicht om vóór 15 februari van het jaar waarvoor de aanvullende uitkering wordt aangevraagd een provinciaal verslag vast te stellen en toe te zenden aan de beheerders van het gemeentefonds (de minister van BZK en staatssecretaris van Financiën). In het verslag is een analyse opgenomen van de financiële ontwikkelingen, onderzocht in hoeverre de gemeente heeft voldaan aan eerder opgelegde bijzondere voorschriften en is verslag gedaan van het door GS uitgeoefende financieel toezicht.

Het Roosevelt Institute for American Studies ontvangt subsidie voor 2018

De Provincie Zeeland heeft besloten om het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in 2018 te ondersteunen met een subsidie van € 193.466. Het RIAS is een onderzoeks- en conferentiecentrum en neemt een centrale plaats in het vakgebied van Amerikanistiek in Nederland en is tevens een prominente ontmoetingsplaats voor Amerikaanse en Europese onderzoekers. Daarnaast organiseert het RIAS lezingen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Geen toezichtinformatie meer via Waarstaatjegemeente.nl

Tot voor kort konden de Zeeuwse gemeenten toezichtinformatie aanleveren via Waarstaatjegemeente.nl. Door VNG en KING is de mogelijkheid toezichtinformatie via Waarstaatjegemeente.nl te ontsluiten beëindigd. De Zeeuwse gemeenten dienen nu de informatie rechtstreeks bij de Provincie als toezichthouder aan te leveren.

Subsidies/sponsorbijdragen sportevenementen 2018

Sport is de grootste vrijetijdsactiviteit en kent ook in Zeeland veel evenementen. Voor het ondersteunen van sportevenementen door de Provincie Zeeland is een aparte subsidieregeling, waar een beroep op kan worden gedaan. Daarnaast is er vanaf 1 januari 2018 een Beleidsregel Sponsoring evenementen Zichtbaar Zeeland. Op basis hiervan kan het GS-college besluiten evenementen te sponsoren. De volgende evenementen willen GS sponsoren in 2018: Supercross Goes, Vestingcross Hulst, Grote Scheldeprijs, Delta Ride for the Roses, Ster-ZLM Tour en de Kustmarathon Zeeland. Beach Tour Zeeland ontvangt een subsidie van € 49.500 euro. Het totaal van subsidieverleningen en sponsorbijdragen bedraagt € 247.950. Dit past binnen het beschikbare budget van € 252.500.

Begroting Middelburg

De gemeenteraad van Middelburg wordt op basis van het preventief begrotingstoezicht gevraagd een financieel herstelplan in te brengen als input voor de coalitieonderhandelingen. Ook wordt voor een aantal vervangingsinvesteringen toestemming verleend.

Subsidie Visserijtop

Het GS-college verleent een bijdrage van € 14.200 aan United Fish Auctions voor het opstellen van de Agenda 2022 wegens de Visserijtop Zuidwest Nederland. Deze agenda wordt bottom-up samengesteld in samenwerking met de verschillende deelsectoren van de visserij in Zuidwest Nederland en dient te leiden tot een samenhangend programma met concrete uitvoeringsacties voor het viscluster.

Subsidie voor realiseren mountainbikeroute door landschapspark Borsele

Het Zeeuwse landschap biedt een mooi decor voor actieve buitensporters, zoals mountainbikers. De laatste jaren wordt deze actieve en sportieve activiteit steeds populairder en zijn er steeds meer ATB’ers in het Zeeuwse landschap. Dat geldt ook zeker voor de Zak van Zuid-Beveland. In samenwerking met de gemeente Borsele, ondernemers en Natuurmonumenten is een attractieve mountainbikeroute ontwikkeld. De Provincie steunt het initiatief met een subsidie. Het is de bedoeling dat de route in de zomer 2018 gereed is.

Cofinanciering voor POP-project Biodiversiteit en Landschap

De Provincie Zeeland heeft besloten een cofinanciering van € 300.000 te verlenen aan het project Biodiversiteit en Landschap. Dit onder de voorwaarde dat het project wordt goedgekeurd binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP3) van de Europese Unie. In het project worden maatregelen genomen ter behoud, versterking en ontwikkeling van biodiversiteit en bij landschap in het agrarisch cultuurlandschap in Zeeland. Het project sluit aan bij de doelen die de Provincie heeft gesteld in de Natuur- en Omgevingsvisie. Het project wordt uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Door cofinanciering van dit project kan eenzelfde bedrag aan Europees geld binnengehaald worden voor het behalen van Provinciale doelen.

Provincie Zeeland geeft positief advies toepassing geothermie op Schouwen-Duiveland en Tholen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Provincie Zeeland advies gevraagd over twee aanvragen voor opsporingsvergunningen voor geothermie (aardwarmte) op Schouwen-Duiveland en Tholen. Een opsporingsvergunning houdt in dat een bedrijf op zoek gaat of er plaatsen in de ondergrond zijn op 500 meter diepte van waaruit aardwarmte gewonnen kan worden. De aardwarmte is bedoeld voor glastuinbouw bij Sirjansland, Oosterland en Sint-Annaland. Gedeputeerde Staten hebben een positief advies gegeven mits het veilig, milieu-hygiënisch verantwoord, ruimtelijk inpasbaar en met respect voor natuur, cultuurhistorische waarden en het kostbare zoete grondwater gebeurt.

Ondertekening geheimhoudingsovereenkomst voor project waterstof symbiose

De Provincie Zeeland heeft een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten met Gasunie Waterstof Services (GWS) op basis van het project Waterstof Symbiose in de Delta Regio, vooruitlopend op een subsidieverzoek dat GWS bij de Provincie zal indienen. Het project beoogt een reststroomkoppeling te realiseren tussen bedrijven in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen, waarbij een reststroom waterstof van Dow Terneuzen een nuttige toepassing zal krijgen bij Yara Sluiskil en mogelijk ook ICL-IP in Terneuzen. Een niet in gebruik zijnde pijpleiding van Gasunie zal worden gebruikt om de bedrijven met elkaar te verbinden.

Provinciale bijdrage aan documentaire Johnny Beerens

Johnny Beerens, beeldend kunstenaar uit Breskens en onder andere bekend van zijn beschildering van de watertoren in Oostburg, heeft een documentaire gemaakt over het ontstaan van zijn kunstwerk ‘Oculus Maris’ (Oog van de zee). Het kunstwerk heeft Beerens in opdracht van een aannemings-maatschappij gemaakt voor hun nieuwe kantoor in Hansweert. De documentaire hierover zal in première gaan bij de onthulling van het kunstwerk in maart 2018 in Hansweert en vervolgens, in ieder geval, worden vertoond bij Film by the Sea in september 2018. Voor de realisatie van de documentaire hebben Gedeputeerde Staten € 3.300 beschikbaar gesteld.

Subsidie 2018 voor ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Gedeputeerde Staten verlenen voor het jaar 2018 een integrale kostensubsidie aan ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Instemmen met sloopmelding asbest van Van Citters Beheer

De Provincie stemt in met de ingediende sloopmelding voor wat betreft het asbest in de gebouwen 4132 en 4140 op het voormalige Thermphosterrein. Hieraan worden elf voorwaarden verbonden.

Integrale Kostensubsidie 2018 aan het Zeeuws Museum

Het Zeeuws Museum ontvangt op basis van het provinciaal cultuurbeleid, onderdeel museumbeleid, jaarlijks een provinciale subsidie. In 2018 zal het Zeeuws Museum met deze subsidie zorgdragen voor de collectie, tenminste twee wisseltentoonstellingen organiseren en voor het Zeeuwse onderwijs educatieprogramma's opstellen en uitvoeren.

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland ontvangt subsidie voor 2018

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) ontvangt op basis van het provinciaal cultuurbeleid, onderdeel cultureel erfgoed, jaarlijks een provinciale subsidie. In 2018 bedraagt deze subsidie € 2.202.622. Hiervoor voert SCEZ (wettelijke) taken uit op het gebied van kennis en ontwikkeling, versterking infrastructuur, archeologie, cultuurhistorie en monumenten, erfgoededucatie, immaterieel erfgoed en musea. Deze subsidie bevat ook een tegemoetkoming in de kosten van publieksactiviteiten en uitingen wegens Zeeuwse Ankers: het samenwerkingsverband tussen Provincie Zeeland, VVV Zeeland en de Zeeuwse cultuur- en landschapsorganisaties.

Van Citters Beheer verbeurt dwangsom

Tijdens een uitgevoerde inspectie blijkt het bedrijf Van Citters Beheer (VCB) op het voormalige Thermphosterrein nog niet voor alle componenten te voldoen aan de werkinstructie risico gestuurd onderhoud. Dit heeft betrekking op componenten die nu niet in gebruik zijn. Daarmee overtreedt VCB een eerder opgelegde last onder dwangsom. De Provincie stuurt een factuur aan VCB om de van rechtswege verbeurde dwangsom van € 25.000 te betalen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 februari 2018.

Een greep uit de agenda: 

14 februari 2018          

Harry van der Maas ondertekent de intentieovereenkomst Joint Research Center in Middelburg.

18 februari 2018

Ben de Reu gaat naar Vestingcross in Hulst.

19 februari 2018

Ben de Reu gaat naar het Impact Event, Bio Base Europe Pilot Plant, in Gent.