Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 15 maart 2018

Eindverslag Commissie Toekomstige Zorg Zeeland

De Commissie Toekomstige Zorg Zeeland - een Commissie die zich bezig gehouden heeft met inrichting van de zorg voor de toekomst - heeft haar eindverslag aangeboden. Deze Commissie, ingesteld door Zorgverzekeraar CZ, is in 2015 opgericht en heeft haar visie in juli 2015 gepresenteerd aan de Minister van VWS. Begonnen werd met de instelling van werkstromen voor de Medisch-Specialistische zorg, ZorgDichtbij, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en ICT. Bedoeling was dat na verloop van tijd deze Commissie zou ophouden te bestaan en de noodzakelijke veranderingen en verbeteringen door de betrokken partijen zouden worden opgepakt. De werkstromen ZorgDichtbij en GGZ hebben stappen gezet en blijven actief, voor Medisch-specialistische zorg en ICT zijn deze werkstromen nooit goed van de grond gekomen. Bedoeling is dat in de toekomst de verantwoordelijkheid van het vervolg van het proces verder teruggelegd wordt bij de zorgsector en in een overkoepelend afstemmingsoverleg de ontwikkelingen gevolgd en zo nodig bijgestuurd worden.

Dinsdag 13 maart 2018

3,4 miljoen euro voor subsidies versterking economie

De Provincie Zeeland opent een subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor het stimuleren van innovatie en samenwerking in de sterke economische sectoren. Het gaat om de sectoren havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg. Er is 3,4 miljoen euro beschikbaar voor samenwerkende ondernemers die behoefte hebben aan haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. Voor het versterken van het organiserend vermogen kunnen ondernemers gebruik maken van de Kennis en Innovatienetwerken vanuit Campus Zeeland. De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling gaat open op 12 maart en sluit op 20 april 2018. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling en is tot stand gekomen in samenwerking met en met een bijdrage vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten. Meer informatie op onze websitepagina Subsidie Economische Structuurversterking Zeeland

Bestedingsplan 2018 opgaven

In het najaar van 2017 is besloten om voor 2018 extra geld uit te trekken voor de prioriteiten van het provinciaal bestuur. Voor de maatschappelijke opgaven energietransitie, kwaliteitskust, leefbaarheidsagenda en het beter zichtbaar maken van Zeeland zijn daarom nu bestedingsplannen opgesteld die aangeven waar dat geld aan zal worden uitgegeven.

Openstelling POP3 Innovaties voor Samenwerking

Op basis van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor "Samenwerking voor Innovaties". De nieuwe openstelling is gericht op samenwerking aan kennisontwikkeling rond innovaties met betrekking tot klimaatadaptatie in het waterdomein ten behoeve van de landbouw. De doelstelling is in de Zeeuwse landbouwpraktijk opschaalbare praktische innovatieve concepten te testen die de zoetwatersituatie voor de landbouwsector robuuster maken ten aanzien van klimaatverandering. Voorwaarden hierbij zijn dat deze concepten gering beslag leggen op grondstoffen en omgevingskwaliteit en biodiversiteit minstens behouden blijven. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 800.000 aan Europese middelen. Aangezien de benodigde nationale publieke cofinanciering niet door de Provincie Zeeland in het openstellingsbesluit beschikbaar wordt gesteld, dient een aanvraag voorzien te zijn van een subsidie-intentie van een andere overheid.

Talentvolle jongeren uit heel het land nemen op 26 mei 2018 deel aan World Schools Academy

De World Schools Academy is een evenement waar vijftig scholieren een dag lang workshops krijgen van ervaren debaters en ook zelf debatten voeren in het Zeeuwse provinciehuis. Vijftien leerlingen worden die dag gekozen om Nederland te vertegenwoordigen bij competities in binnen- en buitenland.

Adviescommissie Schade Grondwater

GS hebben, ter uitvoering van een bestuurlijke afspraak in IPO-verband, een aantal besluiten genomen met betrekking tot de (landelijke) Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG). Deze deskundigencommissie adviseert over schade die kan ontstaan bij drinkwaterwinningen en andere grondwateronttrekkingen (Waterwet). Door een wijziging van het instellingsbesluit van de ACSG gaat vanaf 1 januari 2018 de aansturing van deze commissie over naar het IPO-bureau BIJ12. Daarmee is de aansturing in lijn met de wijze waarop vergelijkbare adviescommissies via de IPO lijn worden aangestuurd. Daarnaast is een besluit genomen tot (her)benoeming van de voorzitter en leden-deskundigen van de ACSG. Alle twaalf provincies nemen soortgelijke besluiten.

Integrale kostensubsidie ZMf 2018

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) voert projecten uit die passen binnen het economisch-, omgevings- en energiebeleid. De ZMf versterkt de relatie tussen ecologie en economie. Het versterken gebeurt door het uitvoeren van voorbeeldprojecten. Uit te voeren projecten voor 2018 zijn onder andere het mede uitvoeren van het Convenant Duurzame Havens 2030; Het oprichten van een Zeeuws Circulair Living Lab; Het organiseren van de zesde Thijs Kramer Lezing én het versterken van de relatie met de Zeeuwse landbouworganisatie ZLTO. De ZMf werkt samen met burgers, (mede)overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 'groene' organisaties.

Asbestsloopmeldingen van Van Citters Beheer

GS hebben twee sloopmeldingen van asbest van het bedrijf Van Citters Beheer beoordeeld. De sloop kan overeenkomstig het ingediende rapport onder standaardvoorschriften worden uitgevoerd.

Provincie Zeeland stelt € 1.000.000 subsidie beschikbaar voor sloop en samenvoeging van woningen

De Provincie Zeeland heeft besloten € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor projecten waarbij ongewenste particuliere woningen worden gesloopt, samengevoegd of bloksgewijs gerenoveerd tot levensloopbestendige en energieneutrale woningen (met een minimum van drie). Subsidie is ook beschikbaar voor verdunning van wijken met sociale huurwoningen. Door de demografische ontwikkelingen zijn investeringen hard nodig de komende jaren om de Zeeuwse woningvoorraad geschikt te maken voor de toekomst. Aanvragen voor subsidie kunnen gedaan worden met een digitaal aanvraagformulier van 19 maart 2018 tot en met 20 april 2018 via www.zeeland.nl/piw.

Subsidie voor opstellen van langetermijnperspectief natuur Schelde-estuarium

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 20.000 aan de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) als bijdrage aan het opstellen van het langetermijnperspectief natuur Schelde-estuarium LTP-N. Dit LTP-N wordt door Vlaamse en Nederlandse overheden samen met stakeholders bij het estuarium opgesteld. Zij worden daarbij ondersteund door kennisinstellingen die het Onderzoek & Monitoringprogramma van de VNSC uitvoeren. Het proces voorziet in 2018 in minstens vier workshops waarin deelnemers gezamenlijk een systeemanalyse van het estuarium zullen opstellen. De systeemanalyse zal worden geschreven door het tekstbureau Met Andere Woorden en de bijdrage van Provincie Zeeland is een bijdrage in de kosten voor de inhuur van dit bureau.

Huisvesting vergunninghouders Zeeland tweede halfjaar 2017

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. In de tweede helft van 2017 hebben alle Zeeuwse gemeenten aan taakstelling voldaan.

Provincie geeft opdracht aan Limagrain Nederland BV. voor doden verwilderde duif

De Provincie geeft opdracht om de plaatselijke omvang van de populatie verwilderde duiven te bestrijden op of nabij de schadepercelen van Limagrain Nederland B.V. met behulp van het geweer.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 maart 2018.

Een greep uit de agenda: 

15 maart 2018

Harry van der Maas is gast in radio-uitzending Reimerswaal over wonen, zorg en welzijn.

Ben de Reu gaat naar de werkconferentie Zuidwestelijke Delta in Dordrecht.

16 maart 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de Ploegenpresentatie Jos Feron Lady Force team in Goes.

17 maart 2018

Harry van der Maas houdt een toespraak tijdens de bijeenkomst ’50 jaar veerpont en brug Sluiskil’.

19 maart 2017

Carla Schönknecht doopt de nieuwe peilboot van North Sea Port in Nieuwdorp.