Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 15 november 2018

Verzoek tot instellen rookvrije zone provinciehuis en omgeving

Naar aanleiding van een verzoek van een burger tot het instellen van een rookvrije zone in het provinciehuis en haar omgeving is besloten, mede gezien de ontwikkelingen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om de landelijke wet- en regelgeving te volgen op dit gebied.

Dinsdag 13 november 2018

Europese subsidie in het kader van POP-3

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie twee subsidiemaatregelen open voor de uitvoering van LEADER-projecten en voor de voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de lokale groep. LEADER is één van de maatregelen uit genoemd programma dat regionale ontwikkeling stimuleert om de leefomgeving te helpen ontwikkelen. LEADER gaat uit van de kracht van de regio en is voornamelijk bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties en (landbouw)ondernemers en/of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun leef en werkomgeving willen verbeteren. Het bedrag aan Europese middelen dat wordt opengesteld is € 661.000 voor Midden- en Noord-Zeeland en € 345.000 voor Zeeuws-Vlaanderen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat nationale overheden mee betalen aan de uitvoering van het project. Voor de voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van zowel de lokale groep Midden- en Noord-Zeeland als van Zeeuws-Vlaanderen wordt € 100.000 aan Europese middelen opengesteld.

Transitie- en toekomstplan kreeftenvisserij

De vereniging van beroepsvissers Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta, die circa 30 kreeftenvissers vertegenwoordigt, heeft het initiatief genomen een transitie- en toekomstplan op te stellen om de kreeftenvisserij in Zeeland toekomstbestendig te maken. De totale kosten worden geraamd op € 14.400. Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 7.200.

Steun voor ontwikkelen project op het gebied van duurzame inzetbaarheid

De arbeidsmarktregio Zeeland (onder gebracht bij centrumgemeente Goes) ontvangt financiële steun voor het ontwikkelen van een project ESF duurzame inzetbaarheid. Doel is om te onderzoeken of er een succesvolle Zeeuwse ESF aanvraag kan worden gerealiseerd. Het vergroten van duurzame inzetbaarheid van Zeeuwse medewerkerkers kan een bijdrage leveren aan het beperken van de personeelstekorten die de provincie de komende jaren steeds sterker zal ervaren en economische ontwikkeling en leefbaarheid negatief zullen beïnvloeden. Mocht een ESF aanvraag niet haalbaar blijken, dan zullen de resultaten van de eerste fase worden ingezet om te bekijken of het op een alternatieve wijze tot intensivering en uitbreiding van de samenwerking tussen de Zeeuwse sociale partijen kan komen op dit thema.

Provincie geeft opdracht om edelherten af te schieten in Zeeuws-Vlaanderen

Gedeputeerde Staten geven op grond van artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming opdracht om edelherten met het geweer af te schieten in Zeeuws-Vlaanderen, in het belang van de verkeersveiligheid. Het betreft één of enkele edelherten die mogelijk ontsnapt zijn uit gevangenschap.

Reactie op brief van FBE inzake vrijstelling damherten

Na de periode van consultatie is aanvullend op 29 oktober 2018 een vervolgreactie ingediend op de Beleidsnota Natuurwetgeving door de Faunabeheereenheid Zeeland (FBE). De FBE verzoekt in deze reactie om alle gronden, waarvoor een nulstandbeleid geldt voor damherten, op te nemen in de vrijstelling van de wijziging omgevings-verordening 2018. GS antwoorden per brief dat er op dit moment geen reden zijn om de gebieden in de verordening te wijzigen.

Subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer voor Poldernatuur Zeeland

Poldernatuur Zeeland heeft uitbreiding van de subsidie aangevraagd voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer voor ruim € 800.000 per jaar voor de komende drie jaar. Gedeputeerde Staten hebben besloten deze subsidie te verlenen, mede gefinancierd door Europa. Met deze subsidie  doet Poldernatuur Zeeland het volgende:

  • Verdere realisatie van de ambitie om twintig goede gebieden aan te leggen in heel Zeeland voor akkervogels.
  • Beheer van landschapselementen, binnendijken en graslanden.
  • Beheer rondom de Sint Laurense Weihoek voor weidevogels

Tijdelijk opschorten vergunningverlening beroepsmatig schelpdieren rapen en zeegroenten snijden in Deltawateren

Er is in toenemende mate interesse in het bedrijfsmatig handmatig rapen van schelpdieren en het bedrijfsmatig snijden van zeegroenten in de Deltawateren. Voor deze activiteiten dient bij Gedeputeerde Staten een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Om te kunnen beoordelen of een dergelijke aanvraag kan worden vergund, dient er inzicht te zijn in de totaal beschikbare hoeveelheid schelpdieren en zeegroenten in het desbetreffende Natura 2000-gebied. Ook dient er inzicht te zijn in de voedselbehoefte aan schelpdieren die bij de, in het gebied levende (en daarvan afhankelijke), soorten bestaat en de mogelijke verstoring die dit met zich meebrengt. In het concept-beleidskader natuurbescherming, door PS vast te stellen op 7 december 2018, is de keuze gemaakt om de beschikbare hoeveelheden via onderzoek te inventariseren en op basis daarvan te besluiten of en voor welke hoeveelheden vergunning kan worden verleend. In het geval van het snijden van zeegroenten wordt ook bekeken of dit onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij kan worden gegeven. Dit betekent dat totdat op basis van de uitkomsten van dit uit te voeren onderzoek is besloten hoeveel en onder welke voorwaarden vergunningen kunnen worden verleend, er geen vergunningen zullen worden uitgegeven voor het bedrijfsmatig handmatig rapen van schelpdieren en het bedrijfsmatig snijden van zeegroenten.

GS blijven bij eerder genomen besluit Ruimte voor Ruimteregeling

De gemeente Noord-Beveland vraagt per brief aan GS het op 9 oktober 2018 genomen besluit te heroverwegen. GS hebben besloten vast te houden aan het eerder genomen besluit (geen uitzondering maken op de Ruimte-voor-Ruimte-regeling) en dit per brief mede te delen aan de gemeente.

Campus Zeeland ondersteunt Kennis en Innovatienetwerk Zeeuws Energieakkoord particuliere woningbouw

Het kennis- en innovatienetwerk Zeeuws Energieakkoord particuliere woningbouw ontvangt financiële steun van Campus Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk vormt een belangrijke verbinding tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden die in de brede zin werken aan het realiseren van energie-neutrale particuliere woningbouw in Zeeland. Met concrete activiteiten zoals bijeenkomsten voor alle betrokkenen en het ontwikkelen van gezamenlijke plannen en activiteiten wordt werk gemaakt van het bereiken van de doelstellingen van het Zeeuws Energieakkoord particuliere woningbouw.

Benoeming leden commissie bezwaar, beroep en klachten

Wegens het beëindigen van de zittingstermijn van twee leden van de commissie bezwaar, beroep en klachten zijn twee vacatures ontstaan. Voorgesteld wordt de vacature bij de Algemene Kamer te vervullen door de heer K. van Dis en de vacature bij de Personele Kamer door mevrouw mr. R.H. van Marle (lid Algemene Kamer).

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 20 november 2018.

Een greep uit de agenda: 

13 november 2018

Ben de Reu ontvangt Deltacommissaris Wim Kuijken tijdens zijn werkbezoek aan Zeeland in het provinciehuis in Middelburg.

14 november 2018

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan museum Vitality in Kapelle.

Harry van der Maas reikt de Zeeuwse Onderwijsprijs uit in de Abdij van Middelburg.

15 november 2018

Jo-Annes de Bat opent het Cherish EU Project in Middelburg. Daarna bezoekt hij het Symposium ‘Naar een klimaat bestendige akkerbouw in Zuidwest Nederland’ in Colijnsplaat. ’s Middags geeft hij een pitch bij Soltegro in Rotterdam.

Ben de Reu is aanwezig tijdens de start van het Kierbesluit in Stellendam.

16 november 2018

Han Polman neemt het boek ‘Zeeland, literaire reis door de tijd’ in ontvangst bij ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Carla Schönknecht sluit aan bij de ondernemerslunch in het PLOG.

17 november 2018

Han Polman en Ben de Reu brengen een werkbezoek aan de Bax shop in Goes.

18 november 2018

Carla Schönknecht is namens Gedeputeerde Staten aanwezig bij de jaarlijkse Herdenking Verkeersslachtoffers in Middelburg.