Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 15 oktober 2020

Project boerderijenregisseur

In 2016 is in opdracht van de Provincie Zeeland gestart met het maken van een (nadere) selectie van de cultuurhistorisch meest waardevolle boerderijen in Zeeland. Dit heeft geresulteerd in een selectie van 190 boerderijcomplexen van provinciaal belang. De Provincie wil de eigenaren van deze boerderijen ondersteunen bij beheer, onderhoud, restauratie en herbestemming van hun eigendom. Hiervoor heeft de Boerderijenstichting Zeeland de afgelopen periode een pilot boerderijenregisseur uitgevoerd. Dit proefproject is inmiddels naar tevredenheid afgerond. In overleg met de Provincie en Erfgoed Zeeland heeft de Boerderijenstichting een subsidieaanvraag voor een definitief project ingediend. De stichting ontvangt hiervoor een subsidie van € 22.500 voor de periode 2020-2022.

Dinsdag 13 oktober 2020

Extra planvormingsvouchers om toeristische ondernemers te helpen

Eerder dit jaar heeft de Provincie tien planvormingsvouchers beschikbaar gesteld om ondernemers te stimuleren door te gaan met hun planvorming zodat ze – als de coronaperiode voorbij is en de liquiditeit op orde – kunnen investeren in hun bedrijf. De vraag daarnaar bleek boven verwachting groot. Daarom stelt de Provincie Zeeland € 100.000 extra beschikbaar voor planvormingsvouchers toerisme.

Subsidie voor K&I-netwerk Digital Health Zeeland

De zorg heeft te maken met forse uitdagingen, waarbij digitalisering in een groot aantal van de benodigde oplossingen een sleutelrol zal hebben. Daarom is kennisontwikkeling en -uitwisseling van groot belang. Binnen Zeeland zijn veel verschillende initiatieven ontwikkeld op het gebied van digitalisering. Het Kennis & Innovatie-netwerk Digital Health Zeeland wil kennisinstellingen, bedrijven en overheden samenbrengen, kennis delen en waar mogelijk gezamenlijk werken aan projecten. Bij dit netwerk is een groot deel van de actieve partijen en organisaties in de zorg in Zeeland betrokken, waaronder ook jeugdzorg en Publieke Gezondheid Zeeland. Campus Zeeland/Provincie Zeeland stelt voor het K&I-netwerk Digital Health dit jaar een subsidie van € 49.810 beschikbaar. Deze subsidie zal gebruikt worden om het organiserend vermogen van het netwerk te versterken. Zo zal gewerkt worden aan de verbreding van het netwerk, het versterken van de samenhang van alle verschillende initiatieven in de zorg op het gebied van digitalisering en het uitwerken van de strategische agenda. Ook zullen er kennissessies worden georganiseerd en projecten ontwikkeld.

GS geven gemeente Kalmthout antwoord op vraag over Kerncentrale Borsele

De Belgische gemeente Kalmthout heeft de Provincie Zeeland en de Nederlandse regering gevraagd om – indien een verdere levensduurverlenging van de kerncentrale Borsele (KCB) wordt overwogen – voorafgaand, conform het Europees en internationaal milieurecht, een milieueffectenrapport en openbaar onderzoek met inspraakmogelijkheden voor de Belgische bevolking op te zetten. In hun brief aan de gemeente Kalmthout laten GS weten, dat het gezag over de KCB bij de  Rijksoverheid ligt, namelijk bij de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat. De heroverweging van de uiterlijke sluitingsdatum van de KCB (31 december 2033) valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het is daarom ook aan de gezaghebbende instanties om bij eventuele verlenging van de KCB belanghebbenden daarover te informeren en zo nodig te betrekken bij inspraakprocedures.

Provincie Zeeland blijft lid van de Stichting Liberation Route Europe

De Stichting Liberation Route Europe (SLRE) is een overkoepelende non-profit netwerkorganisatie met leden en partners in Europa en Noord-Amerika. De inzet van de SLRE is het in kaart brengen van de bevrijding van de Duitse bezetter van Normandië tot Berlijn door het inrichten van luisterplekken en het ontwikkelen van routes. Ook in de provincie Zeeland zijn Points of Interest gemarkeerd en luisterplekken ingericht waar de verhalen over de bevrijding kunnen worden beluisterd. De Provincie Zeeland is sinds 2016 lid van de SLRE en Gedeputeerde Staten hebben besloten het per 1 januari 2021 aflopende lidmaatschap te verlengen met één jaar tot 1 januari 2022.

Samen investeren in zoet water op Schouwen-Duiveland

GS hebben ingestemd met het leveren van een provinciale cofinancieringsbijdrage van ruim € 800.000 om te komen tot de uitvoering van zoetwatermaatregelen op Schouwen-Duiveland. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van de regionale cofinanciering die de Provincie samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en het waterschap Scheldestromen levert voor de broedplaats ‘Zoet water’. Op basis van deze broedplaats zal de komende vier jaar voor € 4 miljoen worden geïnvesteerd in zoetwatermaatregelen in de Zuidwestelijke Delta, waarbij het merendeel van de acties en maatregelen zal plaatsvinden op Schouwen-Duiveland. De broedplaats Zoet water komt voort uit het Gebiedsplan voor de Zuidwestelijke Delta, dat is opgesteld in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Met dit programma werkt de Rijksoverheid in vijftien deelgebieden samen aan de diverse opgaven die spelen in het landelijk gebied. De Zuidwestelijke Delta vormt één van deze gebieden waarin Rijk, samen met betrokken Provincies, gemeenten en waterschappen voor ruim € 10 miljoen investeren in diverse maatregelen. Naast de broedplaats Zoet water kent het gebiedsplan een broedplaats Volhoudbare landbouw en een broedplaats Genieten en beleven in de Delta.

GS keuren het Faunabeheerplan Damhert definitief gedeeltelijk goed

GS keuren het Faunabeheerplan Damhert 2020-2025 definitief gedeeltelijk goed. In dit faunabeheerplan wordt beschreven hoe uitvoering wordt gegeven aan het provinciale natuurbeleid. Op basis van deze goedkeuring kan uitvoering worden gegeven aan de provinciale vrijstellingen voor beheer van damherten in de Manteling van Walcheren, de Kop van Schouwen en in de gebieden grenzend daaraan (Walcheren, Schouwen en Westelijk Zuid-Beveland). In samenhang met de goedkeuring van het Faunabeheerplan besluiten GS op grond van de Wet natuurbescherming om definitief ontheffing te verlenen voor populatiebeheer op het eiland Haringvreter in het Veerse Meer. Ook wordt ontheffing verleend voor het gebruik van geluiddempers door beheerders in dienst van terreinbeherende organisaties en ontheffing voor de verruiming van afschottijden in gebieden waar de vrijstelling geldt voor afschot van zwervende damherten (Walcheren, Schouwen en Westelijk Zuid-Beveland). Het deel van het Faunabeheerplan dat niet wordt goedgekeurd heeft betrekking op het voornemen om ontheffing te weigeren voor afschot van zwervende damherten in heel de provincie Zeeland in aanvulling op het beheer in de drie leefgebieden en de gebieden daaraan grenzend (Walcheren, Schouwen, Westelijk Zuid-Beveland).

Herbeschikking ANLb-subsidie

GS informeren Poldernatuur dat de aan hen verleende subsidie voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) op korte termijn zal worden herzien, om te voldoen aan afspraken tussen het Rijk en de Europese Commissie.

POP-3 subsidie voor project Uitwateringskanaal Cadzand van waterschap Scheldestromen

Voor de POP-3 openstelling ‘Niet-Productieve Investeringen Water’ konden partijen een Europese subsidie aanvragen om te investeren in de verbetering van de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit in Zeeland. Er is één aanvraag ingediend die positief beoordeeld is. Dit project krijgt € 1.090.000 aan EU POP-3 subsidie. Het Waterschap zal eenzelfde bedrag aan cofinanciering beschikbaar stellen.

Pop-3 subsidie voor project Stierskreek van waterschap Scheldestromen

Voor de POP-3 openstelling ‘Niet-Productieve Investeringen Water Zeeland, Internationale Doelen’ is de ingediende aanvraag beoordeeld door de Provincie en RvO. Op grond van deze regeling konden partijen een Europese subsidie aanvragen om te investeren in de verbetering van de waterkwantiteit en herstel van de natuurlijke toestand in watersystemen. Er is één aanvraag ingediend die positief beoordeeld is. Het project krijgt € 745.951 aan EU POP-3 subsidie.

Herbeschikking POP-3 subsidies

Op 14 april 2020 hebben GS besloten tot subsidietoekenning binnen de POP-3 openstelling ‘Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ ter waarde van € 4.133.535,94.  Naar aanleiding van een ingediend bezwaar, dat gegrond is verklaard, hebben GS besloten om het subsidieplafond naar een totaal bedrag van € 4.168.335,95 op te hogen, zodat deze subsidie ook toegekend kan worden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 oktober 2020.

Een greep uit de agenda: 

14 oktober 2020

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink zijn aanwezig bij ZLTO-bijeenkomst over extern salderen in Heinkenszand.

Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde brengen een werkbezoek aan het Zeeuws Land & Vis collectief in Wolphaartsdijk voor de onderwerpen omgevingsvisie en landbouw.

15 oktober 2020          

Anita Pijpelink bezoekt de tentoonstelling ‘Jantje de prentenknipper’ in het Zeeuws Museum in Middelburg.

17 oktober 2020

Jo-Annes de Bat opent de wisseltentoonstelling ‘Prikklokken’ in het Industrieel Museum in Sas van Gent.

24 oktober 2020          

Anita Pijpelink neemt het eerste exemplaar van ‘Goed Gemutst’ in ontvangst in Sluis.

25 oktober 2020

Han Polman is aanwezig tijdens de Herdenking Slag om de Schelde op de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom.