Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 16 april 2020

Voorjaarsnota 2020 en Jaarrekening 2019 

De Zeeuwse samenleving werkt onverminderd door om de uitbraak van COVID-19 te bestrijden. Hoewel de financiële gevolgen nog niet te duiden zijn, staat wel vast dat het coronavirus een enorme impact op tal van sectoren heeft. Het provinciaal bestuur trekt daarom twee miljoen euro uit voor steun aan het Zeeuwse bedrijfsleven.
Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van de Provincie Zeeland. Doordat activiteiten en werkzaamheden vanwege de coronacrisis niet, of later tot uitvoering komen, zal dat naar verwachting leiden tot minder uitgaven of overheveling van budgetten naar de begroting van volgend jaar. De precieze gevolgen van het coronavirus op de provinciale financiën zijn echter op dit moment nog niet te duiden. 
De Voorjaarsnota verschijnt tegelijk met het jaarverslag en de jaarrekening over 2019. Uit de jaarrekening blijkt dat het afgelopen jaar is geïnvesteerd in onder andere Campus Zeeland, Innovatiefinanciering en wegeninvesteringen. Mede in combinatie met middelen uit de Regiodeal heeft dat geleid tot duurzame investeringen in Zeeland. De jaarrekening laat een positief saldo zien van bijna € 9,7 miljoen. Daarvan willen Gedeputeerde Staten zo’n € 5,1 miljoen toevoegen aan de algemene reserve en € 4,6 miljoen aan zogenaamde bestemmingsreserves, waarmee het geld uit 2019 beschikbaar blijft voor verplichtingen die doorlopen in 2020. De jaarstukken zijn voor de eerste maal digitaal gepubliceerd op het P&C portaal van de Provincie Zeeland https://zeeland.begrotingsapp.nl/.

Sociaal jaarverslag 2019

Met het sociaal jaarverslag geeft de Provincie Zeeland jaarlijks inzage in de personele ontwikkelingen, het gevoerde sociale beleid, de arbeidsomstandigheden en -verhoudingen. Naast kwantitatieve gegevens komen medewerkers aan het woord over hun ervaringen van het werken bij de Provincie Zeeland.

Start Zeeuws Deltaplan Zoet Water

De Provincie gaat in samenwerking met andere betrokken partijen, waaronder het waterschap, de ZLTO, gemeenten en natuurorganisaties, een plan opstellen om Zeeland weerbaar te maken voor veranderingen in de zoetwatersituatie als gevolg van de klimaatverandering. Zeeland heeft slechts zeer beperkt eigen aanvoer van zoet water en heeft verzilting als specifiek aandachtspunt. Al vanaf 2014 lopen tal van onderzoeksprojecten bij de Provincie en/of andere partijen. Doel van het nu gestarte project is om deze trajecten samen te brengen, op elkaar af te stemmen, tekortkomingen te identificeren en op te vullen, resultaten te delen en zo in samenwerking met betrokken partijen te komen tot een breed gedragen strategie en aanpak voor het weerbaar maken van Zeeland met betrekking tot de zoetwatersituatie.

Jaarplan 2020 met RUD Zeeland vastgesteld

De Provincie en de RUD Zeeland hebben in het jaarplan 2020 vastgesteld welke werkzaamheden de RUD Zeeland voor de provincie in het jaar 2020 zal uitvoeren.

Integrale kosten subsidie 2020 Veilig Verkeer Nederland, district Zeeland

Veilig Verkeer Nederland (VVN), district Zeeland is een actieve partner van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Zij voert educatieve verkeersprojecten en -activiteiten uit ter bevordering van de verkeersveiligheid in Zeeland. Hierbij komen alle leeftijdsgroepen aan bod. Voor het jaar 2020 ontvangt VVN district Zeeland hiervoor een subsidie van € 61.073.

Digitaal inzien geheime stukken voor Statenleden

Op verzoek van Provinciale Staten (PS) zijn de mogelijkheden onderzocht tot het digitaal inzien van geheime stukken door Statenleden. Binnen de Provincie is hiervoor een speciaal beveiligd programma beschikbaar. Wanneer PS langs deze weg wil gaan werken, staan Gedeputeerde Staten (GS) hier positief tegenover. GS hebben besloten om bij de overgang naar digitale inzage een proefperiode van zes maanden af te spreken, waarna een evaluatie volgt.

Dinsdag 14 april 2020

Subsidie Energy Port Zeeland

De Provincie Zeeland stelt € 50.000 beschikbaar voor het kennis- en informatieplatform Energy Port Zeeland. Het doel van het netwerk is om de samenwerking tussen partners uit onderwijs, ondernemingen en overheid in Zeeland te vergroten. De samenwerking draagt bij aan een goede afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs en zorgt voor een goed innovatie klimaat.

Beslissing op bezwaarschrift ingediend Wob-verzoek

Van Rheenen Politiek Onderzoek & Adviesbureau heeft eind 2019 een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing door GS van het door hen ingediende Wob-verzoek (informatie over sanering Thermphos). De Commissie bezwaarschriften heeft hierover recent advies uitgebracht. GS hebben besloten het advies integraal over te nemen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De beslissingen op Wob verzoeken vindt u in het Overzicht besluiten op Wob verzoeken.

Regio Deal-subsidie voor Nehalenniagebied Domburg en Onthaalkamer Breezand Vrouwenpolder

Twee projecten zullen worden uitgevoerd met een bijdrage uit de Regio Deal die op 6 juli 2018 met het Rijk en de Provincie Zeeland is afgesproken. Dit zijn het aandachtsgebied Nehalennia in Domburg en de Onthaalkamer Breezand in Vrouwenpolder. De projecten zorgen voor een impuls voor de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid van de Zeeuwse kustzone in de gemeente Veere. De gemeente Veere krijgt een totale bijdrage van € 841.931 voor de uitvoering van de twee projecten.

Afwikkeling frictiekosten Brzo-overgang van RUD Zeeland naar DCMR

De Provincie is voor het grootste gedeelte tot overeenstemming gekomen met de RUD Zeeland wat betreft de wijze waarop de werkelijke jaarlijkse frictiekosten worden berekend die zijn gemoeid met de overgang van de Brzo-werkzaamheden van de RUD Zeeland naar de DCMR.

Uitstel Zeeuwse Omgevingsvisie

Sinds 24 maart 2020 is duidelijk dat de coronamaatregelen ervoor zorgen dat de afgesproken aanpak voor het opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie niet langer haalbaar is. Ook is op 1 april 2020 bekend geworden dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een nader te bepalen termijn zal worden uitgesteld. De Provincie neemt meer tijd voor het opstellen van de Omgevingsvisie om zo alle partijen gelegenheid te blijven geven om mee te denken en te doen.

Benoeming lid Overleg Platform Openbaar Vervoer

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de voordracht van de heer L.C. Maas als lid van het Overleg Platform Openbaar Vervoer (OPOV) namens de Stichting Scholierenvervoer Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 april 2020.

Een greep uit de agenda: 

Vanwege de landelijke richtlijnen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn de openbare aangelegenheden van het college tot en met 28 april geannuleerd.