Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Resultaten Uitvoeringsprogramma POAZ 2017 en Uitvoeringsprogramma POAZ 2018

In de Nota Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ) 2017-2020 is aangegeven dat ieder jaar een Uitvoeringsprogramma POAZ zal worden opgesteld. De POAZ beschrijft op welke onderwerpen er leemten in onze kennis van de archeologie in Zeeland zijn. Het opvullen van deze kennisleemten is leidend bij de beslissing of archeologische opgravingen noodzakelijk zijn en voor welke projecten er subsidie aangevraagd kan worden voor het uitvoeren van archeologisch specialistisch onderzoek, waarvoor een wettelijke noodzaak ontbreekt. Het uitvoeringsprogramma POAZ 2018 is door het GS-college vastgesteld.

Instellen en inrichten begeleidingscommissie RUD-Zeeland

In de hoedanigheid van deelnemer in de gemeenschappelijke regeling RUD-Zeeland stemt de Provincie Zeeland ermee in met ingang van 1 september 2018 een nieuw ambtelijk adviesorgaan ten behoeve van door de deelnemers te nemen besluiten inzake de GR RUD-Zeeland in te stellen en in te richten. Het doel hiervan is om te komen tot een betere samenwerking tussen de deelnemers en de gemeenschappelijke regeling RUD-Zeeland.

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang 75 jaar Vrijheid Slag om de Schelde

In 2019 en 2020 herdenken en vieren we dat het 75 jaar geleden is dat het Koninkrijk der Nederlanden werd bevrijd. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, provincies en gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor een reeks activiteiten en evenementen. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten met een brief over de stand van zaken van de herdenking van 75 jaar Bevrijding/Slag om de Schelde in 2019 in Zeeland en West-Brabant.

Zeeland blijft betrokken bij Onstnippering infrastructuur

Doorsnijding van het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ) met wegen, vaarwegen en spoorwegen zorgt voor versnippering van het NNZ. Voor dieren worden leefgebieden met elkaar verbonden met ontsnipperende maatregelen zoals faunatunnels. De Provincie Zeeland is al vele jaren actief met ontsnippering en heeft binnen Zeeland een coördinerende rol in het rijksprogramma Meerjarenplan Ontsnippering (MJPO). De afronding van het MJPO in 2018 en de getrokken lessen zijn aanleiding voor deze intentieverklaring, het oprichten van een Community of Practice en daarmee het in stand houden van de kennisontwikkeling en het netwerk van professionals dat rondom het programma is ontstaan.

Provincie antwoordt op verzoek van Gemeente Sluis

Gedeputeerde Staten (GS) bevestigen dat de Gemeente Sluis zonneparken kan realiseren op bedrijventerreinen die geherstructureerd moeten worden, maar dat dit gevolgen kan hebben voor de eerder verleende subsidie. Daarnaast geven GS aan wat de voorwaarden zijn, waaronder het bedrijventerrein in Eede uitgebreid kan worden.

Voortgangsrapportages grote projecten

Provinciale Staten worden via een kwartaalrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Samenwerking tussen Zeeland en Fryslan kansrijk

De provincies Zeeland en Fryslan hebben de laatste tijd onderzocht waar de kansen liggen voor samenwerking. De komende tijd leggen de provincies de focus op drie onderwerpen waar ook het Ministerie van BZK bij kan aansluiten. Het gaat dan om de aanpassing van de woningvoorraad en onderwijsvoorzieningen, de vorming van klimaatlandschappen en het bevorderen van de opkomst bij de verkiezingen in 2019.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 augustus 2018.

Een greep uit de agenda: 

16 augustus 2018       

Harry van der Maas reikt de prijzen uit aan ringrijders op het Molenwater in Middelburg.

17 augustus 2018       

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen.

20 augustus 2018

Harry van der Maas neemt het eerste exemplaar van de krant Zeeuws Weerzien in ontvangst.

Han Polman en Jo-Annes de Bat gaan op werkbezoek bij Knieriem in Goes.