Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 16 januari 2020

Decembercirculaire Provinciefonds 2019

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de decembercirculaire 2019 van het provinciefonds. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn een lagere algemene uitkering van 2019 tot en met 2024 van respectievelijk € 0,4 miljoen, € 0,5 miljoen, € 0,5 miljoen, € 0,6 miljoen, € 0,7 miljoen en € 0,8 miljoen. Daarnaast is er voor 2019 een bedrag van € 0,8 miljoen ontvangen aan decentralisatie-uitkeringen voor MKB topsectoren € 500.000, Versnelling Flexwonen € 250.000, Regionale financieringstafels € 50.000 en GROS North Sea Port € 11.000.

Gedeputeerde Staten hebben het Schone Lucht Akkoord ondertekend

De Provincie Zeeland heeft deze week het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Reden hiervoor is dat luchtverontreiniging behoort tot één van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. Het SLA heeft als doel 50% gezondheidswinst te realiseren door emissiereductie (stikstofdioxide en fijn stof) van binnenlandse bronnen op nationaal niveau in 2030. Een gezamenlijke inspanning van Het Rijk, provincies en gemeenten biedt kansen en mogelijkheden om te werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Provincie Zeeland wil via het SLA bijdragen aan het realiseren van deze doelen. Tijdens de ondertekening werd ook de website www.schoneluchtakkoord.nl gelanceerd.

IPO standpunt over Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade advies ‘verbinden en vernieuwen’

Het IPO heeft een standpunt ingenomen inzake het Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) advies 'verbinden en vernieuwen'. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd.

Samenwerking vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed

Gedeputeerde Staten hebben besloten om Provinciale Staten voor te stellen om met ingang van de nieuwe cultuurperiode (2021) de vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed samen te laten werken in het Netwerk Erfgoedorganisaties. Dit voorstel is tot stand gekomen na raadpleging van de vrijwilligersorganisaties. Gedeputeerde Staten stellen geen bezuiniging voor maar een efficiëntere inzet van de middelen, voor concrete projecten, activiteiten en deskundigheidsbevordering. Voor concrete (bij voorkeur gezamenlijke) projecten en activiteiten die bijdragen aan het behoud, beheer en ontsluiting van het cultureel (immaterieel) erfgoed, kunnen de organisaties vanaf 2021 subsidie aanvragen.

Dinsdag 14 januari 2020

Subsidie voor veerpont Sluiskil

De Provincie Zeeland verleent € 25.000 subsidie voor de exploitatie van de veerpont Sluiskil in de periode 2020-2021. In de periode 2020-2021 vindt groot onderhoud plaats aan de Sluiskilbrug. Het verlenen van de subsidie draagt bij aan het organiseren van een gegarandeerde verbinding en hiermee aan de bereikbaarheid van het onderwijs, tijdens een periode met werkzaamheden aan de Sluiskilbrug.

Jaarboek Jouw Zeeland 2019-2020

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en beslissen over Zeeland. Dit doet de Provincie door jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. De Provincie Zeeland heeft daarvoor een netwerk (Jouw Zeeland) opgebouwd van jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die meedenken en adviseren. Via Jouw Zeeland betrekt de Provincie jongeren bij het beleid, maar ook bij maatschappelijke discussies en evenementen. Jongerenparticipatie wordt in de breedte van provinciale onderwerpen ingezet. In het jaarboek 2019-2020 leest u meer over de denktankbijeenkomsten en debatten die zijn georganiseerd in 2019 en over de plannen voor 2020.

Zwemwaterlocaties 2020

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemwaterlocaties opgenomen die door waterbeheerders en Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen die jaarlijks via het ministerie van I&W aan Brussel gerapporteerd wordt. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen daar is op eigen risico (wordt afgeraden), maar is niet verboden, mits aangegeven (bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen). Vanaf 22 januari 2020 ligt de ontwerplijst met de officiële zwemwaterlocaties gedurende 6 weken ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg.

Transitie Zeeuwse bouweconomie TU Eindhoven

Binnen het Europese Interreg 2 Seas project ‘Circular Biobased Construction Industry’ (CBCI) vertaalt de Provincie Zeeland de Europese aanbesteding naar een circulaire aanbesteding. Samen met TU Eindhoven vertalen we opgedane kennis versneld naar toepassingen in de Zeeuwse bouwsector. Dit doen we door marktintroductie van circulaire businessmodellen, kennisdeling vanuit het Kennis en Innovatienetwerk circulair bouwen én kennis toe te passen in ‘eigen’ circulaire Zeeuwse inkooptrajecten. Hogeschool Zeeland en Bouwend Zeeland worden actief betrokken. Deze aanpak vergroot de kwaliteit, verbindt ons expliciet met de landelijke transitieagenda circulaire bouweconomie én vormt de opstap voor structurele samenwerking met de TU Eindhoven.

Provinciale reactie op ontwerp bestemmingsplan van de gemeente Terneuzen: Terneuzen zuid west, Bellamyhof

De gemeente Terneuzen wil het planologisch mogelijk maken om een appartementengebouw op te richten voor maximaal 34 appartementen. De Provincie heeft een reactie gegeven omdat er geen overeenstemming is met de Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6) en het provinciaal beleid rondom wonen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 januari 2020.

Een greep uit de agenda: 

14 januari 2020

Han Polman en Dick van der Velde gaan naar de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in het Paleis op de Dam in Amsterdam.

15 januari 2020

Harry van der Maas houdt het openingswoord bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de buurtbusvrijwilligers in Middelburg.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan Stimulus in Eindhoven.

Han Polman houdt een welkomstwoord tijdens de presentatie van de 50 meest bijzondere foto’s van Zeeland voor het project ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

16 januari 2020

Jo-Annes de Bat ontvangt leerlingen van de CSW tijdens hun projectweek over ‘energietransitie’ in het provinciehuis in Middelburg. Ook is hij dagvoorzitter tijdens de Internationale Schelpdierconferentie in Deltapark Neeltje Jans en reikt hij de prijs uit aan de meest innovatieve schelpdierkweker.

Jo-Annes de Bat en Han Polman bezoeken de nieuwjaarsbijeenkomst VNO-NCW in Terneuzen.

Harry van der Maas is aanwezig bij het LOB Congres in de Lasloods in Vlissingen.

Anita Pijpelink rijdt mee met de Cultuurbus naar het Bevrijdingsmuseum.

Dick van der Velde gaat naar de opening van de presentaties van HZ studenten over de Toekomst van Zeeland in het provinciehuis in Middelburg. Ook brengt hij een werkbezoek aan de Sloecentrale in Ritthem.

17 januari 2020

Jo-Annes de Bat opent de SuperCross in de Zeelandhallen.