Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 16 mei 2019

Provincie biedt Zeeuws onderwijs voorstelling ‘Oorlogsgeheimen’ aan

In het kader van de herdenking van de Slag om de Schelde en de viering van 75 jaar vrijheid in Zeeland hebben Gedeputeerde Staten besloten de jeugdtheatervoorstelling ‘Oorlogsgeheimen’, naar het bekroonde kinderboek van Jacques Vriens, aan te bieden aan het onderwijs in Zeeland. De voorstelling werpt een blik op een zwarte bladzijde van onze vaderlandse geschiedenis en geeft stof tot nadenken over oorlogen van dit moment. De voorstelling is gericht op leerlingen van het basisonderwijs en het VMBO en zal op 31 augustus 2019 tijdens het nationaal startmoment van de viering van 75 jaar vrijheid en de herdenking van de Slag om de Schelde in Terneuzen te zien zijn. Daarna en in overleg met de regionale centra voor cultuureducatie en het onderwijs zal de voorstelling nog een aantal keer worden gespeeld op scholen in de regio’s Oosterschelde, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.

GS stellen de door de Zeeuwse Muziekschool verschuldigde proceskosten vast

De gemeenten Sluis en Vlissingen hebben administratief beroep ingesteld tegen de besluiten van het Algemeen Bestuur van de Zeeuwse Muziekschool over de uittreedsommen. Gedeputeerde Staten hebben in hun uitspraak op het beroep onder andere besloten het AB van de Zeeuwse Muziekschool te veroordelen in de proceskosten. Om uitvoering aan het besluit van Gedeputeerde Staten te kunnen geven verzoekt de Zeeuwse Muziekschool de berekening van de proceskosten te verduidelijken.

Dinsdag 14 mei 2019

Subsidie voor innovatiehotspot Dockwize

Provincie Zeeland verleent € 175.000 subsidie aan Dockwize voor het jaar 2019 ten behoeve van uitvoering van overkoepelende activiteiten uit het meerjarenplan "Ambities realiseren!". De stichting werkt met haar activiteiten mee aan het versterken van de (kennis)innovatiekracht van het Zeeuwse bedrijfsleven, het ondersteunen van startende ondernemers en het realiseren van nieuwe werkgelegenheid. Ambitie van Dockwize is om onder meer in drie jaar minimaal 300 nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren, 36 nieuwe startende bedrijven binnen Dockwize te verwelkomen en 15 innovatieve projecten op te zetten. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de gemeenten stellen middelen beschikbaar.

Provincie wijzigt de opdracht voor exotenbestrijding

De Provincie heeft in 2018 opdracht gegeven om invasieve exoten te bestrijden. Invasieve exoten zijn soorten die niet van oorsprong in Europa voorkomen en een bedreiging voor de biodiversiteit vormen. De Provincie heeft onder andere opdracht geven om rosse stekelstaarten te doden met het geweer. Daarmee wordt voldaan aan een Europese verplichting om de soort te elimineren. Uit de praktijk blijkt nu dat het voor een effectieve uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om het geweer uit te rusten met een geluiddemper. De wijziging van de opdracht regelt dit in het kader van de Wet natuurbescherming.

GS stellen Nota natuurbeleving vast

Natuur is één van de belangrijkste kapitalen van Zeeland. Denk aan onze stranden, duinen, onze polders, ingekleurd door akkers, weilanden en vol met cultuurhistorische sporen van een lange strijd tussen land en zee, mens en water. Een diversiteit aan natuurgebieden, flora en fauna. Een proeverij van alle (zilte) producten, gewassen en zeevruchten van de ons omringende wateren en uit onze bodem. Het is zaak om de rijkdom die de Zeeuwse natuur ons biedt te koesteren en te zorgen dat dit kapitaal benut en meer beleefbaar wordt. Samen met natuur-, milieu- en vrijetijdsorganisaties wil de Provincie de aanwezige natuur zo toegankelijk, beleefbaar en vindbaar als mogelijk maken, zonder af te doen aan de kwaliteit en diversiteit van de natuur. Dit doen we met fysieke maatregelen, door de natuur met voorzieningen beter in te richten en te ontsluiten. Maar ook door kennis over en waardering voor de Zeeuwse natuur te vergroten, door ze beter zichtbaar te maken en te promoten. En door met ondernemers producten en diensten te ontwikkelen die natuurbeleving mogelijk maken dan wel vergroten. In de Nota natuurbeleving wordt aangegeven hoe de Provincie hier invulling aan geeft.

Overleg over voortgang MARKAZ

In het bestuurlijk overleg op 22 februari 2019 hebben Provincie en gemeente Vlissingen hun zorgen geuit over het gebrek aan voortgang en de voortdurende onzekerheid rond het project MARKAZ. Omdat nog onduidelijk is, of de bouwvoorbereidende werken vóór 1 juli 2019 gegund zullen gaan worden, hebben Gedeputeerde Staten en het college van B&W van Vlissingen besloten staatssecretaris Visser om nieuw bestuurlijk overleg te verzoeken. Met de brief aan de staatssecretaris wordt ook het eerder gedane aanbod voor ondersteuning van de mariniers(gezinnen) bij de verhuizing naar Zeeland schriftelijk bevestigd.

Nieuwe Bevolkings- en huishoudenprognose Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben op 7 mei 2019 de Provinciale Bevolkings- en Huishoudenprognose Zeeland 2019 vastgesteld. Deze vervangt de prognose uit 2015. De prognose 2019 doet uitspraken over de toekomstige ontwikkeling van bevolking, leeftijdsgroepen en huishoudens van Zeeland, Zeeuwse regio’s en gemeenten. De Provincie gebruikt deze gegevens als bouwsteen voor het werken aan de Zeeuwse opgaven, maar stelt de prognose ook ter beschikking aan andere partijen voor eigen gebruik. Belangrijkste prognose is dat de bevolking van Zeeland naar verwachting tot 2040 blijft groeien, maar wel in een afnemend tempo. Het inwoneraantal zal in 2040 rond de 400.000 schommelen. De groei wordt voor een belangrijk deel verklaard door de aanname dat Zeeland jaarlijks met ongeveer 1.200 inwoners uit het buitenland groeit. Het gaat hierbij om Belgen die zich hier vestigen, internationale werknemers en vergunninghouders. De verwachting is dat de woningbehoefte tot 2038 blijft groeien in Zeeland, waarbij de jaarlijkse groei steeds lager wordt. De Bevolkings- en huishoudensprognose Zeeland met bijbehorende rapporten vindt u in het dataportaal.

Vervolgbijdrage voor project ‘Zeeland zonder Zelfmoord’

In 2017 is aan de GGD-Zeeland een eenmalige subsidie van € 40.000 verleend voor de uitvoering van het project “Zeeland zonder Zelfmoord”. Dit project krijgt een vervolg. Aan de Provincie is gevraagd hier nog een bedrag van € 10.000 voor beschikbaar te stellen, waar mee Gedeputeerde Staten hebben ingestemd. Naast de Provincie betalen ook de Zeeuwse gemeenten, 113 zelfmoord-preventie, Emergis en de GGD mee.

Vervolgaanpak Vlaams-Nederlandse top over knelpunten North Sea Port

Tijdens de Vlaams-Nederlandse regeringstop van 5 november 2018 zijn de knelpunten besproken waar North Sea Port tegen aan loopt als havenbedrijf dat in twee landen actief is. Dit komt omdat een aantal wetten/decreten van Nederland, België en Vlaanderen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dit geldt bijvoorbeeld op het terrein van arbeidsvoorwaarden voor werknemers, belastingen, sociale zekerheid, ruimtelijke ordening en milieuregelgeving. Op 8 mei 2019 hebben de Vlaamse premier en staatssecretaris Knops van BZK bekend gemaakt hoe de concrete knelpunten aangepakt gaan worden. De commissaris van Zeeland heeft vanuit zijn speciale rol voor het grensbestuur een belangrijke rol in dit vervolgtraject dat niet alleen oplossing wil bieden voor de problemen van NSP maar ook voor vergelijkbare problemen in de hele grensregio Vlaanderen Nederland.

Wijziging subsidieregeling OPZuid Logistiek en Maintenance

Dinsdag 16 april 2019 hebben Gedeputeerde Staten de subsidieregeling OPZuid opengesteld en hiervoor € 375.000 cofinanciering beschikbaar gesteld, evenredig verdeeld over de calls Logistiek en Maintenance. OPZuid is een programma met als doel economische structuurversterking door innovaties in MKB-bedrijven in (inter)nationale clusters. Het blijkt nu dat er grote projectplannen in voorbereiding zijn met veel betrokken ondernemers en netwerkorganisaties. De projecten hebben een maximale projectgrootte, waardoor extra provinciale cofinanciering en een hoger subsidieplafond wenselijk zijn. De Provincie Zeeland stelt nu ruim 1,7 miljoen euro beschikbaar en hoogt het maximale cofinancieringsbedrag op naar € 428.571 per project.

Bezwaar Combivliet tegen provinciaal besluit inzake vergister Rilland niet-ontvankelijk verklaard

De Provincie heeft, mede op advies van de commissie van bezwaar, beroep en klachten, het bezwaar van Combivliet tegen de beslissing van de Provincie dat geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden voor de geplande vergister te Rilland niet-ontvankelijk verklaard.

Jaarverslag 2018 Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland is op 21 december 2012 ingesteld door Provinciale Staten. De Commissie zendt Gedeputeerde Staten jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag toe. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de jaarrekening 2018 goed te keuren en het jaarverslag 2018 ter kennisname aan Provinciale Staten te zenden.

GS informeren Statencommissie over procesvoortgang ‘Samenwerking Vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis’

De behandeling van het Statenvoorstel "Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis" in de Statencommissie Economie is destijds uitgesteld omdat eerst bestuurlijk overleg gevoerd ging worden. Gedeputeerde Staten informeren de Statencommissie schriftelijk over het verloop van het proces.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 21 mei 2019.

Een greep uit de agenda: 

14 mei 2019

Harry van der Maas neemt MVO+ magazine in ontvangst.

Ben de Reu gaat met het college van Terneuzen op werkbezoek bij Aben Green Energy in Westdorpe.

15 mei 2019

Han Polman is aanwezig bij de opening van windmolenpark Krammer-Volkerak in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander.

Carla Schönknecht neemt deel aan de netwerklunch Vlaams-Nederlandse Delta bij mevrouw Van den Heuvel, ambassadeur in Brussel.

16 mei 2019

Han Polman spreekt het slotwoord uit tijdens de slotconferentie Interreg GrensInfoPunten in Antwerpen. 

Ben de Reu is aanwezig bij de Franse herdenking te Kapelle.

18 mei 2019

Han Polman reikt de legpenning Ringrijden uit in Grijpskerke.

Carla Schönknecht houdt een welkomstwoord bij het wandelevent van SLZ in Groede.

20 mei 2019

Harry van der Maas lanceert verkeersprogramma VR Wegwijs in Zierikzee.

Han Polman ontvangt Europarlementariër de heer Van Dalen (CU) en kandidaat-lid de heer Ruissen (SGP).

Carla Schönknecht is aanwezig bij het bezoek van Europarlementariër Van Dalen aan North Sea Port.