Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 17 december 2020

Subsidie duurzaamheidsscan project ‘Vesta verduurzaamt’ op bedrijventerrein Buitenhaven

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Provincie de gemeenten met de regeling ‘Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen’ om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan en maatregelen te nemen om klimaatverandering op te vangen. De gemeente Vlissingen ontvangt een subsidie van € 11.575 voor de duurzaamheidsscan voor het project ‘Vesta verduurzaamt’, gelegen op het bedrijventerrein Buitenhaven.

Gedeputeerde Staten stellen werkplan 2021 DCMR vast

Gedeputeerde Staten hebben het werkplan voor 2021 van DCMR vastgesteld. DCMR voert voor de Provincie Zeeland werkzaamheden uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor de BRZO- en RIE4-bedrijven in Zeeland. Het werkplan beschrijft op welke wijze DCMR hier in 2021 invulling aan geeft en hoe DCMR voldoet aan de kwaliteitseisen die hierbij van toepassing zijn.

Derde verlenging indieningstermijn Regionale Impuls Hulst

GS stemmen in met het verzoek van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hulst om de indieningstermijn van subsidies in het kader van de Regionale Impuls Gemeente Hulst te verlengen met achttien maanden, namelijk tot 1 juli 2021.

Opdracht valwild Stichting Wildaanrijdingen Nederland

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen om een opdracht te gegeven aan Stichting Wildaanrijdingen Nederland (SWN) in het kader van de Wet natuurbescherming voor het uit het lijden verlossen van dieren die onnodig lijden binnen de gehele provincie Zeeland. Op deze manier wordt voorkomen dat dieren die betrokken zijn bij een aanrijding of een ander soort incident, onnodig en ondraaglijk lijden en het dierenwelzijn niet in het geding komt.

Landelijke Bossenstrategie en Zeeuwse Bosvisie

Op 12 november 2020 is in een samenwerking tussen provincies en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de uitwerking van de landelijke Bossenstrategie afgerond. Als voorbereiding hierop is binnen Zeeland met relevante partners een Zeeuwse Bosvisie opgesteld die een ruimtelijke kwalitatieve vertaling geeft van verschillende mogelijkheden van landschapsversterking door realisatie van bos of andere soorten houtige beplantingen. Een uitwerking van de uitvoering van de bossenstrategie zal vorm krijgen in een uitvoeringsprogramma Landelijke gebied 2021-2030 die nu met verschillende Zeeuwse partijen wordt vormgegeven.

Financieel toezicht begrotingen 2021

Gedeputeerde Staten (GS) zijn belast met het financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Jaarlijks moet voor 1 januari van het begrotingsjaar worden vastgesteld of een gemeente al dan niet onder een zwaardere vorm van toezicht moet worden geplaatst. De gemeenten Borsele en Vlissingen zijn onder het zogenaamde preventieve begrotingstoezicht geplaatst, omdat de begroting 2021 niet structureel sluit en ook de meerjarenbegroting (nog) een tekort laat zien. Dit houdt in dat de begroting en de begrotings-wijzigingen goedgekeurd moeten worden door GS. Ook de gemeenschappelijke regeling Orionis is onder preventief toezicht geplaatst, omdat de begroting te laat is vastgesteld en er een onvoldoende onderbouwde taakstelling in de begroting is opgenomen. Voor de overige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is in 2021 de reguliere lichte vorm van repressief toezicht van kracht. Zodra het begrotingsevenwicht is hersteld –bijvoorbeeld doordat de gemeente heeft besloten tot een concreet bezuinigingsplan – kan de begroting worden goedgekeurd en kunnen GS beslissen het preventieve toezicht daarna te beëindigen.

Dinsdag 15 december 2020

Provinciale subsidie voor Terra Maris

In 2021 ontvangt Terra Maris een subsidie van de Provincie Zeeland van € 318.994 voor het uitvoeren van haar museale- en natuurbelevingsactiviteiten. Met deze activiteiten wordt het recreatieve aanbod verbreed. Terra Maris draagt met haar activiteiten bij aan een aantrekkelijke en gezonde regio voor inwoners en toeristen door:

  • het bekend, vindbaar en beleefbaar maken van de Zeeuwse natuurgebieden.
  • het verzorgen van verrassende tentoonstellingen en een breed aanbod van activiteiten rond natuurbeleving.

Provinciale subsidie voor Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) ontvangt in 2021 een subsidie van € 622.816 om Zeeuwse natuurgebieden te beheren en te beschermen. Daarnaast is het van belang dat inwoners en toeristen van deze gebieden kunnen genieten. De subsidie maakt het ook mogelijk om recreatieve voorzieningen te onderhouden op de terreinen en bezoekerscentra op een aantrekkelijke manier open te houden. Daarnaast initieert HZL projecten ten gunste van onder andere biodiversiteit op het platteland. Dit gebeurt samen met agrariërs, collega-natuurorganisaties en andere maatschappelijke partijen. Boerenlandvogels zoals zomertortel, patrijs en de veldleeuwerik kunnen hiervan profiteren.

Instemmingsverzoek Provincie Gelderland voor stichting De Bastei

Gedeputeerde Staten (GS) stemmen in met het voornemen van Gedeputeerde Staten van Gelderland om ontheffing te verlenen aan stichting De Bastei voor het onder zich hebben en vervoeren van (producten en delen van) dieren en planten voor het aanvullen van de museumcollectie. Daarnaast stemmen GS niet in met het actief vangen, doden en verzamelen van insecten en planten voor het aanvullen van de museumcollectie van de stichting.

Subsidie voor restauratie rijksmonumenten in 2021

De Provincie Zeeland heeft ieder jaar een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat in dit geval om grotere restauraties van bijvoorbeeld kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Het gaat nadrukkelijk niet om woonhuizen en ook niet om groene of archeologische monumenten. Subsidies in het kader van hoofdstuk 5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor restauraties van rijksmonumenten in 2021 kunnen worden aangevraagd van 15 januari 2021 tot en met 26 februari 2021. Het voor 2021 vastgestelde subsidieplafond bedraagt € 1.846.868.

Provincie Zeeland verleent subsidie aan Muziekpodium Zeeland

Muziekpodium Zeeland ontvangt vanwege het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2021 bedraagt deze subsidie €167.605. Voor deze subsidie verwachten wij dat Muziekpodium Zeeland actief is in de verdere samenwerking met Zeeuwse muziekorganisaties en dat het concertaanbod realiseert in samenwerking met podia verspreid door de provincie, waaronder ook eigen productie(s).

Provincie Zeeland verleent subsidie aan CBK Zeeland

Het Centrum voor Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving (CBK) Zeeland ontvangt vanuit het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2021 bedraagt deze subsidie € 326.003. Het CBK organiseert hiervoor verschillende activiteiten, gericht op het stimuleren van beeldende kunst, architectuur en vormgeving in Zeeland. Verder adviseert CBK op aanvraag Zeeuwse gemeenten of verleent ondersteuning, met name over kunst in openbare ruimte.

Provincie Zeeland verleent subsidie aan Het Zeeuws Orkest

Het Zeeuws Orkest ontvangt vanuit het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2021 bedraagt deze subsidie € 226.428. Het Zeeuws Orkest is aangewezen als een van de organisaties die deel uitmaakt van de provinciale basisinfrastructuur. Wij rekenen de activiteiten van de organisatie tot de provinciale basisinfrastructuur, omdat er sprake is van een provinciale uitstraling en bereik, die zodanig zijn dat ze ook meerwaarde hebben voor het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en voor promotie. Een groeiend deel van de activiteiten onderscheidt zich daarbij ook op het gebied van Zeeuwse beleving: Zeeland als decor en inspiratiebron.

Provincie stelt middelen beschikbaar voor Proeftuin Muziekeducatie

De Provincie verleent een subsidie van € 186.820 aan St. Cultuurkwadraat voor de uitvoering van de ‘Proeftuin borging Muziekeducatie’. De Proeftuin is gericht op het duurzaam toepassen van muziekeducatie in het onderwijs.

Provincie spreekt intentie uit tot cofinanciering project Land & Hand

KETTER&Co vragen in het kader van POP-3 Leader een cofinanciering aan Provincie Zeeland. Zij hebben een project uitgewerkt waarin ze mbo-studenten aanzetten tot nadenken over hun binding met landschap, materiaal en grondstof in de wereld van morgen door een lesprogramma te ontwikkelen en uit te voeren. Uiteindelijk wordt een plug-in strandpaviljoen ontwikkeld. Campus Zeeland wil hieraan bijdragen vanwege de sociale innovatie van het plan. Daarnaast sluit het aan bij de doelstelling van Campus Zeeland: het versterken van het onderwijs en de samenwerking met ondernemers. Het provinciaal cultuurbeleid heeft als uitgangspunt domeinoverstijgende samenwerkingen te willen stimuleren. Dat wordt in dit project vormgegeven door cultuur, erfgoed, onderwijs en ondernemers aan elkaar te verbinden. Daarom heeft de Provincie een intentie uitgesproken voor cofinanciering van € 32.400.

Subsidie voor buurtbussen

Gedeputeerde Staten hebben besloten de buurtbusverenigingen subsidie te verlenen voor 2021. De buurtbussen vormen een belangrijk onderdeel van het openbaar vervoer in Zeeland en rijden vooral in en tussen de kleinere kernen. In totaal verlenen GS € 111.800 aan zeven buurtbusverenigingen.

Uitvoeringsprogramma 2021 Four Freedoms door het jaar heen vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben het Uitvoeringsprogramma 2021 voor ‘Four Freedoms door het jaar heen’ vastgesteld. Hiermee stimuleert de Provincie in 2021 activiteiten en evenementen die in het teken staan van de Vier Vrijheden van Franklin D. Roosevelt. De Provincie vindt het belangrijk dat alle inwoners van Zeeland meer kennis krijgen van Roosevelt en de waarde van de Vier Vrijheden. De Provincie heeft daarvoor een netwerk opgebouwd van organisaties in Zeeland. In het kader van het uitvoeringsprogramma organiseert deze werkgroep activiteiten en evenementen om de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid en respect onder de aandacht te brengen en te stimuleren.

Subsidie voor onderzoeksprogramma Deltavraagstukken Vlaanderen-Nederland

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie van ruim € 365.000,- beschikbaar te stellen voor het onderzoeksprogramma Deltavraagstukken Vlaanderen-Nederland van HZ University of Applied sciences. In dit onderzoeksprogramma staan drie icoonprojecten centraal: innovatieve waterkerende landschappen, circulaire industrie met de North Sea Port Area als proefgebied en verkenning van het meervoudig gebruik van windparken voor de duurzame ontwikkeling van offshore infrastructuur.
In 2021 zullen per icoonproject minimaal drie concrete onderzoeksprojecten worden gestart.

Vestingcross 2021

De gemeente Hulst en Stichting Vestingcross zijn erin geslaagd de Vestingcross 2021 te kunnen laten verrijden op 3 januari in Perkpolder. De Provincie steunt het evenement met een sponsorbijdrage van € 40.000.

Budgetverschuiving LEADER Midden- en Noord-Zeeland naar Zeeuws-Vlaanderen

In het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 van 2014-2020 (POP-3) heeft de Provincie Zeeland de regeling ‘Uitvoering van LEADER-projecten’ opengesteld tot en met 31 december 2020. LEADER is een van de maatregelen uit genoemd programma dat regionale ontwikkeling stimuleert om de leefomgeving te helpen ontwikkelen. Gezien het naderende einde van de programmaperiode en de sluitingsdatum van de openstelling is er een budgetoverschot in Midden- en Noord-Zeeland en een tekort aan budget in Zeeuws-Vlaanderen. Door deze LEADER-budgetten te verschuiven zullen in beide LEADER-gebieden de Europese middelen uitgeput worden en komen beide LEADER-gebieden in aanmerking voor nieuw budget in de transitieperiode (2021). Na 31 december 2020 zal de omvang van de budgetverschuiving definitief worden vastgesteld.

Subsidie voor innovatieve haspelmachine

GS verlenen een subsidie van € 8.670 aan de Coöperatie Westvoorn Vlissingen voor het (door)ontwikkelen van een innovatieve haspelmachine die geschikt is voor de flyshootvisserij in Zeeland. Door de snel veranderende ontwikkelingen in de visserijsector (afschaffing pulsvisserij en verandering in visserijtechnieken) is de doorontwikkeling noodzakelijk. De nieuwe haspelmachine moet geschikt gemaakt worden om flyshootschepen optimaal te bedienen en te ondersteunen bij het opdraaien van de (vis)kabels vanuit de haven. De machine moet zorgen voor een verbetering van de dienstverlening, productiviteit en arbeidsomstandigheden voor het personeel. De nieuw te ontwikkelen machine kan als voorbeeld dienen voor andere visafslagen binnen en buiten Zeeland.

Subsidie 2020 voor Roosevelt Foundation

Elk jaar worden de Roosevelt Four Freedoms Awards uitgereikt aan mannen, vrouwen en organisaties die zich op bijzondere wijze in hebben gezet voor de Vier Vrijheden van Franklin Delano Roosevelt. De Four Freedoms Awards vinden hun oorsprong in een toespraak van Roosevelt in 1941. Zeeland is nauw verbonden met de Vier Vrijheden van Franklin Roosevelt die van 1933 tot 1945 president van de Verenigde Staten was. De Roosevelt familie komt oorspronkelijk uit Zeeland. Als gevolg van de coronacrisis kon de uitreiking in Middelburg in 2020 niet doorgaan. De uitreikingsplechtigheid zal nu plaatsvinden op 31 maart 2021. De Provincie heeft besloten een subsidie van € 50.000 te verstrekken aan de Roosevelt Stichting voor de activiteiten in 2020 in het kader van de organisatie van de Roosevelt Four Freedoms Awards.

Cofinanciering project Uireka 2.0

Gedeputeerde Staten verlenen cofinanciering van  € 63.609 aan GroentenFruit Huis BV (Holland Onion Association) voor een onderzoek naar een integraal duurzame uienteelt. Het onderzoek zal moeten bijdragen aan milieuverbetering, een rendabel(er) gewas voor de gehele keten en in het bijzonder voor de boer. Het beoogd resultaat van Uireka 2.0 is een duurzame ui. De activiteiten van het onderzoek – en het lokaal uitvoeren daarvan – sluiten aan bij onze ambitie omtrent het ‘bevorderen van de transitie naar een volhoudbare landbouw’: om innovatie in de Zeeuwse landbouwsector te bevorderen. In het project participeren kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen, overheid en bedrijven. De onderzoeken worden door WageningenUR gecoördineerd en hoofdzakelijk op de Rusthoeve (Colijnsplaat) uitgevoerd.

Subsidie voor onderzoek naar revitalisering bedrijventerrein Burenpolder

Gemeente Reimerswaal krijgt € 9.900 subsidie voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om bedrijventerrein Burenpolder in Yerseke te herstructureren. Deze activiteit draagt bij aan de doelstelling van het bedrijventerreinenbeleid van de Provincie Zeeland om verouderde bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Herstructurering van bedrijventerreinen draagt bij aan het efficiënt gebruik van de bestaande voorraad en het verbeteren van het economisch presteren van bedrijventerreinen.

Activiteiten Impuls vanwege coronacrisis en Smart Delta Resources

Naast de reguliere werkzaamheden heeft Impuls in samenwerking met overheden extra activiteiten ontplooid om het bedrijfsleven te informeren en te ondersteunen rond de coronacrisis. Corona heeft ook invloed gehad op de reguliere bedrijfsvoering van Impuls. Daarnaast staat Smart Delta Resources voor een uitdaging qua uitvoeringskracht: zij gaan met extra werkzaamheden inspelen op Lobby en Public Affairs. Provincie Zeeland verstrekt hiertoe een subsidie aan Impuls.

Onderzoek rol kernenergie in Nederlands energiesysteem

In opdracht van de Provincie Zeeland heeft eRisk Group een onderzoek uitgevoerd naar de rol van kernenergie in het Nederlandse energiesysteem. Uit het onderzoek blijkt dat kernenergie een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie, naast energie uit wind en zon. Door gebruik van kernenergie kunnen duurzame energievoorzieningen maximaal worden benut en kunnen de klimaatdoelstellingen met meer zekerheid worden gehaald. In de regionale energiestrategie (RES) is kernenergie benoemd als een mogelijke techniek voor een betrouwbare energiemix. Het onderzoek bevestigt dit beeld en is aan Provinciale Staten aangeboden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 januari 2021.

Een greep uit de agenda: 

17 december 2020

Anita Pijpelink ondertekent het Charter diversiteit tijdens online bijeenkomst.