Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Continuering Convenant Regiostation Yerseke

In 2016 is een convenant gesloten door partijen uit het bedrijfsleven, overheid en onderzoeksinstellingen met als doel de blijvende vestiging van het kennis- en onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research in Yerseke. Voor enkele partijen loopt de termijn voor deelname begin 2019 af. Daarom wordt het (geactualiseerde) convenant opnieuw ter ondertekening aan de deelnemers voorgelegd.

Visserijagenda Zuidwest-Nederland

Eind 2018 is de Agenda 2022 Visserij Zuidwest-Nederland gepresenteerd. Deze innovatieagenda is het resultaat van een brede publiek-private samenwerking in Zuidwest Nederland. De vijf belangrijkste deelsectoren in de visserij in de regio (mossel- en oesterkweek, kreeften-, platvis-, en garnalenvisserij) hebben hierbij zelf de belangrijkste speerpunten voor de komende periode benoemd.

Jaarboek Jouw Zeeland 2018-2019

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat jongeren meedenken en beslissen over Zeeland. Dit doet de Provincie door jongeren actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciaal beleid. De Provincie Zeeland heeft daarvoor een netwerk (Jouw Zeeland) opgebouwd van jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar die actief meedenken en adviseren. Via Jouw Zeeland betrekken we jongeren bij het beleid, maar ook bij maatschappelijke discussies en evenementen. Jongerenparticipatie wordt in de breedte van provinciale onderwerpen ingezet. In het jaarboek 2018-2019  leest u meer over de denktankbijeenkomsten en debatten die zijn georganiseerd in 2018 en over de plannen voor 2019.

Vaststellen exploitatiebijdrage Connexxion over 2016

GS hebben de exploitatiebijdrage voor het busvervoer over dienstregeling jaar 2016 vastgesteld op (afgerond) 13,6 mln. euro. Dat is circa 0,9 mln. lager dan vooraf als voorschot is uitbetaald. Het verschil kan grotendeels worden verklaard door het feit dat de vastgestelde landelijke bijdrage-indexen over de afgelopen jaren aanzienlijk lager zijn geweest ten opzichte van de indexen, waarmee bij de bevoorschotting is gerekend.

Subsidie voor Mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland

GS ondersteunen het Mobiliteitsplatform Schouwen-Duiveland. Met dit project wil de gemeente Schouwen-Duiveland een impuls geven aan de bereikbaarheid, de sociale mobiliteit en de leefbaarheid. Het mobiliteitsplatform verbindt verschillende vervoersinitiatieven op Schouwen-Duiveland, zoals de Schoolbus Zonnemaire, de Duinen van Haamstede, Elektrische auto’s Sociaal Werkbedrijf De Zuidhoek en Deelauto Zeeuwland.

Vermarkten van de Zwinstreek

De Provincie West-Vlaanderen wil samen met de Provincie Zeeland, Toerisme Oost-Vlaanderen, de stad Damme en de gemeenten Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis de Zwinstreek beter op de kaart zetten als één regio op toeristisch-recreatief vlak. Daarvoor zal een gezamenlijke opdracht worden verstrekt aan een bureau om samen met de regio de unique selling points van de Zwinstreek te benoemen en uit te werken in een programmeringsplan. In dit plan zullen voorstellen worden gedaan om de gebiedsidentiteit en verhaallijnen in de Zwinstreek door te voeren. De Provincie Zeeland draagt voor een bedrag van € 8000 bij aan het verstrekken van deze opdracht. Het programmeringsplan voor de Zwinstreek wordt begin 2020 verwacht.

Subsidie voor de Faunabeheereenheid Zeeland

De Faunabeheereenheid Zeeland (FBE) voert het door de Provincie Zeeland opgestelde beleid met betrekking tot faunabeheer uit. Ze vervult daarin een essentiële rol, omdat zij zorgt voor een maatschappelijk en gebiedsgerichte inbedding van het faunabeheer. Hiervoor ontvangt de FBE in 2019 een subsidie van € 275.400. De FBE opereert daarbij binnen een breed veld van organisaties met soms tegengestelde belangen. Om dit hele veld zo goed mogelijk te kunnen bedienen en te kunnen voldoen aan de eisen die de Wet natuurbescherming stelt aan taken op het gebied van faunabeheer, dient de FBE een sterke organisatie te vormen, die adequaat kan inspelen op actuele zaken. Meer informatie over de FBE Zeeland vindt u op hun website.

Gedeputeerde Staten bieden evaluatieverslag Duurzame Particuliere Woningverbetering aan

Gedeputeerde Staten hebben een evaluatieverslag van de stimuleringsregeling Duurzame Particuliere Woningverbetering (DPW), geschreven door een student van de Hogeschool Zeeland, ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten. Deze regeling is in het leven geroepen naar aanleiding van een initiatiefvoorstel uit Provinciale Staten. Op dit moment is het budget van de DPW op.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 22 januari 2019.

Een greep uit de agenda: 

15 januari 2019           

Harry van der Maas en Han Polman bezoeken de Nieuwjaarsontvangst van het Koninklijk Huis in Amsterdam.

16 januari 2019

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Gould Services in Middelburg.

Harry van der Maas ontvangt leerlingen van het Calvijn College in het provinciehuis in Middelburg. Daarna reikt hij samen met burgemeester Van der Zwaag de eerste exemplaren uit van ‘Zeeuws Weerzien’ in Veere. Ook opent hij de manifestatie ‘Bereikbaarheid in Zeeland’: de toekomst is al begonnen in Middelburg.

Ben de Reu zet samen met groep 6 van basisschool de Zeemeeuw de eerste schop in de grond voor het uitgraven van de inlaatkreek van Waterdunen in Breskens. ’s Middags woont hij de Manifestatie ‘Bereikbaarheid in Zeeland’ bij in Middelburg.

Carla Schönknecht houdt samen met IVN sollicitatiegesprekken met kinderen uit groep 6 en 7 die hebben gesolliciteerd op de vacature Kinderdirecteur Zeeuwse Groene Schoolpleinen in het provinciehuis in Middelburg.

17 januari 2019

Jo-Annes de Bat woont een Dialoog-sessie bij over Circulaire Economie in Zeeland in de Filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.

Ben de Reu lanceert de nieuwe website van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in Middelburg.

18 januari 2019

Ben de Reu en Carla Schönknecht gaan naar de nieuwjaarsreceptie van North Sea Ports in Vlissingen.

19 januari 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar de Supercross in Goes. ’s Avonds geeft hij de ‘Preek van de Leek’ tijdens de Nieuwjaarszang in Krabbendijke.