Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 17 mei 2018

Beslissing op bezwaar besluit toekenning subsidies zesde ronde Provinciale Impuls Wonen 2017

In november 2017 besloten Gedeputeerde Staten in het kader van de zesde ronde Provinciale Impuls Wonen welke projecten subsidie kregen. Tegen het besluit tot afwijzing van subsidie voor de sloop en nieuwbouw van de woning Nolleweg 3 in Waarde is bezwaar ingediend. Gedeputeerde Staten volgen het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten en verklaren het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. Het bestreden besluit wordt gehandhaafd.

Correctie vier beschikkingen subsidie natuur- en landschapsbeheer

GS hebben in februari 2018 subsidies natuur- en landschapsbeheer vastgesteld voor acht natuurbeheerders. In drie beschikkingen zijn enkele rekenfouten geconstateerd. Deze worden gecorrigeerd. Ook wordt een rekenfout in een eerdere beschikking hersteld.

Dinsdag 15 mei 2018

Provincie stelt derde ronde subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen open

Gedeputeerde Staten hebben besloten een nieuwe ronde van de subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen open te stellen. Het fonds is voor 2018 gevuld met 1,5 miljoen euro en moet een impuls geven aan de kwaliteit van bedrijventerreinen. Veel bedrijventerreinen zijn namelijk verouderd. Er zijn bijvoorbeeld parkeerproblemen, leegstand, (milieu)overlast of de terreinen liggen erg dicht bij of in dorpskernen. Ook zijn sommige terreinen slecht bereikbaar. Einddoel is dat het regionaal aanbod aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aansluit bij de vraag. Zeeuwse gemeenten kunnen vanaf 4 juni tot en met 27 augustus 2018 een aanvraag voor subsidie indienen voor herstructureringsprojecten.

Subsidie voor kenmerkende Zeeuwse soorten

De Provincie Zeeland kent subsidie toe voor het behoud en de bescherming van bedreigde en kwetsbare Zeeuwse diersoorten. De achteruitgang van soorten wordt onder andere veroorzaakt door schaalvergroting van het landschap, gebrek aan veilige en rustige broedlocaties, verruiging van de vegetatie en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De subsidies worden verstrekt voor onder andere de uitvoering van maatregelen voor kustbroedvogels als Visdief en Kleine Mantelmeeuw op de Middelplaten: de kwaliteit van het broedgebied wordt hersteld. Voor de Rugstreeppad gaat het om het geschikt maken van leefgebieden op uiteenlopende locaties in Zeeland. Ook wordt een project uitgevoerd voor de verbetering van het leefgebied van kwetsbare bijen. De projecten worden uitgevoerd door de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Totaal gaat het om een bedrag van € 65.974.

Vaststellen twee ontwerpbesluiten Wet Natuurbescherming

GS stemmen in met twee ontwerpbesluiten Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat voor het (1): uitvoeren van herstelwerkzaamheden, het aanbrengen van een ecologische toplaag en de legalisatie van de bestortingen op de vooroevers bij Burgsluis, Schelphoek en Zierikzee. Daarnaast voor het (2): winnen van zand in de Roompot en het uitvoeren van een zandsuppletie van 11,2 hectare op de Roggenplaat als compensatiemaatregel.

Provinciale inzet voor energietransitie

De Provincie Zeeland heeft ambitieuze doelstelling op gebied van klimaat en energie. De stip op de horizon is een klimaatneutraal Zeeland in 2050. De inzet die de Provincie Zeeland hierop pleegt, is opgenomen in een werkprogramma voor 2018. Dit werkprogramma is te raadplegen via https://voor.zeeland.nl/energie.

Jaarverslagen RUD Zeeland 2017

De RUD Zeeland heeft jaarverslagen opgesteld van haar werkzaamheden in het jaar 2017. Hieruit blijkt dat deze organisatie, die vier jaar geleden is opgericht, stappen heeft gezet voor wat betreft kwaliteit en kwantiteit van haar dienstverlening. Provinciale Staten worden via een brief geïnformeerd.

GS stellen PS voor akkoord te gaan met ontwerpbegroting 2019 RUD Zeeland

De Provincie is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland). GS stellen PS voor om akkoord te gaan met de ingediende ontwerpbegroting 2019 van de RUD Zeeland.

Subsidie voor VVN

Veilig Verkeer Nederland (VVN) district Zeeland is een actieve partner van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Zij voert educatieve verkeersprojecten en -activiteiten uit ter bevordering van de verkeersveiligheid in Zeeland. Hierbij komen alle leeftijdsgroepen aan bod. Voor het jaar 2018 ontvangt VVN district Zeeland hiervoor een subsidie van € 54.816.

Herbenoeming plaatsvervangend voorzitter adviescommissie bezwaar, beroep en klachten

Wegens het beëindigen van de benoemingstermijn van de huidige plaatsvervangend voorzitter van de commissie bezwaar, beroep en klachten wordt voorgesteld deze te herbenoemen met ingang van 15 mei 2018 voor een periode van vier jaar.

Onthouden goedkeuring begroting

In december vorig jaar heeft de Provincie de gemeente Middelburg onder preventief toezicht geplaatst. Dit houdt in dat de begroting 2018 en de begrotingswijzigingen voor 2018 door de Provincie moeten worden goedgekeurd voordat de gemeente tot uitvoering kan overgaan, en dat de gemeente geen verplichtingen mag aangaan zonder voorgaande toestemming van de provincie. Die goedkeuring zou de gemeente kunnen krijgen door tijdig met een herstelplan te komen. Dat heeft de Provincie tot dusver niet ontvangen. In onze brief van december 2017 hebben wij Middelburg – om de normale bedrijfsvoering niet te verstoren – al deels toestemming verleend om haar in staat te stellen aan de lopende verplichtingen te voldoen. In afwijking hierop geven wij de gemeente nu toestemming tot het aangaan van verplichtingen tot 100% (i.p.v.50%) van de bedragen die geraamd zijn op de desbetreffende posten van de begroting 2017, inclusief de wijzigingen daarop, die vallen onder term ”ongewijzigd beleid”. Voor het doen van uitgaven waarvoor de toestemming niet geldt zal nog steeds afzonderlijk toestemming moeten worden gevraagd. Daarbij dient naast additionele dekking ook aangegeven te worden in hoeverre de betreffende uitgaven onontkoombaar en onuitstelbaar zijn.

Bijstelling kader grote projecten

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben het in 2016 vastgestelde kader grote projecten geëvalueerd. Geconstateerd is, dat Provinciale Staten regelmatiger (elk kwartaal) en beter gestructureerd geïnformeerd worden over de projectvoortgang en de projectbeheersing. Provinciale Staten beschikken met het kader over een adequaat instrument (qua inhoud en frequentie) om de voortgang en beheersing van de grote projecten te beoordelen. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om het kader grote projecten op drie punten iets bij te stellen, om tot een pragmatischer werkwijze te komen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 22 mei 2018.

Een greep uit de agenda: 

17 mei 2018

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Medisol in Vlissingen en gaat ’s avonds naar het Palingdiner in ’s-Heer Hendrikskinderen.

19 mei 2018    

Harry van der Maas bezoekt het afscheid van Kamerlid Elbert Dijkgraaf in Den Haag.