Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 18 april 2019

GS stemmen in met wijziging Regeling natuurbescherming van het ministerie van LNV

Voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming is er een Ministeriele Regeling natuurbescherming, deze bevat bepalingen ter uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Minister Schouten van het Ministerie van LNV heeft alle PAS partners verzocht in te stemmen met een wijziging van deze Regeling op een aantal onderdelen. De Provincie Zeeland heeft ingestemd met deze wijziging. De gewijzigde Regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant (beoogd op 1 mei 2019) en treedt daarna in werking. Het huidige toetsingskader voor de Wet natuurbescherming blijft ongewijzigd. De verwachte uitspraak van de Raad van State (op zijn vroegst mei 2019) inzake het PAS kan gevolgen hebben voor de werking van de PAS en de vergunningverlening. De aanpassing van de regeling staat hier los van.

GS verlenen vergunning Wet natuurbescherming aan C.RO Ports Nederland B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 16 april 2019 een vergunning verleend in kader van de Wet natuurbescherming aan C.RO Ports Nederland B.V. voor de locatie ‘Vlissingen-oost, Ritthemsestraat 497, 4389 PA, in Ritthem’ voor uitbreiding van de activiteiten en exploitatie. Voor het nemen van dit besluit is gebruik gemaakt van ontwikkelingsruimte stikstof in het kader van de PAS bestemd voor prioritaire projecten.

Gedeputeerde Staten bieden kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 aan Provinciale Staten aan

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Eén van de instrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie legt de Provincie haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Provincie Zeeland wil deze Omgevingsvisie niet alleen, maar samen met betrokken partijen opstellen. De kaderagenda Zeeuwse omgevingsvisie bevat een aantal richtinggevende keuzes voor de invulling van de visie en het proces.

Subsidie voor uitvoering van de Zeeuws-Vlaamse Studentenstad

Op 25 april 2019 organiseert Stichting Rootzz-Zeeuws Vlaanderen het werkgelegenheidsevenement ‘de Zeeuws-Vlaamse Studentenstad’ in Tilburg. Met dit evenement zet de stichting zich in voor het behouden en binden van (Zeeuwse) studenten voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

GS bieden jaarstukken Provincie Zeeland ter behandeling aan

De jaarrekening laat een saldo zien van € 8,2 miljoen. Voor de bestemming van het saldo stelt het college voor om € 1,6 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve, € 0,86 miljoen toe te voegen aan bestemmingsreserves en € 5,7 miljoen door te schuiven naar 2019 en verder.

Voortgangsrapportages grote projecten

Provinciale Staten worden via een kwartaalrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

GS stellen PS voor om akkoord te gaan met ontwerp begroting 2020 RUD Zeeland

De Provincie is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland). GS stellen PS voor om akkoord te gaan met de ingediende ontwerp begroting 2020 van de RUD Zeeland. En een zienswijze in te dienen waarin staat dat de cijfers in de begroting aangepast moeten worden aan de recent afgesloten provinciale CAO.

GS sturen voortgangsrapportage van Campus Zeeland ter kennisname aan Provinciale Staten

Het realiseren van de doelstellingen van Campus Zeeland in de tweede helft van 2018 is volgens planning verlopen. Zo is de voorbereiding van het Joint Research Center in volle gang, is de financiering geregeld en is de subsidie-beschikking in concept gereed, de 2e fase van de Bèta Campus is volop in ontwikkeling evenals het Vlaams-Nederlandse Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken. Er heeft een tweede Netwerkbijeenkomst plaatsgevonden voor K&I netwerken gericht op het delen van kennis en ervaring en het leggen van onderlinge verbindingen en er heeft monitoring van de K&I netwerken plaatsgevonden om te bezien hoever de netwerken in hun ontwikkeling zijn. Het transitieplan voor voortgezet onderwijs in Zeeuws Vlaanderen is gestart en een kwartiermaker voor groen onderwijs én voor groen onderzoek. Zij zijn begonnen met hun werkzaamheden. De aandacht in de eerste helft van 2019 zal zich onder meer gaan richten op het (nog) meer verbinden van de partijen aan Bèta Campus Zeeland, de kwalitatieve groei en professionalisering van bestaande K&I netwerken en het verder ontwikkelen van praktijkleerroutes/ Hybride docent in Zeeland.

Dinsdag 16 april 2019

Toekomstscenario's Midden Zeelandroute

Gedeputeerde Staten hebben na onderzoek geconstateerd dat de N256 tussen Goes en Noord-Beveland het groeiend verkeer in de toekomst niet aan zal kunnen. Daarnaast is deze weg niet geschikt als calamiteitenroute en de veiligheid laat ook te wensen over. Daarom zijn een aantal scenario’s uitgewerkt met investeringen waardoor de capaciteit wordt verhoogd en de veiligheid verbeterd. De veiligheid is vooral bekeken voor de fietsers en het landbouwverkeer. Op dit moment neemt de Provincie geen besluit maar zal de ontwikkeling nauwkeurig in de gaten houden, zodat in de toekomst tijdig maatregelen genomen kunnen worden.

Subsidieregeling betreffende cofinanciering voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020

Het Europese programma OPZuid is een programma waarmee de zuidelijke provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gezamenlijk streven naar economische structuurversterking door innovaties in MKB-bedrijven in (inter)nationale clusters. In de al doorlopen calls wordt de administratieve last als zwaar ervaren door de aanvragers en de betrokken beleidsafdelingen. Deze barrière vraagt om een slimmere aanpak. In dit voorstel maken we gebruik van de ervaring van de Provincie Noord-Brabant die vanaf het begin deze processen heeft gestroomlijnd. Dit betekent dat men in Noord-Brabant in één aanvraag naast de 35% OPZuid subsidie ook 15% provinciale cofinanciering kan aanvragen. In Zeeland zijn dit twee afzonderlijke administratieve procedures. Wij stellen voor deze twee processen ook terug te brengen naar één proces die vooralsnog voor twee OPZuid calls gaan gelden. Hiermee geven we de Zeeuwse aanvragers dezelfde aanpak zoals in Noord-Brabant. Op basis hiervan kunnen we ervaring opdoen of dit positieve effecten heeft op de vermindering van de administratieve lasten.

POP3-maatregel trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Zeeland vastgesteld

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de POP3-maatregel voor trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Zeeland vastgesteld. Met deze maatregel kunnen subsidies verleend worden voor demonstraties, trainingen, workshops of onderlinge coaching aan een groep van landbouwondernemers om hen te informeren over innovaties en modernisering en verduurzaming van de landbouwbedrijven.

Wob-verzoek hulp, steun, sponsoring mediaorganisatie en/of individuele journalisten

Op 20 maart 2019 is er een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) ingediend door twee freelance journalisten. Het verzoek betreft informatie over de mogelijke hulp, steun of sponsoring geboden aan mediaorganisaties of individuele journalisten ten behoeve van de Provinciale Statenverkiezingen 2019.

Verweerschrift inzake hoger beroep Thermphos

De Provincie is door de Raad van State in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op het hoger beroepschrift van Van Rheenen Politiek Onderzoek & Adviesbureau inzake hun hoger beroep over Thermphos. Van Rheenen vraagt daarin onder andere om documenten waaruit blijkt aan welke partijen en personen kosten zijn uitgegeven door VCB. Het college geeft in haar reactie aan dat de inhoud van het hoger beroep en de daarbij gevoegde documenten geen aanleiding vormen om een ander standpunt in te nemen. VCB BV valt namelijk niet onder verantwoordelijkheid van het college. Zij beschikt daarom niet over de gevraagde documenten.

De Provincie Zeeland draagt € 35.500 bij aan het Europees project AGE’IN langer thuis wonen

De Woning Advies Commissie Zeeuws-Vlaanderen start samen met Zeeuws-Vlaamse partners als gemeenten en woningcorporaties een Europees project gericht op het langer thuis blijven wonen van ouderen. Het is een preventie project. Er is al Europese subsidie ontvangen. De provinciale subsidie wordt als cofinanciering hiervan gegeven. Met behulp van getrainde vrijwilligers beoogt het (jonge) ouderen bewust te maken van welke woningaanpassingen er mogelijk zijn zodat je langer thuis kan blijven wonen. Het project gaat hiervoor bijeenkomsten houden, vrijwilligers zoeken en trainen; huisbezoeken doen en zo kennis verzamelen en delen over hoe (oudere) mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Subsidie voor betere beleving Biber Vlissingen

Langs één van de drukkere recreatieve fietsroutes in Zeeland is een bijzonder object tentoongesteld, de Biber. Na de slag om de Schelde was de strijd nog niet geheel voorbij. De Duitsers gebruikten kleine eenpersoons onderzeeboten: ‘Bibers’, om mijnen te leggen of schepen te torpederen. De Biber in kwestie is waarschijnlijk in november/december 1944 ergens tussen Vlissingen en Breskens getorpedeerd en gezonken. Eind 1951 werd deze bij baggerwerkzaamheden bij Breskens gevonden en naar Vlissingen gebracht. Sinds een aantal jaren wordt de Biber tentoongesteld in een speciaal daarvoor omgebouwde container op de Oranjedijk in Vlissingen. Helaas is gemerkt dat de zichtbaarheid vanaf het fietspad van wat er zich in de container bevindt, beperkt is. Daarom geeft de Provincie subsidie om verlichting in de container aan te brengen en een digitaal informatiepaneel aan te brengen. Daarmee wordt de beleving van deze recreatieve fietsroute vergroot, wat de aantrekkelijkheid van Zeeland als vijfsterrenfietsprovincie versterkt.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 mei 2019.

Een greep uit de agenda: 

16 april 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Kick-off van de Delta Ride for the Roses in De Mythe in Goes.

17 april 2019

Jo-Annes de Bat brengt werkbezoeken aan RoNik EPC management BV en Brusea in Bruinisse.

Han Polman gaat op werkbezoek naar de gemeente Veere.

Ben de Reu opent de seminar ‘Het Zeeuws Kapitaal’ in Middelburg.

Carla Schönknecht ondertekent de overeenkomst ‘Stedelijk Verkavelen’ bij Nieuwspoort in Den Haag.

18 april 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig tijdens de voorlichtingsavond openstelling POP-subsidie voor landbouwers in De Vroone in Kapelle.

Harry van der Maas opent HZ Cult op Scheldemond in Vlissingen.

Han Polman gaat naar de Dag van de Financiële verhoudingen: ‘Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?’ in Amersfoort.

24 april 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Lunchdebat bij Dow in Terneuzen.

Ben de Reu is aanwezig bij de opening bij van het nieuwe DOW-gebouw in Hoek.

25 april 2019   

Harry van der Maas verzorgt de key-note speech bij de alumnibijeenkomst op het Hoornbeeck College in Goes.

26 april 2019

Carla Schönknecht geeft het startschot bij de EPZ wielerwedstrijd, omloop van Borsele, Elite Vrouwen, in ‘s-Heerenhoek.

4 mei 2019

Han Polman legt een krans tijdens Dodenherdenking op het Abdijplein in Middelburg. Daarna gaat hij naar de uitvoering van Concertkoor KOV: requiem van Fauré in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Ben de Reu woont de herdenkingsbijeenkomst bij in de Nieuwe Kerk in Amsterdam met aansluitend de herdenkingsplechtigheid op de Dam.

5 mei 2019

Han Polman gaat naar de Van Randwijklezing in Vlissingen. ’s Avonds is hij aanwezig bij het concert tijdens de Nationale Viering Bevrijdingsdag in Amsterdam.

Ben de Reu gaat naar het 5-mei concert in Amsterdam.

6 mei 2019

Carla Schönknecht hijst de vlag ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de PZEM.