Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 18 juni 2020

Landelijke afspraken over de financiering van het openbaar vervoer in relatie tot de coronacrisis

De financiering van het openbaar vervoer staat zwaar onder druk door het uitbreken van de coronacrisis. Om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk op te vangen, heeft het Nationaal OV Beraad (NOVB) landelijke afspraken gemaakt. Die houden onder andere in dat het Rijk aan vervoerders een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar stelt, vervoerbedrijven afzien van winsten, dividenden en bonussen en GS de uitval van ritten en afvaarten, die voortvloeit uit de coronacrisis, zal vergoeden. GS besluiten in te stemmen met de landelijk gemaakte afspraken.

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over Jaarverslag Vuurwerk 2019

Gedeputeerde Staten (GS) informeren Provinciale Staten jaarlijks over het ‘Jaarverslag Vuurwerk’. RUD Zeeland voert voor de Provincie de vuurwerkcoördinatietaak in Zeeland uit. Daarnaast voert de organisatie taken uit voor vergunningverlening en toezicht/handhaving van vuurwerkevenementen en van inrichtingen voor de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk. Daarover wordt ieder jaar gerapporteerd. De vuurwerkevenementen vallen onder verantwoordelijkheid van GS. In 2019 is voor achttien vuurwerkevenementen toestemming verleend. Bij één evenement werd de aanvraag weer ingetrokken door de toepasser. Er zijn in totaal vijftien ontbrandingen doorgegaan. Inspecteurs van RUD Zeeland controleerden twaalf evenementen. Er is één waarschuwing gegeven voor het foutief vermelden van het gewicht van de vuurwerkartikelen. Ook zijn door de toezichthouders aanwijzingen gegeven die door de toepasser direct zijn opgevolgd. Daardoor werd verdere overtreding, met bijbehorende risico’s, voorkomen.

Verwerking meicirculaire Provinciefonds 2020

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de Meicirculaire Provinciefonds. De financiële gevolgen zijn een verhoging van de algemene uitkering van € 0,5 miljoen in 2020, € 0,5 miljoen in 2021, € 1,2 miljoen in 2022, € 0,4 miljoen in 2023 en een verlaging van € 0,3 miljoen in 2024. Er is ook een decentralisatie uitkeringen ontvangen van € 8,9 miljoen met betrekking tot de Regiodeal Zeeland.

Dinsdag 16 juni 2020

Poldernatuur Zeeland ontvangt subsidie voor verbetering ICT-systeem

Het agrarisch natuurcollectief Poldernatuur Zeeland ontvangt een subsidie van €13.085 voor de verbetering van het ICT-systeem, waarmee het agrarisch natuurbeheer in Zeeland efficiënter kan worden uitgevoerd.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2019

De Provinciewet kent de plicht tot verrekening van eventuele neveninkomsten van actief dienende, voltijds politieke ambtsdragers. Over het kalenderjaar 2019 behoeft er geen verrekening wegens neveninkomsten plaats te vinden.

Herstel schade slijtlaag Zeelandbrug

De verharding op de bewegende delen van de Zeelandbrug vertoont schade. Deze schade moet gerepareerd worden. Dat doen we tijdens de eerstvolgende onderhoudsnacht, die daarom wat langer duurt dan we zijn gewend. Tijdens de werkzaamheden is de Zeelandbrug van 6 juli 22.00 uur tot en met 7 juli 6.00 uur afgesloten voor verkeer. Overdag, tussen 6.00 uur en 0.00 uur, is de Zeelandbrug vanuit beide richtingen bereikbaar via een rijstrook. Van 8 juli 0.00 uur tot en met 5.00 uur is de Zeelandbrug volledig afgesloten voor verkeer. Het scheepvaartverkeer is volledig gestremd van 6 juli 22.00 uur tot en met 8 juli 5.00 uur.

Provincie stelt nieuwe ronde subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen open

Gedeputeerde Staten hebben besloten een nieuwe ronde van de subsidieregeling Fonds Impuls Bedrijventerreinen open te stellen. Het fonds is voor 2020 gevuld met 1,75 miljoen euro en moet een impuls bieden voor de kwaliteit van bedrijventerreinen. Veel bedrijventerreinen zijn namelijk verouderd. Er zijn bijvoorbeeld parkeerproblemen, leegstand, (milieu)overlast of de terreinen liggen erg dicht bij of in dorpskernen. Ook zijn sommige terreinen slecht bereikbaar. Einddoel is dat het regionaal aanbod aan bedrijventerreinen zo goed mogelijk aansluit bij de vraag. Zeeuwse gemeenten kunnen van 1 juli tot en met 15 september 2020 een aanvraag voor subsidie indienen voor herstructureringsprojecten.

BinckBank Tour 2020

Nederlands grootste meerdaagse wielerwedstrijd, de BinckBank Tour, strijkt wederom neer in Zeeland. Op woensdag 30 september 2020 zal de tijdrit van de BinckBank Tour verreden worden in Vlissingen. Op het snijvlak van land en water met de boulevard als highlight en Michiel de Ruyter als toeschouwer laten we Zeeland en Vlissingen van haar mooiste kant zien aan wielerfans van over de hele wereld. De Provincie levert hiervoor een sponsorbijdrage van € 40.000. 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 juni 2020.

Een greep uit de agenda: 

17 juni 2020

Gedeputeerde Harry van der Maas en burgemeester Marga Vermue brengen vanuit het Zeeuws Heldenfonds een bezoek aan Stichting Hulst voor elkaar.

18 juni 2020

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de presentatie van het onderzoek van de impact van Corona op de Zeeuwse detailhandel. De presentatie is live te volgen om 16.00 uur via de livestream https://channel.royalcast.com/webcast/zeeland/20200618_1/