Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 19 april 2018

GS bieden jaarstukken aan ter behandeling in vergadering Provinciale Staten

De jaarstukken Provincie Zeeland 2017 zijn zover gereed dat GS deze zonder accountantsverklaring aanbieden aan PS. Dat de accountantsverklaring ontbreekt komt doordat EY, de nieuwe accountant van de Provincie Zeeland, zonder gecontroleerde jaarrekening van Van Citters Beheer, onvoldoende zekerheid heeft over de in de Provinciale jaarrekening opgenomen voorziening sanering Thermphos van € 38 mln. De Provincie houdt netto € 2,25 mln. over wat toegevoegd kan worden aan de algemene reserve. De stukken zijn binnenkort beschikbaar op de website van de Provincie Zeeland.

SKNL subsidie voor realisatie Natuurnetwerk Zeeland gebied Braakman

GS verlenen € 805.208 subsidie aan Staatsbosbeheer (SBB), op basis van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL). De subsidie is bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouwgrond naar natuur, voor het nemen van maatregelen die de ontwikkeling van gewenste natuur op gang helpen en voor het nemen van maatregelen die de kwaliteit van bestaande natuur verbeteren. Het gaat om percelen in de Braakman, Oeverlanden en Isabellahaven. Hierdoor kan ruim acht hectare landbouwgrond worden ingericht tot natuurgebied voor de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland en kunnen in ruim dertig hectare bestaand natuurgebied aanvullende maatregelen worden getroffen ter verbetering van de natuurkwaliteit.

GS informeren PS over taskforce ontgassen en beantwoorden brief van de gemeente Tholen

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de deelname van het Rijk in de taskforce varend ontgassen. Ook beantwoorden Gedeputeerde Staten een brief van de gemeente Tholen over dit onderwerp.

Voortgangsrapportage Campus Zeeland

GS sturen de voortgangsrapportage van Campus Zeeland ter kennisname aan Provinciale Staten. Het realiseren van de doelstellingen van Campus Zeeland in 2017 is volgens planning verlopen. Zo is de eerste fase van het Bèta College succesvol gestart in samenwerking met HZ en UCR. Verder zijn er vijf Kennis- en Innovatienetwerken van start gegaan en is de Zeeuwse onderwijsinfrastructuur versterkt door steun te verlenen aan het Techniekpact en het Zorgpact. De aandacht in 2018 zal zich met name gaan richten op het verder concretiseren en uitvoeren van de eerste fase van het Bèta College, het organiseren van een netwerkbijeenkomst voor Kennis- & Innovatienetwerken gericht op het delen van kennis en ervaring en het leggen van onderlinge verbindingen en het versterken van het Groen onderwijs in Zeeland.

Dinsdag 17 april 2018

Circulair bouwen in Sociale Woningbouw is kansrijk

De bouwsector in Nederland is voor 50% verantwoordelijk voor het grondstoffengebruik. Het proefproject ‘Circulaire Sociale Woningbouw’ draagt bij aan een oplossing van vraagstukken door nu al te experimenten door (sociale) nieuwbouw te ontwikkelen wat voldoet aan de circulaire doelstellingen van 2050 (CO2 neutrale omgeving en een circulair huis). In een tweede project worden bij het onderhoud van woningen kansen verkend om hergebruikte én biobased materialen te gebruiken en toe te passen. Ook wordt er een materialendatabank opgezet om grondstoffen, materialen en producten toe te passen bij het dagelijkse onderhoud van woningen (mét kostprijsberekeningen). Toepassing in de sociale Zeeuwse woningbouw maakt deze pilot uniek én kansrijk als het gaat om uitstraling en opschaling.

Subsidie voor Mountainbikenetwerk Noord-Beveland en Zeeuwse Zilte Teelt 2.0 vanuit POP-3

Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) is subsidie beschikbaar voor LEADER-projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie van de regio. Vanuit de vorige openstelling hebben diverse aanvragers in totaal twaalf projecten ingediend waarvoor het GS-college eerder aan acht projecten subsidie heeft toegekend. Het college kent nu alsnog voor twee van de ingediende projecten subsidie toe. De subsidie bestaat uit Europese middelen en cofinanciering vanuit een of meer nationale overheden.

Zeeuwse Inkoop- en aanbesteding: hoe van biobased naar circulair?

In de Economische Agenda Zeeland 2017-2021 is de voorbeeldfunctie en de verdere vormgeving van het 'circulaire inkoop- en aanbestedingsbeleid' - van biobased naar circulair - benoemd als speerpunt. Daarnaast is door meerdere Zeeuwse overheden het landelijk Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend én is circulair inkopen genoemd als speerpunt in het Interbestuurlijke Programma - IBP- (dat door alle Nederlandse overheden is ondertekend). Met dit Europese project versterken we de samenwerking met onderwijs en internationale kennisinstellingen en -instituten. Resultaat: Zeeland heeft een voorloperfunctie op het gebied van biobased / circulaire contracten voor overheden, versterking én versnelling van de Zeeuwse circulaire bouwkennis met kennisinstellingen en studenten en méér Zeeuwse MKB-ers werken mee aan biobased en circulaire contracten.

Subsidie Kenniswerf Zeeland | DOK41

De Provincie Zeeland verleent € 225.000 subsidie aan de Stichting Kenniswerf Zeeland | DOK41 voor het jaar 2018 voor de uitvoering van overkoepelende activiteiten uit het meerjarenplan "Ambities realiseren!". De stichting werkt met haar activiteiten mee aan het versterken van de (kennis)innovatiekracht van het Zeeuws bedrijfsleven, het ondersteunen van startende ondernemers en het realiseren van nieuwe werkgelegenheid. Doel van de stichting Kenniswerf Zeeland | DOK41 is om onder meer de komende drie jaar minimaal 300 nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren, 36 nieuwe startende bedrijven binnen DOK41 te verwelkomen en 15 innovatieve projecten op te zetten. Ook het Zeeuwse bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de gemeenten stellen middelen beschikbaar.

Voortgangsrapportages grote projecten

Provinciale Staten worden via een kwartaalrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Beleving op en bij Westerschelde Ferry aangepakt

De Provincie Zeeland en de Westerschelde Ferry B.V. realiseren in het voorjaar van 2018 een eerste stap in het vergroten van de fysieke beleving op en bij de Westerschelde Ferry. Gestart wordt met het verfraaien van beide terminals met grote infographics. Ook in de buitenruimten bij de terminals en op beide schepen worden infographics geplaatst. Daarnaast wordt het aanbod in de arrangementen die de Westerschelde Ferry aanbiedt breder en wordt de bekendheid ervan vergroot. Als vervolg op deze eerste stap worden in 2018 meerdere mogelijkheden voor het vergroten van de beleving op en bij de Westerschelde Ferry verkend en wordt ingezet op monitoring van de eerste werkzaamheden.

Bedrijventerreinprogramma Tholen bekrachtigd

Gedeputeerde Staten hebben het bedrijventerreinprogramma van Tholen bekrachtigd. In het programma wordt op regionaal niveau vraag en aanbod van bedrijventerreinen afgestemd. Deze afstemming is bereikt in dit bedrijventerreinenprogramma en voldoet daarmee aan de eisen die de Provincie er aan stelt.

Inspraak mogelijk op Kadernota natuurwetgeving

Gedeputeerde Staten hebben de concept kadernota natuurwetgeving vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. In de kadernota natuurwetgeving staan keuzes weergegeven die Provinciale Staten kunnen maken op het gebied van actieve soortenbescherming, gebiedsbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming, passieve soortenbescherming, jacht, beheer en schadebestrijding, exotenbeheer en de bescherming van houtopstanden. Ook worden keuzes ten aanzien van handhaving voorgelegd. Voordat Provinciale Staten zich hierover buigen zal de mening van een aantal maatschappelijke overlegstructuren en van de Zeeuwse bevolking over deze onderwerpen worden gevraagd.

Pro forma zienswijze afhandeling Wob-verzoek gemeente Noord-Beveland

De gemeente Noord-Beveland is voornemens documenten openbaar te maken met betrekking tot de Zeeuwse Lagune, waarbij de Provincie Zeeland derde belanghebbende is. Gedeputeerde Staten brengen een pro-forma zienswijze uit waarbij een beroep wordt gedaan op de uitzonderingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur.

Subsidie project Waterstofsymbiose Zeeland

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 1.000.000 aan Gasunie Waterstof Services B.V. voor het realiseren van een waterstofkoppeling tussen Dow Terneuzen (leverancier) en Yara Sluiskil (afnemer). Voor de koppeling zal een niet gebruikte aardgasleiding die onder het kanaal Gent – Terneuzen loopt, worden ingezet. Indien fase 2 van het project doorgang vindt en grotere hoeveelheden waterstof worden uitgewisseld, worden de investeringen terugverdiend en hoeft de subsidie niet te worden uitgekeerd. Begin 2019 wordt op basis van de ervaringen van fase 1 het besluit genomen of fase 2 wordt gerealiseerd.

Subsidie voor het project ‘Puur Natuur: 100% biobased’

Het bedrijf HemCell en het lectoraat Marine biobased Specialities van de Hogeschool Zeeland zijn partner in het project ‘Puur Natuur: 100 % biobased. Het project is in de zomer van 2017 ingediend door de Universiteit van Maastricht bij Interreg Vlaanderen-Nederland. Doel van dit project is om nieuwe biobased additieven te ontwikkelen waarmee volledige 100% biobased textielmaterialen gerealiseerd kunnen worden. De Provincie Zeeland heeft als cofinanciering aan HemCell een subsidie toegekend van maximaal € 17.026 en aan de Hogeschool Zeeland maximaal € 17.645.

Jaarverslag 2017 van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland is door Provinciale Staten ingesteld. De Commissie is verplicht om jaarverslagen op te stellen en deze naar Gedeputeerde Staten te sturen. Het jaarverslag 2017 wordt ter kennisname aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. Gedeputeerde Staten hebben besloten om dit jaarverslag over het jaar 2017 te kennisname te sturen aan Provinciale Staten.

GS tekenen Projectovereenkomst met Stichting Zeeuwse Publieke belangen

Provincie Zeeland neemt samen met diverse subpartners deel aan het Interreg North-West Europe (NWE) project Marine Energy Integrated with smart distribution and Storage (MIDAS). De Stichting Zeeuwse Publiek belangen cofinanciert dit project met €250.000. De bijbehorende Project-overeenkomst is getekend.

Agiostorting Westerschelde Ferry BV

Naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten op 6 april 2018 om een eenmalige bijdrage aan de Westerschelde Ferry B.V. (WSF) te verstrekken, gaan Gedeputeerde Staten over tot een agiostorting van € 932.651. Deze agiostorting dient als oplossing voor het negatieve eigen vermogen en de verlies latende exploitatie van de WSF. Naast deze agiostorting vinden ook aanvullende acties plaats om de verlieslatende exploitatie te beperken. Er worden (zie GS besluit beleving WSF) concrete maatregelen genomen om de fysieke beleving op de WSF te vergroten. Daarnaast vindt er een onderzoek plaats door een extern adviesbureau naar de exploitatie en de toekomstbestendigheid van de WSF.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 8 mei 2018.

Een greep uit de agenda: 

19 april 2018   

Jo-Annes de Bat geeft een presentatie over Circulaire Economie aan studenten van het Goese lyceum.

Harry van der Maas sluit de bijeenkomst Finding Roots af in het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman en Carla Schönknecht gaan naar de Thijs Kramerlezing in Vlissingen.

Ben de Reu is aanwezig bij de Speech Battle in Brussel.

20 april 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Koningsspelen in de Prinses Ireneschool in Goes. Daarna bezoekt hij de Zeeland Refinery Hackathon in Vlissingen. ’s Avonds geeft hij het startschot van de EPZ bij de elite vrouwen in de Omloop van Borsele.

Carla Schönknecht is aanwezig bij het werkbezoek van Provinciale Staten aan het Scheldekwartier in Vlissingen.

21 april 2018

Jo-Annes de Bat brengt een bezoek aan de jubileumreceptie van de Goese rugby club Tovaal.

22 april 2018

Ben de Reu gaat naar de Kunstbende Voorronde in Goes.

23 april 2018

Ben de Reu opent het Symposium Romeinse kust in het Zeeuws Museum.

24 april 2018   

Het GS-College ontvangt  de Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid in Zeeland.

25 april 2018

Ben de Reu neemt de notitie van het samenwerkingsverband in ontvangst tijdens de Contactdag Erfgoed en Ruimte in Goes. Daarna gaat hij naar de Netwerkbijeenkomst Slag om de Schelde in de Voorhal van het provinciehuis in Middelburg.

26 april 2018

Ben de Reu opent een expositie in de Watertoren in Axel. Daarna ontvangt hij EU-vertegenwoordiger Robert de Groot tijdens zijn werkbezoek aan Zeeland.