Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 19 december 2019

Subsidie voor het Grensinformatiepunt Scheldemond

Dagelijks pendelen duizenden forenzen tussen Nederland en Vlaanderen op en neer. Daarin ervaren zij praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht kunnen voor ‘grensgangers’ het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren lastiger maken. Grensgangers zijn personen die in het verleden, heden of in de toekomst over de grens wonen of werken. In het Grensinformatiepunt Scheldemond werken verschillende overheden, uitvoeringsinstellingen, publieke arbeidsbemiddelaars en sociale partners grensoverschrijdend samen om alle relevante informatie voor grensgangers te ontsluiten. Met structurele subsidie van het Rijk en de regio ontstaat nu een gedegen netwerk van Grensinfopunten (GIP) waar grensarbeiders en hun werkgevers kosteloos informatie kunnen inwinnen over de gevolgen van grensarbeid. Een GIP fungeert daarbij als een goed bereikbare, laagdrempelige en regionale frontoffice, met achterliggend een netwerk van specialistische backoffices. Mensen die in Zeeland wonen of werken kunnen terecht bij het Grensinfopunt Scheldemond op www.grensinfopunt.eu. De Provincie Zeeland stelt hiervoor € 30.000 subsidie beschikbaar in de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2020 om de voortzetting van het GIP Scheldemond te kunnen realiseren.

Subsidie voor Kennis en Innovatie netwerk Zeeland Connect

Het kennis- en innovatienetwerk Zeeland Connect ontvangt € 50.000 financiële steun van de Provincie Zeeland om het organiserend vermogen verder te versterken. Het netwerk is de spil in Zeeland op het gebied van logistiek. Zeeland Connect versterkt de samenwerking tussen logistieke bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Met concrete activiteiten zoals bijeenkomsten voor transporteurs, verkenningen rond het gebruik van blockchain en initiatieven om de veiligheid, digitalisering en innovatie in de havens te stimuleren wordt Zeeland op de logistieke kaart gezet.

Subsidie voor functieverandering en investering natuur

GS verlenen in totaal € 375.783 subsidie aan Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) en twee particuliere natuurbeheerders, in het kader van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Zeeland (SKNL). De subsidie is bedoeld als bijdrage voor de omvorming van landbouw naar natuur en voor het treffen van inrichtingsmaatregelen om de gewenste natuurkwaliteit te realiseren. Het gaat om percelen in de gebieden de Schommeling, Groot Eiland en Noordkant Pereboomsgat fase II, allen gelegen in Zeeuws-Vlaanderen. Hierdoor wordt 7,4 hectare nieuw natuurgebied (natuurakker en natuurlijk grasland) toegevoegd aan de realisatie van het Natuurnetwerk Zeeland.

N59 op Goeree Overflakkee gaat de komende jaren op de schop

Al jaren laat de doorstroming en verkeersveiligheid op het Zuid-Hollands deel van de N59 te wensen over. Veel Zeeuwen en bezoekers van Zeeland maken gebruik van deze weg. Reden voor de Provincie Zeeland om samen met de Provincie Zuid-Holland, RWS Zee en Delta en de gemeenten Goeree Overflakkee en Schouwen-Duiveland de handen ineen te slaan. In de periode 2020 - 2025 worden 14 maatregelen uitgevoerd, die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59 verbeteren. Zo worden de twee rijbanen van de N59 tussen het Hellegatsplein en de kruising met de Schaapsweg van elkaar gescheiden door een geleiderail. Dit betekent een belangrijke verbetering van de verkeersveiligheid op de N59. De Provincie draagt jaarlijks 10.000 euro bij aan de verbetering voor een periode van 5 jaar.

Dinsdag 17 december 2019

Subsidie Smart Delta Resources

Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 48.500 aan Impuls Zeeland voor het uitvoeren van aanvullende activiteiten voor de verdere professionalisering van het platform Smart Delta Resources.

Ontwikkeling biobased economie in Zeeland levert bijdrage aan CO2 reductie

Volgens de huidige inzichten zal de Delta regio (Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland) de helft van de landelijke doelstellingen van het kabinet ten aanzien van de CO2 reductie moeten leveren. Driekwart langs de lijnen van de Circulariteit/Energie agenda en één kwart langs de lijnen van een biobased economie. De Provincie Zeeland stimuleert en ontwikkelt samen met het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland de biobased economie in Zuidwest-Nederland onder andere via de Stichting Biobased Delta. De Provincie Zeeland verleent deze stichting € 100.000 subsidie voor 2020. Biobased Delta voert daarvoor inhoudelijke programma's en projecten uit, draagt bij aan biobased lobby en acquisitie, stimuleert samenwerking in Europese projecten, beursbezoek en communicatie. De werkzaamheden van Biobased Delta vinden plaats in nauwe afstemming en samenwerking met Zeeuwse bedrijven en de ontwikkelingsmaatschappij NV Economische Impuls.

Openstelling POP-3 subsidie ‘Niet productieve investeringen water, internationale doelen’

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelings-programma (POP-3) stelt de Provincie een subsidiemaatregel open voor 'niet-productieve investeringen water, internationale doelen’. Deze maatregel is gericht op niet-productieve investeringen (investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben) in het landelijk gebied die betrekking hebben op de (her)inrichting/transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. De investeringen dienen altijd een link te hebben met de landbouw. Het bedrag dat wordt opengesteld bedraagt in totaal € 745.951 aan Europese middelen (ELFPO). Er is voor deze maatregel geen nationale publieke cofinanciering noodzakelijk.

Provincie Zeeland gaat deelnemen aan Economisch Netwerk Zuid-Nederland

De samenwerking op het gebied van economie in Zuid-Oost Nederland vindt plaats binnen Brainport Network. In Zuidwest-Nederland vindt dit plaats in het Delta Region Network. Beide netwerkorganisaties gaan verder als Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid).

Wijziging beschikkingen integrale kostensubsidie 2019

Gedeputeerde Staten hebben over diverse subsidiewijzigingsverzoeken een besluit genomen. De besluiten betreffen inhoudelijke en financiële wijzigingen van lopende subsidies.

Spoedlocatielijst 2019

Gedeputeerde Staten hebben in het kader van het Convenant ‘Convenant bodem ondergrond 2016-2020’ een geactualiseerde lijst vastgesteld van locaties met bodemverontreiniging die verspreidings- of ecologische risico’s met zich mee brengen (Spoedlocatielijst 2019). De humane risico’s zijn al gesaneerd of beheersbaar gemaakt. De lijst wordt sinds 2014 gepubliceerd op de website van de RUD Zeeland.

Subsidie buurtbusverenigingen 2020

GS hebben subsidie verleend aan de Buurtbusverenigingen Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Walcheren, Zuid-Beveland, Oost Zeeuws-Vlaanderen en West- en Midden Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee dekken de buurtbusverenigingen kosten voor de vrijwilligers (onder andere reiskosten) en de administratieve kosten.

Provincie Zeeland krijgt servies van voormalig Commissaris der Koningin Jonkheer W.M. de Brauw

De erven van voormalig Commissaris van de Koningin Jonkheer W.M. de Brauw schenken een servies aan de Provincie dat in 1891 is gemaakt door de Porceleijne Fles (nu: Royal Delft). Het is destijds gemaakt in opdracht van de Commissaris der Koningin ter gelegenheid van een Koninklijk bezoek aan Zeeland.

Voorbereiding realisatie Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken

Campus Zeeland/Provincie Zeeland stelt € 150.000 beschikbaar voor de voorbereiding van de realisatie Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken Vlaanderen - Nederland. Het Samenwerkingsplatform is onderdeel van de gefaseerde realisatie van de Bèta Campus Zeeland. Bèta Campus Zeeland is het uithangbord voor Campus Zeeland waarmee een impuls wordt gegeven aan de noodzakelijke versterking van het technisch hoger en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Zeeland op de drie kernthema's waar Zeeland goed in is: water, energie en food. Zeeland vormt hiervoor een uitdagende proeftuin. De (onderzoeks)vraagstukken van de Delta kunnen niet door één partij opgelost worden. Het is daarom van belang om krachten en expertise bundelen. Er is in de Zuidwestelijke delta en Vlaanderen veel expertise opgebouwd over de relatie tussen zee, verzilting en voedsel en de relatie tussen water en energie. In de grensregio bestaan in dit kader al diverse bilaterale banden tussen onderwijs- en onderzoeksinstituten, overheden en organisaties. Wat nog ontbreekt, is een gezamenlijk onderzoeks- (en onderwijs) programmering gericht op de Delta-uitdagingen. Er is een breed gedragen ambitie om krachten en financiering te bundelen. Tijdens de Top Vlaanderen-Nederland in november 2018 hebben UGent en Campus Zeeland de intentie ondertekend om krachten en financiering te bundelen en een gezamenlijk grensoverschrijdend samenwerkingsplatform Deltavraagstukken te realiseren. UGent en Campus Zeeland zijn samen de kartrekkers. Met de realisatie van het Samenwerkingsplatform ‘Slimme Oplossingen voor Deltavraagstukken’ in opdracht krijgt de samenwerking tussen onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven verder vorm; ook grensoverschrijdend. Het platform brengt aanwezige kennis bij elkaar met een gezamenlijke programmeringen uitvoering van onderzoek rond de genoemde grote vraagstukken.

Antwoord op verzoek om informatie over Zwembad de Spetter

Op 10 oktober 2019 is via de Statengriffie een verzoek ingediend door statenlid V. Bosch waarin alle correspondentie omtrent een handhavende actie bij zwembad de Spetter op Tholen opgevraagd wordt op basis van artikel 167 lid 2 en 3 van de provinciewet. Bij de oprichting van de RUD Zeeland zijn alle taken omtrent zwembaden, anders dan bij zwemmen in oppervlaktewater, gemandateerd aan de RUD. De correspondentie is bij de RUD opgevraagd en is vervolgens geanonimiseerd. Aangezien het correspondentie tussen de gemeente Tholen en de RUD betreft, is een verzoek om een zienswijze verzonden. Beiden hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking van de informatie, mits in geanonimiseerde versie.

Provinciale subsidie voor natuurbeleving aan Terra Maris

In 2020 ontvangt Terra Maris een subsidie van de Provincie Zeeland van € 316.149 voor het uitvoeren van haar museale- en natuurbelevingsactiviteiten. Terra Maris draagt met haar activiteiten bij aan een aantrekkelijke en gezonde regio voor inwoners en toeristen door:

  • Het bekend, vindbaar en beleefbaar maken van de Zeeuwse natuurgebieden.
  • Het verzorgen van verrassende tentoonstellingen en een breed aanbod van activiteiten rond natuurbeleving.

Met de activiteiten wordt het recreatieve aanbod verbreed. Alle informatie over de activiteiten in en om Terra Maris zijn te vinden op de website van Terra Maris.

Zeeuws Museum krijgt subsidie voor activiteiten

Het Zeeuws Museum ontvangt vanwege het provinciaal cultuurbeleid 2017-2020, onderdeel museumbeleid, jaarlijks een provinciale subsidie. In 2020 bedraagt deze subsidie € 2.357.241. Het Zeeuws Museum zal met deze subsidie zorgdragen voor de collectie, tenminste twee wisseltentoonstellingen organiseren en educatieprogramma’s opstellen en uitvoeren voor het Zeeuwse onderwijs.

Subsidie voor Stichting Het Zeeuwse Landschap

Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) ontvangt in 2020 een subsidie van € 617.261 om Zeeuwse natuurgebieden te beheren en te beschermen. Daarnaast is het van belang dat inwoners en toeristen van deze gebieden kunnen genieten. De subsidie maakt het ook mogelijk om recreatieve voorzieningen te onderhouden in de terreinen en bezoekerscentra op een aantrekkelijke manier open te houden. Daarnaast initieert HZL projecten ten gunste van biodiversiteit op het platteland. Dit gebeurt samen met agrariërs, collega natuurorganisaties en andere maatschappelijke partijen. Akkervogels zoals de patrijs en de veldleeuwerik kunnen hiervan profiteren. Actualiteiten en publieksgerichte informatie worden gecommuniceerd in het tijdschrift van de stichting en op de website.

Film by the Sea ontvangt integrale kostensubsidie 2020

Stichting Film by The Sea ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2020 bedraagt deze subsidie € 127.801. Voor deze subsidie verwachten wij dat zij het jaarlijkse filmfestival Film by the Sea realiseren.

Het Zeeuws Orkest ontvangt integrale kostensubsidie 2020

Het Zeeuws Orkest ontvangt vanwege het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2020 bedraagt deze subsidie € 224.408. Het Zeeuws Orkest is aangewezen als een van de organisaties die deel uitmaakt van de provinciale basisinfrastructuur. Wij rekenen de activiteiten van de organisatie tot de provinciale basisinfrastructuur omdat er sprake is van een provinciale uitstraling en bereik, welke zodanig zijn dat de activiteit ook meerwaarde heeft voor het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en voor promotie. Een groeiend deel van de activiteiten onderscheiden zich daarbij ook op het gebied van Zeeuwse beleving; Zeeland als decor en inspiratiebron.

CBK Zeeland ontvangt subsidie voor 2020

Het Centrum voor Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving (CBK) Zeeland ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2020 bedraagt deze subsidie € 323.095. Het CBK organiseert hiervoor verschillende activiteiten, gericht op stimuleren van beeldende kunst, architectuur en vormgeving in Zeeland. Verder adviseert CBK op aanvraag Zeeuwse gemeenten of verleent ondersteuning, met name over kunst in openbare ruimte.

MZP ontvangt integrale kostensubsidie 2020

Muziekpodium Zeeland (MZP) ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid jaarlijks een provinciale subsidie. In 2020 bedraagt deze subsidie € 166.110. Voor deze subsidie verwachten wij dat Muziekpodium Zeeland actief is in de nadere samenwerking met Zeeuwse muziekorganisaties en dat zij concertaanbod realiseren in samenwerking met podia verspreid door de provincie, waaronder ook eigen productie(s).

Subsidie voor project Ontwerpend Onderzoek Oosterschelde

In het project ‘Ontwerpend Onderzoek Oosterschelde’ ontwikkelen de gemeenten Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland, Rijkswaterstaat Zee en Delta, Provincie Zeeland, het Delta Platform - Centre of Expertise Deltatechnology en de kenniscommunity Oosterschelde ideeën en concepten voor natuurlijke en aantrekkelijke randen van de Oosterschelde: als strategie om aan te passen aan de gevolgen van extreme zeespiegelstijging. De Provincie Zeeland steunt het initiatief met een subsidie van € 5000.

Theaterproductiehuis Zeelandia krijgt extra subsidie voor verdieping en verbreding programma

Theaterproductiehuis Zeelandia wil het Zeeland Nazomer Festival (en de eigen producties) aantrekkelijker maken voor een breder publiek en de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie vergroten. De organisatie denkt dat dit noodzakelijk is voor de toekomstbestendigheid van het productiehuis. Tijdens het festival dit jaar is de organisatie gestart met een verdiepingsprogramma rondom de voorstellingen. Provincie Zeeland heeft besloten hier een bijdrage aan te verlenen van € 35.000. Dit gebeurt op basis van het rapport ‘Zeeland in Stroomversnelling’, waarin de versterking van de grote culturele festivals in Zeeland als speerpunt is benoemd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 7 januari 2020.

Een greep uit de agenda: 

17 december 2019

Han Polman onthult het Biobased vakantiehuis tijdens de slotbijeenkomst van het Vlaanderen-Nederland Interreg project ‘Growing a Green Future’ in Terneuzen.

18 december 2019

Jo-Annes de Bat deelt appels uit aan deelnemers van de Serieus Request wandelestafette in Oostdijk.

Anita Pijpelink neemt het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst tijdens de viering van het 250-jarig bestaan van het Zeeuws Genootschap in Middelburg.

Han Polman installeert Loes Meeuwisse als nieuwe burgemeester van Noord-Beveland in Wissenkerke.

Dick van der Velde licht in het ‘dilemma van de gedeputeerde’ het omvormen van fossiele energie en de bestaande woonvoorraad toe tijdens de Architectentafel van het CBK in Middelburg.

20 december 2019

Harry van der Maas opent de nieuwe rotonde bij Sint Anna ter Muiden in de gemeente Sluis.           

Anita Pijpelink opent de wintertentoonstelling van de Zeeuwse Kunstkring in de Vleeshal in Middelburg.