Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 19 maart 2020

Nieuwe normering voor regionale waterkeringen

Naast primaire waterkeringen (dijken en duinen) kent Zeeland een uitgebreid stelsel van regionale waterkeringen. Een regionale kering beperkt de gevolgen van een overstroming vanuit het hoofdwatersysteem. De Provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen van regionale waterkeringen en voor de normering hiervan. Het huidige stelsel en de norm waren toe aan een update. Daarom is het huidige stelsel op effectiviteit beoordeeld en geactualiseerd. GS hebben op 17 maart 2020 ingestemd met de nieuwe normen. De nieuwe normen worden als bouwsteen geïmplementeerd in de provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening die op 1 januari 2021 van kracht gaat. Deze vormen dan het toetsingskader voor waterschap Scheldestromen; die verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de regionale waterkeringen. Naast het optimaliseren van het stelsel en het bepalen van een norm, zijn tijdens het project aanbevelingen gedaan om Zeeland nog beter te beschermen tegen de gevaren van een overstroming. Zo kun je de veiligheid verhogen door een slimme ruimtelijke ordening of door een goed doordacht crisisplan. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de Zeeuwse klimaatadaptatie strategie.

Erfgoed Zeeland ontvangt subsidie voor 2020

Erfgoed Zeeland ontvangt in het kader van het provinciaal cultuurbeleid, onderdeel cultureel erfgoed, jaarlijks een provinciale subsidie. In 2020 bedraagt deze subsidie € 2.404.978. Hiervoor voert Erfgoed Zeeland (wettelijke) taken uit op het gebied van kennis en ontwikkeling, versterking infrastructuur, archeologie, cultuurhistorie en monumenten, erfgoededucatie, immaterieel erfgoed en musea.

GS informeren Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VGZ) over Zeeuwse data-alliantie

Met een brief en het eindrapport informeren Gedeputeerde Staten de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) over het vervolg van de verkenning door KWINK/PROOF naar een Zeeuwse data-alliantie.

EPZ geeft openheid over langer openhouden kerncentrale Borssele

In de Regionale Energiestrategie (RES) is kernenergie één van de onderwerpen. De kerncentrale in Borssele heeft tot 2033 toestemming open te blijven. De Provincie heeft de exploitant van de kerncentrale, EPZ, gevraagd inzichtelijk te maken wat er nodig is om de bedrijfsduur van de centrale van Borssele te verlengen en wat hiervan de gevolgen zijn. EPZ heeft hierop inmiddels gereageerd en deze brief wordt ter kennisname aan PS gezonden.

Integrale kostensubsidie 2020 voor Roosevelt Institute for American Studies (RIAS)

Het RIAS is sinds 1986 een ontmoetingsplek voor Nederlandse, Europese en Amerikaanse studenten en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de Amerikaanse historie. Basis hiervoor is het indrukwekkende archief van het RIAS, waarin de Roosevelt files een prominente plek inneemt. De Provincie Zeeland / Campus Zeeland heeft besloten om het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) in 2020 te ondersteunen met maximaal € 202.666 subsidie voor onder meer: het organiseren van events, lezingen en symposia welke vaak verbonden zijn met de Four Freedoms van de Roosevelts en met Zeeuwse thema’s omtrent deltavraagstukken. De internationale seminars van het RIAS rondom Amerikaanse historie lokken onderzoekers vanuit heel de wereld naar Middelburg, wat regelmatig interessante publicaties oplevert met een Zeeuws-Amerikaanse verbinding.

Dinsdag 17 maart 2020

Interreg project de Lerende Euregio ontvangt cofinanciering

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland willen samen de grensoverschrijdende euregionale arbeidsmarkt versterken en vergroten, het arbeidspotentieel voor technische- en zorgberoepen intensiveren en via hybride leervormen de kwaliteit en aantrekkelijkheid van deze opleidingen verbeteren. Tenslotte worden competenties ‘vertaald’ zodat studenten na afstuderen gemakkelijker grensoverschrijdend aan de slag kunnen gaan. Zo worden studenten en werknemers opgeleid voor een sterkere, meer verbonden euregionale arbeidsmarkt. Het grensoverschrijdend samenwerkingsproject ‘Lerende Euregio Scheldemond’ ontving in 2019 ruim een miljoen EU subsidie uit het Interreg Vlaanderen-Nederland programma. De Provincie Zeeland draagt hier middels een cofinancieringsbijdrage van € 46.534 aan bij.

Automatische instemming op grond van de Wet natuurbescherming over stikstof gerelateerde Toestemmingen

In het kader van de Wet natuurbescherming hebben Gedeputeerde Staten besloten om een aantal werkafspraken met andere Provincies te hanteren. Het gaat om het hanteren van een automatische instemming na vier weken na kennisgeving van het ontwerpbesluit indien een handeling een nadelig gevolg heeft voor gebieden en/of soorten gelegen in andere provincies dan waar de activiteit plaats vindt. Hiervoor is dus geen expliciete overeenstemming meer nodig.

Zwemwaterlocaties 2020 vastgesteld

Jaarlijks moeten Gedeputeerde Staten een officiële lijst met zwemwaterlocaties vaststellen. In deze lijst zijn alle Zeeuwse zwemwaterlocaties opgenomen die door waterbeheerders en Provincie worden onderzocht op waterkwaliteit, veiligheid en inrichting. Van deze locaties wordt tweewekelijks of maandelijks de waterkwaliteit onderzocht tijdens het zwemseizoen die jaarlijks via het ministerie van I&W aan Brussel gerapporteerd wordt. Locaties die niet zijn aangewezen door de Provincie worden niet gecontroleerd en zwemmen daar is op eigen risico (wordt afgeraden), maar is niet verboden. Mits dit staat aangegeven bijvoorbeeld bij sluizen en bruggen.

Zeeland en Zuid-Holland laten inventarisatie houten geschenkwoningen uitvoeren

De Provincies Zeeland en Zuid-Holland gaan samen opdracht geven voor de inventarisatie van houten geschenkwoningen van na de Watersnoodramp van 1953.

Monitor rijksmonumenten Zeeland

Dit betreft een gezamenlijk project van alle Provincies in Nederland in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het betreft alle rijksmonumenten (behalve woonhuizen) zoals bijvoorbeeld molens, boerderijen, stadhuizen, bruggen, kerken et cetera. Met de digitale monitor ontstaat een volledig en actueel overzicht van de restauratiebehoefte, de staat van onderhoud en de mogelijke leegstand van deze rijksmonumenten. De eerste meting van de provinciale monitor is in 2017 uitgevoerd door een samenwerking tussen Monumentenwacht Zeeland en Fenicks BV. Met het Rijk is afgesproken dat iedere vier jaar door de Provincie een volledige update gemaakt wordt. In vervolg op de opdracht die verleend is aan Fenicks B.V. voor het uitvoeren van de eerste meting en de eerste update van de monitor met betrekking tot de fysieke staat van rijksmonumenten, wordt nu opdracht gegeven voor de vervolgupdate van deze gegevens. De gegevens in de monitor zijn niet openbaar omdat deze privacygevoelige informatie kunnen bevatten.

Besluit op bezwaar over afwijzen subsidieverzoek

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten over de afwijzing van het subsidieverzoek van het aanleggen van een groen dak is bezwaar gemaakt . De commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Gedeputeerde Staten nemen het advies van de commissie over.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur: samenwerkingsovereenkomst Zeeland en Zuid-Holland

Om te zorgen dat laadinfrastructuur geen drempel vormt voor de groei van het aantal elektrische voertuigen is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld. Dit is een bijlage van het landelijke Klimaatakkoord. In de NAL is afgesproken dat er een samenwerkingsregio gevormd wordt met Zuid-Holland en Zeeland die gemeenten gaan ondersteunen bij de uitrol van laadinfrastructuur.

Michiel de Ruyter keert terug in de Admiraliteitszaal

In de vergaderzaal van Gedeputeerde Staten, de Admiraliteitszaal, zullen twee grootformaat prints met als onderwerp Michiel de Ruijter worden opgehangen ter aankleding van de zaal. Het betreft twee reproducties van schilderijen uit het Rijksmuseum: Michiel Adriaenszoon de Ruyter geschilderd door Ferdinand Bol, 1667, en de tocht van Michiel Adriaenszoon de Ruyter naar Chatham, geschilderd door Willem Schellinks, circa 1668.

Brief naar Kamercommissie Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 28 november 2019 is het wetsvoorstel omtrent de vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. De rekentool is hierna ook verspreid onder alle VO instellingen in Nederland. De voorgestelde regeling in Zeeland pakt niet onverdeeld positief uit en kan consequenties hebben voor de toekomst van het Zeeuwse VO onderwijs. Dit is een ongewenste ontwikkeling; het is vooralsnog van essentieel belang om de huidige onderwijsinfrastructuur in stand te houden. Om die reden vragen de Zeeuwse VO scholen, gemeenten en Provincie bij de vaste Kamercommissie Onderwijs, cultuur, wetenschappen gezamenlijk aandacht voor de wellicht onbedoelde effecten die vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek met zich mee brengt.

Regeling Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen opnieuw opengesteld

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Provincie met de regeling Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen de gemeenten om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan en maatregelen te nemen om klimaatverandering op te vangen. De eerste openstelling tot 1 maart 2020 is afgesloten. Enkele gemeenten hebben hierbij een aanvraag ingediend. Om meer gemeenten gebruik te laten maken van de regeling wordt deze opnieuw opengesteld.

Luchtkwaliteit en metingen

De luchtkwaliteit in de provincie Zeeland laat zich typeren als schoon: er is geen sprake van overschrijding van milieukwaliteitseisen, met uitzondering van depositie van stikstof in kwetsbare natuurgebieden. Ruimtelijke verschillen zijn uiteraard wel aanwezig. Op dit moment zijn er in Zeeland twee meetstations als onderdeel van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM die meerjarig inzicht geven in de concentraties van luchtverontreinigende stoffen. Ze staan in Philippine en Zierikzee. Het beheer van deze meetstations is een taak van de Rijksoverheid. Verder zijn er in Zeeland circa acht meetpunten waar door burgers NO2 wordt gemeten en circa vijf punten waar door burgers met indicatieve sensoren fijnstof wordt gemeten. De meetgegevens worden gepubliceerd via www.luchtmeetnet.nl. In het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 is als doelstelling opgenomen “Op de langere termijn is de lucht zodanig schoon dat deze voldoet aan het verwaarloosbaar risiconiveau”. Een daarbij behorende actie is het onderzoeken wat de meerwaarde is van een eventuele uitbreiding van het aantal luchtmeetpunten. Dit onderzoek is nu beschikbaar. Uit dit onderzoek blijkt dat er voor de Provincie Zeeland geen wettelijke taak is op basis waarvan realisatie van een aanvullend provinciaal luchtmeetnetwerk noodzakelijk is. Desondanks kunnen aanvullende metingen wel nuttige gegevens bieden over de luchtkwaliteit. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoeksrapport worden de mogelijkheden van aanvullende metingen verder verkend en worden concrete onderzoeksvoorstellen technisch en financieel uitgewerkt.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 maart 2020.

Een greep uit de agenda: 

Vanwege de landelijke actuele maatregelen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn de openbare aangelegenheden van het college tot en met 6 april geannuleerd.