Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 19 november 2020

Subsidie voor Grensinformatiepunt Scheldemond

Dagelijks pendelen duizenden forenzen tussen Nederland en Vlaanderen op en neer. Daarin ervaren zij praktische hindernissen op het gebied van wet- en regelgeving. Verschillen in bijvoorbeeld belastingsystemen, sociale zekerheid, zorg en arbeidsrecht kunnen het grensoverschrijdend wonen, werken en studeren lastiger maken voor ‘grensgangers’. Dankzij een structurele subsidie van het Rijk en de regio’s is er een gedegen netwerk van Grensinfopunten (GIP) waar grensarbeiders en hun werkgevers kosteloos informatie kunnen inwinnen over de gevolgen van grensarbeid. Mensen die in Zeeland wonen of werken kunnen terecht bij het Grensinfopunt Scheldemond op www.grensinfopunt.eu. De Provincie Zeeland stelt voor de periode 2021-2022 een subsidie beschikbaar van € 40.000 voor het GIP-Scheldemond.

Derde ronde budgetbewaking 2020

Vanwege de jaarlijkse planning- en controlcyclus is een derde ronde budgetbewaking 2020 uitgevoerd. Deze slotwijziging van de begroting 2020 is de laatste mogelijkheid om, voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening, de begroting 2020 te wijzigen. Het doel is om erop te anticiperen dat resultaten (afwijkingen) niet in het jaarrekeningresultaat 2020 vallen, maar vroegtijdig beschikbaar zijn voor lopende en eventuele nieuwe financiële ambities in 2020 en verder. De uitkomsten zijn, indien deze betrekking hebben op 2020, betrokken in de elfde begrotingswijziging 2020 en voor de jaren daarna in de derde begrotingswijziging 2021. Ook zijn in deze slotwijziging twee beleidsinhoudelijke voorstellen opgenomen om in het kader van de coronacrisis ondersteuning te kunnen bieden aan Zeeuwse mkb-ondernemers en de Zeeuwse culturele sector.

Subsidie voor duurzaamheidsscan bedrijventerrein Baskenburg

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Provincie met de regeling Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen de gemeenten om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan en maatregelen te nemen om klimaatverandering op te vangen. De gemeente Vlissingen ontvangt een subsidie van € 20.000 voor de duurzaamheidsscan van het bedrijventerrein Baskensburg.

Zwinstreek op de kaart

De Zwinstreek is een bijzondere regio op onze provinciegrens met West-Vlaanderen. De betrokken provincies en gemeenten, waaronder gemeente Sluis, de stad Damme, de gemeenten Knokke-Heist, Maldegem en Sint-Laureins willen de Zwinstreek beter op de kaart zetten als één regio op toeristisch-recreatief vlak en het ‘Zwingevoel’ uitdragen. Samen met stakeholders en ondernemers in het gebied is een gebiedsidentiteit bepaald op basis van een vermarktingsstudie. De Provincie Zeeland bevestigde haar deelname via de ondertekening van een intentieverklaring tijdens een (digitale) bestuurlijke bijeenkomst op 18 november 2020.

Herziening Subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer voor Poldernatuur Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben besloten de door het agrarisch collectief Poldernatuur Zeeland aangevraagde uitbreiding van hun subsidie te verlenen. De subsidie bedraagt ongeveer € 60.000 per jaar en wordt mede gefinancierd door Europa. Met deze subsidie zal Poldernatuur Zeeland het aantal akkerranden voor boerenlandvogels als de patrijs en de leeuwerik uitbreiden. Verder zullen meer contracten worden afgesloten met agrariërs die landschapselementen als hagen, poelen, bloemdijken en graslanden beheren. Dit komt ten goede aan bijvoorbeeld struweelvogels en amfibieën zoals de kamsalamander. Tenslotte zal Poldernatuur Zeeland afspraken maken voor een aantal keverbanken die aangelegd worden op landbouwgrond. Daarnaast is de subsidiebeschikking aangepast conform de afspraken tussen Nederland en de Europese commissie. De periode van de nieuwe beschikking loopt tot en met 2025.

Dinsdag 17 november 2020

Lancering Mensenrechtenvlag op Internationale Dag van de Mensenrechten

Op 10 december 2020 is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Op deze dag werd in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties (VN). In Nederland wordt op 10 december 2020 voor het eerst de Mensenrechtenvlag gehesen, als symbool voor de gelijkheid van ieder mens op deze aarde. Het is de bedoeling dat de Mensenrechtenvlag volgend jaar niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld zal wapperen. Het college heeft besloten mee te doen aan de landelijke lancering van de Mensenrechtenvlag. Met het hijsen van de vlag laat de Provincie zien mensenrechten belangrijk te vinden en medeverantwoordelijk te willen zijn voor het naleven van mensenrechten.

Slotverklaring Vlaams-Nederlandse Top 2020

Op 4 november 2020 is de slotverklaring van de Vlaams-Nederlandse Top gepubliceerd. Deze tweejaarlijkse topontmoeting tussen de Nederlandse en de Vlaamse regering heeft als doel de grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. De slotverklaring geeft de uitkomsten van de top aan. In de slotverklaring is veel aandacht voor onderwerpen/ thema`s die Zeeland raken en daarom hebben GS deze openbare gezamenlijke slotverklaring gedeeld met PS.

Subsidie voor Zeeuws Sportakkoord

Sporten en bewegen is belangrijk. Tijdens de huidige coronacrisis wordt dat nog eens onderstreept. Het helpt je onder andere om gezond te blijven, om motorisch vaardig te worden en sociale contacten op te doen. De Provincie Zeeland investeert de komende jaren daarom in totaal 1 miljoen euro extra in sport en bewegen via het Zeeuwse Sportakkoord met als doel: meer mensen in beweging; een toekomstbestendige sportinfrastructuur; vitale sportaanbieders; positieve sportcultuur; vaardig in bewegen; ruimte voor talent en levendige evenementen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 24 november 2020.

Een greep uit de agenda: 

17 november 2020

Han Polman beëdigt mevrouw M.L.P. (Marleen) Sijbers tot burgemeester van Tholen.

19 november 2020

Harry van der Maas verzorgt het welkom van het online minisymposium dementievriendelijk Zeeland.

20 november 2020

Jo-Annes de Bat overhandigt met wethouder Siwart Mackintosh een cheque vanuit de subsidie Zeeland in Stroomversnelling aan KG fruit in Kapelle. Ook overhandigt hij een cheque met wethouder Joost de Goffau aan Beveland Wonen in Goes.

Harry van der Maas en wethouder Pieter Wisse geven de digitale start voor de plaatsing van de Safety Safe in de Middelburgsestraat in Koudekerke.

Dick van der Velde brengt werkbezoeken aan door corona getroffen toeristische bedrijven, te weten GroepenZeeland en Vakantiewoningen Zeeland op Schouwen-Duiveland.