Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 20 augustus 2020

Managementovereenkomst 2015-2024 tussen Provincie Zeeland en RvO.nl voor uitvoering POP-3

Gedeputeerde Staten stellen de Managementovereenkomst 2015-2024 Provincie Zeeland - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van het plattelandsontwikkelings-programma 2014-2020 (POP3) voor niet grond gebonden landbouw vast. In deze nieuwe overeenkomst zijn afspraken betreffende de bescherming van de persoonsgegevens herzien naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Periodieke rapportage EU-subsidies

Tweemaal per jaar wordt op verzoek van de drie provincies in Zuid-Nederland de stand van zaken van toegekende Europese subsidies opgemaakt. Uit de meest recente monitoringrapportage over de periode 2014 tot 1 maart 2020 is een rapport uitgebracht. In totaal is circa € 124 miljoen aan Europese subsidies toegekend voor 422 projecten. ELFPO (landbouwsubsidies), Interreg2Zeeën, Interreg Vlaanderen/Nederland, OPZuid en het ESF zijn de belangrijkste fondsen voor deze subsidies in Zeeland. Behalve subsidies worden ook Europese leningen en andere financieringsvormen toegekend aan Zeeuwse bedrijven en instellingen.

Projectplan Zeeuws Deltaplan Zoet Water

De Provincie Zeeland werkt in nauwe samenwerking met het waterschap, gemeenten, ZLTO, ZAJK, natuurbeheerders, ZMF, Evides, industrie en kennisinstellingen aan het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Nadat in mei de startnotitie en in juli de eerste versie van de verkenningenkaart zijn uitgebracht, is nu het projectplan voor het vervolgtraject vastgesteld. Daarin is aangegeven welke thema’s in het plan zullen worden behandeld en welke stappen daarvoor doorlopen gaan worden. Eventuele aanvullende ideeën zijn welkom en kunnen toegezonden worden naar zoetwater@zeeland.nl.

Mandaatbesluit cofinanciering Operationeel Programma Zuid 2014-2020

Gedeputeerde Staten verlenen mandaat aan de Managementautoriteit Zuid-Nederland en stemmen in met het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst voor de uitvoering van de Subsidieregeling cofinanciering Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020. Hierdoor is het mogelijk geworden om op een zo efficiënt mogelijke wijze aanvragen voor cofinanciering van OPZuid-subsidies te verwerken en besluiten daarover te nemen.

GS informeren PS over vertraging Nieuwe Sluis Terneuzen

Gebleken is dat realisatie van het project Nieuwe Sluis Terneuzen niet meer voor eind 2022 zal plaatsvinden. Dit is reden geweest voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) om de Tweede Kamer hierover te informeren op 20 juli 2020. GS stellen met een brief PS op de hoogte van de vertraging bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Evaluatie kostenafrekensystematiek RUD Zeeland

Door een extern bureau is een evaluatie uitgevoerd van de gehanteerde kostenafrekensystematiek door de RUD Zeeland. Daaruit blijkt onder andere dat het aantal productieve uren naar beneden bijgesteld kan worden, waardoor het uurtarief van de RUD Zeeland hoger wordt. Eén en ander heeft als consequentie dat de jaarlijkse bijdrage van de Provincie in de kosten van de RUD met een bedrag van € 270.000 stijgt. Daarnaast stijgen de variabele kosten met circa € 75.000. Een gedeelte van € 150.000 is hiervoor al beschikbaar. Aan PS wordt gevraagd om het restant van € 195.000 ook beschikbaar te stellen. GS adviseren PS om een zienswijze in te dienen bij de RUD Zeeland.

Dinsdag 18 augustus 2020

Verlenging uitvoeringstermijn POP-3 openstelling ‘Fysieke investeringen 2018’

Vanuit de sector en het ZLTO heeft de Provincie Zeeland vragen en signalen ontvangen betreffende de uitvoeringstermijn van de POP-3 openstelling ‘Fysieke investeringen 2018’, waarvan de uitvoeringstermijn verloopt in februari 2021. De vragen en signalen komen erop neer dat er problemen verwacht worden wegens COVID-19 in die zin dat projecten mogelijk niet binnen de eerder vastgestelde uitvoeringstermijn gerealiseerd kunnen worden. Daarom hebben GS besloten om de uitvoeringstermijn met acht maanden te verlengen, tot twee jaar en acht maanden.

Aanpassing in openstelling POP-3 ‘Fysieke investeringen water 2019’

Om financieel-administratieve redenen heeft de Provincie Zeeland de cofinanciering van de subsidie van één van de projecten binnen de openstelling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen water 2019’ aangepast. De cofinancieringsbijdrage van de Provincie is gewijzigd in een cofinancieringsbijdrage van de EU. De aanvrager is hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Verkenningenkaart zoet water online

Provincie Zeeland werkt in nauwe samenwerking met het waterschap, gemeenten, ZLTO, ZAJK, natuurbeheerders, ZMF, Evides, industrie en kennisinstellingen aan het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Onderdeel van dat plan, dat in 2021 zal verschijnen, is een verkenningenkaart. Dit is een kaart waarop de verschillende mogelijke maatregelen staan aangegeven om de zoet watersituatie te verbeteren. De verkenningenkaart zoet water is te bekijken via https://kaarten.zeeland.nl/map/zoet_water. Reacties op deze kaart en aanvullende ideeën zijn welkom en kunnen toegezonden worden naar zoetwater@zeeland.nl.

Beantwoording verzoek van ministerie van BZK over gebruik Clearview.ia

Op 29 mei 2020 heeft de Staatssecretaris van BZK verzocht medewerking te verlenen aan een uitvraag over het mogelijke gebruik van de diensten van het Amerikaanse bedrijf Clearview.ia in onze organisatie. Provincie Zeeland maakt geen gebruik van Clearview.ia en is ook niet benaderd door Clearview.ia om hun diensten af te nemen.

Nieuwe beslissing op bezwaar

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake het verzoek om handhavend op te treden tegen Scheepswerf Reimerswaal B.V. is bezwaar gemaakt. Op 20 september 2016 is het bezwaarschrift deels gegrond, deels ongegrond verklaard. Op 12 december 2018 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van GS van 20 september 2016 in hoger beroep vernietigd. In het nieuwe besluit op bezwaar wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

Nieuwe beslissing op bezwaar

Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake het verzoek om handhavend op te treden tegen Scheepswerf Reimerswaal B.V. is bezwaar gemaakt. Op 20 september 2016 is het bezwaarschrift deels gegrond, deels ongegrond verklaard. Op 12 december 2018 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit van GS van 20 september 2016 in hoger beroep vernietigd. Door middel van geluidmetingen met waarnemingen door toezichthouders is tegemoet gekomen aan de reden van vernietiging van het besluit van 20 september 2016. De resultaten van de geluidmetingen wijzen uit dat er geen sprake is van overtreding van de geluidsvoorschriften van Scheepswerf Reimerswaal B.V.. In het nieuwe besluit op bezwaar wordt het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 25 augustus 2020.

Een greep uit de agenda: 

19 augustus 2020

Dick van der Velde opent het fietsrustpunt in Ouwerkerk samen met wethouder Daniël Joppe.

20 augustus 2020

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Doens Food en bij Van Opdorp Transportgroep,  beiden in Sas van Gent).

21 augustus 2020

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij het melkveehouderijbedrijf van Niels en Lars Krol in Hengstdijk.

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan de Meeuwenduinen en opent de tentoonstelling ‘Tweede Wereldoorlog in 50 foto’s’ in Middelburg.

Dick van der Velde brengt een werkbezoek aan de jachthavens aan de Grevelingen. 

24 augustus 2020

Han Polman en Harry van der Maas ontvangen de kinderen van oud-Commissaris van de Koningin Boertien na schenking borstbeeld in het provinciehuis in Middelburg.