Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 21 februari 2019

Subsidie voor het Industrieel Museum Zeeland

Het Industrieel Museum Zeeland ontvangt een subsidie van € 15.000 om een onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek moet het Industrieel Museum Zeeland een praktische visie op zijn museale toekomst in handen geven en richting geven aan de verdere uitbouw en professionalisering van het museum. Het Industrieel Museum komt hiervoor in aanmerking, omdat zij door de Provincie Zeeland in de cultuurnota 2017-2020 aangemerkt zijn als themamuseum.

Wijziging concept Nota Natuurbeleving

Naar aanleiding van het bespreken van de Nota natuurbeleving in de Statencommissie Ruimte van 8 februari 2019 zijn door GS enkele kleinere aanpassingen doorgevoerd. De gewijzigde nota is nu opnieuw aangeboden aan PS.

Dinsdag 19 februari 2019

Subsidie FoodDelta Zeeland

Het College van GS heeft besloten de stichting FoodDelta Zeeland een subsidie toe te kennen van maximaal € 50.000 voor haar werkzaamheden gedurende het jaar 2019. De subsidie is geleverd ten behoeve van de versterking van de economische structuur op het gebied van agro- en aqua-food door ontwikkeling en groei van het Zeeuwse foodcluster.

Eén miljoen euro vanuit de Regio Deal Zeeland voor het project Innovatieve PS-schuim recycling

Het project Innovatieve PS-schuim recycling is onderdeel van het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 waarmee uitvoering wordt gegeven aan de afspraken uit de met het Rijk afgesloten Regio Deal Zeeland. Met de bijdrage wordt een voorbeeldproject op het gebied van circulaire economie gerealiseerd. In de demoplant in Terneuzen zullen verschillende soorten polystyreen(‘piepschuim’)platen van sloopprojecten op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt waarbij zoveel mogelijke stoffen worden teruggewonnen zodat ze kunnen worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten.

Subsidieregeling MIT Zuid

De Provincie Zeeland stemt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincies Noord-Brabant en Limburg in met de gezamenlijke subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland voor een bedrag van € 10.464.000. Ondernemers in Zeeland kunnen door deze regeling een subsidiebijdrage ontvangen voor:

  • haalbaarheidsprojecten in het kader van de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten, en processen
  • samenwerkingsprojecten tussen MKB'ers om gezamenlijke innovatieve producten, diensten en processen te realiseren.

De uitvoering van de regeling gebeurt door Stimulus Programmamanagement. De front office ligt bij Impuls Zeeland. Zij adviseren en begeleiden MKB'ers bij het opstellen van een business case en het schrijven van een subsidieaanvraag. De regeling voor de Haalbaarheidsonderzoeken gaat op 9 april 2019 open volgens het principe van ‘first come, first serve’. De tender voor het instrument Samenwerkingsprojecten gaat open op 11 juni en sluit op 10 september 2019.

Subsidie Roosevelt Four Freedoms Awards 2019

De Four Freedoms Awards vinden hun oorsprong in een toespraak van Franklin Delano Roosevelt die van 1933 tot 1945 President van de Verenigde Staten was. De Roosevelt familie komt oorspronkelijk uit Zeeland en dat verklaart waarom de Four Freedoms Awards beurtelings in New York en Middelburg worden uitgereikt. De Roosevelts, hun gedachtengoed en de Four Freedoms Awards horen bij Zeeland. De Provincie verstrekt daarom een subsidie van € 47.400 aan de Roosevelt Foundation voor het jaar 2019 voor de organisatie van de Roosevelt Four Freedoms Awards en side-events. In 2019 vindt de uitreiking plaats in New York.

Ontheffing kasgeldlimiet

GS hebben op verzoek van de gemeente Vlissingen ontheffing verleend van de kasgeldlimiet. Hierdoor kan de gemeente tijdelijk meer financieren met kortlopende geldleningen.

Provincie ondersteunt sportevenementen 2019

Zeeland kan ook in 2019 weer deelnemen aan tal van sportevenementen. Evenementen die Zeeland op de kaart zetten als regio waar wat te beleven valt. Als Provincie Zeeland ondersteunen we dat, want sport brengt mensen samen, het inspireert, daagt uit en laat mensen genieten.

Startnotitie onderzoeken Rekenkamer 2019

In het Onderzoeksprogramma 2019 van de Rekenkamer Zeeland zijn voor het eerste halfjaar 2019 een tweetal onderzoeken gepland te weten onderzoek naar geheimhouding en onderzoek naar externe inhuur en uitbesteding. Voor beide onderzoeken heeft men een startnotitie opgesteld waarin wordt ingegaan op de opzet, de scope en de doorlooptijd van het onderzoek. GS hebben kennisgenomen van beide startnotities.

Wob-verzoek Malware in industrial control systems

De Provincie Zeeland heeft, evenals andere provincies, een Wob-verzoek ontvangen over malware in Industrial Control Systems. De Provincie Zeeland heeft een bedieningssysteem voor bruggen en sluizen die onder de definitie van Industrial Control Systems valt. Een deel van de gevraagde informatie is verstrekt, waaronder de publieksversie van het informatiebeveiligingsbeleid. GS hebben besloten om gedetailleerde informatie met betrekking tot informatiebeveiliging en specifiek de beveiliging van het bedieningssysteem voor de bruggen en sluizen niet te verstrekken op grond van art. 10 lid 1 sub b van de Wob.

Vergunning Wet natuurbescherming C.RO Ports Nederland B.V.

Gedeputeerde Staten zijn voornemens om een vergunning te verlenen op basis van de Wet natuurbescherming aan C.RO Ports Nederland B.V. voor de locatie ‘Vlissingen-oost’ in Ritthem voor uitbreiding van de activiteiten en exploitatie. Voor het nemen van dit besluit is gebruik gemaakt van ontwikkelingsruimte stikstof in het kader van de Programma Aanpak Stikstof bestemd voor prioritaire projecten.

Samenwerkingsconvenant ‘Schone Schelde’

GS hebben ingestemd met de ondertekening van het Samenwerkingsconvenant ‘Schone Schelde’ met een groot aantal bestuurders van overheden en bedrijven op 19 februari 2019. Hoofddoelstelling is om het zwerfafval in en rond de Schelde te verminderen.

GS stellen dienstverleningsovereenkomsten en jaarplannen met Omgevingsdiensten vast

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de dienstverleningsovereenkomst en de bijbehorende jaarplannen met de DCMR en RUD Zeeland vast te stellen. Met dit besluit kunnen de beide omgevingsdiensten hun opgedragen taken in 2019 uitvoeren.​

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 februari 2019.

Een greep uit de agenda: 

19 februari 2019

Jo-Annes de Bat woont een gedeelte bij van het Prestatieonderzoek Winkelgebieden in het Stadskantoor in Goes.

Ben de Reu ondertekent het samenwerkingsconvenant Schone Schelde in Vrouwenpolder.

20 februari 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig Bij Meer Muziek in de Klas in Vlissingen.

Ben de Reu tekent het convenant Meer Muziek in de Klas in de Lasloods in Vlissingen.

Carla Schönknecht opent de natuurspeeltuin op voormalig AMAC terrein in ‘s Heerenhoek.

21 februari 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Kennisdag Bouwend Nederland over secundaire grondstoffen in openbare ruimten bij de HZ Groene Woud in Middelburg. ’s Middags is hij aanwezig bij de Brexit bijeenkomst in het Oude Stadhuis van Middelburg.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan de Kerstenschool in Borssele.

Ben de Reu gaat naar de bijeenkomst ‘Verkenning wind&zon Kanaalzone’ van de gemeenteraad Terneuzen in Terneuzen.

22 februari 2019

Jo-Annes de Bat woont de persconferentie bij van de Binkbanck Tour in Sint-Gilles-Waas.

Han Polman gaat naar het carnavalsfeest in Den Dullaert in Hulst.

23 februari 2019

Het college van Gedeputeerde Staten is aanwezig tijdens de Open Dag van de Provincie Zeeland van 11.00 en 16.00 uur in het provinciehuis en rondom het Abdijplein in Middelburg.