Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 21 januari 2021

Decembercirculaire 2020 Provinciefonds

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de decembercirculaire 2020 van het provinciefonds. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn een lagere algemene uitkering van 2020 tot en met 2025 van € 0,1 miljoen per jaar. Daarnaast zijn er twee decentralisatie-uitkeringen ontvangen voor 2020 van € 271.000 voor Erfgoed Deal en € 41.667 voor Weerbaar Bestuur.

Dinsdag 19 januari 2021

Onderzoek verkeersveiligheid en doorstroming op Deltaweg

Gedeputeerde Staten (GS) gaan samen met de omgeving, belanghebbenden en betrokken gemeenten aan de slag met het bedenken van een oplossing om de verkeersveiligheid en doorstroming op het tracé N256 tussen de A256 (afslag Goes-Zuid) en de aansluiting met de N255 (afslag Noord-Beveland) te verbeteren. GS informeren Provinciale Staten en de betrokken gemeenten over dit proces.

Openstelling subsidieregeling Versterking kennis- en innovatienetwerken

De subsidieregeling versterking van Kennis- en Innovatienetwerken wordt opengesteld van 1 februari 2021 tot en met 1 november 2021. De regeling is bedoeld om de organisatiekracht van de bestaande Kennis- en Innovatienetwerken verder te versterken. De kosten voor de uitvoering van projecten vallen niet onder deze regeling. De subsidieregeling vloeit voort uit Campus Zeeland: een netwerk van bedrijven, Provincie, Zeeuwse gemeenten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen dat zich richt op het versterken en innoveren van de Zeeuwse economische sectoren: havens & logistiek, industrie & maintenance, water & energie, agrofood & seafood, vrijetijdseconomie en zorg.

Regionale Aanpak Laadinfra Zuidwest

De Provincie Zeeland heeft de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest (RAL ZW) vastgesteld. In de RAL ZW staat hoe in Zuid-Holland en Zeeland invulling wordt gegeven aan de regionale samenwerking en de afspraken met het Rijk. Het dient als werkplan voor de betrokken partijen, biedt inzicht in de geplande ondersteuning en is onderdeel van de verantwoording die de provincies afleggen aan het Rijk. Samen met provincies, gemeenten, Rijk, netbeheerders en marktpartijen zorgen we ervoor dat de laadinfra geen belemmering vormt voor de groei van het aantal elektrische voer- en vaartuigen in Zeeland en Zuid-Holland.

Provinciale bezwaarschriftencommissie adviseert bezwaarschrift door te sturen naar Provinciale Staten

Op 10 juli 2020 hebben Provinciale Staten (PS) besloten om de opgelegde geheimhouding op het plan van aanpak ‘Sanering Thermphos’ en de Fakton-rapportage gedeeltelijk op te heffen. Hiertegen is door Van Rheenen Politiek Onderzoek & Adviesbureau bezwaar aangetekend. De bezwaarschriftencommissie adviseert Gedeputeerde Staten (GS) om het bezwaarschrift, voor zover het zich richt tegen de gedeeltelijke opheffing van de geheimhouding, door te sturen naar PS als bevoegd orgaan ‘opheffing geheimhouding op grond van de Provinciewet’. Voor zover het bezwaarschrift zich richt tegen de gedeeltelijke openbaarmaking, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, adviseert de bezwaarschriftencommissie GS om de beslissing op te schorten totdat PS een beslissing hebben genomen over de geheimhouding. GS nemen het advies van de bezwaarschriftencommissie integraal over.

Subsidies voor projecten vrijetijdseconomie Zeeland in 2021 

De Provincie Zeeland geeft in 2021 subsidie aan de organisaties Impuls Zeeland en Kenniscentrum Kusttoerisme die voor de vrijetijdseconomie in Zeeland een jaarplan met activiteiten hebben opgesteld. Zo geven zij uitvoering aan het provinciaal toeristisch beleid. In totaal betreft het een pakket aan werkzaamheden ter grootte van € 505.770. Hiermee worden projecten gerealiseerd voor bijvoorbeeld de toeristische arbeidsmarkt, verduurzaming en innovatie in de sector, watersport, duurzame toeristische mobiliteit, stedelijk toerisme en kennisontwikkeling. Deze onderwerpen laten zien dat sprake is van een breed toeristisch programma voor Zeeland, dat goed aansluit bij de verschillende maatschappelijke opgaven die van belang zijn voor de recreatiesector. Er wordt concreet werk gemaakt van het oppakken van deze opgaven, door middel van bijvoorbeeld subsidievouchers voor het innoveren en verduurzamen van recreatiebedrijven.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 januari 2021.

Een greep uit de agenda: 

20 januari 2021

Harry van der Maas is aanwezig tijdens de online werkconferentie Bereikbaar Zeeland waar Zeeuwse overheden en partners de hinderbeperking bij (vaar)wegwerkzaamheden, communicatie en innovatie een stap verder willen brengen.

25 januari 2021

Jo-Annes de Bat krijgt het onderzoek van CLM Onderzoek en Advies naar de kansen van luzerneteelt voor het landbouwbeleid overhandigd.