Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 21 juni 2018

Verwerking meicirculaire Provinciefonds 2018

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de gevolgen van de meicirculaire provinciefonds. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn een toevoeging aan de budgettaire ruimte van € 0,2 miljoen in 2018 en onttrekkingen aan de stelpost provinciefonds voor 2019 tot 2022 van respectievelijk € 0,4 miljoen, € 0,9 miljoen, € 1,6 miljoen en € 2,7 miljoen. Daarnaast wordt de aanpassing in de werkwijze met betrekking tot het BTW compensatiefonds geraamd op een nieuwe stelpost BTW compensatiefonds. Het gaat om bedragen van € 2,2 miljoen in 2019, € 2,7 miljoen in 2020, € 3,1 miljoen in 2021 en € 3,6 miljoen in 2022. Er zijn ook drie decentralisatie uitkeringen ontvangen voor: ‘Zeeland in Stroomversnelling’ € 1,8 in 2018, MKB Topsectoren € 0,1 miljoen in 2018, Bodemsanering € 0,6 miljoen, € 0,4 miljoen en € 0,6 miljoen voor resp. 2018 tot en met 2020.

Dinsdag 19 juni 2018

Fieldlab Zephyros is in aanbouw

In Zeeland wordt hard gewerkt aan het verder opbouwen van een sterke, stabiele offshore windsector. Een belangrijke rol ligt bij de ontwikkeling van een fieldlab om lokaal aan kennisontwikkeling en innovatie te werken op het gebied van maintenance in windparken. Fieldlab Zephyros is in ontwikkeling om onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven aan elkaar te verbinden om zo een sterke test- en ontwikkelfaciliteit te kunnen bieden. Om de leidende rol die Zeeland heeft in deze snelgroeiende sector vast te houden en te ondersteunen, krijgt het Fieldlab Zephyros een bijdrage van € 15.000 vanuit Campus Zeeland en € 35.000 vanuit de Provincie Zeeland. Zo kan Zeeland haar sterke positie beter vasthouden en verder doorgroeien. Het Fieldlab Zephyros is een netwerk van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

Bijdrage aan het Delta Region Network

De Provincie Zeeland verleent een bijdrage van € 50.000 aan Rewin voor de organisatie van de activiteiten van het Delta Region Network. Het Delta Region Network is een netwerkorganisatie en heeft als doel om vanuit de sterke economische clusters bovenregionale samenwerking te organiseren, een lobby te organiseren voor de deltaregio en zet in op kennisdeling binnen de deltaregio.

Provincie ondersteunt project zeewierkweek

Vijf Nederlandse instellingen en bedrijven participeren in het Europese project ValgOrize. De Provincie Zeeland ondersteunt het project.

Planschadeovereenkomst Natuurontwikkeling Strijdersgatpolder

GS gaan akkoord met de planschadeovereenkomst op basis  van de bestemmingsplanwijziging, zodat de inrichting van het natuurgebied Strijdersgatpolder bij Nieuwvliet voortgang kan vinden.

Jong leren eten

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen aan Zilte Academie Zeeland en IVN Zeeland van respectievelijk maximaal € 160.000 en maximaal € 110.000 voor activiteiten op basis van het programma Jong Leren Eten. Het doel van Jong Leren Eten is om kinderen en jongeren tussen 0-18 jaar meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijke doel dat zij zelf leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. Het programma richt zich op de herkomst van voedsel maar ook op de keuze, bereiding en consumptie van voedsel.

Beslissing op bezwaarschrift Stichting Natuurbehoud Kop van Schouwen en Zeeperand

In het Slotbos in Burgh-Haamstede worden herstelwerkzaamheden door Natuurmonumenten uitgevoerd in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof. Stichting Natuurbehoud Kop van Schouwen en Zeeperand heeft Gedeputeerde Staten verzocht de werkzaamheden niet te laten uitvoeren omdat deze een verslechterend effect zouden hebben op de aldaar aanwezige natuurwaarden. Gedeputeerde Staten (GS) hebben dit verzoek afgewezen. Tegen deze beslissing heeft de Stichting een bezwaarschrift ingediend. De adviescommissie bezwaarschriften van de Provincie Zeeland heeft GS, na de behandeling van het bezwaarschrift op een hoorzitting geadviseerd het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren omdat de Stichting geen belang meer heeft bij een inhoudelijke behandeling van haar bezwaarschrift nu de werkzaamheden waartegen zij een bezwaarschrift heeft ingediend al zijn afgerond.

Provincie Zeeland subsidieert kwartiermaker Groen Onderwijs

Omdat Edudelta stopt met Groen Onderwijs is in goed overleg besloten dat Scalda Groen Onderwijs voor MBO studenten start en Pontes Goese Lyceum voor VMBO scholieren. Omdat zowel Scalda als Pontes Goese Lyceum de opleiding voor Groen Onderwijs nieuw aanbieden, willen beide organisaties samen een kwartiermaker aanstellen om ervoor te zorgen dat het Groen Onderwijs in Zeeland wordt voortgezet. De kwartiermaker draagt zorg voor de verbinding tussen de 3O’s: Ondernemers, Overheid, Onderwijs en krijgt als concrete opdracht mee om bedrijven aan Pontes en Scalda te verbinden. De kwartiermaker verbindt het werkveld met het VO- en MBO onderwijs en andersom, en brengt ontwikkelingen in de groene sector bij en onder de aandacht van het groene onderwijs. Ook zal de kwartiermaker een belangrijke rol krijgen in de ontwikkeling van de doorlopende lijn VMBO-MBO-HBO-WO onderwijs/onderzoek zoals de sector die beoogt. De Provincie Zeeland stelt vanuit Campus Zeeland een subsidie ter hoogte van € 75.266 beschikbaar voor deze kwartiermaker.

Brief Rekenkamer Zeeland over onderzoek Westerschelde Ferry

In het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer Zeeland was een onderzoek naar de Westerschelde Ferry opgenomen. Het onderzoek was gericht op het proces van de inbesteding en de daar van geleerde lessen. Omdat Provincie zelf een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de WSF is gestart met daar aan gekoppeld een marktanalyse is er mogelijk sprake van een overlap. De Rekenkamer heeft daarop schriftelijk een nadere toelichting gevraagd. Gedeputeerde Staten sturen de Rekenkamer een antwoordbrief.

Stopzetten onderzoek Robuustheid

GS hebben kennis genomen van het besluit van de Rekenkamer Zeeland om het onderzoek naar de robuustheid van het bestuurlijk bestel in Zeeland stop te zetten.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 juni 2018.

Een greep uit de agenda: 

20 juni 2018

Jo-Annes de Bat bezoekt samen met Han Polman de Open Dag van de Rusthoeve op Colijnsplaat. ’s Avonds reikt hij de prijs uit van de Zeeuwse Voetbalvrijwilliger van het Jaar in Vlissingen.

Carla Schönknecht is bij de Pre-Top Toerisme met gedeputeerden en staatssecretaris Mona Keizer in Den Haag.

21 juni 2018

Harry van der Maas verzorgt het slotakkoord bij Impact Stage Summit in DOK41 in Vlissingen.

Carla Schönknecht is bij de lezing van Tobias van Gent over de Slag om de Schelde in de voorhal van het provinciehuis in Middelburg.

22 juni 2018

Ben de Reu opent het pompstation Oranjezon in Vrouwenpolder.

Carla Schönknecht is aanwezig bij het werkbezoek van programma-directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in Renesse. ’s Middags neemt zij ‘Flora Zelandica’ in ontvangst in de filmzaal van het provinciehuis in Middelburg.

23 juni 2018

Ben de Reu woont de start bij van de muzikale rondleiding/wandeling door een muziekschoolkorps uit Noorwegen door het centrum van Middelburg.

Jo-Annes de Bat gaat naar de Havenfeesten/Open Havendagen in Terneuzen en Vlissingen.

24 juni 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de Havenfeesten/Open Havendagen in Terneuzen en Vlissingen.