Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Zeeuwen werken samen aan de verbetering van de leefgebieden van Zeeuwse soorten

De Provincie Zeeland heeft subsidies verstrekt voor een bedrag van € 187.264 om maatregelen te treffen ten gunste van Zeeuwse soorten. Dat geld gaat naar de volgende initiatieven. Natuurmonumenten voert een project uit waarbij ze bestaand en nieuw leefgebied geschikt maken voor de kamsalamander in de Zak van Zuid-Beveland. Stichting Landschapsbeheer (SLZ) werkt samen met de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt) en Stichting Het Zeeuwse Landschap aan een pilot ‘Moestuinen’, waarbij wordt gedeeld hoe een moestuin ook een klein natuurreservaat kan zijn voor bijvoorbeeld egels, huismussen en koninginnenpage. De werkgroep Vlinders en Libellen Zeeland gaat aan de slag met een vlinderidylle in Veere. SLZ werkt samen met de landelijke en lokale zoogdiervereniging aan drie deelprojecten voor vleermuizen, waar met name de kwaliteit van het leefgebied wordt verbeterd (jachtbiotoop en overwinteringslocaties) en een kennisnetwerk wordt opgezet rond restauraties van monumenten waar vleermuizen gehuisvest zijn. Tot slot coördineert SLZ de uitvoering van het actieplan ‘Steenuil’ in Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met lokale natuurorganisaties, agrarische natuurverenigingen en heel veel vrijwilligers van onder andere Steenuil overleg Nederland (STONE).

Subsidie Stichting Maritime Art & Design voor Project Caudiara Navis

De Stichting Maritime Art & Design wil een Romeins schip nabouwen in Colijnsplaat. Om daar publiciteit, rondleidingen voor en tijdens de bouw van het schip te organiseren, vragen zij subsidie aan. Het schip zelf voegt iets toe aan de verbeelding van het Romeins verleden in Zeeland. Colijnsplaat is een voor de hand liggende locatie, omdat de Tempel van Nehalennia daar al is herbouwd. De Provincie verleent € 7.631 subsidie voor dit project.

Natuurbeheerplan Zeeland wordt gewijzigd

Het Natuurbeheerplan Zeeland wordt aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in beleid en beheer. Zo wordt de begrenzing van de binnendijken op kaart verder verfijnd, worden enkele bestaande natuurpercelen geschrapt, worden beleidsregels ontwikkeld voor invoering van de toezichtsbijdrage Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) en invoering van een nieuw beheertype voor moeras. Tegelijk met de wijziging van het Natuurbeheerplan wordt ook de begrenzing van het natuurnetwerk in de Omgevingsverordening Zeeland 2018 gewijzigd.

Goedkeuring begroting 2020 gemeente Middelburg onthouden

De gemeente Middelburg staat onder preventief begrotingstoezicht. Dit houdt in dat de begroting 2020 en begrotingswijzigingen van Middelburg door Gedeputeerde Staten dienen te worden goedgekeurd. De goedkeuring is afhankelijk gesteld van een onderbouwing van de opgenomen taakstellingen Sociaal domein, zodat deze getoetst kunnen worden op hardheid en haalbaarheid. Er zijn twijfels of de taakstellingen Sociaal domein zoals opgenomen in de begroting 2020 binnen de vermelde termijnen gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor is de begroting 2020 van Middelburg nog steeds niet structureel en reëel in evenwicht. Hierop gelet is besloten goedkeuring aan de begroting 2020 te onthouden.

Campus Zeeland ondersteunt Kennis en Innovatienetwerk fieldlab Zephyros

In Zeeland wordt hard gewerkt aan het verder opbouwen van een sterke, stabiele offshore windsector. Een belangrijke rol ligt bij de ontwikkeling van een fieldlab om lokaal aan kennisontwikkeling en innovatie te werken op het gebied van onderhoud in windparken. Fieldlab Zephyros is in ontwikkeling en heeft als doel kennisinstellingen en bedrijven aan elkaar te verbinden om zo een sterke test- en ontwikkelfaciliteit te kunnen bieden. Om de leidende rol die Zeeland heeft in de offshore windsector vast te houden en te ondersteunen krijgt het Kennis & Innovatienetwerk Fieldlab Zephyros dit jaar een bijdrage van € 50.000 vanuit de Provincie Zeeland/Campus Zeeland.

Ondertekenen anterieure overeenkomst bestemmingsplan Oesterdam

GS stemmen in met het machtigen van de heer C.A.J. Verhoeve om de anterieure overeenkomst voor de bestemmingsplanwijziging Oesterdam te ondertekenen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 mei 2020.

Een greep uit de agenda: 

20 mei 2020

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Omniboost met wethouder Begijn in Terneuzen. Ook reikt hij het Zeker Zeeuws certificaat uit aan het Melkhuis in Terhole.

Harry van der Maas houdt een digitaal welkomstwoord tijdens de Kick-Off Living Lab Autonoom Transport Zeeland.

25 mei 2020

Het college van Gedeputeerde Staten heeft een digitale werklunch met de Zeeuwse Tweede Kamerleden.