Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 21 november 2019

Derde ronde budgetbewaking 2019

Vanwege de jaarlijkse planning en control cyclus hebben we een derde ronde budgetbewaking 2019 uitgevoerd. Deze slotwijziging van de begroting 2019 is de laatste mogelijkheid om, voorafgaand aan het vaststellen van de jaarrekening, de begroting 2019 te wijzigen. Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat resultaten (afwijkingen) niet in het jaarrekeningresultaat 2019 vallen, maar vroegtijdig beschikbaar zijn voor lopende en eventuele nieuwe financiële ambities in 2020 en verder. De uitkomsten zijn, indien deze betrekking hebben op 2019, betrokken in de 10e begrotingswijziging 2019 en voor de jaren daarna in de 2e begrotingswijziging 2020.

Legionella biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties

Het RIVM heeft in samenwerking met de omgevingsdiensten en het STOWA landelijk onderzoek uitgevoerd naar Legionella risico’s in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. In dit onderzoek zijn er 3 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en 8 afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) van bedrijven in Zeeland betrokken waarvoor GS bevoegd gezag is. Op basis van een risicoprofiel zijn er in het onderzoek van het RIVM 4 van deze AWZI’s van bedrijven en 1 RWZI bemonsterd. 

Bij 1 installatie is een verhoogde concentratie Legionella aangetoond. Op het moment van bemonstering van deze AWZI was er sprake van een productiestop waardoor het afvalwater langer werd rond gepompt dan gebruikelijk. Het is niet de verwachting dat de aangetroffen concentratie Legionella tot besmetting van mensen buiten het terrein zou hebben kunnen leiden. Er zijn bij de GGD ook geen besmettingsgevallen bekend die hieraan gerelateerd kunnen worden. Het bedrijf, de RUD en het RIVM werken samen aan een concrete oplossing, waarbij technische maatregelen worden onderzocht en geïmplementeerd ter voorkoming van het ontstaan en verspreiding van Legionella.

Dinsdag 19 november 2019

GS stellen Mobiliteitsvisie Walcheren vast

Door GS is de Mobiliteitsvisie Walcheren vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking met de andere wegbeheerders op Walcheren. In deze visie is, als vervolg op de provinciale Mobiliteitsvisie 2028, een plan van aanpak geformuleerd voor de totstandkoming van de gewenste wegenstructuur op Walcheren. Verschillende clusters van maatregelen worden nu door de wegbeheerders voorbereid om zodoende op de lange termijn te komen tot de gewenste wegenstructuur.

Actuele ontwikkelingen onderbrengen Westerschelde Ferry BV bij NV Westerscheldetunnel

Stand van zaken intentieverklaring NV Westerscheldetunnel

Op 9 juli 2019 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over een door Gedeputeerde Staten getekende intentieverklaring met de directie van de NV Westerscheldetunnel met als doel de Westerschelde Ferry BV als dochteronderneming onder te brengen bij de NV Westerscheldetunnel. Als gevolg van een vertraging in het onderzoek van een extern adviesbureau naar de verwachte onderhoudskosten zal de voorgenomen datum van overdracht op 1 januari 2020 niet worden gehaald. In het 2e kwartaal van 2020 zullen Gedeputeerde Staten een voorstel aan Provinciale Staten voorleggen.

Structurele invulling functie directeur Westerschelde Ferry BV

Op dit moment vindt de uitoefening van de functie directeur Westerschelde Ferry BV op interim basis plaats middels twee parttime directeuren. Uit gesprekken blijkt dat er behoefte is aan één fulltime directeur. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten op korte termijn een wervingsprocedure voor de structurele invulling van de functie van directeur Westerschelde Ferry zullen opstarten.

Overheden dragen nog twee jaar bij aan veerdienst Sluiskil voor leefbaarheid en bereikbaarheid in Kanaalzone

De Stichting ter behoud van de Pont in Sluiskil heeft subsidie aangevraagd voor de exploitatie. Provincie, Rijkswaterstaat en gemeente Terneuzen leveren over de periode 2020 – 2021 een bijdrage aan de exploitatie van de veerpont. In deze periode voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit en blijft de verbinding via de veerpont in stand. In 2020 levert de Stichting een plan op voor een toekomstbestendige verbinding na 2021 zonder overheidsbijdrage.

Subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer voor Poldernatuur Zeeland

Poldernatuur Zeeland heeft uitbreiding van de subsidie aangevraagd voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op landbouwgrond voor ruim € 220.000 per jaar voor de komende twee jaar. Gedeputeerde Staten hebben besloten deze subsidie te verlenen, mede gefinancierd door Europa. Met deze subsidie doet Poldernatuur Zeeland het volgende: 

  • Verdere realisatie van de ambitie om 21 goede gebieden aan te leggen in heel Zeeland voor Akkervogels;
  • Beheer van landschapselementen, binnendijken en graslanden.

Nieuwe voorzitter Nationaal Park Oosterschelde

Gedeputeerde Staten (GS) hebben per 1 januari 2020 de heer K.J. Provoost benoemd tot voorzitter van het Overlegorgaan van het Nationaal Park Oosterschelde, voor een periode van vier jaar. Bij de benoeming is de voordracht gevolgd van het Algemeen Bestuur van het Overlegorgaan van het Nationaal Park Oosterschelde, conform de gebruikelijke procedure. Daarmee eindigt op 1 januari het voorzitterschap van de huidige voorzitter van het NPO, de heer S.W.G.M. Kramer, die deze functie vanaf 2012 heeft vervuld en waarvoor GS hem bedanken.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 november 2019.

Een greep uit de agenda: 

19 november   

Jo-Annes de Bat spreekt tijdens de bijeenkomst van de Vlissingse business club.

Het college brengt een bezoek aan de gemeente Reimerswaal.

Anita Pijpelink opent de Internationale Mannendag in de Abdij van Middelburg.

20 november 2019

Jo-Annes de Bat en Anita Pijpelink openen het jaarcongres Zeeland Connect in Middelburg.

Dick van der Velde is aanwezig bij de Toeristische Ontmoetingsdag in Goes.

21 november 2019

Jo-Annes de Bat bezoekt landbouwers in Aagtekerke en Zoutelande.

Jo-Annes de Bat en Dick van der Velde gaan op werkbezoek bij Lumileds in Middelburg.

22 november 2019

Jo-Annes de Bat geeft een presentatie tijdens het werkbezoek van de landelijke en regionale Sociaal Economische Raden in Nieuwdorp en reikt de Zeeuwse erftrofee uit in Arnemuiden.

25 november 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Waterstofevent in de Lasloods in Vlissingen en opent de kick-off Sport Gezond in Middelburg. 

Harry van der Maas brengt een bezoek aan het busstation in Terneuzen vanwege het onderzoek ‘Lekker Wachten’.

Anita Pijpelink vraagt aandacht voor Orange the World in Middelburg.

Han Polman is aanwezig bij de viering van het 25-jarig bestaan van de Synagoge in Middelburg.