Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor Joint Research Center

De Provincie Zeeland stelt € 12.000.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van het Joint Research Center (JRC). Er is € 6.550.000 beschikbaar gesteld door het Rijk (Zeeland In Stroomversnelling /commissie Balkenende) omdat het JRC bijdraagt aan de economische structuurversterking van Zeeland. Ook de gemeente Middelburg en andere partijen uit de regio leveren een bijdrage. Het JRC is onderdeel van de gefaseerde realisatie van de Bèta Campus Zeeland. Bèta Campus Zeeland is het uithangbord voor Campus Zeeland, waarmee een impuls wordt gegeven aan de noodzakelijke versterking van het technisch hoger en wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in Zeeland op de drie kernthema's waar Zeeland goed in is: water, duurzame energie en biobased/food. Zeeland vormt hiervoor een uitdagende proeftuin. Het JRC is het centrum waar onder meer University College Roosevelt, de HZ University of Applied Sciences en Scalda met partners samenwerken. Het is een belangrijke faciliteit om de beoogde doelen voor Zeeuwse economische structuurversterking en samenwerking mogelijk te maken en te ondersteunen. De vraagstukken die vanuit het JRC opgepakt worden, zullen overwegend een multidisciplinair karakter hebben, waarbij kennis en kunde vanuit verschillende disciplines en niveaus noodzakelijk is om tot oplossingen te komen. De samenwerking met partners in onderwijs, bedrijfsleven en overheid op economisch maatschappelijk vraagstukken zal een meerjarig karakter hebben en vorm krijgen door living labs en gezamenlijke onderzoeksprojecten. In het JRC delen partijen faciliteiten, wisselen ze kennis uit en dragen bij aan technologieoverdracht, netwerkvorming en informatieverspreiding.

Wob-verzoek Malware in Industrial Control Systems

De Provincie Zeeland heeft een bezwaarschrift ontvangen naar aanleiding van een besluit op een eerder Wob-verzoek over malware in Industrial Control Systems. De Provincie Zeeland heeft een bedieningssysteem voor bruggen en sluizen die onder de definitie van Industrial Control Systems valt. Een deel van de gevraagde informatie is toen verstrekt, waaronder de publieksversie van het informatiebeveiligingsbeleid. Een deel van de informatie is toen niet verstrekt op grond van art. 10 lid 1 sub b van de Wob. Er is nu besloten om alsnog twee documenten beschikbaar te stellen waaruit gevoelige informatie is verwijderd.

Programma 2019 onderzoeken 217a Provinciewet vastgesteld

GS gaan in 2019 onderzoek doen naar het budgetbeheer binnen de Provincie en laat onder meer onderzoeken welk effect het proces rond de zero-based hierop heeft gehad. Daarnaast willen GS gaan onderzoeken hoe het sponsorbeleid in de praktijk functioneert en hoe zich dit beleid verhoudt tot bijvoorbeeld het subsidiebeleid.

Actie eindexamenscholieren en organisatie werkgelegenheidsevenement voor jongeren

In 2018 is door de Provincie Zeeland in samenwerking met het Zeeuwse onderwijs aan alle eindexamenscholieren een brief verstuurd. In 2019 wordt een vervolg gegeven aan deze actie, door middel van een brief, met daarin een oproep en een uitnodiging voor evenementen die in de week van 10 tot 16 juni 2019 plaats zullen vinden. Voor de evenementen – die erop gericht zijn jongeren te behouden voor de Zeeuwse arbeidsmarkt (binden en boeien) – ontvangen de verschillende organisatoren in totaal € 24.000 van de Provincie.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 april 2019.

Een greep uit de agenda: 

2 april 2019

Han Polman gaat naar de lezing van de Amerikaanse ambassadeur Peter Hoekstra in het RIAS in Middelburg.

3 april 2019

Jo-Annes de Bat ontvangt een Portugese delegatie uit Torres Vedras in Middelburg.

Han Polman is aanwezig bij de Jean Monnet Chair: ‘Food Governance in the European Union’ in het UCR in Middelburg.

Carla Schönknecht opent het jongerendebat van het Model European Parliament in de Statenzaal in Middelburg.

4 april 2019

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij een ledenvergadering van VNO-NCW in IJzendijke.

Han Polman reikt de prijs uit tijdens de Prins Bernard Cultuurprijs in Vlissingen. Daarna spreekt hij tijdens de afscheidsreceptie van Hans Huijbers van het ZLTO.

Carla Schönknecht spreekt een welkomstwoord uit bij de opening van de Landelijke Kustdagen in Vrouwenpolder.

5 april 2019

Han Polman is aanwezig bij een bijeenkomst van het Walchers Contact in de Abdij in Middelburg.

Ben de Reu gaat naar de opening van het Festival Las Fiestas in de Lasloods in Vlissingen.

6 april 2019

Ben de Reu spreekt het Schelde Jongerenparlement toe bij vertrek van de fietstocht in Vlissingen.

7 april 2019

Han Polman woont de Matthäus Passion bij in Hulst.

8 april 2019 

Harry van der Maas opent het VMBO-debat in het provinciehuis in Middelburg.