Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 4 juli 2019

GS informeren PS  over een voorgenomen wijziging van het Natuurbeheerplan Zeeland

GS hebben op 28 mei 2019 de Ontwerp Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld voor inspraak en advies. Provinciale Staten worden geïnformeerd over het genomen besluit.

Achtste wijziging begroting 2019

De achtste wijziging van de begroting 2019 betreft de financiële verwerking van een aantal budgettair neutrale wijzigingen alsmede een eerder door PS genomen besluit over het investeringskrediet dat nodig is voor het nieuwe zaaksysteem.

Gebruik ruimten Abdijcomplex

Bij behandeling van het statenvoorstel ‘Algemeen belang gebruik ruimten Abdijcomplex’ in de commissie Bestuur op 21 juni 2019 en in het Presidium zijn vragen gesteld met betrekking tot de uitvoering van het beleid met betrekking tot gebruik van ruimten/terreinen door derden. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van het beleid en de evaluatie na één jaar.

Dinsdag 2 juli 2019

Subsidie Zeeuwse Mosseldag Hong Kong

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten een subsidie van € 4.500 te verlenen voor de organisatie van een ‘Zeeuwse’ Mosseldag in Hong Kong. Het evenement sluit aan bij de doelstellingen voor de mosselsector met betrekking tot het vergroten van de toegevoegde waarde en het ontwikkelen van nieuwe markten, zoals genoemd in de in 2018 opgestelde Innovatie-agenda 2022 ‘Verbinden en versterken Visserij Zuidwest Nederland’. Ook draagt het bij aan het versterken van de concurrentiepositie van de Zeeuwse visserij en aquacultuur.

Vaststelling Wegenlegger Noord-Beveland

In de Wegenlegger wordt door de gemeente van iedere weg bijgehouden wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van die weg. Gemeente Noord-Beveland heeft haar wegenlegger geactualiseerd. Volgens de Wegenwet dient de Wegenlegger door het college van Gedeputeerde Staten vastgesteld te worden.

Aanvullend openbaar busvervoer voor toeristen

Gedeputeerde staten stellen voor 2019 een aanvullende exploitatiebijdrage van 100.000 euro beschikbaar aan Connexxion voor toeristenlijnen en afgestemde tariefacties voor toeristen.

Subsidie halteplaatsen gemeente Veere

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat bushalten toegankelijk zijn voor reizigers met een beperking. De Provincie heeft de afgelopen jaren belangrijke haltes in haar beheer aangepakt. Denk aan een opgehoogd perron voor reizigers in een rolstoel en geleidelijnen voor reizigers met een visuele beperking. Met een subsidieregeling wil de Provincie ook gemeenten stimuleren om (meer) bushalten toegankelijk te maken. De Provincie heeft hier eerder € 800.000 voor uitgetrokken. De gemeente Veere is de eerste gemeente die subsidie toegekend krijgt. De gemeente gaat voor 1 oktober 2019 drie halteperrons toegankelijk maken en ontvangt daarvoor € 45.075 subsidie.

Campus Zeeland ondersteunt Kennis en Innovatienetwerk Zephyros

In Zeeland wordt hard gewerkt aan het verder opbouwen van een sterke, stabiele offshore windsector. Een belangrijke rol ligt bij de ontwikkeling van een fieldlab om lokaal aan kennisontwikkeling en innovatie te werken op het gebied van maintenance in windparken (een fieldlab is een netwerk van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen). Fieldlab Zephyros is in ontwikkeling om onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven aan elkaar te verbinden om zo een sterke test- en ontwikkelfaciliteit te kunnen bieden. Het netwerk, dat in 2018 subsidie heeft gekregen voor een K&I netwerk in de pioniersfase, heeft zich ontwikkeld tot een netwerk met een breed draagvlak. Zephyros wil, als netwerk in de groeifase, in 2019 verder bouwen aan de uitbreiding van het netwerk, werken aan het ontwikkelen van een Strategische Agenda voor de komende jaren en aan het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten. Om de leidende rol die Zeeland heeft in deze snelgroeiende sector vast te houden en te ondersteunen, krijgt het Fieldlab Zephyros een bijdrage van € 50.000 vanuit de Provincie Zeeland/Campus Zeeland. Zo kan Zeeland haar sterke positie beter vasthouden en verder doorgroeien.

Toezichtinformatie Provincie Zeeland 2018/2019

Interbestuurlijk toezicht (IBT) is het toezicht van de ene overheidslaag op de andere. Zo houdt de Provincie toezicht op de gemeenten en het waterschap. Voorop staat dat het de verantwoordelijkheid van de gemeenten en het waterschap is om haar eigen taken - ook die in medebewind - goed uit te voeren. In het kader van het interbestuurlijk toezicht vindt een structurele uitvraag plaats van toezichtinformatie bij de gemeenten, over de periode 2018/2019. De toezichtvragen richten zich hierbij op de domeinen omgeving, archief en erfgoed.

Subsidie voor project Natuurlijk Zoet

‘Meten is weten’ is de basale insteek voor het project Natuurlijk Zoet van de gemeente Schouwen-Duiveland dat ze samen met Agrarisch Schouwen-Duiveland en met steun van waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland gaat uitvoeren. In het project meten twintig boeren gedurende twee jaar met regelmaat en op vaste plekken de geleidbaarheid van het slootwater. Elke meting wordt meteen opgeslagen in een centrale database die via internet vrij toegankelijk is. De gegevens verschaffen hopelijk een nauwkeuriger inzicht in de variatie van zoutgehaltes van het slootwater en zullen mogelijk houvast bieden voor het nemen van maatregelen om de beschikbaarheid van zoet water te verbeteren. Te denken valt aan het plaatsen van stuwen waar zoute sloten uitmonden in zoete sloten, of het opslaan van zoet slootwater wanneer het ruim voorradig is voor drogere momenten. 

Zeeland betrokken bij ontwikkeling Nationaal Strategisch Plan

GS informeren PS over de voorbereiding van het Nationaal Strategisch Plan in het kader van het (Europese) Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waaruit de landbouwontwikkelingssubsidies (het huidige POP-3) voortkomen. De minister van LNV heeft hierover een brief geschreven naar de Tweede Kamer. Die brief is ter kennisname aan PS gestuurd. Zeeland is bij de voorbereidingen betrokken. Op een daartoe passend moment zullen de Zeeuwse belangenorganisaties en andere stakeholders hierover geïnformeerd worden en kunnen zij reageren op de landelijke plannen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 juli 2019.

Een greep uit de agenda: 

2 juli 2019

Harry van der Maas geeft uitleg over de plannen van het Joint Research Centre Zeeland bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg.

4 juli 2019

Jo-Annes de Bat brengt met Visserij Initiatief Zeeland een bezoek aan kreeftenvissers in Yerseke. Ook brengt hij een werkbezoek aan Jumbo in Nieuwerkerk.         

Harry van der Maas onthult nieuw geplaatste bankjes aan het Jaagpad tussen Middelburg en Vlissingen.

Anita Pijpelink opent Het Vijfde Caisson van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

5 juli 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar het Zomerconcert van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht in samenwerking met Rescue Vlissingen in de Lasloods Vlissingen.

6 juli 2019

Dick van der Velde woont de Zeeland Regatta bij in Veere.

7 juli 2019

Jo-Annes de Bat gaat naar het Festival de Ballade in Terneuzen.