Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 4 juni 2020

Subsidieregeling opruiming drugsafval

Grondeigenaren, erfpachters en publiekrechtelijke rechtspersonen, die kosten hebben gemaakt in verband met de opruiming van drugsafval kunnen hiervoor subsidie krijgen. Hiertoe is een nieuwe regeling toegevoegd aan het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. De regeling is met middelen van en in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen. De provincie Noord-Brabant voert de regeling in mandaat voor de provincie Zeeland uit. Subsidie kan worden aangevraagd via de site: www.subsidiedrugsafval.nl.

Verordening Luchthavenbesluit Midden-Zeeland

Provinciale Staten (PS) hebben in 2019 een aanvraag ontvangen van het vliegveld Midden-Zeeland (Zeeland Airport B.V) om de huidige vergunning voor het vliegveld (luchthavenbesluit) aan te passen. De belangrijkste wijzigingen zijn het veranderen van het aantal bewegingen met helikopters van 800 naar 4000 en het vliegen van een nieuwe route. Een beweging is een start of een landing. Het gaat dus om een toename van 400 naar 2000 helikopters op jaarbasis. Tegelijk wordt het aantal vliegbewegingen van andere vliegtuigen met een zelfde aantal teruggebracht. Per saldo verandert het aantal vliegbewegingen dus niet. De helikopters worden ingezet voor onderhoud aan windmolens op zee en daarom maakt Zeeland Airport B.V. ook een aparte plaats waar de helikopters kunnen opstijgen en/of landen: de helikopterspot. Om zo snel mogelijk bij de windmolens te komen en zoveel mogelijk over dun bevolkt gebied te vliegen, gaan de helikopters een nieuwe route vliegen direct naar het zuiden richting de Westerschelde. Omdat ook veel van de al bestaande helikopterbewegingen van deze nieuwe route gebruik zullen maken, neemt de geluidsoverlast en de kans op een ongeval bij camping De Witte Raaf/Oranjeplaat af.
Al in een eerder stadium, op 10 december 2019, hebben Gedeputeerde Staten (GS) het ontwerpbesluit vastgesteld en heeft dit besluit ter inzage gelegen van 19 december 2019 tot en met 30 januari 2020. GS hebben nu besloten het definitieve besluit tot wijzigen van het huidige luchthavenbesluit voor vliegveld Midden-Zeeland voor te leggen aan PS ter vaststelling.

Verzending Jaarbericht 2019 PZEM NV aan Provinciale Staten

Op 27 mei 2020 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders PZEM NV plaats. In deze vergadering is de Jaarrekening 2019 PZEM NV vastgesteld. Het Jaarbericht 2019 PZEM NV is ter kennisname verzonden aan Provinciale Staten.

Statenvoorstel 8e wijziging begroting 2020 Provincie Zeeland

De 8e wijziging van de begroting 2020 bevat begrotingswijzigingen, waarbij een aantal met een budgettair effect en diverse budgettair neutrale wijzigingen.

Voortgangsrapportages grote projecten

Provinciale Staten worden via een voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Verzending Jaarrekening Westerschelde Ferry BV 2019 aan Provinciale Staten

Op 28 mei 2020 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV plaats. In deze vergadering is de Jaarrekening Westerschelde Ferry BV 2019 vastgesteld. De Jaarrekening is ter kennisname verzonden aan Provinciale Staten.

Dinsdag 2 juni 2020

Subsidie duurzaamheidsscans voor bedrijven en bedrijventerreinen

Zeeland heeft een groot aantal bedrijven en bedrijventerreinen. De verduurzaming daarvan vindt nog maar beperkt plaats. Om de huidige bedrijventerreinen voor de toekomst te behouden als duurzame en aantrekkelijke vestigingsplaats is een nieuwe aanpak nodig. Daarom helpt de Provincie Zeeland de gemeenten met de regeling ‘Duurzaamheidsscans bedrijven en bedrijventerreinen’ om te verkennen wat er gedaan kan worden om het energieverbruik terug te dringen, zorgvuldiger met grondstoffen om te gaan en maatregelen te nemen om klimaatverandering op te vangen. De gemeente Borsele ontvangt een subsidie van €13.823 voor het project ‘Verduurzaming bedrijventerrein ’s Gravenpolder’.

Geen toepassing van de landgoederenregeling

De gemeente Tholen heeft het voornemen om een bestaand en deels gerealiseerd landgoed dat onder de landgoederenregeling van vóór 2012 tot stand is gekomen, uit te breiden met twintig nieuwe woningen. Daarbij doet de gemeente een beroep op de huidige landgoederenregeling uit de omgevingsverordening 2018. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat het initiatief niet past binnen de huidige provinciale regelgeving, omdat deze enkel toeziet op de vestiging van nieuwe landgoederen. Er is geen aanleiding om te overwegen de bestaande regeling te herzien.

Subsidie voor Project archeologisch onderzoek Meeuwenduinen

De Archeologische Werkgemeenschap Nederland voert al decennialang onderzoek uit voor archeologie, ontstaansgeschiedenis en geologie op de Kop van Schouwen in de Meeuwenduinen. In de laatste campagne van 2012-2020 zijn bijzondere resten gevonden en monsters genomen. Door deze te onderzoeken komen we meer te weten over de prehistorie, vroege en late middeleeuwen en hoe het landschap er toen uitzag. Dat zorgt ook voor mooie verhalen over het gebied en past op die manier goed in het Geopark Schelde-Delta dat in oprichting is. De Archeologische Werkgemeenschap Nederland ontvangt € 14.188 subsidie van de Provincie Zeeland voor archeologisch onderzoek voor het project Meeuwenduinen.

Subsidies voor restauratie rijksmonumenten

De Provincie Zeeland heeft jaarlijks een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Voor de restauratie van vier rijksmonumenten in 2020 wordt in totaal bijna 1,4 miljoen euro subsidie verleend. Het betreft de Boerderij Hof Weltevreden aan de Jachthuisstraat in Kloetinge, de Boerderij ’t Oefje aan het Bolwerk in Oostdijk, Molen de Koornbloem aan de Paardeweg in Goes en de zogenaamde Muur van Altena aan de Oranjedijk in Vlissingen. Hiermee wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt.

Reactie GS op initiatiefvoorstel ‘Op weg naar rendabele voedselbossen’

In reactie op het initiatiefvoorstel van de GroenLinks-fractie ‘Op weg naar rendabele voedselbossen’ leggen Gedeputeerde Staten een alternatief voor aan PS. Dit alternatieve voorstel streeft ook de ontwikkeling van andere vormen van agroforestry in Zeeland na en past in het uitvoeringsprogramma ‘Landelijk gebied’. Onderdelen uit het voorstel zullen met betrokken partners besproken worden.

Zeeland en Limburg reageren op wet CO2-heffing industrie

Het Kabinet heeft een voorstel voor een CO2-heffing voor de industrie gepresenteerd. De Provincie Zeeland is kritisch op de uitwerking. Samen met Limburg reageert Zeeland daarom op het wetsvoorstel. Aan de minister wordt gevraagd te overwegen de complexiteit te beperken en geen eigen instrumenten in het leven te roepen. Europese instrumenten zoals het ETS realiseren immers hetzelfde effect en houden het Europees level playing field in stand. Twijfels zijn er ook of de heffing de goede prikkel geeft om de individuele bedrijven te helpen met hun verduurzaming. We gaan graag in gesprek over hoe we onze industrieclusters helpen verduurzamen.

Openstelling subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Versterking van het vestigingsklimaat

De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling: Versterking van het vestigingsklimaat gaat open op 5 juni 2020 en sluit op 27 november 2020. Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten gericht op het versterken van het leefklimaat, waardoor het voor (potentiële) werknemers aantrekkelijker wordt om zich in Zeeland te vestigen. De regeling vloeit voort uit het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’ dat tot stand gekomen is in samenwerking met en met een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Zeeuwse gemeenten. Meer informatie vindt u op de website van de Provincie Zeeland.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 juni 2020.

Een greep uit de agenda: 

4 juni 2020

Jo-Annes de Bat neemt de eerste elektrische tractor in gebruik in Kamperland.

Harry van der Maas brengt een bezoek aan basisschool de Cypressenhof in Middelburg vanwege de campagne ‘Verantwoord naar school’.

5 juni 2020

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan de Meeuwenduinen in Burgh-Haamstede.