Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 4 maart 2021

Digitaal stemmen Provinciale Staten

Het Presidium van Provinciale Staten heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van digitaal stemmen in de digitale Statenvergaderingen. GS hebben dit laten onderzoeken en binnen de juridische kaders van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming en met de beschikbare middelen via het digitale vergadersysteem iBabs is dit mogelijk.

Vaststelling Decentraal Uitvoeringsplan SLA Provincie Zeeland 2021

De Provincie Zeeland vindt een schone en gezonde lucht belangrijk. Daarom heeft de Provincie in 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het doel van dit akkoord met het Rijk en een groot aantal andere provincies en gemeenten is het verbeteren van de luchtkwaliteit en het hierdoor behalen van gezondheidswinst. Maatregelen en plannen die nodig zijn voor het realiseren van deze doelstelling worden door de deelnemers uitgewerkt in decentrale uitvoeringsplannen. Gedeputeerde Staten hebben het ‘Decentrale Uitvoeringsplan SLA Provincie Zeeland 2021’ vastgesteld. Hierin zijn de maatregelen en plannen van de Provincie weergegeven. Vanaf dit jaar werken we aan invulling en uitwerking van de maatregelen en plannen.

Ontwerp-begroting 2022 RUD Zeeland

De Ontwerp-begroting 2022 van de RUD Zeeland is aan Provinciale Staten (PS) toegestuurd voor een zienswijze. Gedeputeerde Staten hebben PS hierover geadviseerd.

Subsidie in 2021 voor Veilig Verkeer Nederland, district Zeeland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) district Zeeland is een actieve partner van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Het voert educatieve verkeersprojecten en -activiteiten uit ter bevordering van de verkeersveiligheid in Zeeland. Hierbij komen alle leeftijdsgroepen aan bod. Voor het jaar 2021 ontvangt VVN district Zeeland hiervoor een subsidie van € 72.855 van de Provincie.

Evaluatie voortgang Regio Deal Zeeland

De Provincie Zeeland en Economic Board Zeeland geven in een tussentijdse evaluatie van de Regio Deal Zeeland aan dat de Regio Deal een effectief instrument is waarbij partners in de regio samen met het Rijk de brede welvaart, leefbaarheid en economische kracht in de regio kunnen bevorderen. De dertien projecten uit de Regio Deal Zeeland boeken een goede voortgang. Onvoorzien waren de gevolgen van COVID-19 voor de uitvoering van het investeringsprogramma. Een aantal projecten heeft hierdoor meer tijd nodig, maar de beperkingen hebben in een aantal projecten ook geleid tot een versnelling in digitalisering.

Invoering rechtmatigheidsverantwoording vraagt om vaststelling verantwoordingsgrens

In de jaarrekening 2021 zal naar verwachting een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen worden. Hierin leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over de naleving van financiële wet- en regelgeving. Als voorbereiding hierop dienen Provinciale Staten een verantwoordingsgrens op te stellen. De verantwoordingsgrens is een bedrag waarboven het college de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. Het voorstel is om 1 procent van de lasten te hanteren als grens.

GS leggen gewijzigd Statenvoorstel Geheimhouding Rapportage garantstelling North Sea Port 2020 voor aan PS

Gedeputeerde Staten leggen een gewijzigd Statenvoorstel ‘Bekrachtiging geheimhouding Adviesrapport marktconsultatie garantstelling 2020 North Sea Port’ voor aan Provinciale Staten. Het gewijzigd voorstel houdt in dat aan PS voorgesteld wordt om de geheimhouding op het Adviesrapport marktconsultatie garantstelling 2020 North Sea Port wél te bekrachtigen, maar niet de geheimhouding op de Rapportage garantstelling North Sea Port 2020.

Dinsdag 2 maart 2021

Subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen

Met de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen wil de provincie het hergebruik van leegstaande panden in het bebouwde gebied stimuleren. De regeling wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Rijk in het kader van de Regio Deal Zeeland. Eigenaren van leegstaande panden kunnen tot 200.000 euro subsidie krijgen voor maatregelen om deze panden een nieuw gebruik te geven. Voor hele slechte panden is sloop ook een mogelijkheid. Geschikt maken voor woningen is daarbij een belangrijk doel. Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteitsverbetering, vorm van hergebruik, duurzaamheid en cultuurhistorie. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 april 2021 tot 1 juni 2021. Vanaf nu kan een project al voor een bespreking worden aangemeld, want van 1 maart tot 17 mei is er de mogelijkheid voor een vooroverleg. Het wordt aangeraden hier gebruik van te maken. Maak hiervoor een afspraak via het aanmeldingsformulier Vooroverleg.

Geluidzonering Industrieterreinen Kanaalzone in nieuw bestemmingsplan

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het vasthouden van de huidige zonegrens voor geluid voor het industrieterrein Oostelijke Kanaaloevers Terneuzen. Een verzoek hiertoe was ingediend door de gemeente Terneuzen bij de Provincie Zeeland, die beheerder is van de geluidzone. De gemeente Terneuzen wil de bestaande zonegrens opnemen in het nieuwe bestemmingsplan ‘Industrieterreinen Kanaalzone’. De reden hiervoor is dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 de systematiek van de geluidberekeningen wijzigt. De zonegrens wordt dan vervangen door een systeem van monitoringspunten met ten hoogste toegestane geluidniveaus, de zogenaamde geluidproductieplafonds (GGP’s). Uit eerste berekeningen blijkt dat deze nieuwe GPP’s vrijwel op de huidige zonegrens komen te liggen. De gemeente Terneuzen wil daarom een en ander op termijn regelen in het Omgevingsplan.

Convenant reductie transport ammoniak op Westerschelde verlengd

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Yara Sluiskil en de Provincie Zeeland hebben in 2007 afspraken gemaakt over het verminderen van het transport van ammoniak over de Westerschelde. Deze afspraken zijn toen vastgelegd in een zogenaamd convenant ‘reductie transport ammoniak Westerschelde’. In de afgelopen jaren is het transport aanzienlijk verminderd, wat geleid heeft tot een verbetering van de veiligheid op de Westerschelde. Het convenant liep op 31 december 2020 af. Nadat partijen op 18 december 2020 hebben besloten tot tijdelijke verlenging tot 1 maart 2021 is besloten het convenant te verlengen tot en met 31 december 2021. Dit biedt voldoende ruimte voor een slotevaluatie en besluitvorming over een mogelijk vervolg.

GS dienen geen zienswijze op Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening in

Op 15 januari 2021 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening ter inzage gelegd. De luchtruimherziening draagt bij aan minder impact van de luchtvaart op leefomgeving en klimaat binnen de voorwaarden en grenzen die de Luchtvaartnota 2020-2050 stelt. Dit betekent minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast. Voor Zeeland betekent de wijziging dat de vliegroutes iets naar het westen van Zeeland verschuiven en dat er minder geluidsoverlast plaatsvindt. Gedeputeerde Staten (GS) kunnen zich vinden in hetgeen het Rijk en de Luchtverkeersleiding Nederland over de effecten voor Zeeland als gevolg van de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening beschrijven. De effecten op de grond zijn naar verwachting gering. De voorgenomen wijzigingen leveren naar verwachting ook geen conflict op met de huidige luchtvaartactiviteiten zoals de vliegbewegingen van en naar de Zeeuwse luchthavens binnen Zeeland. Gelet op de geringe wijziging voor Zeeland hebben GS besloten geen zienswijze op de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening in te dienen.

Vaststelling Algemeen Informatiebeleid 2021-2024

Informatiebeleid is een basisbehoefte om professioneel te kunnen werken binnen een overheidsorganisatie. Informatie is namelijk essentieel voor alle processen; van uitvoering tot bestuurlijke besluitvorming. Iedere medewerker en bestuurder maakt hier op allerlei manieren dagelijks gebruik van. Met de vaststelling van het Algemeen Informatiebeleid 2021-2024 beschikt de Provincie Zeeland weer over een actueel informatiebeleid dat past bij de organisatie en meegroeit met ontwikkelingen. Ontwikkelingen die niet alleen binnen onze organisatie plaatsvinden, maar natuurlijk ook landelijk en internationaal.

Ontwikkelagenda toont noodzakelijke investeringen in Openbaar Vervoer

Op 29 januari 2021 heeft staatssecretaris Van Veldhoven de ‘Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Samen met de in februari 2019 gemaakte contouren en doelen van het Toekomstbeeld OV vormt dit het landelijke streefbeeld voor een hoogwaardig openbaar vervoer naar de toekomst. Gedeputeerde Staten bieden deze ontwikkelagenda nu ook aan Provinciale Staten aan. In Zeeland pakken we de invulling op via de strategische opgave Slimme Mobiliteit. Daarbij schakelen we tussen de Zeeuwse uitwerking en het leveren van landelijke inbreng in de relevante trajecten die volgen op het Toekomstbeeld OV.

Subsidie voor onderzoek ‘Betere stal, betere mest, betere oogst’

De Provincie Zeeland start in 2021 samen met het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding, Wageningen University & Research, de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel, en diverse partijen uit de agrarische sector met een nieuw onderzoeksprogramma: Betere stal, betere mest, betere oogst. De Provincie Zeeland verleent € 20.000 subsidie voor dit onderzoek. Binnen deze publiek-private samenwerking wordt vier jaar lang onderzoek gedaan naar een betere toepassing van meststromen, die voortkomen uit nieuw ontwikkelde stalsystemen. Een goede afstemming tussen mestproducenten en mestgebruikers is hierbij van belang, om ervoor te zorgen dat de mestproducten aansluiten bij de behoeftes van de mestgebruikers. Een mestgebruiker zou namelijk specifieke wensen kunnen hebben over de samenstelling van de mest en de hoeveelheid nutriënten en mineralen die de mest bevat. Ook levert dit kansen op om een beter economisch resultaat te behalen voor de mestgebruiker, wanneer de kwaliteit van de bodem en de teelten verbetert door de nieuwe mestproducten. Door het veld gerichter te bemesten, kan er een flinke vermindering plaatsvinden van kunstmestgebruik, het wegspoelen van nutriënten naar oppervlakte- en grondwater, en de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. Dit draagt ook bij aan het principe van kringlooplandbouw.

Ontwikkeling biobased economie in Zeeland levert bijdrage aan CO2-reductie

De Provincie Zeeland stimuleert en ontwikkelt samen met het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland de biobased economie in Zuidwest-Nederland. Dat wordt onder andere gedaan via de Stichting Circular Biobased Delta. De Provincie Zeeland verleent de stichting € 150.000 subsidie voor 2021. Circular Biobased Delta voert daarvoor inhoudelijke programma's en projecten uit, draagt bij aan de biobased lobby en acquisitie, stimuleert samenwerking in Europese projecten, beursbezoek en communicatie. De werkzaamheden vinden plaats in nauwe afstemming en samenwerking met Zeeuwse bedrijven, kennisinstellingen en Impuls Zeeland.

Subsidie voor project ‘Voedsel voor de zomertortel’

Zeeland is één van de laatste bolwerken van de zomertortel, een boerenlandvogel. Het aantal zomertortels in Nederland is in de afgelopen 50 jaar met 97% afgenomen. Dit komt onder andere door de industrialisatie van de landbouw en het veranderen van het landschap. De zomertortel houdt van een ‘rommelig’ landschap en een open veld waar veel (on)kruiden en zaden te vinden zijn. De komende jaren gaan een aantal landelijke en Zeeuwse organisaties samen met boeren op Walcheren onderzoeken welke maatregelen geschikt zijn om te zorgen dat de zomertortel hier weer voldoende voedsel vindt. De resultaten van het project zullen gebruikt worden om het agrarisch natuurbeheer voor de zomertortel en andere soorten, zoals de patrijs en de veldleeuwerik, te verbeteren. Het project duurt drie jaar. Dit voorjaar zullen de eerste voedselveldjes worden ingezaaid. De Provincie Zeeland is partner in het project en stelt een subsidie van € 112.811 beschikbaar. Het project kan gevolgd worden op www.zomertortels.nl.

Subsidie voor Project Tonnen en Vaten Vlissingen Groote Markt

Universiteit Leiden gaat 21 tonnen onderzoeken op datering, herkomst en houtsoort. Die tonnen zijn opgegraven bij het archeologisch onderzoek aan de Groote Markt in Vlissingen. Het onderzoek is onderdeel van een bredere studie naar tonnen en vaten in West-Europa. In dit onderzoek staan de handelsnetwerken die Zeeland van de 13e tot18e eeuw had centraal. De onderzoeksresultaten zullen worden opgenomen in nationale en internationale databases zodat Zeeland ook in beeld komt voor internationaal onderzoek. Provincie Zeeland verleent hiervoor € 12.705 subsidie in het kader van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland 2017-2024 (POAZ) en de Actieve Kernthemalijst 2021.

Beslissing op bezwaar

Tegen de weigering van een aangevraagde vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor de realisatie van een hotel met commerciële ruimten op de begane grond aan de Noordstraat 29-39 in Burgh-Haamstede is namens Bouwbedrijf Boogert bezwaar aangetekend door Rho Adviseurs. De onafhankelijke commissie bezwaar, beroep en klachten heeft geadviseerd het bezwaar ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en het oorspronkelijke besluit niet te herroepen. Gedeputeerde Staten nemen dit advies van de commissie over.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 maart 2021.

Een greep uit de agenda: 

3 maart 2021

Jo-Annes de Bat heeft een online werkbezoek met wethouder Adrie Totté om met ondernemers uit Hulst te praten over de gevolgen van de coronacrisis. Ook spreekt hij tijdens de webinar Kick-off nieuwe Europese programma’s met Gouverneur Theo Bovens (Limburg) en gedeputeerden Martijn van Gruijthuijsen (Noord-Brabant) en Andy Dritty (Limburg). Verder opent hij het Energy Port Zeeland energiedebat.  

Harry van der Maas is aanwezig bij de symbolische starthandeling van de nieuwe dienstverlening voor vragen/meldingen (vaar)wegen in Goes.

4 maart 2021

Jo-Annes de Bat heeft een online werkbezoek met wethouder Joost de Goffau om met ondernemers uit Goes te praten over de gevolgen van de coronacrisis.

Han Polman neemt tijdens een online bijeenkomst het essay “Zo kan het wel. Regioprovincies slimmer bestuurd: de casus Fryslân en Zeeland” van de wetenschappers Caspar van den Berg en Herman Lelieveldt in ontvangst.

5 maart 2021

Jo-Annes de Bat geeft een online gastles op Scalda voor de aftrap van het project ‘Zeeuwse Kringloop’. 

6 maart 2021

Anita Pijpelink doet mee met de Zeeuwse online viering van de Internationale Vrouwendag.