Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 22 april 2021

Evaluatie van het VTH+S programma

Het programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving + Specialisaties (VTH+S programma) is het uitvoeringsbeleid van de Provincie Zeeland. Hierin is het beleidskader beschreven voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van VTH door onder andere de omgevingsdiensten. Het programma is getoetst op actualiteit en er is geconstateerd dat aanpassing noodzakelijk is. Deze aanpassing wordt binnenkort doorgevoerd.

Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het voorontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost aan de Provincie Zeeland toegestuurd. Het betreft het tracé van hoogspannings-station Rilland naar Tilburg, voor zover gelegen op Zeeuws grondgebied. Dit Rijksinpassingsplan geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

Afdoening toezeggingen over luchtmetingen

In de commissie Ruimte van 26 februari 2021 is een brief van Gedeputeerde Staten (GS) over luchtmetingen behandeld. Daarbij zijn een aantal toezeggingen door de gedeputeerde gedaan. GS hebben een overzicht gemaakt van de metingen die in de provincie worden verricht. Dit overzicht stellen GS per brief ter beschikking aan Provinciale Staten, zodat de toezeggingen 48, 50 en 51 zijn afgehandeld.

Proces gebiedsvisie Veerse Meer

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over het proces rondom de totstandkoming van de gebiedsvisie Veerse Meer Fase 2. Dit doen ze mede namens de overige initiatiefnemende overheden.

Provincie Zeeland actualiseert grondbeleid

Gedeputeerde Staten hebben op 20 april 2021 het startschot gegeven voor de werkzaamheden aan de actualisatie van het provinciale Zeeuwse grondbeleid. Doel van de actualisatie is om eigentijds Zeeuws grondbeleid te ontwikkelen dat aansluit op de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet en de (toekomstige) thema’s en uitdagingen van de Zeeuwse Omgevingsvisie. De Aanvullingswet zorgt ervoor dat het huidige grondinstrumentarium opgenomen wordt in de Omgevingswet. Nu de achterbanraadpleging van de Omgevingsvisie plaatsvindt, en daarmee de contouren van de thema’s/opgaven vorm krijgen, worden de voorbereidingen gestart om het provinciaal grondbeleid te actualiseren. In 2022 moet het nieuwe grondbeleid zijn vormgegeven. Meer informatie over grondbeleid is te lezen op www.zeeland.nl/grondbeleid

Jaarverslag en Jaarrekening 2020 CRO vliegveld Midden-Zeeland vastgesteld

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland is ingesteld door Provinciale Staten (PS). De Commissie zendt Gedeputeerde Staten (GS) jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag toe. GS hebben de Jaarrekening 2020 goedgekeurd en het Jaarverslag 2020 ter kennisname aan PS toegezonden.

GS bieden jaarrapportage DCMR 2020 aan PS aan

Gedeputeerde Staten bieden de rapportage van DCMR over het derde trimester van 2020 aan ter informatie aan Provinciale Staten. DCMR geeft in het rapport het financiële resultaat over 2020 weer en in beperkte mate ook de inhoudelijke prestaties. DCMR rapporteert elke vier maanden over de inzet en behaalde resultaten. De rapportages zijn cumulatief, waardoor het rapport over het derde trimester het jaarresultaat 2020 weergeeft. DCMR voert de taken van de Provincie Zeeland uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de industriële bedrijven die onder de werking vallen van het Besluit risico’s zware ongevallen of de richtlijn industriële emissies (Brzo en RIE-4).

Jaarverslag 2019-2020 Four Freedoms door het jaar heen

Het jaarverslag 2019-2020 van de Four Freedoms door het jaar heen is verschenen. Dit verslag laat de activiteiten en evenementen zien die in de afgelopen twee jaar zijn georganiseerd. Sinds 2000 zorgt een werkgroep van verschillende organisaties voor een afwisselend jaarprogramma. In alle gevallen zijn de Vier Vrijheden van Franklin Delano Roosevelt het uitgangspunt voor het programma: de vrijheid om te zeggen wat je wilt, om te geloven wat je wilt, maar ook om beschermd te worden tegen armoede en angst. Het jaarverslag is te lezen op de website www.fourfreedoms.nl.

Jaarrekening 2020 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben de jaarrekening over 2020 van het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland vastgesteld. Door een gunstige koersontwikkeling van het belegde vermogen van het Nazorgfonds wordt voorgesteld een bedrag van € 164.778 toe te voegen aan de reserve meerjarig beleggingsresultaat binnen het fonds.

Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf

Provinciale Staten worden via een voortgangsrapportage geïnformeerd over de voortgang van de grote projecten van de Provincie Zeeland en over de stand van zaken van het provinciale risicoprofiel.

Ontwerp Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027

Hoe wordt de waterkwaliteit van het binnendijkse water in Zeeland de komende periode verbeterd? En hoe gaan we om met overstromingsrisico's? Het Regionaal Waterprogramma bevat vertalingen van Europese Waterrichtlijnen naar beleid voor Zeeland. De volgende richtlijnen komen in het Regionaal Waterprogramma aan de orde: Kaderrichtlijn Water, Richtlijn overstromingsrisico’s, Zwemwaterrichtlijn, Grondwaterrichtlijn en de Drinkwaterrichtlijn. Het Ontwerp Regionaal Waterprogramma Provincie Zeeland 2022-2027 is ter informatie verstuurd aan Provincie Staten.

Monitoring overlast akkerdistels en akkermelkdistels in Zeeland

Provinciale Staten (PS) maakten bij het vaststellen van de provinciale Natuurvisie Zeeland 2017-2022 de keuze om gedurende drie jaar de overlast van akkerdistels en akkermelkdistels in Zeeland te monitoren. Dit gebeurde in 2017, 2018 en 2019. De Provincie Zeeland heeft de meldingen vervolgens in samenwerking met de Zeeuwse gemeenten, natuurterreinbeherende organisaties, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat in kaart gebracht. Het onderzoek geeft onder andere inzicht in het aantal (terechte) meldingen in Zeeland, de wijze van afhandeling en de maatregelen die door de partijen zijn genomen om overlast te voorkomen zoals het preventief maaien van distels voor ze in bloei komen. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Gedeputeerde Staten hebben PS geïnformeerd over de uitkomsten van dit monitoringsonderzoek.

Landelijke tussenevaluatie nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer positief

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de twaalf provincies is een landelijke tussenevaluatie uitgevoerd van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer (ANLb). Het rapport concludeert dat het nieuwe stelsel zich vier jaar na de start (in 2016) goed ontwikkelt als instrument voor de agrarische collectieven en provincies om de biodiversiteit in het landelijk gebied te verbeteren. De uitvoerbaarheid is toegenomen door duidelijke rollen en samenwerking. Het rapport is te lezen via Stelselvernieuwing in uitvoering : tussenevaluatie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer - WUR.

Grensoverschrijdende samenwerking Euregio Scheldemond

‘Niet grenzen aan de groei, maar groeien aan de grens’ is het motto van de Euregio Scheldemond. Dit wordt gerealiseerd met concrete projecten en financieringskansen vanuit de Europese Unie voor relevante grensoverschrijdende thema’s zoals zoetwater, energienetwerken en mobiliteit. GS hebben ingestemd met de toekomstrichting en meest kansrijke samenwerkingsthema’s. Met het oog op de nieuwe verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU werkt Zeeland samen met andere regio’s rondom de Noordzee aan grensoverschrijdende samenwerking. Er wordt een kleinschalig fonds gelanceerd om ondernemingen, organisaties en burgers over en weer van de grens hierin te faciliteren. Met de regio’s in het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee, vertaald als het Straits Committee, is recent een visie- en strategiedocument opgesteld. Er zal de komende jaren gefocust worden op:

  • het ondersteunen van de economische ontwikkeling en het faciliteren van een vlotte handel tussen de deelnemende regio’s;
  • het beperken van de klimaatverandering en het stimuleren van groene groei;
  • het op weg helpen van jongeren naar zelfstandigheid, vaardigheden en tewerkstelling.

Met bijzondere aandacht voor het (socio-economische) herstel van alle regio’s na de COVID-crisis. Meer informatie over het kleinschalig fonds is te vinden op het Europaloket.

Dinsdag 20 april 2021

Wijziging Faunabeheerplan Ree 2018-2023 en aanvullende ontheffing

Gedeputeerde Staten (GS) besluiten definitief om de wijziging van het Faunabeheerplan Ree 2018-2023 goed te keuren. Daarnaast besluiten zij definitief om een aanvullende ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor populatiebeheer van reeën in de werkgebieden van de wildbeheereenheden Reimerswaal en Wolphaartsdijk. De ontwerpbesluiten hebben zes weken ter inzage gelegen. Er zijn hierop geen zienswijzen ingediend door belanghebbenden. De nieuwe ontheffing is een aanvulling op de ontheffing die in 2018 is verleend voor vijf andere gebieden in Zeeland en wordt verleend in het belang van de verkeersveiligheid.

Zeeland doet mee aan de Nationale Archeologiedagen 2021

Provincie Zeeland doet dit jaar voor het eerst mee aan de Nationale Archeologiedagen op 18, 19 en 20 juni 2021. Tijdens deze driedaagse kan iedereen in de eigen regio kennismaken met archeologen, opgravingen en vondsten en zo een kijkje in de keuken van de archeologie krijgen. Het Zeeuws Archeologisch Depot wordt opengesteld voor het publiek en ook de gemeenten organiseren tal van activiteiten. Het doel is om inwoners en bezoekers bewust te maken van de rijkdom van het archeologisch en historisch erfgoed van Zeeland. De Provincie Zeeland verleent hiervoor € 7.500 subsidie vanuit de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland 2017-2024 en de Actieve Kernthemalijst 2021. Meer informatie is terug te vinden op www.archeologiedagen.nl.

Subsidie aan culturele instellingen voor ondersteuning makers

Via vijf provinciale culturele organisaties ondersteunt de Provincie Zeeland Zeeuwse makers door hen opdrachten te verstrekken voor verschillende projecten. Het Zeeuws Museum laat films maken voor de Wonderkamers, Het Zeeuws Orkest laat promotiemateriaal maken voor social media, Film by the Sea laat twee artworks maken, Centrum voor Beeldende Kunst en Vormgeving & Architectuur (CBK) laat verschillende makers interviewen en Erfgoed Zeeland ondersteunt tien Zeeuwse musea om voor hen promotiemateriaal te laten maken. Door de keuze van de musea worden de onderwerpen cultuur, cultuurhistorie, landschap en natuur integraal benaderd. Daarom wordt ook vanuit het beleidsdomein ‘Natuurbeleven en Natuurbranding’ bijgedragen aan deze projecten. De Provincie Zeeland verleent hiervoor een subsidie van € 96.030.

Tijdelijke uitbreiding voor aanschaf fiets

Om het fietsgebruik onder medewerkers van de Provincie te bevorderen, is besloten de mogelijkheden voor hen om op een financieel aantrekkelijke wijze een (elektrische) fiets aan te schaffen tijdelijk uit te breiden. Hierdoor kunnen medewerkers (tijdelijk) een hoger bedrag van hun bruto inkomen uitruilen voor een fiscaalvrij bedrag voor de aanschaf van een fiets.

Intentie voor cofinanciering project ‘Klimaat en waterrobuust Laag-Nederland’

In het onderzoeksproject ‘Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100’, een onderzoeksproject van Wageningen Environmental Research, werken agrariërs, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen aan een plan voor het landgebruik en het inrichten van het landelijk gebied. Hierbij is naast het klimaat- en waterrobuust maken veel aandacht voor toekomstige verdienmodellen voor de diverse stakeholders. In het onderzoeksproject zijn drie voorbeeldregio’s opgenomen: Friesland, Noord-Holland en Zeeland. De gemeente Schouwen-Duiveland koppelt het onderzoeksproject aan de Living Lab Schouwen-Duiveland en heeft gevraagd of de Provincie Zeeland ook mee wil doen. De Provincie wil meedoen en besluit tot een intentie voor een cofinanciering van € 100.000.

Gedeputeerde Staten herbenoemen lid Raad van Toezicht Erfgoed Zeeland

Met ingang van 1 april 2021 herbenoemden Gedeputeerde Staten de heer drs. M.J. van Dijke als lid van de Raad van Toezicht van Erfgoed Zeeland voor een periode van vier jaar. In de statuten van Erfgoed Zeeland is opgenomen dat een lid van de Raad van Toezicht na een zittingsperiode van vier jaar éénmaal herbenoembaar is. In dezelfde statuten staat ook dat de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Vaststellen aanvragen Specifieke Uitkering vanuit Schone Lucht Akkoord

De Provincie Zeeland heeft in 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Op 2 maart 2021 stelde het college van Gedeputeerde Staten (GS) het Zeeuwse uitvoeringsplan SLA met voorgenomen acties en maatregelen vast. Voor een financiële ondersteuning voor de uitvoering hiervan kunnen aanvragen voor cofinanciering worden ingediend bij het Rijk via de zogenoemde Regeling Specifieke Uitkering (SPUK). GS willen zo spoedig mogelijk enkele aanvragen indienen, omdat het budget beperkt is en de regeling per 1 april is opengesteld.

Plan van Aanpak Nationale Omgevingsvisie voor gebied North Sea Port District

De Nederlandse regering heeft in 2020 de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld, waarin het rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving is vastgelegd. In de NOVI is het North Sea Port District tot voorlopig NOVI-gebied aangewezen, mede op verzoek van Provincie Zeeland, gemeente Terneuzen en het grensoverschrijdende havenbedrijf North Sea Port. In de NOVI zijn in totaal acht gebieden aangewezen als voorlopige NOVI-gebieden. NOVI-gebieden zijn gebieden waar grote transities en nationale opgaven samenkomen die vragen om een gebiedsgericht programma, waarin de verschillende overheden (lokaal, regionaal en landelijk) langjarig samenwerken. North Sea Port District is het enige grensoverschrijdende NOVI-gebied. Momenteel word er aan een concept plan van aanpak gewerkt. Op basis van dit concept besluit de regering of North Sea Port District definitief een NOVI-gebied wordt. Dit gebeurt in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving op 26 mei 2021.

Beleidsplan aanpak ondermijning 2021-2023

Gedeputeerde Staten hebben het beleidsplan Aanpak ondermijning 2021-2023 vastgesteld. In het beleidsplan wordt omschreven hoe de Provincie Zeeland de komende jaren haar rol wil invullen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit doen we aan de hand van vier programmalijnen: (1) weerbare organisatie, (2) weerbare overheid, (3) weerbare samenleving en (4) data, inzicht en onderzoek.

Zesde Middelburgse Abdijbier Festival op Abdijplein

Gedeputeerde Staten hebben besloten om medewerking te verlenen aan het verzoek van de Stichting Bier in Zeeland om, indien de coronamaatregelen dit toestaan, op 22, 23 en 24 juli 2021 een proeverij te organiseren op het Abdijplein. Indien het festival niet op deze manier kan doorgaan, verleent het college medewerking om een livestream van de bierproeverij vanuit de Kloostergangen of vanaf het Abdijplein mogelijk te maken.

Subsidie voor K&I-netwerk Zephyros

Zeeland werkt aan het verder opbouwen van een sterke, stabiele offshore windsector. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het Kennis & Innovatienetwerk Fieldlab Zephyros om lokaal aan kennisontwikkeling en innovatie te werken op het gebied van onderhoud in windparken. In 2021 wil Fieldlab Zephyros zich gaan verbreden tot een netwerk dat zich richt op slim onderhoud in Offshore Renewable Energy, zoals offshore wind, opslag en distributie van waterstof, zon-op-zee, golfslag en getijdenenergieopwekking. Mede dankzij de inspanningen van Zephyros is op 14 april 2021 het Ontwikkel Test en Democentrum (OTD) in Vlissingen geopend. Het OTD biedt goede mogelijkheden aan K&I-netwerken, bedrijven en kennisinstellingen om samen te werken aan innovaties. Campus Zeeland/Provincie Zeeland stelt voor het K&I-netwerk Fieldlab Zephyros dit jaar een subsidie van € 50.000 beschikbaar.

Vaststellen bodemkwaliteitskaart

Samen met waterschap Scheldestromen en elf van de dertien gemeenten wordt sinds 2005 gewerkt met de Bodemkwaliteitskaart. Door de bodemkwaliteitskaart vast te stellen, wordt in samenwerking met deze elf gemeenten een praktische werkwijze afgesproken, zodat grond die ontgraven is uit de wegberm, weer in de wegberm toegepast mag worden.

Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer 2021

Het college van Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het feit dat het Rijk de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer voor het hele jaar ter beschikking stelt. Dat betekent dat het busvervoeraanbod in ieder geval in 2021 nog op het huidige niveau kan blijven. Het transitieplan dat in ontwikkeling is voor 2021 en verder zal worden toegespitst op 2022 en erna.

Openstelling subsidieregeling uitvoering LEADER-projecten

Vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) stelt de Provincie Zeeland een subsidiemaatregel open voor de uitvoering van LEADER-projecten. De openstelling loopt van 30 april 2021 tot en met 31 december 2022. LEADER gaat uit van de kracht van de regio en is voornamelijk bedoeld voor samenwerkingsverbanden tussen (overheids)organisaties en (landbouw)ondernemers en/of particulieren op het platteland die met veel enthousiasme en op een eigen originele wijze hun leef- en werkomgeving willen verbeteren. Het bedrag aan Europese middelen dat wordt opengesteld is € 289.471,92 voor Midden- en Noord-Zeeland en € 190.387,27 voor Zeeuws-Vlaanderen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat nationale overheden mee betalen aan de uitvoering van de in te dienen projecten waarvoor subsidie (publieke cofinanciering) moet worden aangevraagd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 mei 2021.

Een greep uit de agenda: 

22 april 2021

Jo-Annes de Bat overhandigt rapporten over zero-emissietransport aan bedrijven op bedrijventerrein Zuid in Zierikzee.                

Anita Pijpelink brengt een werkbezoek aan de Rusthoeve in Colijnsplaat. Ook spreekt ze de aanwezigen toe bij de online kick-off van kunstproject CBK in Grenspark Groot Saeftinghe.

23 april 2021

Jo-Annes de Bat is digitaal aanwezig bij de culturele avond ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Jan Lonink van Terneuzen.

Anita Pijpelink is fysiek aanwezig tijdens het afscheid van burgemeester Jan Lonink van Terneuzen.

Han Polman is aanwezig bij de buitengewone raadsvergadering in Terneuzen ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Lonink.

26 april 2021

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan het Kustlicht in Zoutelande.

29 april 2021

Han Polman is te gast bij het radioprogramma De Ochtend van 4.

4 mei 2021

Samen met burgemeester Harald Bergmann legt Han Polman een krans op het Abdijplein in het kader van de jaarlijkse dodenherdenking.

5 mei 2021

Harry van der Maas en Anita Pijpelink zijn aanwezig bij de Van Randwijklezing.

Anita Pijpelink bezoekt het Bevrijdingsfestival Zeeland@home.

7 mei 2021

Han Polman beëdigt Erik van Merrienboer tot burgemeester van Terneuzen.