Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 22 maart 2018

Bijdrage satellietkosten Omroep Zeeland

De Nederlandse tv-zenders zijn voor de inwoners van het buitengebied in Zeeland alleen via satelliet te ontvangen, omdat het bereik van het tv signaal door de ether onvoldoende is. Ontvangst via internet van deze zenders is door onvoldoende snelle internetverbindingen vaak ook niet mogelijk. Daarom stimuleert de Provincie in 2017 en 2018 samen met gemeenten de realisatie van draadloze internet verbindingen in het buitengebied met een subsidieregeling. De verwachting is dat eind 2018 alle adressen (die dat willen) in het buitengebied aangesloten zijn op een snelle internetverbinding. In afwachting hiervan verstrekt de Provincie in 2018 aan Omroep Zeeland een eenmalige bijdrage om de satellietkosten te dekken.

Dinsdag 20 maart 2018

Cofinanciering OPZuid

De Provincie Zeeland verleent € 50.000 cofinanciering aan ModuVision Technologies BV voor het OPZuid 1B2 project 'Modulaire Laboratorium Robot'. Het doel van dit project is een nieuwe generatie robots te ontwikkelen die van hogere kwaliteit zijn en voorzien van nieuwe technologieën. Hiermee versterkt ModuVision niet alleen haar eigen marktpositie, maar creëert met dit project extra werkgelegenheid van tenminste zes fte direct. Ook versterkt ze haar R&D afdeling, waardoor innovatie op het gebied van robotica in Zeeland gewaarborgd blijft.

Nieuwe aanvraagformulieren voor de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling

Er zijn nieuwe aanvraagformulieren voor de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten. In tegenstelling tot het eerdere aanvraagformulier is een MKB verklaring niet verplicht voor een subsidieaanvraag. Meer informatie over de mogelijkheden van de subsidieregeling vindt u op onze webpagina Subsidie Economische Structuurversterking Zeeland

Beslissing op bezwaar

Een burger heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit om zijn verzoek om informatie over Thermphos gedeeltelijk af te wijzen. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie adviseert om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Dit advies hebben GS overgenomen.

Uitkomsten gebruikers-enquête haltetaxi

Uit een in 2017 uitgevoerde enquête onder gebruikers van de haltetaxi blijkt dat de gebruikers tevreden zijn over de haltetaxi. Gemiddeld geven zij een 8,1. Over de klantvriendelijkheid van de chauffeur is men heel erg tevreden. 92 Procent van de gebruikers geven aan de chauffeur (zeer) vriendelijk te vinden. Ook over de vriendelijkheid van de vervoercentrale is men heel erg tevreden; 88% van de gebruikers is hier (zeer) tevreden over. Op basis van de uitkomsten van de enquête heeft GS besloten om vast te houden aan de bestaande spelregels voor de haltetaxi. Bekeken wordt waar de vertrekmogelijkheden voor de haltetaxi verruimd kunnen worden. Ook gaat er extra gecommuniceerd worden over de haltetaxi.

Subsidie voor Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

Gedeputeerde Staten hebben besloten éénmalig een subsidie van € 50.000 te verlenen voor het project Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland. Een Academische Werkplaats Ouderenzorg is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, onderzoeksinstelling(en) zoals universiteit/hogeschool en lokale beleidspartner(s) -veelal gemeente(n)- waarbinnen uitwisseling van kennis plaatsvindt tussen beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs en vragen uit beleid/praktijk worden beantwoord via kennis. Het gaat daarbij om het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welzijn van ouderen door het verbeteren van de zorg aan ouderen, waarbij er voldoende aandacht is voor de wensen van ouderen zelf.

Kennis- en innovatiecentrum Grond en Eigendom

Nederland (en Europa) staan voor grote uitdagingen, zoals de transitie naar een circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie, verduurzaming van het landelijk gebied, versterking van de kracht van stedelijke regio’s (in relatie tot haar omgeving) en transformatie van vastgoed. Om dit te verwezenlijken is kennis van grond en eigendom van cruciaal belang. De Provincie Zeeland speelt al jaren een vooraanstaande rol in de ontwikkeling en toepassing van het Nederlandse landinrichtings-instrumentarium ruilverkaveling en de vrijwillige kavelruil. Dat leidde in 2012 onder meer tot de oprichting van het Kavelruilbureau. Om die kennis te behouden, te vergroten en te verspreiden heeft de Provincie het voortouw genomen om, onder de vlag van het Kavelruilbureau, een Kennis- en Innovatiecentrum Grond en Eigendom in het leven te roepen. In dit kenniscentrum, dat de Provincie samen met andere betrokken partners wil verkennen en ontwikkelen, komen documentatie, netwerken, onderwijs en onderzoek op een logische manier samen. De Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en het Instituut voor Agrarisch Recht zijn betrokken bij de opzet en verdere ontwikkeling van het Kenniscentrum. De komende tijd zal met meerdere instellingen en instituten (verdere) gesprekken aangegaan worden.

Cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang geselecteerd

De afgelopen twee jaar hebben medewerkers van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Stichting Landschapsbeheer Zeeland in opdracht van de Provincie Zeeland een inventarisatie uitgevoerd van cultuurhistorisch waardevol agrarisch erfgoed in onze provincie. Eigenaren van de agrarische complexen konden hier vrijwillig aan deelnemen. Aan de hand van de resultaten hiervan is na overleg met SLZ, SCEZ, gemeenten en Boerderijenstichting Zeeland een definitieve selectie gemaakt. Hieruit blijkt dat 199 boerderijcomplexen van zodanige cultuurhistorische waarden zijn, dat deze van provinciaal belang kunnen worden geacht. Deze zullen worden opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018. De eigenaren van deze boerderijen willen wij gaan ondersteunen bij instandhouding en mogelijke herbestemming van hun eigendom door onder meer het realiseren van één loket ten behoeve van informatieverschaffing, het bieden van ondersteuning bij voorbereiding van verbouwing en/of restauratie, het herstel van kleine cultuurhistorisch waardevolle elementen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 maart 2018.

Een greep uit de agenda: 

22 maart 2018 

Harry van der Maas geeft het officiële startsein voor de bouw van het knooppunt Sloeweg bij Nieuwdorp.

23 maart 2017

Harry van der Maas neemt eindrapport commissie spiegeling in ontvangst in het provinciehuis in Middelburg. Daarna gaat hij op werkbezoek bij het dok van de Westerschelde Ferry.

Ben de Reu bezoek met de Statencommissie de RUD Zeeland in Terneuzen. ’s Middags gaat hij op werkbezoek naar Oiltanking in Hoek.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de inspiratiesessie van Zeeland Port Promotion Council in Vlissingen.

24 maart 2018

Han Polman en Ben de Reu gaan naar de Matthäus Passion in Aardenburg.

26 maart 2018 

Harry van der Maas brengt een bezoek aan Van Citters Beheer en gaat ’s avonds naar het Mobiliteitsdiner in Den Haag.