Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Terinzagelegging ontwerp Tweede Herziening PIP Waterdunen

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot de terinzagelegging van het ontwerp van de Tweede Herziening van het Inpassingsplan Waterdunen. Het ontwerp van het wijzigingsplan zal met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage gelegd worden. In de afgelopen periode is gebleken dat het Inpassingsplan Waterdunen en de Eerste Herziening daarvan, op punten enige bijstelling behoeft. Deze punten worden meegenomen in de Tweede Herziening. Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp van de Tweede Herziening naar keuze mondeling of schriftelijk bij Gedeputeerde Staten indienen. De stukken zijn digitaal in te zien via https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage. Ook zijn ze te lezen in het provinciehuis in Middelburg en in het gemeentehuis van Sluis.

Provincie neemt deel aan campagne ‘Orange the World’ op Internationale Dag Geweld tegen Vrouwen

Het provinciehuis wordt op 25 november 2018, de Internationale Dag Geweld tegen Vrouwen, oranje verlicht en vraagt daarmee aandacht voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Daarmee neemt de Provincie deel aan de campagne ‘Orange the World 2018’ van het UN Women Nationaal Comité Nederland.

Samenwerking havengemeenten en Provincies in een grenzeloze Kanaalzone+

De havenfusie biedt veel kansen in de Kanaalzone. Daarom hebben de zes havengemeenten aan beide zijde van de grens en de Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland de intentie uitgesproken om nauwer af te stemmen. Vanuit een zogenaamd ‘North Sea Port District’ kunnen de lokale en regionale overheden zowel kaderstellend als faciliterend optreden richting de ontwikkelingen die spelen in de grenzeloze Kanaalzone. Binnen het netwerk van Euregio Scheldemond zullen de besturen tweejaarlijks samenkomen om elkaar te informeren en gezamenlijke ambities te formuleren.

De Provincie geeft betere motivatie op besluit om vergunning Scheepswerf Reimerswaal niet te herzien

De Provincie heeft een besluit genomen naar aanleiding van het bezwaar van SRK Rechtsbijstand tegen het besluit om de milieuvergunning van de Scheepswerf Reimerswaal op dit moment niet te herzien. Op advies van de Commissie bezwaar heeft de Provincie besloten dat het bestreden besluit beter gemotiveerd moet worden. De Provincie heeft daarom een nieuw besluit genomen waarin de afwijzing beter is gemotiveerd.

GS stemmen in met uitvoering POP3 door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

GS stellen de prestatieovereenkomst POP3 2018 tussen RvO.nl en Provincie Zeeland vast. POP3 heeft betrekking op Europese subsidies voor plattelandsontwikkeling. In deze overeenkomst worden nadere uitvoeringsafspraken, alsmede bijbehorende financiën, vastgelegd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 november 2018.

Een greep uit de agenda: 

20 november 2018

Gedeputeerde Staten brengen een regiobezoek aan de Bevelanden.

Ben de Reu is aanwezig bij de ondertekening van het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie in Rotterdam.

21 november 2018

Jo-Annes de Bat opent het Zeeland Connect Jaarcongres in Middelburg.

Harry van der Maas reikt de Logistiekprijs Zeeland uit tijdens het Jaarcongres Zeeland Connect in Middelburg. Daarna bezoekt hij het MIRT-overleg in Den Haag, in aanwezigheid van ministers Ollongren en Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven.

Han Polman neem afscheid van burgemeester Delhez tijdens de bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis in Wissenkerke. Daarna verzorgt hij de opening tijdens het Open Dialoog over de impact van digitalisering op waarheidsvinding in de democratie in Den Haag.

Ben de Reu is aanwezig bij diverse lezingen over Duurzame Energie in ’s Gravenpolder.

Carla Schönknecht onthult een bord en houdt een toespraak bij het Partridge Project bij melkveehouderij fam. Van Hoop in Burgh-Haamstede. ‘s Avonds is zij aanwezig bij het Korpsconcert 2018 in Rotterdam.

22 november 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het mini-symposium over het Zeeuws Sportakkoord in Goes.

23 november 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Business Event Zeeuws-Vlaanderen met als thema landbouw in in Biervliet.

24 november 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de overdracht van de Oostkerk in Middelburg en ’s middags verzorgt hij de prijsuitreiking van de Zeeuwse Pioniersprijs in het provinciehuis.

Han Polman en Ben de Reu zijn aanwezig bij de Startbijeenkomst van de landelijke presentatie 75 jaar Vrijheid in Groenekan.

Han Polman is aanwezig bij de prijsuitreiking van de Zeeuwse Pioniersprijs van de Zeeuwse Connectie.

26 november 2018

Jo-Annes de Bat neemt een kijkje bij het Provinciaal Jeugddebat in de Statenzaal van het provinciehuis in Middelburg.